ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุชาดา สูรพันธุ์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- สุชาดา สูรพันธ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การพัฒนาบทเรียนการเรียนรู้เรื่องโรคอ้วนและน้ำหนักเกินผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
ปี พ.ศ. 2554
2 การพัฒนารูปแบบให้บริการ 360 องศา ของร้านยา: กรณีศึกษาโรค acute uncomplicate cystitis
ปี พ.ศ. 2553
3 การสำรวจความสมเหตุสมผลการสั่งใช้ยาในกลุ่มโรคกระดูกพรุน ณ โรงพยาบาลสงขลา เปรียบเทียบก่อนและหลังการกำหนดใช้แนวทางการรักษา
ปี พ.ศ. 2552
4 ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจและความล้มเหลวในการเลิกสูบบุหรี่ของผู้สูบบุหรี่ในแหล่งชุมชนเทศบาลนครหาดใหญ่
5 การพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในร้านยา
ปี พ.ศ. 2551
6 ผลของโปรกรมการให้คามรู้เรื่องการใช้ยารักษาโรคหืด และการดูแลตนเองของผู้ป่วยประกันสังคมในโรงพบาบาลสมุทรสาคร
7 โปรแกรมการคัดกรองโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในร้านยา
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
8 ร้านยาที่พึงประสงค์ในมุมมองของผู้รับบริการ