ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุดฤดี ประเทืองวงศ์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุพจน์ กาเซ็ม 7
2 กิติศักดิ์ อำนวยกิจ 6
3 สฤษดิพร ชูประยูร 4
4 เชษฐพันธุ์ ชูเชื้อ 4
5 วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล 4
6 ประชุม จุฑาวรรธนะ 3
7 จารุวัฒน์ เถาธรรมพิทักษ์ 3
8 วิชัย โฆสิตรัตน 2
9 ชลิดา เล็กสมบูรณ์ 2
10 เปรมใจ ตรีสรานุวัฒนา 2
11 นิพนธ์ ทวีชัย 2
12 อนงค์ เจนกิตติวงศ์ 2
13 พิสสวรรณ เจียมสมบัติ 2
14 อุดม ฟ้ารุ่งสาง 2
15 ณรงค์ สิงห์บุระอุดม 2
16 ชไมพร กิตติธรรมกุล 2
17 โสภณ อุไรชื่น 2
18 บงกชรัตน์ ปิติยนต์ 2
19 กิตติพงษ์ ศิริวานิชกุล 2
20 ทศพล พรพรหม 2
21 สมศิริ แสงโชติ 2
22 ศศิธร วุฒิวณิชย์ 2
23 สุรเชษฐ จามรมาน 2
24 ศักดิ์ สุนทรสิงห์ 2
25 นายพากเพียร อรัญนารถ 1
26 น.ส.วันวิสา ศิริวรรณ์ 1
27 ผศ.ชัยสิทธิ์ ปรีชา 1
28 น.ส.ติยากร ฉัตรนภารัตน์ 1
29 พรภิมล จันทร์อ่อน 1
30 สุภาภรณ์ แก้วนุ่ม 1
31 ดร. วินัย ปิติยนต์ 1
32 นลินา เหมสนิท 1
33 วราภรณ์ ภู่ภักดีพันธ์ 1
34 แสงเดือน สายแสงทอง 1
35 น.ส.สุนันทนาถ นุชาภักดิ์ 1
36 ศานิต เก้าเอี้ยน 1
37 ชะบา จำปาทอง 1
38 แอนนา สายมณีรัตน์ 1
39 ธรรมศักดิ์ สมมาตย์ 1
40 พัชรวิภา ใจจักรคำ 1
41 นายวินัย ปิติยนต์ 1
42 น.ส.มะริดา ชูรินทร์ 1
43 น.ส.วิลาวรรณ์ เชื้อบุญ 1
44 ศรีเมฆ ชาวโพงพาง 1
45 ดร.ดุสิต อธินุวัฒน์ 1
46 นิรันดร์ จันทวงศ์ 1
47 สุนันทา จันทกูล 1
48 ประศาสตร์ เกื้อมณี 1
49 กฤษฎา สัมพันธารักษ์ 1
50 สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช 1
51 ชูศักดิ์ จอมพุก 1
52 นพพงศ์ จุลจอหอ 1
53 เอ็จ สโรบล 1
54 สุปราณี งามประสิทธิ์ 1
55 โชคชัย เอกทัศนาวรรณ 1
56 ฉัตรพงศ์ บาลลา 1
57 สมชาย โพธิสาร 1
58 รวี เสรฐภักดี 1
59 อุณารุจ บุญประกอบ 1
60 สมนึก เชื้อวงศ์สกุล 1
61 สมชาย สุขะกูล 1
62 นิพนธ์ วิสารทานนท์ 1
63 นวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง 1
64 ถวิล นิลพยัคฆ์ 1
65 พิทยาภรณ์ สุภรพัฒน์ 1
66 ศรัณย์ (เกษียณ) วรรธนัจฉริยา 1
67 ทัศนวรรณ ทรัพย์เล็ก 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 4
2 2555 1
3 2554 6
4 2553 4
5 2551 5
6 2550 2
7 2549 1
8 2548 1
9 2546 1
10 2545 1
11 2541 1
12 543 31
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชื้อผสมจุลินทรีย์หลายสายพันธุ์ และสูตรจุลินทรีย์ผสมสารสกัดพืชเพื่อปรับปรุงสุขภาพพืช
2 การพัฒนาและถ่ายทอดผลิตภัณฑ์สูตรสำเร็จจุลินทรีย์หลายสายพันธุ์ และจุลินทรีย์ผสมสารสกัดพืชสำหรับผลิตพืชผักปลอดภัยและใช้ในชุมชน
3 ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์สูตรสารสกัดค้างคาวดำผสมบาซิลลัส ทูรินจิเอนซิส(บีที)เพื่่อจัดการแมลงศัตรูผัก
4 ศักยภาพของสูตรสารสกัดหนอนตายหยากในการควบคุมแมลงศัตรูพืชผัก
ปี พ.ศ. 2555
5 เทคนิคการปลูกเชื้อราน้ำค้างข้าวโพดในโรงเรือน
ปี พ.ศ. 2554
6 การจัดการโรคในระบบผลิตกล้าไม้ยูคาลิปตัสด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์โดยวิธีผสมผสาน
7 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์และสารสกัดพืชเพื่อควบคุมโรคและแมลงและเพิ่มผลผลิตคุณภาพของพืชผัก
8 การวินิจฉัยและจำแนกสายพันธุ์เชื้อสาเหตุโรคของยูคาลิปตัสในระบบผลิตกล้าไม้
9 ปุ๋ยจุลินทรีย์ชนิดใหม่ลดการใช้สารเคมีในการผลิตข้าว
10 การใช้เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ Pseudomonas fluorescens SP007s ชักนำให้คะน้าเกิดความต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืช
11 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของสายพันธุ์เชื้อ Xanthomonas oryzae pv. oryzae สาเหตุโรคขอบใบแห้งของข้าว และการควบคุมโรคโดยชีววิธี
ปี พ.ศ. 2553
12 การจัดการโรคในระบบผลิตกล้าไม้ยูคาลิปตัส ด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์โดยวิธีผสมผสาน
13 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์และสารสกัดพืชเพื่อควบคุมโรคและแมลง และเพิ่มผลผลิตคุณภาพของพืชผัก
14 การวินิจฉัยและจำแนกสายพันธุ์เชื้อสาเหตุโรคของยูคาลิปตัสในระบบผลิตกล้าไม้
15 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชในระบบปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินและความสามารถในการต่อต้านโรครากเน่าโดยวิธีการทางชีวภาพและเขตกรรม
ปี พ.ศ. 2551
16 การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานเพื่อการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน
17 การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ชีวภาพแบคทีเรียปฏิปักษ์ควบคุมโรคและกลไกที่เกี่ยวข้องโรคขอบใบแห้งและใบขีดโปร่งแสงของข้าวและโรคสำคัญของถั่วเหลืองฝักสด
18 เทคโนโลยีการจัดการโรคไวรัสใบด่างลาย (SCMV) ไวรัสใบด่างประจุดเหลือง (MCMV) โรคเหี่ยวและโรคลำต้นเน่าแบคทีเรียของข้าวโพดหวาน
19 การพัฒนาระบบการจัดการศัตรูพืชสำหรับถั่วเหลืองฝักสด
20 การระบาด แหล่งพันธุ์ต้านทาน และชีววิธีการควบคุม Erwinia chrysanthemi pv. leae สาเหตุโรคลำต้นเน่าของข้าวโพดพันธุ์ลูกผสม
ปี พ.ศ. 2550
21 Developing Biological Control for Vegetable Diseases with Microorganisms and Natural Compounds
22 การพัฒนาระบบการจัดการศัตรูถั่วเหลืองแบบผสมผสาน
ปี พ.ศ. 2549
23 การพัฒนาระบบการจัดการศัตรูพืชสำหรับถึ่วเหลืองฝักสด
ปี พ.ศ. 2548
24 การพัฒนาปุ๋ยชีวภาพด้วยจุลินทรีย์ที่ส่งเสริมการเจริญและความแข็งแรงของพืชและจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ที่สามารถควบคุมการระบาดของโรคพืช
ปี พ.ศ. 2546
25 การพัฒนาระบบการจัดการศัตรูถั่วเหลืองด้วยวิธีผสมผสาน
ปี พ.ศ. 2545
26 โรคของถั่วเหลืองและพืชตระกูลถั่วโปรตีนสูงอื่นๆ ในเขตภาคกลาง
ปี พ.ศ. 2541
27 การจำแนกลักษณะสายพันธุ์ของ Xanthomonas Campestris pv. glycines โดยวิธี Random Amphified Polymorphic DNA (RAPD)