ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุชาติ ทวีพรปฐมกุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 21
2 กนกกาญจน์ ตู้จินดา 5
3 ฐานิตา พันธุ์มณี 2
4 วิสิฐ วงษ์เขียว 2
5 สาวิตรี ยอยยิ้ม 2
6 สมบัติ กาญจนกิจ 2
7 จุฑา ธาราไชย 1
8 รัชวินทร์ แสงนาค 1
9 ปฐมพงษ์ ก๊อสตาร์ 1
10 กฤป จุระกะนิตย์ 1
11 สุพร บุญปก 1
12 เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย 1
13 เลอลักษณ์ แสงอัมพร 1
14 อิทธิรัฐ สินารักษ์ 1
15 รชาดา เครือทิวา 1
16 เพ็ญนิภา พูลสวัสดิ์ 1
17 อภิชาติ ติลกสกุลชัย 1
18 อนันต์ อัตชู 1
19 พิมรภัส ชินบุตร 1
20 สุญาพร ส้อตระกูล 1
21 นิตยาวดี วัชโรบล 1
22 วิทูน มูลศรี 1
23 ปิลันธนา ชมพูพันธ์ 1
24 อัจฉราภรณ์ แก้วเกียรติยศ 1
25 มรกต สมบัติศิลป์ 1
26 วิมลทิพย์ สมัญญามาตุเรศ 1
27 อมรศักดิ์ พิลมโนมัย 1
28 อังศุมาพร เทียมเพ็ชร์ 1
29 นพรัตน์ ศุทธิถกล 1
30 ปกาศิต พันธุ์เพ็ง 1
31 ปวีณวัช สุภานุสร 1
32 พลอยระพี ชลวณิช 1
33 อติกานต์ ไพโรจน์พิริยะกุล 1
34 ชนิตว์ปิยา แสงเย็นพันธุ์ 1
35 ณัฐพล ธัญญาวินิชกุล 1
36 ภัททิศร์ โชคอนันต์ตระกูล 1
37 วสิษฐา เปี่ยมสกุล 1
38 ณัฐกร อยู่สมบรูณ์ 1
39 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 1
40 นนทิชา เจษฎาเมธีวี 1
41 วรพงศ์ วงศ์สนันท์ 1
42 ศุภณัฐ ชูศิลป์ทอง 1
43 ทวีพงศ์ คงมา 1
44 อรนิภา ติ้นยะเสน 1
45 อรพินท์ ธีระตระกูลชัย 1
46 เฉลิมเกียรติ เฟื่องแก้ว 1
47 มณจันทร์ นิยมผล 1
48 กฤตกัญญา คชรินทร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 5
3 2556 7
4 2555 8
5 2554 8
6 2553 5
7 2552 2
8 2551 4
9 2550 1
10 2548 3
11 2540 1
12 2527 1
13 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริหารจัดการสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย
2 การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2557
3 ความต้องการกิจกรรมนันทนาการ การออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพของผู้ใช้บริการในลานกีฬา กรุงเทพมหานคร
4 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการที่มีต่อศูนย์เยาวชนมิติใหม่กรุงเทพมหานคร
5 แนวทางการจัดการกิจกรรมนันทนาการสำหรับประชาชนภายในบริเวณสนามกีฬาระดับอำเภอ
6 ความต้องการการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของแฟนคลับฟุตบอลลีกอาชีพของประเทศไทย
7 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตกับธุรกิจการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวไทยในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2556
8 การพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิและรายละเอียดของหลักสูตรสาขานันทนาการระดับปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
9 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดต่อเนื่องของคนวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร
10 แนวทางพัฒนาการจัดการตลาดกลางคืนในกรุงเทพมหานคร
11 การชมรายการโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวในประเทศไทย
12 การศึกษาศักยภาพของธุรกิจนำเที่ยวในกรุงเทพมหานคร
13 แนวทางพัฒนาสมรรถนะผู้นำเที่ยว
14 ความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของประชาชน ในสนามกีฬาแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2555
15 การชมภาพยนตร์ไทยอิงประวัติศาสตร์ที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์
16 ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริษัทธุรกิจนำเที่ยวของกลุ่มท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
17 รูปแบบการจัดการตลาดน้ำเพื่อการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชน
18 ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกโรงแรมประเภทบูติคในจังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเที่ยวนานาชาติ
19 แรงจูงใจที่มีผลต่อการท่องเที่ยวภายในประเทศของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร
20 พฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้ร่วมงานนานาชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวงานแสดงสินค้านานาชาติในกรุงเทพมหานคร
21 ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริษัทธุรกิจนำเที่ยวของกลุ่มท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
22 การชมภาพยนตร์ไทยอิงประวัติศาสตร์ที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์
ปี พ.ศ. 2554
23 แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี
24 การศึกษาความต้องการข้อมูลของนักท่องเที่ยวชาวไทยผ่านสื่อออนไลน์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
25 แนวทางการจัดกิจกรรมนันทนาการตามความต้องการของบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
26 ความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวตามแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
27 ส่วนประสมทางการตลาดของบริษัทในประเทศอินเดียที่รับจัดงานแต่งงานในประเทศไทยของชาวอินเดีย
28 แนวทางการมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวชุมชน ตำบลสองแพรก จังหวัดพังงา
29 การศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น
30 ผลของข้อมูลจากสื่อออนไลน์ที่มีต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ปี พ.ศ. 2553
31 อิทธิพลของละครโทรทัศน์ไทยที่มีผลต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย
32 ความพึงพอใจของผู้โดยสารชาวไทยต่อการบริการของสายการบินภายในประเทศ
33 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกแหล่งท่องเที่ยวของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร
34 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวเมืองหลวงพระบาง
35 แรงจูงใจที่มีต่อการท่องเที่ยวตลาดนัดจตุจักรของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ปี พ.ศ. 2552
36 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสวนสาธารณะของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
37 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสวนสาธารณะของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2551
38 การศึกษาแนวทางการพัฒนากิจกรรมนันทนาการตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
39 การศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดของสวนสนุกไทย : กรณีศึกษา สวนสยาม
40 การศึกษาศักยภาพการจัดการประชุมและนิทรรศการของจังหวัดเชียงใหม่
41 การศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยว เกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดของสวนสนุกไทย : กรณีศึกษา สวนสยาม
ปี พ.ศ. 2550
42 พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนันทนาการของนิสิตนักศึกษาในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2548
43 การศึกษาบทบาทของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ตามการรับรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา
44 ความต้องการ ความพึงพอใจและปัญหาของนักท่องเที่ยว ที่มีต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยบริเวณเกาะเสม็ด
45 การศึกษาความมั่นใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวภาคใต้ชายฝั่งทะเลอันดามัน หลังเกิดธรณีพิบัติภัยสึนามิ
ปี พ.ศ. 2540
46 การพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการจัดตั้งและออกแบบคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2527
47 คุณลักษณะที่พึงปรารถนาของบุคลากรทางพลศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารหน่วยงานเอกชน ในกรุงเทพมหานคร