ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุดารัตน์ ตรีเพชรกุล
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ภาวิณี ชัยประเสริฐ 12
2 แสงชัย เอกประทุมชัย 10
3 ทรงพล คูณศรีสุข 6
4 พรทิพย์ เฟื่องวรวงศ์ 6
5 ศศิธร กู้สุวรรณวิจิตร 6
6 ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล 5
7 ภาวิณี พัฒนจันทร์ 5
8 กนกวรรณ พันธุ์ดี 4
9 ปัญญานีย์ พราพงษ์ 3
10 สุรพงษ์ ชูเดช 3
11 ศศิธร พุทธวงษ์ 3
12 ณรัชช์อร ศรีทอง 2
13 สมชาย ประยงค์พันธ์ 2
14 ธง บุญเรือง 2
15 สมชาย ดอนเจดีย์ 2
16 บุษบา ทองอุปการ 2
17 ทศพร ทองเที่ยง 2
18 ภคมน เจริญสลุง 2
19 พรชัย ยิ้มแย้ม 2
20 พงษ์ไพบูลย์ ศิลาวราเวทย์ 2
21 จารุวรรณ ชนม์ธนวัฒน์ 2
22 ศศิธร สุวรรณเทพ 2
23 รัตนา จิระรัตนานนท์ 2
24 สรวิศ เผ่าทองศุข 2
25 ธิดารัตน์ บุญศรี 2
26 ดุษฏี อุตภาพ 2
27 บุษยา บุนนาค 2
28 ยุวพิน ด่านดุสิตาพันธ์ 2
29 ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิชย์ 2
30 จารุรัตน์ วรนิสรากุล 2
31 ชัยยุทธ ชินณะราศรี 2
32 ศักดิ์ชัย ชาตาดี 1
33 ศศิวรรณ จิตรพิทักษ์เลิศ 1
34 ศิริจรรยา นาภะสินธุ์ 1
35 เพ็ญปภา เฟื่องอักษร 1
36 วนิดา บุษบงค์ 1
37 Sudarut Tripetchkul 1
38 ศักด์ชัย ชาตรี 1
39 ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2554 4
4 2553 4
5 2552 2
6 2551 6
7 2550 3
8 2546 1
9 2541 1
10 1086 1
11 543 27
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ธาตุอาหารพืชและสารยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคจากปุ๋ยน้ำสกัดขุยมะพร้าว (ระยะที่ 2)
ปี พ.ศ. 2555
2 การจัดการป่าชายเลน เพื่อรองรับสภาวะโลกร้อน: การใช้ประโยชน์และการมีส่วนร่วมของชุมชน
ปี พ.ศ. 2554
3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำหมักชีวภาพจากของเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ : ชุมชนผู้ผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ระยะที่ 2)
4 การศึกษาปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในดินการเกษตรและประเมินศักยภาพในการเพิ่มการสะสมคาร์บอนในดิน
5 การใช้เทคโนโลยีสะอาดในกระบวนการแปรรูปมะพร้าวขาว
6 การจัดการและการใช้ประโยชน์ของวัสดุเหลือทิ้งในกระบวนการแปรรูปมะพร้าวขาว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ปี พ.ศ. 2553
7 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำหมักชีวภาพจากของเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ : ชุมชนผู้ผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ระยะที่ 1)
8 การสังเคราะห์เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์จากมันสำปะหลังเพื่อการพึ่งตนเองของกลุ่มเครือข่ายป่าตะวันออก อ.สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา (ระยะที่ 2 )
9 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ำหมักชีวภาพ และปุ๋ยหมักจากวัสดุเหลือทิ้ง จากกระบวนการแปรรูปมะพร้าวในระดับชุมชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
10 การทำปุ๋ยหมักจากใบและลำต้นมันสำปะหลัง : อิทธิพลของรูปแบบและความเข้มข้นของหัวเชื้อจุลินทรีย์ต่อการเปลี่ยนแปลงอินทรียสาร
ปี พ.ศ. 2552
11 การสังเคราะห์เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์จากมันสำปะหลังเพื่อการพึ่งตนเองของกลุ่มเครือข่ายป่าตะวันออก อ. สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา (ระยะที่1)
12 อิทธิพลของรูปแบบและความเข้มข้นของหัวเชื้อจุลินทรีย์ในกระบวนการทำปุ๋ยหมักจากใบและลำต้นมันสำปะหลัง : การเปลี่ยนแปลงทางด้านชีวภาพและจุลินทรีย์
ปี พ.ศ. 2551
13 การประสานงานและติดตามกิจกรรมในพื้นที่ อ.นาแห้ว จ.เลย ปี 2550
14 การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ำสกัดชีวภาพและปุ๋ยหมักจากของเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตน้ำมันมะพร้าวยริสุทธิ์กับผู้ประกอบการมะพร้าว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [50]
15 การพัฒนารูปแบบการจัดการมูลฝอยชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร (ระยะที่ 2)
16 การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ำสกัดชีวภาพและปุ๋ยหมัก จากของเหลือทิ้งในการผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
17 อิทธิพลของแหล่งไนโตรเจน การเติมกากน้ำตาล และรูปแบบการให้อากาศ ต่อการทำปุ๋ยหมักจากขุยมะพร้าว
18 การพัฒนารูปแบบการจัดการมูลฝอยชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2550
19 การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ำสกัดชีวภาพและปุ๋ยหมักจากของเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตน้ำมันมะพร้าวยริสุทธิ์กับผูประกอบการมะพร้าว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
20 การประสานงานและติดตามกิจกรรมในพื้นที่ อ.นาแห้ว จ.เลย ปี 2550
21 การพัฒนารูปแบบการจัดการมูลฝอยชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร (ระยะที่ 1)
ปี พ.ศ. 2546
22 การทำปุ๋ยหมักแบบกึ่งกะจากขยะเศษอาหาร โดยใช้ขุยมะพร้าวเป็น bulking agent
ปี พ.ศ. 2541
23 การศึกษาระบบเกษตรที่มีความเหมาะสมในพื้นที่ อ.นาแห้ว จ.เลย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
24 การสังเคราะห์เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์จากมันสำปะหลังเพื่อการพึ่งตนเองของกลุ่มเครือข่ายป่าตะวันออก อ.สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา