ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุดาศิริ เฮงพูลธนา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- สุดาสิริ เฮงพูลธนา
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 6
2 สมชัย วัฒนการุณ 2
3 เกษมสันต์ วิลาวรรณ 2
4 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
5 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
6 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
7 ละอองทิพย์ เหมะ 1
8 วิมล เหมะจันทร 1
9 Puttipongse Varavudhi 1
10 Naiyana Chaiyabutr 1
11 Sompol Sanguanrungsirikul 1
12 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
13 Kitpramuk Tantayaporn 1
14 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
15 ประคอง ชอบเสียง 1
16 ชอุ่ม มลิลา 1
17 ๋Janes, Gavin W. 1
18 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
19 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
20 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
21 พรรณี กาญจนพลู 1
22 Chakkaphan Sutthirat 1
23 สุมา เมืองใย 1
24 บรรจง คณะวรรณ 1
25 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
26 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
27 Panee Boonthavi 1
28 Kittisak Likhitwitayawuid 1
29 วัฒนชัย สมิทธากร 1
30 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
31 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
32 Jaitip Paiboon 1
33 Wilai Anomasiri 1
34 Supa Chantharasakul 1
35 Sumphan Wongseripipatana 1
36 มยุรี ตันติสิระ 1
37 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
38 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
39 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
40 Vimolmas Lipipun 1
41 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
42 Garnpimol C. Ritthidej 1
43 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
44 Ampa Luiengpirom 1
45 สุมิตรา พูลทอง 1
46 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
47 Acom Sornsute 1
48 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
49 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
50 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
51 Chariya Uiyyasathian 1
52 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
53 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
54 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
55 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
56 Pantharee Boonsatorn 1
57 วรพจน์ วัชรางค์กุล 1
58 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
59 Pornpimol Muanjai 1
60 Thanathon Sesuk 1
61 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
62 ศุกันยา ห้วยผัด 1
63 กระมล ทองธรรมชาติ 1
64 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
65 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
66 Waraporn Siriterm 1
67 นภสร โกวรรธนะกุล 1
68 Phanphen Wattanaarsakit 1
69 วินัย งามแสง 1
70 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
71 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
72 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
73 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
74 Yeshey Penjor 1
75 กำจัด มงคลกุล 1
76 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
77 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
78 สิทธิพร แอกทอง 1
79 Anawatch Mitpratan 1
80 Kasidit Nootong 1
81 Chayaporn Supachartwong 1
82 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
83 Chonticha Srisawang 1
84 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
85 Jittima Chatchawansaisin 1
86 รุ่งราวี ทองกันยา 1
87 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
88 วิษณุ เครืองาม 1
89 วาสนา เสียงดัง 1
90 กาญจนา นิมมานเหมินทร์ 1
91 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
92 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
93 ไชยยศ เหมะรัชตะ 1
94 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
95 วีระพงษ์ บุญโญภาส 1
96 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
97 ดำริห์ บูรณะนนท์ 1
98 สายฝน ควรผดุง 1
99 สุวิชา ทองสิมา 1
100 วัลลภ แย้มเหมือน 1
101 คมวิทย์ แดงไชยวัฒน์ 1
102 วานิช ชุติวงศ์ 1
103 สมพร พรมดี 1
104 วิมลศิริ ชำนาญเวช 1
105 สิริพร สิวราวุฒิ 1
106 ธงทอง จันทรางศุ 1
107 สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ 1
108 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
109 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
110 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
111 กมลชนก ยวดยง 1
112 อวย เกตุสิงห์ 1
113 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
114 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
115 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
116 สุวดี ยาป่าคาย 1
117 Suchin Arunsawatwong 1
118 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
119 ประธาน ดาบเพชร 1
120 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
121 ไววิทย์ พุทธารี 1
122 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
123 Varunee Padmasankh 1
124 Walaisiri Muangsiri 1
125 Thada Jirajaras 1
126 Rajalida Lipikorn 1
127 เอกชัย อดุลยธรรม 1
128 สำเริง แย้มโสภี 1
129 สุชาติ หล่อโลหการ 1
130 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
131 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
132 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
133 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
134 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
135 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
136 อุทัย บุญประเสริฐ 1
137 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
138 Somying Tumwasorn 1
139 Boonchai Sangpetngam 1
140 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
141 ศิริชัย ศิริกายะ 1
142 Vanida Chantarateptawan 1
143 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
144 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
145 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
146 Chalermpol Leevailoj 1
147 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
148 Srilert Chotpantarat 1
149 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
150 วิไล ชินธเนศ 1
151 วินิตย์ ศรีภิญโญ 1
152 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
153 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
154 ธวัชชัย สันติสุข 1
155 ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล 1
156 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
157 สราวุธ ศิริภาณุรักษ์ 1
158 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
159 ชนินาฎ ชุมรุม 1
160 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
161 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
162 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
163 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
164 คัคนางค์ มณีศรี 1
165 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
166 กมล เมฆรักษากิจ 1
167 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
168 ธีระ หงส์เจริญ 1
169 กาญจนา แก้วเทพ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2530 1
3 2529 3
4 2528 2
5 2527 2
6 2525 1
7 2524 1