ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุดาดวง กฤษฎาพงษ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 2
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 2
3 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 2
4 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
5 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
6 Thanathon Sesuk 1
7 กระมล ทองธรรมชาติ 1
8 Pantharee Boonsatorn 1
9 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
10 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
11 สมชัย วัฒนการุณ 1
12 ศุกันยา ห้วยผัด 1
13 Suchin Arunsawatwong 1
14 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
15 กมลชนก ยวดยง 1
16 อวย เกตุสิงห์ 1
17 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
18 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
19 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
20 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
21 สุวดี ยาป่าคาย 1
22 Acom Sornsute 1
23 สิทธิพร แอกทอง 1
24 Anawatch Mitpratan 1
25 Kasidit Nootong 1
26 Chayaporn Supachartwong 1
27 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
28 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
29 Jittima Chatchawansaisin 1
30 Waraporn Siriterm 1
31 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
32 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
33 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
34 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
35 Chariya Uiyyasathian 1
36 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
37 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
38 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
39 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
40 Thada Jirajaras 1
41 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
42 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
43 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
44 ธวัชชัย สันติสุข 1
45 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
46 วัลลภ แย้มเหมือน 1
47 สำเริง แย้มโสภี 1
48 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
49 ณัฐวัฒน์ ชัยพจนพงศ์ 1
50 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
51 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
52 วิไล ชินธเนศ 1
53 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
54 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
55 คัคนางค์ มณีศรี 1
56 วัชรศักดิ์ ตุมราศวิน 1
57 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
58 สุวิชา ทองสิมา 1
59 สมพร พรมดี 1
60 Varunee Padmasankh 1
61 Pornpimol Muanjai 1
62 ไววิทย์ พุทธารี 1
63 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
64 Walaisiri Muangsiri 1
65 Chonticha Srisawang 1
66 Rajalida Lipikorn 1
67 เอกชัย อดุลยธรรม 1
68 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
69 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
70 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
71 สายฝน ควรผดุง 1
72 สิริพร สิวราวุฒิ 1
73 วาสนา เสียงดัง 1
74 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
75 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
76 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
77 ประธาน ดาบเพชร 1
78 วินัย งามแสง 1
79 Wilai Anomasiri 1
80 Jaitip Paiboon 1
81 วัฒนชัย สมิทธากร 1
82 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
83 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
84 Vanida Chantarateptawan 1
85 กาญจนา แก้วเทพ 1
86 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
87 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
88 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
89 Supa Chantharasakul 1
90 Garnpimol C. Ritthidej 1
91 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
92 Sumphan Wongseripipatana 1
93 Panee Boonthavi 1
94 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
95 Kittisak Likhitwitayawuid 1
96 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
97 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
98 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
99 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
100 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
101 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
102 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
103 อุทัย บุญประเสริฐ 1
104 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
105 Somying Tumwasorn 1
106 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
107 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
108 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
109 Srilert Chotpantarat 1
110 ศิริชัย ศิริกายะ 1
111 Chalermpol Leevailoj 1
112 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
113 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
114 Boonchai Sangpetngam 1
115 Vimolmas Lipipun 1
116 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
117 ชอุ่ม มลิลา 1
118 ๋Janes, Gavin W. 1
119 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
120 ประคอง ชอบเสียง 1
121 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
122 พรรณี กาญจนพลู 1
123 Chakkaphan Sutthirat 1
124 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
125 รุ่งราวี ทองกันยา 1
126 สุมิตรา พูลทอง 1
127 นภสร โกวรรธนะกุล 1
128 Phanphen Wattanaarsakit 1
129 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
130 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
131 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
132 Yeshey Penjor 1
133 กำจัด มงคลกุล 1
134 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
135 สุมา เมืองใย 1
136 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
137 Ampa Luiengpirom 1
138 Sompol Sanguanrungsirikul 1
139 บรรจง คณะวรรณ 1
140 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
141 มยุรี ตันติสิระ 1
142 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
143 Naiyana Chaiyabutr 1
144 Kitpramuk Tantayaporn 1
145 วิมล เหมะจันทร 1
146 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
147 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
148 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
149 ละอองทิพย์ เหมะ 1
150 Puttipongse Varavudhi 1
151 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
152 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 2
2 2553 1