ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุชาดา สุขหร่อง
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์ให้ทนต่อสภาวะเครียดจากความแห้งแล้งโดยใช้น้ำหมักชีวภาพจากพืชที่ประกอบด้วยแบคทีเรียสังเคราะห์แสง
ปี พ.ศ. 2557
2 สารที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็ง ด้วยกลไกการยับยั้งเอนไซม์โทโพไอซอเมอเรส I จากต้นสำเภา
ปี พ.ศ. 2555
3 การขยายพันธุ์ในหลอดทดลองและรูปแบบโครมาโทกราฟฟีของ กันภัยมหิดลที่ปลูกตามธรรมชาติ และแคลลัส
4 Synergistic growth of lactic acid bacteria and photosynthetic bacteria for possible use as a bio-fertilizer
ปี พ.ศ. 2554
5 การคัดกรองพืชสมุนไพรในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็งด้วยกลไกการยับยั้งโทโพไอโซเมอเรส I โดยใช้เซลล์ยีสต์และการสกัดแยกสารสำคัญจากเปลือกต้นขี้หนอนโดยใช้ฤทธิ์ทางชีวภาพเป็นตัวนำ
ปี พ.ศ. 2552
6 การศึกษาคุณสมบัติการกระตุ้นทางชีวภาพของน้ำหมักชีวภาพจากพืชต่อความทนทานภายใต้สภาวะเครียดจากออกซิเดชันในข้าว
7 การวิเคราะห์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอของชะเอมไทยและชะเอมเหนือเพื่อการประยุกต์ใช้ เป็นเครื่องหมายพันธุกรรม ในการพิสูจน์เอกลักษณ์เครื่องยา "ชะเอมไทย" ที่มีขายในตลาดเครื่องยาสมุนไพร
8 การวิเคราะห์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอของชะเอมไทยและชะเอมเหนือ เพื่อการประยุกต์ใช้เป็นเครื่องหมายพันธุกรรม ในการพิสูจน์เอกลักษณ์เครื่องยา "ชะเอมไทย" ที่มีขายในตลาดเครื่องยาสมุนไพร
9 การศึกษาคุณสมบัติการกระตุ้นทางชีวภาพของน้ำหมักชีวภาพจากพืช ต่อความทนทานภายใต้สภาวะเครียดจากออกซิเดชันในข้าว
ปี พ.ศ. 2541
10 ความปลอดภัยของการบริโภคสารสกัดเปลือกทุเรียน และการทำสารให้บริสุทธิ์ : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2536
11 การศึกษาทางพฤกษเคมีของดอกกระถินทุ่ง