ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุชนา ชวนิชย์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- สุชนา ชวนิชย์
- สุชนา ชวนิตย์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วรณพ วิยกาญจน์ 17
2 สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล 6
3 ศิริวรรณ อัศวอัจฉริยะกุล 5
4 ขนิษฐา แย้มวงษ์ 5
5 กรณ์รวี เอี่ยมสมบูรณ์ 5
6 วิมล เหมะจันทร 5
7 ชาตรี ชำนาญรักษา 4
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 3
9 สิทธิเดช พงศ์กิจวรสิน 2
10 วรรธนะ พิมพ์สุวรรณ์ 2
11 สมฤดี จิตประไพ 2
12 ศานิต ปิยะพัฒนากร 2
13 ไทยถาวร เลิศวิทยาประสิทธิ 2
14 เจริญ นิติธรรมยง 2
15 ปฐพร เกื้อนุ้ย 2
16 จารุณี เชี่ยววารีสัจจะ 2
17 นิติ วงศ์เทพวาณิชย์ 1
18 เพ็ญใจ สมพงษ์ชัยกุล 1
19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
20 ตัญชมัย ประดิษฐ์ 1
21 ศานิต ปิยพัฒนากร 1
22 ทิพวิมล รัตนะวงวาล 1
23 ผุสตี ปริยานนท์ 1
24 มาลินี ฉัตรมงคลกุล 1
25 ลลิตา ปัจฉิม 1
26 ชโลทร รักษาทรัพย์ 1
27 มารุต เฟื่องอาวรณ์ 1
28 บัณฑิกา อารีย์กุล บุทเชอร์ 1
29 วิเชฎฐ์ คนซื่อ 1
30 ชัชวาล ใจซื่อกุล 1
31 นพดล กิตนะ 1
32 จิรารัช กิตนะ 1
33 ชิดชัย จันทร์ตั้งสี 1
34 ปิยะ โกยสิน 1
35 รัตนาภรณ์ อาณาประโยชน์ 1
36 สุรีรัตน์ เดี่ยววานิชย์ 1
37 ธรรมศักดิ์ ยีมิน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 2
3 2553 1
4 2552 7
5 2551 4
6 2550 3
7 2549 1
8 2548 3
9 2546 1
10 543 18
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของทรัพยากรปะการังบริเวณเกาะทะลุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ -4: การเพาะพันธุ์ปะการังในระบบเพาะฟักบนบกด้วยเทคนิคการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2557
2 รูปแบบการสืบพันธุ์ของปะการังดอกกะหล่ำ Pocillopora damicornis (Linnaeus, 1758) บริเวณเขาหมาจอ จังหวัดชลบุรี โดยใช้เครื่องหมายทางพันธุกรรมไมโครแซตเทลไลท์
3 ผลของการกร่อนเชิงชีวภาพโดยเม่นทะเลหนามดำ Diadema setosum (Leske, 1778) บนปะการังเขากวาง Acropora millepora (Ehrenberg, 1834)
ปี พ.ศ. 2553
4 การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปี พ.ศ. 2552
5 การติดตามการฟื้นตัวของแนวปะการังภายหลังการเกิดคลื่นสึนามิบริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน : รายงานผลการวิจัย
6 สถานภาพปัจจุบันของชนิดพันธุ์ปลาทะเลสวยงามที่นำเข้าเพื่อการค้าในประเทศไทย
7 ความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่กับลักษณะเฉพาะของตะกอนดินในป่าชายเลนคลองด่านและอ่าวทุ่งโปรง
8 ชีววิทยาและการเพาะเลี้ยงเพรียงหัวหอม Ecteinascidia thurstoni ในระบบเลี้ยง
9 การติดตามการฟื้นตัวของแนวปะการังภายหลังการเกิดคลื่นสึนามิบริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
10 สถานภาพปัจจุบันของชนิดพันธุ์ปลาทะเลสวยงามที่นำเข้าเพื่อการค้าในประเทศไทย
11 ความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่กับลักษณะเฉพาะของตะกอนดินในป่าชายเลนคลองด่านและอ่าวทุ่งโปร่ง
ปี พ.ศ. 2551
12 ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปะการัง Pocillopora damicornis (Linnaeus, 1758) บริเวณหมู่เกาะแสมสาร
13 อัตราการลงเกาะ การเติบโต และการอยู่รอดของปะการัง Pocillopora damicornis, Acropora humilis และ Acropora millepora เมื่อกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้า
14 ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของประการัง Pocillopora damicornis [Linnaeus, 1758] บริเวณหมู่เกาะแสมสาร
15 อัตราการลงเกาะ การเติบโต และการอยู่รอดของปะการัง Pocillopora damicornis, Acropora humilis และ Acropora millepora เมื่อกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2550
16 ความหลากหลายของปูบริเวณอ่าวสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
17 ผลของอาหารต่างชนิดต่อการเติบโตและการผลิต Ecteinascidins ของเพรียงหัวหอม Ecteinascidia thurstoni herdman, 1891
18 อัตรารอดและการเติบโตของตัวอ่อนปะการังเขากวาง Acropora spp. ในระบบเพาะเลี้ยง
ปี พ.ศ. 2549
19 ชีววิทยาของเพรียงหัวหอม Ecteinascidia thurstoni และปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการเจริญเติบโต
ปี พ.ศ. 2548
20 ชีววิทยาของเพรียงหัวหอม Ecteinascidia thurstoni Herdman, 1891 เพื่อการเพาะเลี้ยง
21 ความสัมพันธ์ระหว่างการกระจายตัวของตัวอ่อนปะการังกับกระแสน้ำบริเวณจังหวัดชลบุรี
22 ชีววิทยาของเพรียงหัวหอย Ecteinascidia thurstoni และปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการเจริญเติบโต
ปี พ.ศ. 2546
23 แพลงก์ตอนที่มากับน้ำอับเฉาและการประเมินผลกระทบบริเวณท่าเรือจังหวัดชลบุรี