ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุดาดวง กฤษฎาพงษ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 2
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 2
3 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 2
4 สายฝน ควรผดุง 1
5 สิริพร สิวราวุฒิ 1
6 สมพร พรมดี 1
7 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
8 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
9 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
10 สุวิชา ทองสิมา 1
11 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
12 วาสนา เสียงดัง 1
13 สำเริง แย้มโสภี 1
14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
15 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
16 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
17 ธวัชชัย สันติสุข 1
18 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
19 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
20 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
21 วัลลภ แย้มเหมือน 1
22 ไววิทย์ พุทธารี 1
23 กมลชนก ยวดยง 1
24 อวย เกตุสิงห์ 1
25 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
26 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
27 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
28 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
29 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
30 ประธาน ดาบเพชร 1
31 Thada Jirajaras 1
32 Varunee Padmasankh 1
33 Pornpimol Muanjai 1
34 ณัฐวัฒน์ ชัยพจนพงศ์ 1
35 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
36 Walaisiri Muangsiri 1
37 Rajalida Lipikorn 1
38 เอกชัย อดุลยธรรม 1
39 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
40 วัชรศักดิ์ ตุมราศวิน 1
41 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
42 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
43 Vanida Chantarateptawan 1
44 ศิริชัย ศิริกายะ 1
45 Srilert Chotpantarat 1
46 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
47 Chalermpol Leevailoj 1
48 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
49 กาญจนา แก้วเทพ 1
50 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
51 วัฒนชัย สมิทธากร 1
52 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
53 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
54 Jaitip Paiboon 1
55 Wilai Anomasiri 1
56 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
57 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
58 Boonchai Sangpetngam 1
59 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
60 วิไล ชินธเนศ 1
61 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
62 อุทัย บุญประเสริฐ 1
63 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
64 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
65 Suchin Arunsawatwong 1
66 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
67 คัคนางค์ มณีศรี 1
68 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
69 Somying Tumwasorn 1
70 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
71 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
72 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
73 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
74 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
75 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
76 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
77 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
78 Thanathon Sesuk 1
79 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
80 สุมา เมืองใย 1
81 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
82 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
83 วิมล เหมะจันทร 1
84 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
85 ละอองทิพย์ เหมะ 1
86 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
87 พรรณี กาญจนพลู 1
88 Chakkaphan Sutthirat 1
89 ๋Janes, Gavin W. 1
90 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
91 รุ่งราวี ทองกันยา 1
92 ชอุ่ม มลิลา 1
93 ประคอง ชอบเสียง 1
94 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
95 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
96 Puttipongse Varavudhi 1
97 Kitpramuk Tantayaporn 1
98 Garnpimol C. Ritthidej 1
99 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
100 Vimolmas Lipipun 1
101 Supa Chantharasakul 1
102 Sumphan Wongseripipatana 1
103 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
104 Kittisak Likhitwitayawuid 1
105 Panee Boonthavi 1
106 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
107 มยุรี ตันติสิระ 1
108 Ampa Luiengpirom 1
109 Sompol Sanguanrungsirikul 1
110 Naiyana Chaiyabutr 1
111 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
112 บรรจง คณะวรรณ 1
113 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
114 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
115 สุมิตรา พูลทอง 1
116 Yeshey Penjor 1
117 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
118 Acom Sornsute 1
119 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
120 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
121 Chariya Uiyyasathian 1
122 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
123 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
124 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
125 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
126 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
127 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
128 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
129 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
130 กระมล ทองธรรมชาติ 1
131 ศุกันยา ห้วยผัด 1
132 Pantharee Boonsatorn 1
133 สมชัย วัฒนการุณ 1
134 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
135 Waraporn Siriterm 1
136 Phanphen Wattanaarsakit 1
137 วินัย งามแสง 1
138 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
139 นภสร โกวรรธนะกุล 1
140 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
141 กำจัด มงคลกุล 1
142 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
143 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
144 Chonticha Srisawang 1
145 สิทธิพร แอกทอง 1
146 Anawatch Mitpratan 1
147 Kasidit Nootong 1
148 Chayaporn Supachartwong 1
149 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
150 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
151 Jittima Chatchawansaisin 1
152 สุวดี ยาป่าคาย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 2
2 2553 1