ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุดาวรรณ เชยชมศรี
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิน เชยชมศรี 11
2 มณี ตันติรุ่งกิจ 8
3 ทิพย์วดี อรรถธรรม 6
4 จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ 4
5 รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล 3
6 อรวรรณ ชวนตระกูล 3
7 วิภาภรณ์ ณ ถลาง 2
8 ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์ 2
9 เยาวดี คุปตะพันธ์ 2
10 พูมาริน ทองปรีชา 2
11 สายน้ำอ้อย สว่างเมฆ 2
12 ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล 2
13 อุดม แก้วสุวรรณ์ 2
14 สุรัตน์วดี จิวะจินดา 2
15 วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล 2
16 นสพ. สุเมธ อัมพาวงศ์ 1
17 ศิริพร วิหคโต 1
18 นางกาญจนา เข่งคุ้ม 1
19 มัลลิกา แก้ววิเศษ 1
20 ศรีเมฆ ชาวโพงพาง 1
21 สมเกียรติ เตชกาญจนารักษ์ 1
22 สุภาวดี ง้อเหรียญ 1
23 เสาวนี เขตสกุล 1
24 อินทัช ศักดิ์ภักดีเจริญ 1
25 สุวรพร แซ่ลิ้ม 1
26 รศ. ดร. อรุณพร อิฐรัตน์ 1
27 Prof. Michihiro Kobayashi 1
28 อ. ดร. สิรินดา กุสุมภ์ 1
29 รศ.น.สพ. ปานเทพ รัตนากร 1
30 รศ.ดร. ปานเทพ รัตนากร 1
31 พิมลวรรณ ทัพยุทธพิจารณ์ 1
32 นวพร โปษยะพิสิษย์ 1
33 นิรันดร์ สิงหบุตรา 1
34 เลขา มาโนช 1
35 ปรัชญา ธัญญาดี 1
36 พิทยากร ลิ่มทอง 1
37 เพิ่มพงษ์ ศรีประเสริฐศักดิ์ 1
38 นันทนา ชื่นอิ่ม 1
39 ธงชัย มาลา 1
40 ชวลิต ฮงประยูร 1
41 วรรลดา สุนันทพงศ์ศักดิ์ 1
42 เสียงแจ๋ว พิริยพฤนด์ 1
43 นิพนธ์ ทวีชัย 1
44 สมนึก วงศ์ทอง 1
45 จริยา จันทร์ไพแสง 1
46 กนิษฐา รังคะหะ 1
47 พัชราภรณ์ ภู่ไพบูลย์ 1
48 พรทิพย์ การบริบูรณ์ 1
49 Motoko Ikeda 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 3
3 2552 1
4 2551 1
5 2550 2
6 2548 1
7 2546 1
8 2535 1
9 2533 1
10 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 พิษเฉียบพลัน พิษกึ่งเรื้อรัง และพิษเรื้อรังของผลิตภัณฑ์น้ำดีจระเข้ในหนูสปาร์คดอเลย์.
ปี พ.ศ. 2556
2 การพัฒนากระบวนการเจาะเก็บเลือดจากจระเข้โดยไม่ทำลายชีวิตการพัฒนากระบวนการเจาะเก็บเลือดจากจระเข้โดยไม่ทำลายชีวิต
3 การวิจัยและพัฒนาเลือดจระเข้พันธุ์ไทยเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ (ปี2)
4 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของเลือดจระเข้พันธุ์ไทย (ปี 2)
ปี พ.ศ. 2552
5 ความหลากหลายของเชื้อนิวคลีโอโพลีฮีโดรไวรัสของหนอนไหมในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
6 การพัฒนาเชื้อนิวคลีโอโพลีฮีโดรไวรัสเพื่อใช้ในการกำจัดหนอนเจาะสมอฝ้าย
ปี พ.ศ. 2550
7 การพัฒนาเชื้อนิวคลีโอโพลีฮีโดรไวรัสเพื่อใช้ในการกำจัดหนอนเจาะสมอฝ้าย
8 การศึกษากลไกการควบคุมการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอของเซลล์เจ้าบ้านด้วยเชื้อนิวคลีโอโพลีฮีโดรไวรัส
ปี พ.ศ. 2548
9 การศึกษาทางอณูพันธุศาสตร์ของยีนไคตินเนสในแบคคิวโลไวรัสสายพันธุ์ ที่แยกได้ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2546
10 การคัดเลือกสายพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจชนิดใหม่เพื่อการส่งออก โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล
ปี พ.ศ. 2535
11 การแยกและจำแนกสายพันธุ์ bacillus thuringiensis ที่พบในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2533
12 การวิจัยและพัฒนาจุลินทรีย์สำหรับผลิตปุ๋ยหมักในประเทศไทย : รายงานการวิจัย