ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุจิตรา สุคนธทรัพย์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- สุจิตรา สุคนะทรัพย์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 20
2 อัจรงค์ โพธารมภ์ 5
3 จิรยุทธ โสมขันเงิน 5
4 กรรณิการ์ สัจกุล 5
5 สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม 5
6 จุมพล พลูภัทรชีวิน 4
7 เพียงใจ ศุขโรจน์ 4
8 รุจน์ เลาหภักดี 3
9 ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์ 2
10 วัชฎา เพ็ญศรีสิริกุล 2
11 ศรี จากผา 2
12 สโรชา สุทธิจิต 2
13 ทิชา สังวรกาญจน์ 2
14 กรรณิกา ดาวไธสง 2
15 ศาลินา บุญเกื้อ 2
16 อัจฉรา บุญชุม 1
17 มณฑล หวานวาจา 1
18 สโรชา อยู่ยงสินธุ์ 1
19 ณัฐพงษ์ แพงไธสง 1
20 ประสงค์ ตันมหาสมุทร 1
21 ชโลธร เสียงใส 1
22 ธนัมพร ทองลอง 1
23 วารินทร์ มากสวัสดิ์ 1
24 ปลายกันยา อุ่นไทย 1
25 วันฉัตร โสฬส 1
26 กนิษฐ์ โง้วศิริ 1
27 ศิริพรรณ บุตรศรี 1
28 เกษม นครเขตต์ 1
29 ศิริลักษณ์ กมลรัตน์ 1
30 บุษบา รุ่นเจริญ 1
31 ชนิตา รักษ์พลเมือง 1
32 วิชิต ชี้เชิญ 1
33 ศุภร สุวรรณาศรัย 1
34 พัชรา ปานนิล 1
35 มธุรส จิรสิริสุนทร 1
36 อภิวรรต มลาสานต์ 1
37 อุษณีย์ พึ่งปาน 1
38 กาญจนา เดชคุ้ม 1
39 ปิยะดา เมธีวรรณกุล 1
40 นพพล โพธินาม 1
41 ปวีณา มีศิลป์ 1
42 นลินี เชื้อวณิชชากร 1
43 วิญญ์ทัญญู บุญทัน 1
44 สุภาพร ชินชัย 1
45 ภคพงศ์ วิเศษสินธุ์ 1
46 ภมร นามเสนาะ 1
47 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 1
48 จรัสศรี ศรีโภคา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 4
3 2557 2
4 2556 6
5 2555 6
6 2554 4
7 2553 2
8 2552 4
9 2551 4
10 2549 1
11 2547 1
12 2546 2
13 2545 1
14 2544 1
15 2541 1
16 2540 2
17 2524 1
18 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถแห่งตนกับการมีกิจกรรมทางกายของวัยรุ่นตอนต้นที่มีภาวะน้ำหนักเกินในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2558
2 แนวทางการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะในเขตกรุงเทพมหานคร
3 การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อควบคุมและป้องกันโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานในผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
4 ผลของการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวตามแนวทางของหลวงพ่อเทียนที่มีต่อความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ
5 การดูแลสุขภาพองค์รวมของสตรีวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
ปี พ.ศ. 2557
6 การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนของสถาบันการพลศึกษาตามแนวคิดยุทธศาสตร์ไตรพลัง
7 ความสัมพันธ์ของการเปิดรับข่าวสาร กับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันโรคอ้วนของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2556
8 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมต่อคุณภาพชีวิตของสตรีวัยใกล้หมดประจำเดือนและวัยหมดประจำเดือน
9 ความสัมพันธ์ของ ความรู้ ค่านิยม และพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของ นิสิตนักศึกษาในกรุงเทพมหานคร
10 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีกิจกรรมทางกายของนิสิตนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
11 วิถีชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพของคนไทยในจังหวัดอุบลราชธานี
12 ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่ออำนาจควบคุมทางสุขภาพกับพฤติกรรมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
13 การพัฒนารูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเครือข่ายออนไลน์เพื่อการสื่อสารด้านการป้องกันควบคุมโรคเบาหวานสำหรับนักวิชาการสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2555
14 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของบุคคลวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร
15 พฤติกรรมการรับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร
16 ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยไม้พลองที่มีต่อความสามารถทางการเคลื่อนไหวและทักษะทางสังคมของเด็กกลุ่มออทิสติก สเปคตรัม
17 ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการเสริมความงามของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร
18 พฤติกรรมการรับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร
19 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของบุคคลวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2554
20 ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับสุขภาพทางเพศของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร
21 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ค่านิยมทางสุขภาพและการสนับสนุนทางสังคมกับความสุขสมบูรณ์ของนักร้องอาชีพ
22 ผลของการฝึกด้วยโปรแกรมการเล่นพื้นเมืองไทยที่มีต่อสุขสมรรถนะและการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
23 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร จังหวัดปทุมธานี
ปี พ.ศ. 2553
24 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากรสายสนับสนุนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
25 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพ สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2552
26 ทัศนคติและพฤติกรรมการควบคุมน้ำหนักของนักเรียนมัธยมศึกษาที่มีภาวะอ้วนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร
27 ผลของการฟังเพลงไทยเดิมที่มีต่อระดับความวิตกกังวลประจำตัวในกลุ่มวัยรุ่น
28 ผลของการฟังเพลงไทยเดิมที่มีต่อระดับความวิตกกังวลประจำตัวในกลุ่มวัยรุ่น
29 ทัศนคติและพฤติกรรมการควบคุมน้ำหนัก ของนักเรียนมัธยมศึกษาที่มีภาวะอ้วน ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2551
30 ผลของการออกกำลังกายท่าฤาษีดัดตนที่มีต่อความอ่อนตัวและการทรงตัวของผู้สูงอายุ
31 ผลของการฝึกโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยท่ารำกระบี่ที่มีต่อสุขสมรรถนะและการทรงตัวของผู้สูงอายุ
32 ผลของการฝึกโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยท่ารำกระบี่ ที่มีต่อสุขสมรรถนะและการทรงตัวของผู้สูงอายุ
33 ผลของการออกกำลังกายท่าฤาษีดัดตน ที่มีต่อความอ่อนตัวและการทรงตัวของผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2549
34 การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมทางเพศและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของ นักศึกษามหาวิทยาลัยที่อยู่หอพักและพักอาศัยอยู่กับครอบครัว
ปี พ.ศ. 2547
35 สภาพและปัญหาการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพต้นแบบ
ปี พ.ศ. 2546
36 สภาวะสุขภาพของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลทั่วประเทศ
37 สภาวะสุขภาพของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลทั่วประเทศ
ปี พ.ศ. 2545
38 ความต้องการการพัฒนาครูเรื่องการใช้หลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร : พหุกรณีศึกษา
ปี พ.ศ. 2544
39 การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในวิทยาลัย สังกัดกรมอาชีวศึกษาในภาคกลาง
ปี พ.ศ. 2541
40 การศึกษาความเครียดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ
ปี พ.ศ. 2540
41 การวิเคราะห์คุณลักษณะไทย คุณค่า และกระบวนการถ่ายทอดศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทย : กระบี่กระบอง
42 การวิเคราะห์คุณลักษณะไทย คุณค่า และกระบวนการถ่ายทอดศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทย : กระบี่กระบอง
ปี พ.ศ. 2524
43 การใช้โสตทัศนูปกรณ์เพื่อการเผยแพร่ความรู้ในการวางแผนครอบครัว ในกรุงเทพมหานคร