ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุณี เลิศสินอุดม
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 โครงการเครือจ่ายเภสัชกรประจำครอบครัวร่วมให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2556
2 เภสัชกรประจำครอบครัวและการคัดกรองผูป่วยเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยเครือข่ายร้านยา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
3 โครงการเภสัชกรประจำครอบครัวและการคัดกรองผู้ป่วยเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยเครือข่าย ร้านยา สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) เขต 7 ขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2550
4 การประเมินความตรงและความเที่ยงของแบบสอบถามสำหรับวัดคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคหืดฉบับย่อที่มีการแปลเป็นภาษาไทยในคลินิกโรคหืดแบบง่ายๆ โรงพยาบาลศรีนครินทร์และการพัฒนาโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยโรคหืดเพื่อนำการประเมินคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหืดไปใช้ในเวชปฏิบัติ
5 ผลของโปรแกรมการประเมินการใช้ยา warfrin ในหอผู้ป่าวยอายุรกรรม
ปี พ.ศ. 2546
6 ผลลัพธ์ของการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยนอกโรคหืดที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
7 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์การบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยโรคหืดเพื่อนำแบบสอบถามสำหรับวัดคุณภาพชีวิตไปใช้ในเวชปฏิบัติ