ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุชาติ ตันธนะเดชา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 6
2 วราภรณ์ บวรศิริ 3
3 พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ 2
4 สวัสดี พฤกษตระกูล 2
5 สุกัญญา โฆวิไลกูล 2
6 สุชาติ ตันธนะเดชา 2
7 อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์ 2
8 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
9 Kasidit Nootong 1
10 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
11 Chariya Uiyyasathian 1
12 สิทธิพร แอกทอง 1
13 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
14 Chonticha Srisawang 1
15 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
16 Jittima Chatchawansaisin 1
17 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
18 Chayaporn Supachartwong 1
19 เกษม บำรุงเวช, 2501- 1
20 สุธีรา ตังสวานิช 1
21 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
22 ชาติชาย ศรีรัศมี 1
23 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
24 กระมล ทองธรรมชาติ 1
25 สมชัย วัฒนการุณ 1
26 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
27 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
28 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
29 อภิภา ปรัชญพฤทธิ์ 1
30 Phanphen Wattanaarsakit 1
31 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
32 ประคอง ชอบเสียง 1
33 ชอุ่ม มลิลา 1
34 ๋Janes, Gavin W. 1
35 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
36 Chakkaphan Sutthirat 1
37 สุมา เมืองใย 1
38 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
39 พรรณี กาญจนพลู 1
40 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
41 รุ่งราวี ทองกันยา 1
42 นภสร โกวรรธนะกุล 1
43 สายฝน เสกขุนทด 1
44 วินัย งามแสง 1
45 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
46 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
47 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
48 สุมิตรา พูลทอง 1
49 Yeshey Penjor 1
50 กำจัด มงคลกุล 1
51 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
52 นพรัตน์ พบลาภ 1
53 Acom Sornsute 1
54 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
55 Pantharee Boonsatorn 1
56 ศุกันยา ห้วยผัด 1
57 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
58 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
59 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
60 Anawatch Mitpratan 1
61 Waraporn Siriterm 1
62 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
63 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
64 Thanathon Sesuk 1
65 Thada Jirajaras 1
66 เอกชัย อดุลยธรรม 1
67 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
68 Pornpimol Muanjai 1
69 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
70 กมลชนก ยวดยง 1
71 สุวดี ยาป่าคาย 1
72 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
73 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
74 ธงชัย ลำดับวงศ์ 1
75 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
76 อวย เกตุสิงห์ 1
77 สุพจน์ ยุคลธรวงศ์ 1
78 ประธาน ดาบเพชร 1
79 ชูชาติ พิทักษากร 1
80 ทองคูณ หงส์พันธุ์ 1
81 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
82 ไพกานท์ รักษาสุทธิพันธ์ 1
83 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
84 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
85 Rajalida Lipikorn 1
86 ชัยศึก เกตุทัต 1
87 ไววิทย์ พุทธารี 1
88 ศิลปชัย กงตาล 1
89 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
90 จิตรา เตมีย์ 1
91 ณรงค์ อุ้ยนอง 1
92 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
93 Walaisiri Muangsiri 1
94 วีระ พลวัฒน์ 1
95 Varunee Padmasankh 1
96 Suchin Arunsawatwong 1
97 ละอองทิพย์ เหมะ 1
98 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
99 กัลยาณี ตันนุกูล 1
100 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
101 วิลาศ สิงหวิสัย 1
102 ประไพ บวรฤทธิเดช 1
103 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
104 ธวัชชัย สันติสุข 1
105 นพรัตน์ ตันประสิทธิ์ 1
106 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
107 อริสรา ธานีรณานนท์ 1
108 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
109 คัคนางค์ มณีศรี 1
110 อุทัย บุญประเสริฐ 1
111 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
112 Somying Tumwasorn 1
113 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
114 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
115 วิไล ชินธเนศ 1
116 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
117 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
118 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
119 อัฎฐพร หิรัญพฤกษ์ 1
120 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
121 วาสนา เสียงดัง 1
122 วิไลวรรณ ทองเจริญ 1
123 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
124 สุภาภรณ์ พรพิศณุกิจจา 1
125 ทรงพล โสภณ 1
126 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
127 ธัชพล กาญจนกูล 1
128 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
129 วิรัช อภิเมธีธำรง 1
130 สายฝน ควรผดุง 1
131 สิริพร สิวราวุฒิ 1
132 สำเริง แย้มโสภี 1
133 จุฬารัตน์ บุษบงก์ 1
134 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
135 อารี พรวัฒนะกิจ 1
136 วัลลภ แย้มเหมือน 1
137 พาณี มนาปี 1
138 สมพร พรมดี 1
139 นรีภัทร ผิวพอใช้ 1
140 สุวิชา ทองสิมา 1
141 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
142 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
143 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
144 มยุรี ตันติสิระ 1
145 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
146 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
147 Vimolmas Lipipun 1
148 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
149 Panee Boonthavi 1
150 Sumphan Wongseripipatana 1
151 Supa Chantharasakul 1
152 Garnpimol C. Ritthidej 1
153 บรรจง คณะวรรณ 1
154 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
155 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
156 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
157 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
158 วิมล เหมะจันทร 1
159 Puttipongse Varavudhi 1
160 Kitpramuk Tantayaporn 1
161 Ampa Luiengpirom 1
162 Sompol Sanguanrungsirikul 1
163 Naiyana Chaiyabutr 1
164 Kittisak Likhitwitayawuid 1
165 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
166 Chalermpol Leevailoj 1
167 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
168 Srilert Chotpantarat 1
169 ศิริชัย ศิริกายะ 1
170 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
171 Boonchai Sangpetngam 1
172 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
173 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
174 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
175 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
176 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
177 Wilai Anomasiri 1
178 Jaitip Paiboon 1
179 วัฒนชัย สมิทธากร 1
180 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
181 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
182 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
183 Vanida Chantarateptawan 1
184 กาญจนา แก้วเทพ 1
185 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
186 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 5
2 2549 2
3 2547 8
4 2546 3
5 2545 1
6 2542 1
7 2540 3
8 2539 4
9 2538 1
10 2537 1
11 2532 2
12 2516 1
13 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพอาจารย์พยาบาล สังกัดมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
2 การพัฒนาโมดูลชุดฝึกอบรมการส่งเสริมการรู้สารสนเทศตามลักษณะของกลุ่มผู้เรียนสำหรับนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
3 การพัฒนาแผนกลยุทธ์การจัดการความรู้เชิงนวัตกรรมสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
4 การพัฒนาโมดูลการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมคณาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชี ตามแนวทางการกำกับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี
5 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2549
6 ยุทธศาสตร์การผลิตครูตามมาตรฐานวิชาชีพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
7 การพัฒนารูปแบบโปรแกรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมครูฝึกสอนดนตรี ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ปี พ.ศ. 2547
8 การพัฒนารูปแบบการผลิตครูวิชาชีพของไทย
9 การพัฒนากลยุทธ์การจัดการโปรแกรมนานาชาติของสถาบันอุดมศึกษาไทย
10 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีการเปรียบเทียบสมรรถนะกับภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11 การนำเสนอวาระปฏิบัติเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมองค์การของมหาวิทยาลัยราชภัฏ สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
12 การพัฒนากลยุทธ์การแข่งขันของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
13 การพัฒนากลยุทธ์การตลาดสำหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
14 การพัฒนารูปแบบความร่วมมือระหว่างสถาบันการเงินภาคธนาคารกับมหาวิทยาลัยของรัฐในการจัดหลักสูตรการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาพนักงาน
15 การพัฒนาระบบสารสนเทศสภาพแวดล้อมทางกายภาพสำหรับสาขาศิลปะ และการออกแบบในระดับอุดมศึกษา
ปี พ.ศ. 2546
16 รูปแบบการเปรียบเทียบสมรรถนะแบบร่วมกลุ่มเทียบกิจกรรม :กรณีศึกษา การจัดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ระหว่างโรงเรียนเหล่าทัพ สังกัดกระทรวงกลาโหม
17 การพัฒนาแผนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสถาบันราชภัฏราชนครินทร์
18 การพัฒนาแผนกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรบุคคลในสถาบันราชภัฏ
ปี พ.ศ. 2545
19 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารการเงินสำหรับมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
ปี พ.ศ. 2542
20 การนำเสนอโครงสร้างระบบอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงกลาโหมในอนาคต
ปี พ.ศ. 2540
21 การพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดและดำเนินงาน ของวิทยาลัยพลศึกษา
22 การพัฒนาชุดการสอนไวโอลินตามแนวการสอนของ ชูชาติ พิทักษากร สำหรับนิสิตนักศึกษาที่ไม่ได้ศึกษาไวโอลินเป็นวิชาเอก
23 การนำเสนอรูปแบบงบประมาณสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ปี พ.ศ. 2539
24 การศึกษาหลักสูตรและสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
25 การวิเคราะห์การเข้าและการออกของอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
26 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรสภาพแวดล้อมสถาบันกับผลลัพธ์ทางการศึกษาของนักศึกษาพยาบาล
27 การบริหารการเงินของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2538
28 การศึกษาการจัดทำแผนและการดำเนินงานตามแผนของกรมการฝึกหัดครู ในแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 7
ปี พ.ศ. 2537
29 การวิเคราะห์การดำเนินงานของสถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2532
30 การวิเคราะห์โครงสร้างการบริหาร ปัญหาและความต้องการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
31 ศักยภาพและการขยายตัวของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ปี พ.ศ. 2516
32 การวิเคราะห์แบบทดสอบวัดความถนัดทางดนตรีของซีชอร์ เพื่อใช้กับเด็กไทย