ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุจริต คูณธนกุลวงศ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 โชคชัย สุทธิธรรมจิต 12
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 8
3 สมคิด บัวเพ็ง 6
4 วิชุตา เหมเสถียร 5
5 ชัยยุทธ สุขศรี 5
6 วิชัย เยี่ยงวีรชน 4
7 ธีรวัฒน์ ตั้งพานิช 4
8 กิตติ ลิ่มสกุล 4
9 กฤษดา วิศวธีรานนท์ 4
10 สมบูรณ์ ลุวีระ 4
11 ชนาธิป ผาริโน 4
12 ปิยธิดา เรืองรัศมี 4
13 พงษ์ศักดิ์ สุทธินนท์ 4
14 อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ 4
15 สุนิสา สมิทธากร 3
16 ทวนทัน กิจไพศาลสกุล 3
17 ครรชิต ลิขิตเดชาโรจน์ 3
18 สุริชัย หวันแก้ว 3
19 จรูญ พจน์สุนทร 2
20 อรนุช หล่อเพ็ญศรี 2
21 ไพศาล สันติธรรมนนท์ 2
22 สุรางครัตน์ จำเนียรพล 2
23 อุดร จารุรัตน์ 2
24 ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล 2
25 โปรดปราน พิตรสาธร 2
26 บุญชนะ ทวีรัตน์ 2
27 สุทัศน์ วีสกุล 2
28 ครรชิต ลิขิตธนสมบัติ 2
29 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2
30 พงศ์พันธ์ นินเนินนนท์ 1
31 เชิดสกุล ตอสกุล, 2522- 1
32 สนฑ์ จินดาสงวน 1
33 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
34 ธเรศ ศรีสถิตย์ 1
35 เชิดพันธ์ วิทูราภรณ์ 1
36 จักรี จัตุฑะศรี 1
37 นพนันท์ ตาปนานนท์ 1
38 สุวัฒนา ธาดานิติ 1
39 จรัส สุวรรณมาลา 1
40 เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์ 1
41 วุฒิชัย พรรณเชษฐ์ 1
42 ประธาน อารีพล 1
43 แสงสันต์ พานิช 1
44 ดนัย จำปานิล 1
45 เดือนเพ็ญ ปุณยางกูร 1
46 วรรณวลี วงษ์เกษมสันต์ 1
47 นภาพร นพคุณ 1
48 ชลอ ชาติเวียง 1
49 อมรา พงศาพิชญ์ 1
50 มานิศา วีรวิกรม 1
51 ศักย์ สกุลไทย 1
52 อนวัช สรรพศรี 1
53 สุรพล ภู่วิจิตร 1
54 วีระศักดิ์ ลิขิตเรืองศิลป์ 1
55 สุนทร พุ่มจันทร์ 1
56 อุดมศักดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 1
57 สายันต์ สุริยะวงศ์ 1
58 วงศ์วัฒนา สมบูญยิ่ง 1
59 ดิเรก ลาวัณย์ศิริ 1
60 วีรพล เพชรานนท 1
61 อนุพงศ์ ขจรศักดิ์บำเพ็ญ 1
62 หลักชัย พัฒนเจริญ 1
63 พิพรรธ วงศ์วิวัฒน์ 1
64 สมบูรณ์ สุวีระ 1
65 การุณย์ อักกาญจน์วาณิชย์ 1
66 โชคพิพัฒน์ เลิศพงศ์อารยะ 1
67 พิสิฐ ศรีวรานันท์ 1
68 พิชัย พิธานพิทยารัตน์ 1
69 โรจนี ขุมมงคล 1
70 วิรัช ฉัตรดรงค์ 1
71 วีระศักดิ์ วีระกันต์ 1
72 งามเพ็ญ วงศ์วัฒนะ 1
73 ทวีวงศ์ ศรีบุรี 1
74 พิทยา แซ่ปึง 1
75 กีรติ ลีวัจนกุล 1
76 ปฏิญญา หรรษ์อิทธินันต์ 1
77 ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ 1
78 เบญญา เนื่องดี 1
79 เกรียงศักดิ์ ศรีสุข 1
80 อุทัย บุญประเสริฐ 1
81 อิลยาส มามะ 1
82 อักษรา พฤกธิวิทยา 1
83 วัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ 1
84 วันวิวัฒน์ เกศวา 1
85 วินัย เชาวน์วิวัฒน์ 1
86 วิกิจ ไชยวิจารณ์ 1
87 ชวลิต เนื่องดี 1
88 สุนันท์ ศรเสนา 1
89 สุวัฒน์ ขยันขาย 1
90 วันชัย มีชาติ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 1
3 2556 3
4 2554 1
5 2553 1
6 2552 1
7 2551 3
8 2550 2
9 2549 3
10 2548 2
11 2547 4
12 2546 6
13 2545 5
14 2542 1
15 2540 1
16 2539 1
17 2538 1
18 2535 1
19 2534 2
20 2533 3
21 2532 3
22 2531 1
23 2529 1
24 543 20
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 โครงการ การจัดทำแผนที่นำทางการวิจัยประเด็นวิจัยยุทธศาสตร์ เรื่อง "การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ น้ำ ที่ดิน และ การจัดการสิ่งแวดล้อม"
ปี พ.ศ. 2557
2 ศูนย์วิจัยระบบการวางแผนจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อความมั่นคงระดับจังหวัด ระยะทื่ 2
ปี พ.ศ. 2556
3 โครงการศูนย์วิจัยระบบการวางแผนจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อความมั่นคงระดับจังหวัด
4 การศึกษาด้านแหล่งน้ำเพื่อการจัดการน้ำของลุ่มน้ำน่านเชิงกลยุทธ์
5 การประเมินผลกระทบด้านอุทกภัยของจังหวัดสุโขทัยอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก
ปี พ.ศ. 2554
6 โครงการผลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกต่อปริมาณน้ำฝน/น้ำท่วมรายเดือนของประเทศไทย และผลกระทบต่อการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก
ปี พ.ศ. 2553
7 การจัดทำบัญชีประชาชาติที่คิดรวมต้นทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม :
ปี พ.ศ. 2552
8 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการทรัพยากรน้ำเชิงพื้นที่พร้อมระบบสนับสนุนการตัดสินใจและกระบวนการทางสังคมในบริเวณพื้นที่จังหวัดระยอง
ปี พ.ศ. 2551
9 การประยุกต์ใช้แบบจำลองลำดับชั้นเชิงพื้นที่สำหรับประเมินปริมาณน้ำฝนในกรุงเทพมหานคร
10 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการทรัพยากรน้ำเชิงพื้นที่พร้อมระบบสนับสุนการตัดสินใจและกระบวนการการทางสังคมในบริเวณพื้นที่จังหวัดระยอง
11 การประยุกต์ใช้แบบจำลองลำดับขั้นเชิงพื้นที่ สำหรับประเมินปริมาณน้ำฝน ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2550
12 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อหาการจัดสรรน้ำที่เหมาะสุดแบบเอนกประสงค์
13 โครงการวิจัยการประเมินความเสี่ยงของการปนเปื้อนของสารเคมี ในน้ำใต้ดินบริเวณตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2549
14 การติดตามข้อมูลน้ำบาดาลสำหรับพื้นที่ด้านเหนือของที่ราบภาคกลางตอนล่างและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลของแบบจำลองน้ำบาดาล
15 การเชื่อมต่อแบบจำลองน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินเพื่อวิเคราะห์หาสมดุลน้ำโดยการประยุกต์ใช้ในแอ่งน้ำใต้ดินภาคกลางตอนบน
16 กลไกการเคลื่อนที่ของแบคทีเรียลงในน้ำใต้ดิน
ปี พ.ศ. 2548
17 โครงการรูปแบบที่เหมาะสมของระบบน้ำในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
18 ติดตามข้อมูลน้ำบาดาลสำหรับพื้นที่ด้านเหนือ ของที่ราบภาคกลางตอนล่าง และพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลของแบบจำลองน้ำบาดาล
ปี พ.ศ. 2547
19 พฤติกรรมทางชลศาสตร์ของการไหลแบบรัศมีผ่านบ่อน้ำบาดาล ภายใต้การสูบแบบพลวัต
20 การบูรณาการโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ พีซีอาร์กวิวเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับแบบจำลองการไหลน้ำใต้ดินมอดโฟลว์
21 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในการกำหนดแฟคเตอร์ของการใช้น้ำบาดาล ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
22 พฤติกรรมทางชลศาสตร์ของการไหลแบบรัศมีผ่านบ่อน้ำบาดาล ภายใต้การสูบแบบพลวัต
ปี พ.ศ. 2546
23 การศึกษาศักยภาพและความต้องการน้ำใต้ดินเพื่อการจัดการน้ำใต้ดินในพื้นที่ด้านเหนือของที่ราบภาคกลางตอนล่าง
24 การทับถมตะกอนบริเวณเขื่อนดักตะกอนสงขลา
25 องค์ประกอบทางชลศาสตร์ในการเปิดปิดบานประตูเขื่อนทดน้ำบางปะกง
26 การจำลองน้ำใต้ดินและพัฒนาฐานข้อมูลในพื้นที่โครงการชลประทานชัณสูตร
27 การวางแผนจัดสรรน้ำภายใต้การใช้น้ำร่วมในพื้นที่โครงการชลประทานชัณสูตร
28 ลักษณะการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำอันเนื่องมาจากเขื่อนทดน้ำบางปะกง
ปี พ.ศ. 2545
29 พฤติกรรมทางชลศาสตร์ของการไหลเข้าและออกจากบ่อน้ำบาดาล
30 เครื่องจำลองการสูบน้ำและอัดเติมน้ำใต้ดิน : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
31 การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อช่วยการจัดสรรน้ำของพื้นที่ด้านเหนือที่ราบภาคกลางตอนล่าง
32 เครื่องจำลองการสูบน้ำและอัดเติมน้ำใต้ดิน
33 การศึกษาศักยภาพและความต้องการใช้น้ำใต้ดินเพื่อการจัดการน้ำใต้ดิน ในพื้นที่ด้านเหนือของที่ราบภาคกลางตอนล่าง: สรุปฉบับผู้บริหาร
ปี พ.ศ. 2542
34 การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการพาณิชย์และด้านกายภาพ ของการขุดคอคอดกระ ส่วนที่ 1 : ส่วนการศึกษาด้านกายภาพ : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2540
35 การจำลองสภาพน้ำใต้ดินในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร
ปี พ.ศ. 2539
36 การวิเคราะห์องค์ประกอบของการตกตะกอนบริเวณร่องน้ำกรุงเทพฯ
ปี พ.ศ. 2538
37 การวิเคราะห์การกระจายและแนวโน้มของฝนแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2535
38 ลักษณะการกระจายของฝนเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อน ที่ก่อให้เกิดอุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2534
39 การประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ในการปรับปรุงระบบระบายน้ำในเมือง
40 การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อวิเคราะห์สภาพน้ำท่วมที่ราบลุ่ม
ปี พ.ศ. 2533
41 การออกแบบระบบระบายน้ำ เพื่อป้องกันน้ำท่วม สำหรับพื้นที่ราบเชิงเขาชายฝั่งทะเล : กรณีพื้นที่ศึกษา เขตลุ่มน้ำกะรน จังหวัดภูเก็ต
42 องค์ประกอบทางอุทกวิทยาของสระขุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย
43 ความเป็นไปได้ในการขุดคลองเพื่อบรรเทาอุทกภัยในแม่น้ำบางนรา
ปี พ.ศ. 2532
44 การวิเคราะห์ฝนแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
45 การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อระบายและไล่น้ำเสียในคลอง
46 การศึกษาอิทธิพลของคลื่นและกระแสน้ำ ต่อการเปลี่ยนแปลงบริเวณปากแม่น้ำ โดยใช้แบบจำลองชลศาสตร์
ปี พ.ศ. 2531
47 การแพร่ของน้ำเค็มเข้าแม่น้ำเจ้าพระยา
ปี พ.ศ. 2529
48 โครงการการศึกษาเพื่อกำหนดกรอบการวางแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 5 : รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์