ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุชาติ สงวนพันธุ์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ภคอร (สรัสนันท์) อัครมธุรากุล (สุขพิมาย,สว่างคำ 15
2 อรรถวุฒิ พลายบุญ 9
3 ทวีศักดิ์ ส่งเสริม 9
4 สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ 8
5 หนูจันทร์ มาตา 6
6 อรทัย ไตรวุฒานนท์ 6
7 นางสาวเรญา ม้าทอง 6
8 วรวิทย์ สิริพลวัฒน์ 6
9 เฉลียว ขุนพิทักษ์ 5
10 เอมอร อังสุรัตน์ 4
11 รพี ดอกไม้เทศ 4
12 นางสาวพุทธพร พุ่มโรจน์ 4
13 อรทัย จินตสถาพร 3
14 พงษ์สันติ์ สีจันทร์ 2
15 กุมุท สังขศิลา 2
16 สุวิชา เกษมสุวรรณ 2
17 วิรัตน์ สุมน 2
18 เนรมิตร สุขมณี 2
19 ฉันทนี บูรณะไทย 2
20 ปัจฉิมา สิทธิสาร 2
21 ธีระพล ศิรินฤมิตร 2
22 อุคเดช บุญประกอบ 2
23 วิไลลักษณ์ ชาวอุทัย 2
24 วัชรชัย ณรงค์ศักดิ์ 2
25 วรรณี ชิวปรีชา 2
26 วราพันธุ์ จินตณวิชญ์ 2
27 ธีระ รักความสุข 2
28 สายพิณ โชติวิเชียร 2
29 แสงโสม สีนะวัฒน์ 2
30 ยุวเรศ เรืองพานิช 2
31 นิเวศน์ เรืองพานิช 2
32 นำดี แซ่เฮง 2
33 สุกัญญา รัตนทับทิมทอง 2
34 สุทัศน์ แปลงกาย 1
35 เสกสม อาตมางกูร 1
36 ประพันธ์ศักดิ์ ศรีษะภูมิ 1
37 พชรดา ฉายศรี 1
38 รัชนี ฮงประยูร 1
39 นรินทร์ อุประกรินทร์ 1
40 อรวรรณ์ บุตรดี 1
41 นวลอนงค์ สินวัต 1
42 เกรียงไกร วิฑูรย์เสถียร 1
43 รุ่งโรจน์ แจ่มอ้น 1
44 สกล ฉายศรี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 3
2 2554 2
3 2553 7
4 2552 9
5 2548 1
6 2544 1
7 543 22
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 (2555) การเสริมกวาวเครือขาว หญ้าขน และใบเตยหอมในอาหารสำเร็จรูปและอาหารผสมเองต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่ลูกผสมพันธุ์ตะเภาทองเกษตรศาสตร์
2 การใช้สารสกัดหยาบจากใบฝรั่งในไก่ไข่
3 โครงการทดสอบอาหารไก่ไข่
ปี พ.ศ. 2554
4 (2555) โครงการการปรับค่าโภชนะในอาหารนกกระทาเพื่อใช้ขุนนกกระทาก่อนการปลด
5 โครงการทดสอบอาหารไก่ไข่และอาหารนกกระทา
ปี พ.ศ. 2553
6 การศึกษาผลของการใช้ใบเตยหอมต่อสมรรถภาพการผลิตและสุขภาพของไก่ไข่
7 การศึกษาหาค่าพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ของน้ำมันแหล่งต่าง ๆ ในอาหารไก่เนื้อ
8 การใช้ประโยชน์จากเศษกิ่งไม้ใบหญ้าภายในฟาร์มเป็นวัสดุรองพื้น
9 ผลของการใช้มันสำปะหลังและใบมันสำปะหลังเป็นอาหารต่อคุณภาพไข่และสมรรถภาพการผลิตในไก่ไข่
10 โครงการการศึกษาการใช้กากเอทธานอล (DDGS)ในอาหารไก่ไข่
11 โครงการทดสอบอาหารไก่ไข่และอาหารนกกระทา
12 โครงการเพิ่มมูลค่าของเสียจากฟาร์มไก่ไข่
ปี พ.ศ. 2552
13 การศึกษาการใช้ใบเตยหอมต่อสมรรถภาพการผลิตของนกกระทาไข่ช่วงอายุต่าง ๆ ภายใต้สภาพโรงเรือนเปิด
14 การศึกษาประสิทธิภาพของ Salinomycin Maxiban?และ Maxiban+Avilamycin (Surmax?) ในการควบคุมโรคลำไส้อักเสบแบบเนื้อตายในไก่เนื้อ
15 การศึกษาผลการใช้ใบเตยหอมต่อสมรรถภาพการผลิตของนกกระทาไข่ ช่วงอายุต่าง ๆ ภายใต้สภาพโรงเรือนแบบปิด
16 ผลการใช้ใบเตยหอมต่อการให้ผลผลิตไข่ระยะก่อนปลดอายุ 32 ถึง 44 สัปดาห์
17 ผลการใช้ใบเตยหอมต่อการให้ผลผลิตไข่ระยะหลังจากให้ไข่ถึงช่วงการให้ไข่สูงสุด อายุ 19 ถึง 31 สัปดาห์
18 ผลการใช้ใบเตยหอมต่อการให้ผลผลิตไข่ระยะเริ่มไข่ถึงช่วงการให้ไข่สูงสุด อายุ 6 สัปดาห์ถึง 18 สัปดาห์
19 ผลของอาหารอัดเม็ดต่อคุณภาพไข่ในไก่ไข่
20 วิจัยและพัฒนาสูตรอาหารและคุณภาพอาหารไก่ไข่ เพื่อปรับปรุงสมรรถภาพการผลิต คุณภาพไข่ และลดต้นทุนอาหาร
21 โครงการวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์เป็นปุ๋ยอินทรีย์ประสิทธิภาพสูงสำหรับพืชเศรษกิจ 1.1การใช้ประโยชน์จากมูลสัตว์ปีก
ปี พ.ศ. 2548
22 การใช้ Amolyte ต่อสมรรถภาพการผลิตไก่เนื้อ และคุณภาพซาก
ปี พ.ศ. 2544
23 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี และส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองมูลค่าเพิ่มเพื่อการส่งออก