ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุชาดา ไชยสวัสดิ์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วราภรณ์ เมธาวิริยะศิลป์ 28
2 สุรชัย แก้วบุญเรือง 21
3 สรเสกข์ กุลมัย 18
4 อรวี ดีรัศมี 16
5 อาสาฬ พรหมมินต๊ะ 15
6 ทัศนีย์ มหาอาด 15
7 ศิริวรรณ มุ่งดี 12
8 จุฑาทิพย์ พนาปิยะสกุลไชย 11
9 อรพรรณ นาสะกาด 11
10 จันทิรา แสงประเสริฐ 11
11 ภานุ พลายบัว 10
12 เพ็ญประภา บัวลอย 10
13 พัชรินทร์ จันต๊ะวงค์ 9
14 ชมพูนุท เทพบุตรดี 8
15 ยิ่งศักดิ์ ไกรพินิจ 8
16 ดาราวรรณ ทองบุตร 7
17 ศุภชัย บุญนำมา 7
18 อุทัย ฉันทวิทย์ 7
19 ปุญชิดา ฉิมพาลี 7
20 นฤมล เฉลยถ้อย 6
21 วิภาวดี สงัดกิจ 6
22 สิทธิชัย ฉันท์เฉลิมพร 5
23 เยาวลักษณ์ ศรศรี 4
24 โสภิดา บุญเอนกทรัพย์ 4
25 ผดุง บุญเพ็ชร 4
26 ประสิทธิ์ ชนะรัตน์ 3
27 บุษยา บุนนาค 3
28 พรภรต บุญอิ่ม 3
29 ผกาวัลย์ วิมุกตะลพ 3
30 อรัญญา อุดมอิทธิพงศ์ 3
31 ภาวิณี พัฒนจันทร์ 2
32 ชาญชัย จิตติพันธ์พรณี 2
33 กิตติศักดิ์ หนูสุรา 2
34 เกรียงไกร ปอแก้ว 2
35 ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์ 2
36 นฤมล จียโชค 2
37 สิรินทรเทพ เต้าประยูร 2
38 อรุณี ทรัพย์เจริญเลิศ 2
39 อ่อนสา นนท์พละ 2
40 สมศักดิ์ จันทร์น้อย 2
41 ทศพล ตุ้มนิ่ม 2
42 พิชัย โฆษิตพันธวงศ์ 2
43 นิภาวรรณ อดิศรวรวุฒิ 2
44 ธีระศักดิ์ ลือชาพงศ์ทิพย์ 2
45 นันทพร นันทะ 2
46 จิระพันธุ์ เนื่องจากนิล 1
47 ปนัดดา นนทนำ 1
48 ยมิษฐา ดาวเด่น 1
49 Sopida Boonaneksap 1
50 ฤดี วงศ์แก้ว 1
51 Chirapan Nuengchaknin 1
52 Suchada Chaisawadi 1
53 Sinee Jirasaowapak 1
54 ละเอียด เพ็งโสภา 1
55 สินี จิระเสาวภาคย์ 1
56 Suvit Tia 1
57 สุวิทย์ เตีย 1
58 วาริน รักร่วม 1
59 จีรนันท์ กล่อมนรา 1
60 ทนงค์ ฉายาวัฒนะ 1
61 วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์ 1
62 ประทิน กุลละวณิชย์ 1
63 สวลี ดีประเสริฐ 1
64 ญาใจ รัตนปรมากุล 1
65 พงษ์ศักดิ์ กิติโรจน์พันธ์ 1
66 สกล ธีระวรัญญู 1
67 สมเกียรติ เตชกาญจนารักษ์ 1
68 ประพนธ์ เรืองวุฒิชนะพืช 1
69 นันทยา ชนะรัตน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 1
3 2557 2
4 2556 11
5 2554 8
6 2553 6
7 2552 10
8 2551 14
9 2550 13
10 2549 1
11 2548 1
12 2547 1
13 2546 4
14 2545 2
15 2542 1
16 1086 2
17 543 50
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการวิเคราะห์คุณสมบัติ ของสารต้านอนุมูลอิสระจากสารสกัดจากผลมังคุด
ปี พ.ศ. 2559
2 การตรวจสอบความถูกต้องของวิธีการตรวจสอบหาปริมาณจุลินทรีย์ในระบบน้ำที่ใช้ในอุตสาหกรรมยาโดยใช้ Microbial Limit Test
ปี พ.ศ. 2557
3 สุขาเคลื่อนที่แบบแห้งสำหรับอุทกภัย (ระยะที่ 2)
4 การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการวิเคราะห์คุณสมบัติของสารต้านอนุมูลอิสระจากสารสกัดจากมะม่วง
ปี พ.ศ. 2556
5 การประเมินประสิทธิภาพของการวิเคราะห์ TKN โดยวิธีย่อส่วนในการวิเคราะห์กระบวนการและสิ่งแวดล้อม
6 การศึกษาเปรียบวิธีวิเคราะห์คุณสมบัติของสารต้านอนุมูลอิสระจากสารสกัดจากผลมังคุด
7 โครงการการพัฒนากระบวนการสกัดใยอาหารจากเปลือกส้มโอระดับต้นแบบเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านอาหารเสริมสุขภาพ
8 การส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสุกรด้วยกลุ่มจุลินทรีย์ Lignocellulolytic Consortium (ระยะที่ 1)
9 การพัฒนากระบวนการแปรรูปลิ้นจี่ครบวงจรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
10 การพัฒนาระบบการจัดการอาคารเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานโดยใช้ประมวลข้อบังคับอาคาร
11 การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะพลังงานสู่ชุมชน
12 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการพลังงานโดยใช้เครือข่ายตรวจวัดพลังงานอัตโนมัติ
13 การสำรวจและตรวจวัดข้อมูลการใช้พลังงาน ภายในอาคารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
