ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุชาติ ตันธนะเดชา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 6
2 วราภรณ์ บวรศิริ 3
3 สวัสดี พฤกษตระกูล 2
4 สุชาติ ตันธนะเดชา 2
5 อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์ 2
6 สุกัญญา โฆวิไลกูล 2
7 พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ 2
8 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
9 Somying Tumwasorn 1
10 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
11 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
12 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
13 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
14 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
15 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
16 วิไล ชินธเนศ 1
17 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
18 อุทัย บุญประเสริฐ 1
19 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
20 Srilert Chotpantarat 1
21 ศิริชัย ศิริกายะ 1
22 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
23 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
24 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
25 Chalermpol Leevailoj 1
26 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
27 Boonchai Sangpetngam 1
28 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
29 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
30 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
31 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
32 อารี พรวัฒนะกิจ 1
33 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
34 อัฎฐพร หิรัญพฤกษ์ 1
35 จุฬารัตน์ บุษบงก์ 1
36 สำเริง แย้มโสภี 1
37 สุวิชา ทองสิมา 1
38 พาณี มนาปี 1
39 วัลลภ แย้มเหมือน 1
40 ธวัชชัย สันติสุข 1
41 นพรัตน์ ตันประสิทธิ์ 1
42 กัลยาณี ตันนุกูล 1
43 Vanida Chantarateptawan 1
44 วิลาศ สิงหวิสัย 1
45 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
46 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
47 ประไพ บวรฤทธิเดช 1
48 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
49 อริสรา ธานีรณานนท์ 1
50 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
51 คัคนางค์ มณีศรี 1
52 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
53 Pantharee Boonsatorn 1
54 ศุกันยา ห้วยผัด 1
55 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
56 Thanathon Sesuk 1
57 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
58 Acom Sornsute 1
59 Sompol Sanguanrungsirikul 1
60 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
61 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
62 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
63 สุวดี ยาป่าคาย 1
64 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
65 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
66 Pornpimol Muanjai 1
67 Anawatch Mitpratan 1
68 Waraporn Siriterm 1
69 เอกชัย อดุลยธรรม 1
70 Thada Jirajaras 1
71 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
72 กมลชนก ยวดยง 1
73 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
74 Ampa Luiengpirom 1
75 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
76 วัฒนชัย สมิทธากร 1
77 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
78 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
79 Kittisak Likhitwitayawuid 1
80 Jaitip Paiboon 1
81 Wilai Anomasiri 1
82 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
83 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
84 นรีภัทร ผิวพอใช้ 1
85 Panee Boonthavi 1
86 Sumphan Wongseripipatana 1
87 มยุรี ตันติสิระ 1
88 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
89 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
90 บรรจง คณะวรรณ 1
91 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
92 Vimolmas Lipipun 1
93 Supa Chantharasakul 1
94 Garnpimol C. Ritthidej 1
95 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
96 กาญจนา แก้วเทพ 1
97 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
98 วินัย งามแสง 1
99 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
100 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
101 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
102 Phanphen Wattanaarsakit 1
103 นภสร โกวรรธนะกุล 1
104 Yeshey Penjor 1
105 กำจัด มงคลกุล 1
106 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
107 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
108 Chonticha Srisawang 1
109 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
110 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
111 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
112 Chariya Uiyyasathian 1
113 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
114 Kasidit Nootong 1
115 สิทธิพร แอกทอง 1
116 Jittima Chatchawansaisin 1
117 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
118 Chayaporn Supachartwong 1
119 สุมิตรา พูลทอง 1
120 รุ่งราวี ทองกันยา 1
121 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
122 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
123 วิมล เหมะจันทร 1
124 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
125 ละอองทิพย์ เหมะ 1
126 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
127 Naiyana Chaiyabutr 1
128 Kitpramuk Tantayaporn 1
129 Puttipongse Varavudhi 1
130 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
131 สุมา เมืองใย 1
132 ประคอง ชอบเสียง 1
133 ชอุ่ม มลิลา 1
134 ๋Janes, Gavin W. 1
135 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
