ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุดสาย ตรีวานิช
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การพัฒนาเทคนิคมัลติเพล็กซ์พีซีอาร์เพื่อตรวจวิเคราะห์ Shiga-toxin producing Escherichia coli (STEC), Listeria monocytogenes และ Salmonella spp. ในอาหาร
ปี พ.ศ. 2555
2 การพัฒนาวิธีการ Multiplex Real-time PCR เพื่อตรวจสอบแบคทีเรียก่อโรคอาหารเป็นพิษในอาหาร
ปี พ.ศ. 2554
3 ผลของกรดเปอร์ออกซิแอซิติกต่อการเจริญของ Salmonella spp. ซึ่งดื้อต่อยาปฏิชีวนะที่ แยกได้จากเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์เนื้อไก่
ปี พ.ศ. 2552
4 การบาดเจ็บเนื่องจากกรดเปอร์ออกซิแอซีติกของ Salmonella spp. ซึ่งดื้อต่อสารต้านจุลชีพหลายชนิดที่แยกได้จากเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์เนื้อไก่
5 ผลของอุณหภูมิแช่เยือกแข็ง การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ และระยะเวลาระหว่างการเก็บรักษาต่อการอยู่รอดและความต้านทานของแบคทีเรียโคลิฟอร์มในอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภคแช่เยือกแข็ง
ปี พ.ศ. 2551
6 การศึกษาเกณฑ์ชี้วัดคุณภาพไข่เค็มและการปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตไข่เค็มของประเทศไทย
7 ประสิทธิภาพของคลอรีนไดออกไซด์ต่อการทำลายฟิล์มชีวภาพแบบผสมที่เกิดจากแบคทีเรียที่มีอาหารเป็นพาหะในกระบวนการผลิตอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง
ปี พ.ศ. 2550
8 การประเมินความเสี่ยงของ Vibrio parahaemolyticus ในกุ้งสดแช่เย็นและแช่แข็งในประเทศไทยและการพัฒนาและสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการลดปริมาณการปนเปื้อนในกรรมวิธีการผลิต
9 การประเมินความเสี่ยงจากซัลโมเนลลาและอีโคไลในผักสดและสิ่งแวดล้อมของโรงคัดบรรจุเพื่อเพิ่มความปลอดภัยอาหารของผักสดเพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2547
10 การบาดเจ็บเนื่องจากกรดเปอรืรอกซีแอกซีติกของ Salmonella spp. ซึ่งดื้อต่อสารจุลชีพหลายชนิดที่แยกได้กเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์เนื้อไก่
11 การพัฒนาวิธีการตรวจสอบ Salmonella spp. แบบว่องไวในเนื้อสดและผลิตภัณฑ์ไก่แช่เยือกแข็งเพื่อการส่งออกโดยใช้ SIngle primer ร่วมกับ PCR (โครงการบูรณาการนำร่อง โครงการวิจัยความปลอดภัยของอาหารเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค)
12 การศึกษาการอยู่รอดของ Salmonella spp. สายพันธุ์ที่ดื้อต่อยาจุลชีพที่แยกได้จากเนื้อสุกรบริโภคภายในประเทศต่อสภาวะความเครียดแบบจำลองของระบบทางเดินอาหารมนุษย์ (Gastrointestinal Stress) (โครงการบูรณาการนำร่อง โครงการวิจัยความปลอดภัยของอาหารเพื่อคุณภาพชีวิตของผ
13 การบาดเจ็บเนื่องจากกรดเปอร์ออกซีแอซิติกของ Salmonella sp ซึ่งดื้อต่อสารต้านจุลชีพหลายชนิดที่แยกได้จากเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์เนื้อไก่
14 บทบาทของแบคทีเรียกรดแล็กทิกต่อคุณภาพของขนมจีน และการอยู่รอดของเชื้อต่อสภาวะความเครียด จำลองในระบบทางเดินอาหารของมนุษย์
15 การบาดเจ็บเนื่องจากกรดเปอร์ออกซีแอซิติกของ Salmonella sp. ซึ่งดื้อต่อสารต้านจุลชีพหลายชนิดที่แยกได้จากเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์เนื้อไก่
ปี พ.ศ. 2546
16 การส่งเสริมศักยภาพในการตรวจสอบความปลอดภัยอาหาร (Food Safety) วิธีการใหม่ที่สะดวกและรวดเร็ว
ปี พ.ศ. 2545
17 ผลของกรดเปอร์รอกซีแอซีติกต่อการเจริญของ Salmonella sp. ซึ่งดื้อต่อสารต้านจุลชีพที่แยกได้จากเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์เนื้อไก่