14 โครงการการพัฒนาฐานข้อมูลเครื่องจักรและอุปกรณ์หลักที่ใช้ไฟฟ้าประจำอาคารเพื่อการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา มจธ. บางขุนเทียน
15 การศึกษาผลของสภาวะการผลิตน้ำส้มเข้มข้นด้วยวิธีระเหยแบบฟิล์มเคลื่อนที่ลงที่มีต่อคุณภาพน้ำส้มในระดับต้นแบบ
ปี พ.ศ. 2554
16 การพัฒนาระบบมาตรฐานการผลิต (มผช.) ในโรงงานต้นแบบแปรรูปมะนาวครบวงจรของชุมชนอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสงคราม
17 การพัฒนากระบวนการแปรรูปลำไยครบวงจรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
18 การบริหารจัดการการให้บริการอุตสาหกรรม:กรณีศึกษาสวนอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
19 การแปรรูปมะกรูดในระดับโรงงานต้นแบบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
20 การพัฒนากระบวนการผลิตส้มโออบแห้งแบบ แช่แข็งในระดับต้นแบบ
21 การจัดการขยะจากโรงอาหารโดยใช้แนวคิด" จากขยะสู่พลังงาน"
22 การพัฒนาระบบการจัดการอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยใช้ผู้จัดการอาคาร
23 การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์หาปริมาณแซนโทน (Xanthone)ในเปลือกมังคุดด้วยวิธีสเปกโตรโฟโตเมตรี
ปี พ.ศ. 2553
24 การพัฒนาระบบต้นแบบด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
25 การศึกษาผลของสภาวะการแปรรูปน้ำมังคุดผงด้วยวิธีการอบแห้งแบบพ่นฝอยที่มีผลต่อคุณภาพของมังคุดผงในระดับโรงงานต้นแบบ
26 การพัฒนาเครือข่ายการจัดการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงานในโรงเรียน
27 การพัฒนากระบวนการแปรรูปน้ำมะพร้าวอ่อนพร้อมเนื้อผงโดยวิธีอบแห้งแบบแช่แข็งเชิงพาณิชย์
28 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งประจำอาคารปฏิบัติการ และคุณภาพแหล่งน้ำภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ราษฎร์บูรณะ
29 การศึกษาผลของสภาวะการแปรรูปน้ำมังคุดผงด้วยวิธีการอบแห้งแบบพ่นฝอยที่มีผลต่อคุณภาพของมังคุดผงในระดับโรงงานต้นแบบ
ปี พ.ศ. 2552
30 การพัฒนาระบบการจัดการพลังงานแบบมีส่วนร่วมในมหาวิทยาลัย
31 การพัฒนาระบบการประเมินความเสี่ยงภัยในการทำงานของบุคลากรในห้องปฏิบัติการตาม มอก.18001
32 การพัฒนากระบวนการสกัดสารMangiferinจากใบมะม่วงในเชิงพาณิชย์
33 การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำตาลสดอบแห้งแบบพ่นฝอย (Spray Drying) ในระดับต้นแบบ
34 การตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีและจุลชีพภายในอาคารปฏิบัติการวิจัย มจธ.บางขุนเทียน
35 การพัฒนาระบบการประเมินความเสี่ยงภัยในการทำงานของบุคลากรในห้องปฏิบัติการตาม มอก.18001
36 การพัฒนาระบบการจัดการพลังงานแบบมีส่วนร่วมในมหาวิทยาลัย
37 การพัฒนากระบวนการสกัดสาร Mangiferin จากใบมะม่วงในเชิงพาณิชย์
38 การตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีและจุลชีพภายในอาคารปฏิบัติการวิจัย มจธ.บางขุนเทียน
39 การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำตาลสดอบแห้งแบบพ่นฝอย (Spray Drying) ในระดับต้นแบบ
ปี พ.ศ. 2551
40 การศึกษาสกัดสารยับยั้งแบคทีเรียที่ได้จากส่วนเนื้อในเมล็ดมะม่วง
41 การพัฒนากระบวนการผลิตผลไม้อบแห้งแบบแช่แข็งในระดับต้นแบบ : เงาะ, ลำไย
42 การประเมินคุณภาพน้ำทิ้งจากห้องปฏิบัติการต่างๆ ในอาคารปฏิบัติการวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (วิทยาเขต บางขุนเทียน)
43 การพัฒนาเครื่องต้มยำสมุนไพรอบแห้งโดยใช้ตู้อบสุญญากาศและตู้อบลมร้อน
44 การวิเคราะห์หาปริมาณซาโปนินในสมุนไพรไทยเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในสมุนไพรกำจัดแมลงศัตรูพืช
45 การพัฒนาระบบบริหารจัดการอาคารและพื้นที่โดยใช้ฐานข้อมูลในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีบางขุนเทียน
46 ระบบการจัดเก็บข้อมูลพลังงานในสถานศึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน)
47 การพัฒนากระบวนการผลิตไม้อบแห้งแบบแช่แข็ง ในระดับต้นแบบ :
48 ระบบการจัดเก็บข้อมูลด้านพลังงานในสถานศึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน)
49 การประเมินคุณภาพน้ำทิ้งจากห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ในอาคารปฏิบัติการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (วิทยาเขตบาางขุนเทียน)
50 การวิเคราะห์หาปริมาณซาโปนินในสมุนไพรไทยเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในสมุนไพรกำจัดแมลงศัตรูพืช
51 การศึกษาสกัดสารยับยั้งแบคทีเรีย ที่ได้จากส่วนเนื้อในเมล็ดมะม่วง
52 การพัฒนาเครื่องต้มยำสมุนไพรอบแห้ง โดยใช้ตู้อบสูญญากาศและตู้อบลมร้อน
53 การพัฒนาระบบบริหารจัดการอาคารและพื้นที่โดยใช้ฐานข้อมูล ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีบางขุนเทียน
ปี พ.ศ. 2550
54 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้บริการอุตสาหกรรมโดยใช้ฐานข้อมูลในการบริหารจัดการ : กรณีศึกษาสวนอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
55 การศึกษาเปรียบเทียบผลของกรรมวิธีการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกส้มโอ
56 การประเมินการรับรู้ระบบบริหารจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ของนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
57 การพัฒนากระบวนการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากขิงในเชิงพาณิชย์
58 การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษในแหนมโดยใช้สมุนไพรในครัวเรือน
59 การพัฒนากระบวนการแปรรูปเสาวรสครบวงจรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบเหสือใช้
60 การพัฒนาระบบบริหารจัดการพลังงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
61 การเปรียบเทียบการผลิตว่านหางจระเข้อบแห้งแบบแช่แข็ง และอบแห้งแบบพ่นฝอย
62 การประะเมินการรับรู้ระบบบริหารจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
63 การพัฒนากระบวนการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากขิง ในเชิงพาณิชย์
64 การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษในแหนมโดยใช้สมุนไพรในครัวเรือน
65 การพัฒนากระบวนการแปรรูปเสาวรสครบวงจรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบเหลือใช้
66 การพัฒนาระบบระบบการบริหารจัดการให้บริการอุตสาหกรรมโดยใช้ฐานข้อมูลในการบริหารจัดการ :
ปี พ.ศ. 2549
67 การพัฒนาหกระบวนการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากผิวของพืชตระกูลส้ม เพื่อนำไปสู่การผลิตที่มีคุณภาพ
ปี พ.ศ. 2548
68 การจัดระบบต้นแบบการจัดการคุณภาพน้ำจากร้านอาหารทะเลภายในพื้นที่บางขุนเทียน
ปี พ.ศ. 2547
69 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคุณภาพน้ำ กับแพลงค์ตอนและผลผลิตในบ่อเพาะเลี้ยงกุ้งแบบธรรมชาติ พื้นที่บางขุนเทียน
ปี พ.ศ. 2546
70 การพัฒนาการบำบัดของเสียภายในห้องปฏิบัติการ: ของเสียจากการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม
71 การจัดระบบการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการสะอาด
72 การพัฒนาการบำบัดของเสียภายในห้องปฏิบัติการ : ของเสียจากการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม
73 การพัฒนาฐานข้อมูลการบริหารจัดการของเสียภายในห้องปฏิบัติการ
ปี พ.ศ. 2545
74 การประเมินประสิทธิภาพการวิเคราะห์ BOD โดยใช้บีโอดีเซนเซอร์ และอุลตร้าไวโอเลตสเปคโตรโฟโตเมตรีในน้ำเสียชนิดต่างๆ
75 การประเมินประสิทธิภาพของการวิเคราะห์หาค่า COD โดยใช้ Closed Reflux ในน้ำทิ้งชนิดต่างๆ
ปี พ.ศ. 2542
76 การลดปริมาณน้ำใช้ในโรงงานแป้งมันสำปะหลัง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
77 ชีวเคมีของขบวนการของความแก่ : บทบาทของวิตามิน อี และ ซี ในการยับยั้ง การเกิดซุปเปอร์ออกไซด์
78 การพัฒนากระบวนการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากดอกซ่อนกลิ่น