ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุดประสงค์ สุวรรณเลิศ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นิภา เขื่อนควบ 13
2 ระวิวรรณ โชติพันธ์ 8
3 ประภาส ช่างเหล็ก 8
4 กิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ 7
5 ชัยสิทธิ์ ทองจู 5
6 ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ 4
7 นคร เหลืองประเสริฐ 3
8 สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ 3
9 นางสาวศิริสุดา บุตรเพชร 3
10 บุญร่วม จันทร์ชื่น 2
11 เบ็ญจารัชด ทองยืน 2
12 นายเจษฎายุทธ ไชยบุรี 2
13 นางระวิวรรณ โชติพันธ์ 2
14 วิสิฐ กิจสมพร 2
15 โอฬาร ตัณฑวิรุฬห์ 1
16 สุเมศ ทับเงิน 1
17 วิภาวรรณ ท้ายเมือง 1
18 สกล ฉายศรี 1
19 บัวบาง ยะอูป 1
20 โรจน์รวี ภิรมย์ 1
21 นางสาวลลิตา น้ำเพชร 1
22 เวช เต๋จ๊ะ 1
23 ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์ 1
24 นายวิฑูรย์ ตันติพิมลพันธ์ 1
25 นางวิไลลักษณ์ ชาวอุทัย 1
26 น.ส.จีรวลา ฮวดมัย 1
27 นายพิสิษฐ์ สุขอนันต์ 1
28 ทรงกลด จารุสมบัติ 1
29 เจษฎายุทธ ไชยบุรี 1
30 จิตตรา สิ้นภัย 1
31 ลลิตา น้ำเพชร 1
32 สรัญญา วัชโรทัย 1
33 นายจิระศักดิ์ แซ่ลี 1
34 วัลลภ โพธิ์สังข์ 1
35 พิลาณี ไวถนอมสัตย์ 1
36 นายวีระยุทธ แสนยากุล 1
37 นายวิศัลย์ เธียรเสถียรพงศ์ 1
38 ดร.ณัฐกา โยคะกุล 1
39 น.ส.พจนีย์ จันทร์ศิริ 1
40 วิทยา ปั้นสุวรรณ 1
41 มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ 1
42 น.ส.จิตรา สิ้นภัย 1
43 สุรพล เช้าฉ้อง 1
44 นางสาวจิตตรา สิ้นภัย 1
45 สามัคคี บุณยะวัฒน์ 1
46 สุปราณี งามประสิทธิ์ 1
47 วรวิทย์ ยี่สวัสดิ์ 1
48 อุทัย คันโธ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2556 1
3 2555 6
4 2554 3
5 2553 4
6 2552 4
7 2551 1
8 2550 5
9 2549 1
10 2548 2
11 2547 1
12 2546 1
13 2543 1
14 2535 1
15 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 โครงการพัฒนาวิชาการการทดสอบพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอร่า D x P เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมคุณภาพดี ร่วมกับบริษัท เกษตร 23 จำกัด
ปี พ.ศ. 2556
2 ประสิทธิภาพของการใช้ปุ๋ยยูเรียชนิดต่างๆที่มีต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าว
ปี พ.ศ. 2555
3 การพัฒนาเครื่องจักรและเตาอบในกระบวนการผลิตยางพาราแผ่น ระยะที่ 1 การเก็บข้อมูลป้อนเข้าสำหรับการออกแบบโรงงานผลิตยางพาราแผ่น
4 การสำรวจและศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้หยีน้ำเพื่อผลิตน้ำมันพืชและไบโอดีเซล
5 การใช้ประโยชน์จาก dreg เพื่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
6 การใช้ประโยชน์จากมูลไก่เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร
7 การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้เพื่อผลิตปุ๋ยสำหรับพืชเศรษฐกิจ
8 อิทธิพลหญ้าแฝกร่วมกับการปลูกพืชคลุมดินที่มีต่อการอนุรักษ์ดินและน้ำในแปลงปาล์มและในแปลงไม้ผลสถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร
ปี พ.ศ. 2554
9 การวิจัยเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์มะขามป้อมและการพัฒนาการปลูกเลี้ยง เพื่อสนับสนุนโครงการภูฟ้าพัฒนา ในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
10 อิทธิพลหญ้าแฝกและพืชคลุมดินต่อการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของ 6 ชุดดินและผลผลิตพืชในระบบนิเวศเกษตรต่างๆ
