ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุดสงวน สุธีสร
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1
และรู้จักในชื่อของ
- สุดสงวน สุธีสร -
- สุดสงวน สุธีสร,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศศิพัฒน์ ยอดเพชร 4
2 เล็ก สมบัติ 4
3 นิภา ส. ตุมรสุนทร 4
4 พรชัย ขันตี 3
5 นันทนัช อุปริรัตน์ 2
6 วรพล พรหมิกบุตร 2
7 วันทนีย์ วาสิกะสิน 2
8 จิรา สาครพันธ์ 2
9 ภาวนา พัฒนศรี 2
10 สุรางค์รัตน์ วศินารมณ์ 2
11 สมยศ ดีมาก 1
12 ประภาพร ขันพระ 1
13 ชาญ ชุณหวงศ์ 1
14 เสาวเพ็ญ จำปาเป้า 1
15 ปนัดดา ภูตะอินทร์ 1
16 แพร มุ่งเขื่องกลาง 1
17 สุระ จันทร์แก้ว 1
18 พงษ์ศรี นวลสาร 1
19 สุรศิษฎ์ เหลืองอรัญนภา 1
20 สุมิตร การรัมย์ 1
21 สุตรัตน์ อ่อนรักษ์ 1
22 สันติภาพ มาเจริญ 1
23 อดิเรก ลุยวิกกัย 1
24 เริงยศ ทรัพย์เงินทอง 1
25 ยุทธศักดิ์ รุ่งเรืองนรา 1
26 อาทร เครือรัตน์ 1
27 เลอศักดิ์ วงศ์คำ 1
28 นนทพร อัศวโรจน์ 1
29 ชัยเด่น นารายณ์ประทาน 1
30 เมธี จันทกุล 1
31 ภาณุพงษ์ เด็ดดวง 1
32 พศิลักษมิ์ ทองเจริญ 1
33 สุวารี รวบทองศรี 1
34 พิเชษฐ์ เกษตรสิน 1
35 กฤษณ์ ฉัตรทวี 1
36 ปรัชญา อยู่ประเสริฐ 1
37 พุฒิพัฒน์ ทวีศักดิ์โรจน 1
38 พิสัย พรหมสุวรรณ 1
39 พรธิพา ลิ้มอรุณ 1
40 เพชรรัตน์ อิงคสารมณี 1
41 ไพบูลย์ บุญยรัตน์ 1
42 ภัทราพร ภัทรพงศ์สินธุ์ 1
43 ปิยจิตต์ แสงครุฑ 1
44 ยุติธรรม มหานิล 1
45 เปรมชัย สโรบล 1
46 ปนัดดา ถิ่นหาญวงศ์ 1
47 พิสมัย แนบสนิท 1
48 มนตร์ รักษ์ศรี 1
49 ณัชชารีย์ นาคนคร 1
50 ภาณุทัต ภูริปัญญวานิช 1
51 มาริสา วิริยะรัมภ์ 1
52 ดวงกมล สังสกุลณีย์ 1
53 จิตรตรี อนุสนธิ์ 1
54 มนันยา สัมมเสถียร 1
55 ตะวัน ตระการฤกษ์ 1
56 ชมพูนุท ภูมิภักดิ์ 1
57 เรวัต เฉลียวศิลป์ 1
58 รัตนาวรรณ หอมเนียม 1
59 มาลัย ฉิมเฉลิม 1
60 นวัต ประภาสะวัต 1
61 นิธิธรรม ศุนาลัย 1
62 ปริยานุช สันติวงษ์ 1
63 กิตติศักดิ์ บุญกอง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 9
3 2552 10
4 2551 18
5 2550 13
6 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 ความเป็นไปได้ในการจัดทำแผนที่อาชญากรรมในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
2 ความสำคัญของภาษาอังกฤษที่มีต่องานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ :
3 ความรับผิดร่วมของกระบวนการยุติธรรมต่อผู้บริสุทธิ์ที่ตกเป็นจำเลยในคดีอาญาและแนวทางในการป้องกันผู้บริสุทธิ์จากการดำเนินคดีอาญาที่ผิดพลาด :
4 ทัศนะของประชาชนต่อการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันอาชญากรรม :
5 ทัศนะของข้าราชการทหารสังกัดกองทัพบกต่อการถูกลงโทษทางวินัย :
6 ปัญหาในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
7 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนติดตามจับกุมผู้จำหน่ายยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน สังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 7
8 การกระทำผิดซ้ำของผู้ต้องขังในเรือนจำพิเศษธนบุรี
9 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดเหตุปาหินในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธร ภาค 1
10 ทัศนะของเจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 9 ต่อลักษณะงานด้านการปราบปรามยาบ้า
ปี พ.ศ. 2552
11 ความเป็นไปได้ในการจัดทำแผนที่อาชญากรรม [Crime Mapping] ในประเทศไทย
12 ความตระหนักถึงภัยจากการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในอินเตอร์เน็ตของนักเรียนมัธยม
13 การกระทำผิดวินัยของผู้ต้องขังในเรือนจำกลางบางขวาง
14 อัตมโนทัศน์ของเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด
15 ความรู้สึกหวาดกลัวต่ออาชญากรรมของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครนครปฐม
16 การมีส่วนร่วมของราษฎรอาสาในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสาคร
17 การตระหนักถึงสิทธิผู้ป่วยด้านการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศิริราช
18 ความพึงพอใจของญาติผู้ต้องขังต่อการให้บริการเยี่ยมผู้ต้องขังของเรือนจำพิเศษธนบุรี
