ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุดา เธียรมนตรี
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ระบบสารสนเทศออนไลน์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการวางแผน การผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ปี พ.ศ. 2557
2 ระบบสารสนเทศออนไลน์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการวางแผนการผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึงผลิตภัณฑ์
ปี พ.ศ. 2556
3 การพัฒนาเครื่องมือสร้างข้อสอบแบบหลายชุดโดยอัตโนมัติ กรณีศึกษา : รายวิชาพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
4 โปรแกรมต้นแบบของระบบสอนเสริมอัจฉริยะเรื่อง “การประมวลผลนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ในโปรแกรมภาษาซี” (ผู้ร่วมวิจัย)
ปี พ.ศ. 2555
5 ระบบสอนเสริมแบบปรับเปลี่ยนเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เรื่อง “ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง”
6 โปรแกรมต้นแบบของระบบสอนเสริมอัจฉริยะเรื่อง "การประมวลผลนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ในการโปรแกรมภาษาซี"
ปี พ.ศ. 2554
7 การพัฒนายุทธศาสตร์การเรียนรู้ เรื่อง "Control Statement with JA VA" โดยใช้นวัตกรรมในรูปแบบโปรแกรมช่วยพัฒนาชุดคำสั่งภาษาจาวา
8 การพัฒนาระบบการประเมินออนไลน์ สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยพัฒนาการเรียนรู้
9 ชุดเครื่องมือทางซอฟต์แวร์สนับสนุนการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์อย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การเรียนรู้เรื่อง "ขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์"
10 การพัฒนายุทธศาสตร์การเรียนรู้เรื่อง "Control statement with JAVA" โดยใช้นวัตกรรมในรูปแบบโปรแกรมช่วยพัฒนาชุดคำสั่งภาษาจาวา
ปี พ.ศ. 2553
11 การพัฒนาระบบการประเมินออนไลน์สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย พัฒนาการเรียนรู้
12 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบของเครื่องมือ สนับสนุนการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ เรื่อง "แนวคิดโปรแกรมเชิงวัตถุ"
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
13 การพัฒนายุทธศาสตร์การเรียนรู้ เรื่อง "Control Statement with JAVA" โดยใช้นวัตกรรมในรูปแบบโปรแกรมช่วยพัฒนาชุดคำสั่งภาษาจาวา
14 ชุดเครื่องมือทางซอฟต์แวร์สนับสนุนการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์อย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การเรียนรู้เรื่อง "ขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์"
15 การพัฒนายุทธศาสตร์การเรียนรู้ เรื่อง “Control Statement with JAVA” โดยใช้นวัตกรรมในรูปแบบโปรแกรมช่วยพัฒนาชุดคำสั่งภาษาจาวา