11 โครงการย่อยที่ 4 การศึกษาทรัพยากรชีวภาพในระบบนิเวศเกษตรพื้นที่สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร
ปี พ.ศ. 2553
12 การศึกษาระยะปลูกและระบบการปลูกไพลแซมในแปลงปลูกไม้ผลบางชนิด
13 การศึกษาระยะปลูกและระบบการปลูกไพลแซมในแปลงปลูกไม้ยืนต้นบางชนิด
14 อิทธิพลหญ้าแฝกและพืชคลุมดินต่อการเปลี่ยนแปลง คุณสมบัติของชุดดินและผลผลิตพืชในระบบนิเวศเกษตรต่างๆ
15 โครงการย่อยที่ 1 การจัดการทางเขตกรรมที่เหมาะสมสำหรับการปลูกมะขามป้อมเป็นการค้าบนพื้นที่สูงของจังหวัดน่าน
ปี พ.ศ. 2552
16 การผลิตต้นพันธุ์ยางพาราคุณภาพดีมีมาตรฐาน เพื่อเผยแพร่ให้กับเกษตรกร
17 การศึกษาการคัดเลือกพันธุ์และการผลิตมะขามป้อม (Phyllanthus embica L.) เพื่ออุตสาหกรรม
18 การศึกษาผลการใช้ MK (ยิบซั่ม) ร่วมกับปุ๋ยเคมีที่มีผลต่อผลผลิตมันสำปะหลัง
19 โครงการผลิตอาหารสัตว์โดยใช้มันเส้นสะอาดและอาหารหมักสำหรับฟื้นฟูสภาพโคและกระบือในเขตพื้นที่บ้านนกเขาเปล้า ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
ปี พ.ศ. 2551
20 โครงการพัฒนาวิชาการ การผลิตต้นพันธุ์ยางพาราคุณภาพดี เพื่อเผยแพร่ให้กับเกษตรกรของสถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร
ปี พ.ศ. 2550
21 การผลิตกล้ายางพาราคุณภาพดีมีมาตรฐานสู่เกษตรกร
22 โครงการวิจัยและถ่ายทอดงานวิจัยสู่ประชาชน : โครงการบรรเทาทุกผู้ประสบปัญหาอุทกภัยในปี2549
23 โครงการวิจัยและถ่ายทอดงานวิจัยสู่ประชาชน : โครงการบรรเทาทุกผู้ประสบปัญหาอุทกภัยในปี2549 โครงการวิจัยย่อยที่ 3 โครงการฟื้นฟูและเพิ่มผลผลิตพืชเศรษฐกิจของเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วมในเขตจังหวัดภาคกลาง
24 โครงการวิจัยและถ่ายทอดงานวิจัยสู่ประชาชน : โครงการบรรเทาทุกผู้ประสบปัญหาอุทกภัยในปี2549 โครงการวิจัยย่อยที่ 4 การจัดการดินที่เหมาะสมเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรที่ถูกน้ำท่วมในเขตจังหวัดลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา
25 โครงการวิจัยและถ่ายทอดงานวิจัยสู่ประชาชน : โครงการบรรเทาทุกผู้ประสบปัญหาอุทกภัยในปี2549 โครงการวิจัยย่อยที่1 โครงการผลิตอาหารสัตว์โดยใช้มันเส้นสะอาดและอาหารหมักสำหรับโคและกระบือในเขตพื้นที่น้ำท่วม
ปี พ.ศ. 2549
26 โครงการพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีมะพร้าวน้ำหอมครบวงจร โครงการย่อยที่ 1 การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมะพร้าวน้ำหอมเพื่อเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพ GAP (good agricultural practice) สำหรับรองรับอุตสาหกรรมการแปรรูป การส่งออกและบริโภคภายในประเทศ กิจกรรมหล
ปี พ.ศ. 2548
27 การพัฒนาการเพาะเลี้ยงเห็ดนกยูงจากทะลายปาล์มน้ำมันและตอซังข้าวโพด
28 การศึกษาผลของยิปซั่มร่วมกับปุ๋ยมูลไก่และปุ๋ยเคมีที่มีผลต่อการผลิตกะหล่ำปลีบนพื้นที่ลาดชันในจังหวัด เพชรบูรณ์
ปี พ.ศ. 2547
29 การปลูกทดสอบสบู่ดำในสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ และต้นทุนการผลิต
ปี พ.ศ. 2546
30 การพัฒนาการเพาะเลี้ยงเห็ดนกยูงจากทะเลปาล์มน้ำมันและตอซังข้าวโพด
ปี พ.ศ. 2543
31 โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างอาชีพเรื่องการปลูกเลี้ยงแคดตัสเพื่อการค้า
ปี พ.ศ. 2535
32 ผลของแหนแดง ต่อประสิทธิภาพของปุ๋ยยูเรีย และดุลไนโตรเจนจากปุ๋ยยูเรีย และแหนแดงในนาข้าว