ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุดาศิริ เฮงพูลธนา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- สุดาสิริ เฮงพูลธนา
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 6
2 เกษมสันต์ วิลาวรรณ 2
3 สมชัย วัฒนการุณ 2
4 อุทัย บุญประเสริฐ 1
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
6 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
8 Somying Tumwasorn 1
9 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
11 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
12 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
13 วิไล ชินธเนศ 1
14 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
15 Chalermpol Leevailoj 1
16 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
17 Srilert Chotpantarat 1
18 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
19 Boonchai Sangpetngam 1
20 คัคนางค์ มณีศรี 1
21 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
22 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
23 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
24 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
25 สุชาติ หล่อโลหการ 1
26 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
27 สราวุธ ศิริภาณุรักษ์ 1
28 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
29 สำเริง แย้มโสภี 1
30 คมวิทย์ แดงไชยวัฒน์ 1
31 วานิช ชุติวงศ์ 1
32 สุวิชา ทองสิมา 1
33 วัลลภ แย้มเหมือน 1
34 ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล 1
35 ธวัชชัย สันติสุข 1
36 กมล เมฆรักษากิจ 1
37 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
38 ธีระ หงส์เจริญ 1
39 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
40 ชนินาฎ ชุมรุม 1
41 วินิตย์ ศรีภิญโญ 1
42 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
43 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
44 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
45 ศิริชัย ศิริกายะ 1
46 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
47 Naiyana Chaiyabutr 1
48 Sompol Sanguanrungsirikul 1
49 Puttipongse Varavudhi 1
50 Ampa Luiengpirom 1
51 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
52 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
53 มยุรี ตันติสิระ 1
54 บรรจง คณะวรรณ 1
55 Kitpramuk Tantayaporn 1
56 ละอองทิพย์ เหมะ 1
57 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
58 Pornpimol Muanjai 1
59 วรพจน์ วัชรางค์กุล 1
60 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
61 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
62 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
63 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
64 วิมล เหมะจันทร 1
65 Vimolmas Lipipun 1
66 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
67 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
68 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
69 Jaitip Paiboon 1
70 Wilai Anomasiri 1
71 กาญจนา แก้วเทพ 1
72 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
73 สมพร พรมดี 1
74 Vanida Chantarateptawan 1
75 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
76 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
77 วัฒนชัย สมิทธากร 1
78 Sumphan Wongseripipatana 1
79 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
80 Garnpimol C. Ritthidej 1
81 Supa Chantharasakul 1
82 Kittisak Likhitwitayawuid 1
83 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
84 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
85 Panee Boonthavi 1
86 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
87 สิริพร สิวราวุฒิ 1
88 Chayaporn Supachartwong 1
89 สิทธิพร แอกทอง 1
90 Anawatch Mitpratan 1
91 Kasidit Nootong 1
92 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
93 Jittima Chatchawansaisin 1
94 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
95 Chonticha Srisawang 1
96 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
97 Waraporn Siriterm 1
98 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
99 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
100 Acom Sornsute 1
101 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
102 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
103 Chariya Uiyyasathian 1
104 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
105 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
106 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
107 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
108 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
109 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
110 ประคอง ชอบเสียง 1
111 ชอุ่ม มลิลา 1
112 ๋Janes, Gavin W. 1
113 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
114 Chakkaphan Sutthirat 1
115 สุมา เมืองใย 1
116 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
117 พรรณี กาญจนพลู 1
118 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
119 รุ่งราวี ทองกันยา 1
120 นภสร โกวรรธนะกุล 1
121 Phanphen Wattanaarsakit 1
122 วินัย งามแสง 1
123 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
124 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
125 สุมิตรา พูลทอง 1
126 Yeshey Penjor 1
127 กำจัด มงคลกุล 1
128 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
129 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
130 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
131 สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ 1
132 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
133 วีระพงษ์ บุญโญภาส 1
134 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
135 ไววิทย์ พุทธารี 1
136 Walaisiri Muangsiri 1
137 Varunee Padmasankh 1
138 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
139 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
140 ไชยยศ เหมะรัชตะ 1
141 ดำริห์ บูรณะนนท์ 1
142 สายฝน ควรผดุง 1
143 วิมลศิริ ชำนาญเวช 1
144 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
145 กาญจนา นิมมานเหมินทร์ 1
146 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
147 วิษณุ เครืองาม 1
148 วาสนา เสียงดัง 1
149 เอกชัย อดุลยธรรม 1
150 Rajalida Lipikorn 1
151 Thanathon Sesuk 1
152 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
153 สุวดี ยาป่าคาย 1
154 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
155 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
156 Pantharee Boonsatorn 1
157 ศุกันยา ห้วยผัด 1
158 กระมล ทองธรรมชาติ 1
159 Suchin Arunsawatwong 1
160 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
161 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
162 ประธาน ดาบเพชร 1
163 Thada Jirajaras 1
164 อวย เกตุสิงห์ 1
165 กมลชนก ยวดยง 1
166 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
167 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
168 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
169 ธงทอง จันทรางศุ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2530 1
3 2529 3
4 2528 2
5 2527 2
6 2525 1
7 2524 1