ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุดาดวง กฤษฎาพงษ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 2
2 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 2
3 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 2
4 Waraporn Siriterm 1
5 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
6 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
7 Kasidit Nootong 1
8 Chayaporn Supachartwong 1
9 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
10 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
11 สิทธิพร แอกทอง 1
12 Anawatch Mitpratan 1
13 Chariya Uiyyasathian 1
14 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
15 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
16 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
17 Acom Sornsute 1
18 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
19 Jittima Chatchawansaisin 1
20 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
21 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
22 Chonticha Srisawang 1
23 รุ่งราวี ทองกันยา 1
24 สุมิตรา พูลทอง 1
25 Yeshey Penjor 1
26 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
27 ๋Janes, Gavin W. 1
28 ประคอง ชอบเสียง 1
29 ชอุ่ม มลิลา 1
30 กำจัด มงคลกุล 1
31 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
32 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
33 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
34 Pantharee Boonsatorn 1
35 วินัย งามแสง 1
36 Phanphen Wattanaarsakit 1
37 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
38 นภสร โกวรรธนะกุล 1
39 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
40 ศุกันยา ห้วยผัด 1
41 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
42 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
43 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
44 ไววิทย์ พุทธารี 1
45 Pornpimol Muanjai 1
46 Walaisiri Muangsiri 1
47 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
48 Varunee Padmasankh 1
49 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
50 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
51 สมพร พรมดี 1
52 สุวิชา ทองสิมา 1
53 วัลลภ แย้มเหมือน 1
54 สิริพร สิวราวุฒิ 1
55 สายฝน ควรผดุง 1
56 วาสนา เสียงดัง 1
57 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
58 เอกชัย อดุลยธรรม 1
59 Rajalida Lipikorn 1
60 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
61 สุวดี ยาป่าคาย 1
62 Suchin Arunsawatwong 1
63 Thanathon Sesuk 1
64 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
65 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
66 กระมล ทองธรรมชาติ 1
67 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
68 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
69 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
70 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
71 ประธาน ดาบเพชร 1
72 Thada Jirajaras 1
73 อวย เกตุสิงห์ 1
74 กมลชนก ยวดยง 1
75 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
76 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
77 สมชัย วัฒนการุณ 1
78 พรรณี กาญจนพลู 1
79 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
80 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
81 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
82 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
83 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
84 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
85 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
86 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
87 Boonchai Sangpetngam 1
88 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
89 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
90 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
91 Vanida Chantarateptawan 1
92 ศิริชัย ศิริกายะ 1
93 Srilert Chotpantarat 1
94 Chalermpol Leevailoj 1
95 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
96 Somying Tumwasorn 1
97 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
98 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
99 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
100 ณัฐวัฒน์ ชัยพจนพงศ์ 1
101 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
102 ธวัชชัย สันติสุข 1
103 สำเริง แย้มโสภี 1
104 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
105 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
106 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
107 วัชรศักดิ์ ตุมราศวิน 1
108 วิไล ชินธเนศ 1
109 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
110 อุทัย บุญประเสริฐ 1
111 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
112 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
113 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
114 คัคนางค์ มณีศรี 1
115 กาญจนา แก้วเทพ 1
116 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
117 Naiyana Chaiyabutr 1
118 Kitpramuk Tantayaporn 1
119 Puttipongse Varavudhi 1
120 Sompol Sanguanrungsirikul 1
121 Ampa Luiengpirom 1
122 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
123 บรรจง คณะวรรณ 1
124 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
125 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
126 ละอองทิพย์ เหมะ 1
127 สุมา เมืองใย 1
128 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
129 Chakkaphan Sutthirat 1
130 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
131 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
132 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
133 วิมล เหมะจันทร 1
134 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
135 มยุรี ตันติสิระ 1
136 วัฒนชัย สมิทธากร 1
137 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
138 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
139 Jaitip Paiboon 1
140 Wilai Anomasiri 1
141 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
142 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
143 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
144 Kittisak Likhitwitayawuid 1
145 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
146 Vimolmas Lipipun 1
147 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
148 Garnpimol C. Ritthidej 1
149 Supa Chantharasakul 1
150 Panee Boonthavi 1
151 Sumphan Wongseripipatana 1
152 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 2
2 2553 1