19 ทัศนะของพนักงานสอบสวนในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (POLIS) มาใช้ในขั้นตอนการสอบสวน :
20 ปัจจัยที่มีผลต่อการสอบสวนคดีจราจรของพนักงานสอบสวน :
ปี พ.ศ. 2551
21 ทัศนะของประชาชนต่องานตำรวจชุมชนสัมพันธ์ สถานีตำรวจภูธรบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
22 ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จำแนกลักษณะผู้ต้องขังในเรือนจำและทัณฑสถาน
23 การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด :
24 ปัญหาในการปฏิบัติงานตามโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังของกรมราชทัณฑ์
25 ทัศนะของพนักงานสอบสวนต่อการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีอาญาในชั้นสอบสวน :
26 การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองกับคนต่างด้าวที่เดินทางเข้าราชอาณาจักรไทย :
27 รูปแบบกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที่เหมาะสมกับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
28 ทัศนะของผู้ต้องขังเรือนจำกลางนครศรีธรรมราชต่อการศึกษาสายสามัญ
29 ทัศนะของประชาชนต่อการป้องกันอาชญากรรม :
30 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเผชิญเหตุของเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ :
31 ปัญหาและอุปสรรคของพนักงานสอบสวนในการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 133 ทวิ และมาตรา 133 ตรี :
32 ทัศนะของผู้บริหารในกระบวนการยุติธรรมต่อการนำมาตรการลงโทษระดับกลางมาใช้ควบคุมผู้กระทำผิดในสังคมไทย
33 ปัญหาอุปสรรคในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจบนเกาะรัตนโกสินทร์
34 บทบาทของทนายความในขั้นตอนการจับกุมและสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
35 ทัศนะเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อการปฏิบัติงานควบคุมฝูงชน : ศึกษาเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 กองบัญชาการตำรวจนครบาล
36 สาเหตุของปัญหาการจราจรในเขตพื้นที่ของสถานีตำรวจนครบาลพระราชวัง
37 บทบาทครอบครัวในการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนในระหว่างคุมประพฤติ : ศึกษาเฉพาะกรณีสำนักงานคุมประพฤติประจำศาลอาญา
38 ทัศนะของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ในการประสานความร่วมมือด้านการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในเรือนจำพิเศษธนบุรี
ปี พ.ศ. 2550
39 การศึกษาเปรียบเทียบความตระหนักเกี่ยวกับสิทธิผู้ป่วยระหว่างข้าราชการตำรวจชั้นประทวนกับชั้นสัญญาบัตรที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตำรวจ
40 การศึกษาเปรียบเทียบสวัสดิการระหว่างข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ฝ่ายอำนวยการและฝ่ายปฏิบัติ :
41 สิทธิของผู้ต้องหาตามกฎหมายที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนในสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 5
42 การศึกษาทัศนะของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ที่มีต่อการเตรียมความพร้อมด้านการฝึกวิชาชีพให้แก่ผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษ
43 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
44 ปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำผิดคดีจำหน่ายยาเสพติดของผู้ต้องขังหญิง :
45 ปัญหาอุปสรรคการสั่งคดีกรณีร้องขอความเป็นธรรมของพนักงานอัยการในเขตสำนักงานอาญากรุงเทพใต้
46 ความต้องการของผู้ต้องขังโทษประหารชีวิต :
47 ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการฝึกและอบรมของเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา
48 ปัจจัยที่มีผลต่อการก่อคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร
49 ปัญหาที่เกิดจากการหลบหนีเข้าเมืองของบุคคลสัญชาติพม่า ลาวและกัมพูชา :
50 พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ของเด็กและเยาวชนไทย
51 ทัศนะของเจ้าหน้าที่ต่อการปฏิบัติงานของตนเองกับเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน