ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุชาติ ตันธนะเดชา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 6
2 วราภรณ์ บวรศิริ 3
3 สวัสดี พฤกษตระกูล 2
4 สุชาติ ตันธนะเดชา 2
5 อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์ 2
6 สุกัญญา โฆวิไลกูล 2
7 พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ 2
8 คัคนางค์ มณีศรี 1
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
11 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
12 วิลาศ สิงหวิสัย 1
13 ประไพ บวรฤทธิเดช 1
14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
15 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
16 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
17 กัลยาณี ตันนุกูล 1
18 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
20 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
21 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
22 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
23 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
24 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
25 Somying Tumwasorn 1
26 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
27 อุทัย บุญประเสริฐ 1
28 อริสรา ธานีรณานนท์ 1
29 วิไล ชินธเนศ 1
30 อัฎฐพร หิรัญพฤกษ์ 1
31 สายฝน ควรผดุง 1
32 สิริพร สิวราวุฒิ 1
33 สมพร พรมดี 1
34 นรีภัทร ผิวพอใช้ 1
35 สุภาภรณ์ พรพิศณุกิจจา 1
36 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
37 ทรงพล โสภณ 1
38 วาสนา เสียงดัง 1
39 วิไลวรรณ ทองเจริญ 1
40 สุวิชา ทองสิมา 1
41 พาณี มนาปี 1
42 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
43 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
44 ธวัชชัย สันติสุข 1
45 นพรัตน์ ตันประสิทธิ์ 1
46 อารี พรวัฒนะกิจ 1
47 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
48 วัลลภ แย้มเหมือน 1
49 สำเริง แย้มโสภี 1
50 จุฬารัตน์ บุษบงก์ 1
51 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
52 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
53 Acom Sornsute 1
54 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
55 Pantharee Boonsatorn 1
56 ศุกันยา ห้วยผัด 1
57 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
58 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
59 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
60 Anawatch Mitpratan 1
61 Waraporn Siriterm 1
62 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
63 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
64 Thanathon Sesuk 1
65 Thada Jirajaras 1
66 เอกชัย อดุลยธรรม 1
67 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
68 Pornpimol Muanjai 1
69 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
70 กมลชนก ยวดยง 1
71 สุวดี ยาป่าคาย 1
72 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
73 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
74 Garnpimol C. Ritthidej 1
75 Supa Chantharasakul 1
76 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
77 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
78 Vanida Chantarateptawan 1
79 กาญจนา แก้วเทพ 1
80 ศิริชัย ศิริกายะ 1
81 Srilert Chotpantarat 1
82 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
83 Chalermpol Leevailoj 1
84 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
85 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
86 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
87 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
88 Kittisak Likhitwitayawuid 1
89 Panee Boonthavi 1
90 Sumphan Wongseripipatana 1
91 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
92 วัฒนชัย สมิทธากร 1
93 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
94 Wilai Anomasiri 1
95 Jaitip Paiboon 1
96 Boonchai Sangpetngam 1
97 ธงชัย ลำดับวงศ์ 1
98 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
99 รุ่งราวี ทองกันยา 1
100 สุมิตรา พูลทอง 1
101 Yeshey Penjor 1
102 ๋Janes, Gavin W. 1
103 ชอุ่ม มลิลา 1
104 Chakkaphan Sutthirat 1
105 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
106 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
107 ประคอง ชอบเสียง 1
108 กำจัด มงคลกุล 1
109 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
110 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
111 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
112 Chonticha Srisawang 1
113 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
114 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
115 วินัย งามแสง 1
116 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
117 นภสร โกวรรธนะกุล 1
118 Phanphen Wattanaarsakit 1
119 พรรณี กาญจนพลู 1
120 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
121 บรรจง คณะวรรณ 1
122 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
123 Ampa Luiengpirom 1
124 Sompol Sanguanrungsirikul 1
125 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
126 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
127 Vimolmas Lipipun 1
128 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
129 มยุรี ตันติสิระ 1
130 Naiyana Chaiyabutr 1
131 Kitpramuk Tantayaporn 1
132 วิมล เหมะจันทร 1
133 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
134 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
135 สุมา เมืองใย 1
136 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
137 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
138 Puttipongse Varavudhi 1
139 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
140 ละอองทิพย์ เหมะ 1
141 Jittima Chatchawansaisin 1
142 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
143 Rajalida Lipikorn 1
144 ชัยศึก เกตุทัต 1
145 Walaisiri Muangsiri 1
146 วีระ พลวัฒน์ 1
147 ชูชาติ พิทักษากร 1
148 ประธาน ดาบเพชร 1
149 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
150 ทองคูณ หงส์พันธุ์ 1
151 อวย เกตุสิงห์ 1
152 สุพจน์ ยุคลธรวงศ์ 1
153 Varunee Padmasankh 1
154 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
155 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
156 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
157 ธัชพล กาญจนกูล 1
158 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
159 จิตรา เตมีย์ 1
160 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
161 ณรงค์ อุ้ยนอง 1
162 ไววิทย์ พุทธารี 1
163 ศิลปชัย กงตาล 1
164 นพรัตน์ พบลาภ 1
165 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
166 Chariya Uiyyasathian 1
167 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
168 อภิภา ปรัชญพฤทธิ์ 1
169 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
170 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
171 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
172 Chayaporn Supachartwong 1
173 สิทธิพร แอกทอง 1
174 Kasidit Nootong 1
175 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
176 เกษม บำรุงเวช, 2501- 1
177 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
178 สายฝน เสกขุนทด 1
179 Suchin Arunsawatwong 1
180 ไพกานท์ รักษาสุทธิพันธ์ 1
181 ชาติชาย ศรีรัศมี 1
182 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
183 สมชัย วัฒนการุณ 1
184 กระมล ทองธรรมชาติ 1
185 สุธีรา ตังสวานิช 1
186 วิรัช อภิเมธีธำรง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 5
2 2549 2
3 2547 8
4 2546 3
5 2545 1
6 2542 1
7 2540 3
8 2539 4
9 2538 1
10 2537 1
11 2532 2
12 2516 1
13 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพอาจารย์พยาบาล สังกัดมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
2 การพัฒนาโมดูลชุดฝึกอบรมการส่งเสริมการรู้สารสนเทศตามลักษณะของกลุ่มผู้เรียนสำหรับนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
3 การพัฒนาแผนกลยุทธ์การจัดการความรู้เชิงนวัตกรรมสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
4 การพัฒนาโมดูลการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมคณาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชี ตามแนวทางการกำกับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี
5 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2549
6 ยุทธศาสตร์การผลิตครูตามมาตรฐานวิชาชีพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
7 การพัฒนารูปแบบโปรแกรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมครูฝึกสอนดนตรี ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ปี พ.ศ. 2547
8 การพัฒนารูปแบบการผลิตครูวิชาชีพของไทย
9 การพัฒนากลยุทธ์การจัดการโปรแกรมนานาชาติของสถาบันอุดมศึกษาไทย
10 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีการเปรียบเทียบสมรรถนะกับภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11 การนำเสนอวาระปฏิบัติเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมองค์การของมหาวิทยาลัยราชภัฏ สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
12 การพัฒนากลยุทธ์การแข่งขันของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
13 การพัฒนากลยุทธ์การตลาดสำหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
14 การพัฒนารูปแบบความร่วมมือระหว่างสถาบันการเงินภาคธนาคารกับมหาวิทยาลัยของรัฐในการจัดหลักสูตรการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาพนักงาน
15 การพัฒนาระบบสารสนเทศสภาพแวดล้อมทางกายภาพสำหรับสาขาศิลปะ และการออกแบบในระดับอุดมศึกษา
ปี พ.ศ. 2546
16 รูปแบบการเปรียบเทียบสมรรถนะแบบร่วมกลุ่มเทียบกิจกรรม :กรณีศึกษา การจัดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ระหว่างโรงเรียนเหล่าทัพ สังกัดกระทรวงกลาโหม
17 การพัฒนาแผนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสถาบันราชภัฏราชนครินทร์
18 การพัฒนาแผนกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรบุคคลในสถาบันราชภัฏ
ปี พ.ศ. 2545
19 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารการเงินสำหรับมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
ปี พ.ศ. 2542
20 การนำเสนอโครงสร้างระบบอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงกลาโหมในอนาคต
ปี พ.ศ. 2540
21 การพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดและดำเนินงาน ของวิทยาลัยพลศึกษา
22 การพัฒนาชุดการสอนไวโอลินตามแนวการสอนของ ชูชาติ พิทักษากร สำหรับนิสิตนักศึกษาที่ไม่ได้ศึกษาไวโอลินเป็นวิชาเอก
23 การนำเสนอรูปแบบงบประมาณสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ปี พ.ศ. 2539
24 การศึกษาหลักสูตรและสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
25 การวิเคราะห์การเข้าและการออกของอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
26 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรสภาพแวดล้อมสถาบันกับผลลัพธ์ทางการศึกษาของนักศึกษาพยาบาล
27 การบริหารการเงินของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2538
28 การศึกษาการจัดทำแผนและการดำเนินงานตามแผนของกรมการฝึกหัดครู ในแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 7
ปี พ.ศ. 2537
29 การวิเคราะห์การดำเนินงานของสถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2532
30 การวิเคราะห์โครงสร้างการบริหาร ปัญหาและความต้องการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
31 ศักยภาพและการขยายตัวของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ปี พ.ศ. 2516
32 การวิเคราะห์แบบทดสอบวัดความถนัดทางดนตรีของซีชอร์ เพื่อใช้กับเด็กไทย