136 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
137 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
138 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
139 พรรณี กาญจนพลู 1
140 Chakkaphan Sutthirat 1
141 อภิภา ปรัชญพฤทธิ์ 1
142 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
143 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
144 จิตรา เตมีย์ 1
145 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
146 ธงชัย ลำดับวงศ์ 1
147 ศิลปชัย กงตาล 1
148 ไววิทย์ พุทธารี 1
149 วีระ พลวัฒน์ 1
150 Varunee Padmasankh 1
151 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
152 ณรงค์ อุ้ยนอง 1
153 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
154 ธัชพล กาญจนกูล 1
155 วิไลวรรณ ทองเจริญ 1
156 สุภาภรณ์ พรพิศณุกิจจา 1
157 สายฝน ควรผดุง 1
158 สิริพร สิวราวุฒิ 1
159 วาสนา เสียงดัง 1
160 ทรงพล โสภณ 1
161 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
162 วิรัช อภิเมธีธำรง 1
163 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
164 Walaisiri Muangsiri 1
165 ชัยศึก เกตุทัต 1
166 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
167 ชาติชาย ศรีรัศมี 1
168 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
169 สายฝน เสกขุนทด 1
170 สุธีรา ตังสวานิช 1
171 กระมล ทองธรรมชาติ 1
172 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
173 เกษม บำรุงเวช, 2501- 1
174 สมชัย วัฒนการุณ 1
175 Suchin Arunsawatwong 1
176 ไพกานท์ รักษาสุทธิพันธ์ 1
177 สุพจน์ ยุคลธรวงศ์ 1
178 ประธาน ดาบเพชร 1
179 ชูชาติ พิทักษากร 1
180 Rajalida Lipikorn 1
181 อวย เกตุสิงห์ 1
182 ทองคูณ หงส์พันธุ์ 1
183 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
184 นพรัตน์ พบลาภ 1
185 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
186 สมพร พรมดี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 5
2 2549 2
3 2547 8
4 2546 3
5 2545 1
6 2542 1
7 2540 3
8 2539 4
9 2538 1
10 2537 1
11 2532 2
12 2516 1
13 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพอาจารย์พยาบาล สังกัดมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
2 การพัฒนาโมดูลชุดฝึกอบรมการส่งเสริมการรู้สารสนเทศตามลักษณะของกลุ่มผู้เรียนสำหรับนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
3 การพัฒนาแผนกลยุทธ์การจัดการความรู้เชิงนวัตกรรมสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
4 การพัฒนาโมดูลการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมคณาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชี ตามแนวทางการกำกับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี
5 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2549
6 ยุทธศาสตร์การผลิตครูตามมาตรฐานวิชาชีพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
7 การพัฒนารูปแบบโปรแกรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมครูฝึกสอนดนตรี ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ปี พ.ศ. 2547
8 การพัฒนารูปแบบการผลิตครูวิชาชีพของไทย
9 การพัฒนากลยุทธ์การจัดการโปรแกรมนานาชาติของสถาบันอุดมศึกษาไทย
10 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีการเปรียบเทียบสมรรถนะกับภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11 การนำเสนอวาระปฏิบัติเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมองค์การของมหาวิทยาลัยราชภัฏ สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
12 การพัฒนากลยุทธ์การแข่งขันของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
13 การพัฒนากลยุทธ์การตลาดสำหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
14 การพัฒนารูปแบบความร่วมมือระหว่างสถาบันการเงินภาคธนาคารกับมหาวิทยาลัยของรัฐในการจัดหลักสูตรการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาพนักงาน
15 การพัฒนาระบบสารสนเทศสภาพแวดล้อมทางกายภาพสำหรับสาขาศิลปะ และการออกแบบในระดับอุดมศึกษา
ปี พ.ศ. 2546
16 รูปแบบการเปรียบเทียบสมรรถนะแบบร่วมกลุ่มเทียบกิจกรรม :กรณีศึกษา การจัดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ระหว่างโรงเรียนเหล่าทัพ สังกัดกระทรวงกลาโหม
17 การพัฒนาแผนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสถาบันราชภัฏราชนครินทร์
18 การพัฒนาแผนกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรบุคคลในสถาบันราชภัฏ
ปี พ.ศ. 2545
19 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารการเงินสำหรับมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
ปี พ.ศ. 2542
20 การนำเสนอโครงสร้างระบบอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงกลาโหมในอนาคต
ปี พ.ศ. 2540
21 การพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดและดำเนินงาน ของวิทยาลัยพลศึกษา
22 การพัฒนาชุดการสอนไวโอลินตามแนวการสอนของ ชูชาติ พิทักษากร สำหรับนิสิตนักศึกษาที่ไม่ได้ศึกษาไวโอลินเป็นวิชาเอก
23 การนำเสนอรูปแบบงบประมาณสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ปี พ.ศ. 2539
24 การศึกษาหลักสูตรและสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
25 การวิเคราะห์การเข้าและการออกของอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
26 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรสภาพแวดล้อมสถาบันกับผลลัพธ์ทางการศึกษาของนักศึกษาพยาบาล
27 การบริหารการเงินของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2538
28 การศึกษาการจัดทำแผนและการดำเนินงานตามแผนของกรมการฝึกหัดครู ในแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 7
ปี พ.ศ. 2537
29 การวิเคราะห์การดำเนินงานของสถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2532
30 การวิเคราะห์โครงสร้างการบริหาร ปัญหาและความต้องการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
31 ศักยภาพและการขยายตัวของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ปี พ.ศ. 2516
32 การวิเคราะห์แบบทดสอบวัดความถนัดทางดนตรีของซีชอร์ เพื่อใช้กับเด็กไทย