ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุชาดา เมฆพัฒน์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2561 3
3 2560 1
4 2558 1
5 2557 4
6 2556 1
7 2555 2
8 2553 2
9 2552 4
10 2550 1
11 543 35
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การออกแบบผังโรงงานและกระบวนการทำงานในการผลิตลำไยอบแห้งเนื้องสีทองของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรบ้านล่ามช้าง
ปี พ.ศ. 2561
2 กลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าของข้าวพันธุ์พื้นเมืองอินทรีย์และพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรอาหารปลอดภัย
3 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์จักสานด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์ตามหลักการยศาสตร์ สำหรับผู้สูงอายุ
4 เครื่องผึ่งชาชนิดกรงหมุนแบบเป่าลมเย็นโดยใช้พลังงานสะอาด
ปี พ.ศ. 2560
5 โครงการแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามรอยวิถีน่านแบบบูรณาการ
ปี พ.ศ. 2558
6 การศึกษาและพัฒนาสินค้าหัตถกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวบ้านถวายโดยชุมชน
ปี พ.ศ. 2557
7 แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ หมู่บ้านถวาย (หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP) ต้นแบบของประเทศไทยอย่างยั่งยืน
8 การจัดเมนูอาหารพื้นบ้านที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุในท้องถิ่น ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
9 วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพด้านโภชนาการของผู้สูงอายุ ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
10 การจัดทำฐานข้อมูลของดีในอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2556
11 รูปแบบการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา
ปี พ.ศ. 2555
12 การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคเหนือ ด้วยกระบวนการลูกเสือ
13 แนวทางในการปรับปรุงการบริหารการศึกษาตามทรรศนะของผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2553
14 สมรรถนะของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคเหนือ
15 การปรับพฤติกรรมการติดเกมออนไลน์ของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ด้วยกระบวนการอยู่ค่ายพักแรมนันทนาการ
ปี พ.ศ. 2552
16 การจัดการความรู้: การจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อพัฒนาสุขภาพและป้องกันการใช้สารเสพติด แก่นักเรียน นักศึกษา ในสถาบันการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
17 การจัดการความรู้ : การจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อพัฒนาสุขภาพและป้องกันการใช้สารเสพติด แก่ เยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก จังหวัดเชียงใหม่
18 การจัดการความรู้ : การจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อพัฒนาสุขภาพและป้องกัน การใช้สารเสพติด แก่เยาวชน และประชาชน ในองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดเชียงใหม่
19 กระบวนการจัดการความรู้ : การจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อพัฒนาสุขภาพและป้องกันการใช้สารเสพติด แก่ นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชน ในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2550
20 พฤติกรรมและผลกระทบ จากการเล่นเกมออนไลน์ ที่มีต่อการเรียนของนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษา