ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุคันธรส ธาดากิตติสาร
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- สุคันธรส ธาดากิติสาร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พิลาณี ไวถนอมสัตย์ 9
2 วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต 5
3 เพิ่มพงษ์ ศรีประเสริฐศักดิ์ 3
4 อัญชลี สวาสดิ์ธรรม 3
5 สมนึก พรมแดง 3
6 สฤษดิพร ชูประยูร 2
7 สุภาพร นทีวัฒนา 2
8 เสียงแจ๋ว พิริยพฤนด์ 1
9 วรรลดา สุนันทพงศ์ศักดิ์ 1
10 นิรันดร์ สิงหบุตรา 1
11 พัชราภรณ์ ภู่ไพบูลย์ 1
12 พรทิพย์ การบริบูรณ์ 1
13 เลขา มาโนช 1
14 นันทนา ชื่นอิ่ม 1
15 กนิษฐา รังคะหะ 1
16 ปรัชญา ธัญญาดี 1
17 พิทยากร ลิ่มทอง 1
18 จันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร 1
19 วราภรณ์ ประเสริฐ 1
20 อภิญญา จุฑางกูร 1
21 อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ 1
22 จันทร์เพ็ญ แสงประกาย 1
23 งามจิตร โล่วิทูร 1
24 จุฬาลักษณ์ จารุนุช 1
25 ศานิต เก้าเอี้ยน 1
26 ช่อลัดดา เที่ยงพุก 1
27 ชวลิต ฮงประยูร 1
28 ชมดาว สิกขะมณฑล 1
29 บุญเกิด แย้มเขตกรณ์ 1
30 นางสาวทวีสิริ มาลาพันธุ์ 1
31 สร้อยทอง สายหยุดทอง 1
32 วินัศ ภูมินาถ 1
33 สายัณห์ ทัดศรี 1
34 ทวีสิริ มาลาพันธุ์ 1
35 สมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม 1
36 วรพล เพ็งพินิจ 1
37 นิพัฒน์ ลิ้มสงวน 1
38 จักรกฤษณ์ พจนศิลป์ 1
39 ดำรงศักดิ์ อายุวนานนท์ 1
40 วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ 1
41 หทัยรัตน์ ริมคีรี 1
42 ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์ 1
43 นางสาวนิศาชล ปักการะโน 1
44 รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล 1
45 ธงชัย มาลา 1
46 อันธิกา บุญแดง 1
47 สุทธิ ชัยพฤกษ์ 1
48 สุพนิดา วินิจฉัย 1
49 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
50 อรพินธ์ โรจนะ 1
51 สุดาวรรณ เชยชมศรี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 1
3 2556 4
4 2554 1
5 2552 2
6 2551 1
7 2550 1
8 2535 2
9 2534 1
10 2533 1
11 543 16
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การผลิตสารออกฤทธิ์จากกระชายเหลืองสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเพื่อผิวขาว
2 การผลิตกรดฟูมาริกจากทะลายปาล์มน้ำมัน
ปี พ.ศ. 2557
3 การศึกษาสมบัติและใช้ประโยชน์จากข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง
ปี พ.ศ. 2556
4 กรดไขมันอิสระและเอนไซม์ไลเปสในผลมะพร้าวอ่อนภายหลังการเก็บเกี่ยว
5 การผลิตอัลบูมิน และโปรตีนไฮโดรไลเสต จากรำข้าวหีบเย็นสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
6 โครงการพัฒนาไฟโบรอินไฮโดรไลเสทและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
7 โปรตีนไฮโดรไลเสทจากรังไหม
ปี พ.ศ. 2554
8 การศึกษาวิธีการสกัดและศึกษาคุณสมบัติของเพคตินจากเปลือกกล้วยที่เหลือทิ้งจากโรงงานแปรรูป
ปี พ.ศ. 2552
9 การศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์ไลเปสจากเมล็ดสบู่ดำเพื่อเพิ่มทางเลือกในการใช้ประโยชน์
10 การพัฒนาเทคดนโลยีการทำน้ำผึ้งครีมจากน้ำผึ้ง จากดอกไม้บางชนิด
ปี พ.ศ. 2551
11 การศึกษาอิทธิพลของระระยะเวลาการเก็บรักษาเมล็ดสบู่ดำและน้ำมันสบู่ดำภายหลังการบีบสกัดที่มีต่อปริมาณกรดไขมันอิสระในน้ำมันสบู่ดำ
ปี พ.ศ. 2550
12 การพัฒนากระบวนการผลิตไซรัป จากกล้วยหอมทองที่ไม่ได้มาตรฐานการส่งออก
ปี พ.ศ. 2535
13 เฟอริดอกชินเอนเอดีพีรีดักเตสใน chlamydomonas reinhardtii สายพันธุ์ต้านพาราควอท
14 เฟอริดอกซินเอนเอดีพีรีดักเตสใน Chlamydomonas reinhardtii สายพันธุ์ต้านพาราควอท
ปี พ.ศ. 2534
15 เฟอริดอกซินเอนเอดีพีรีดักเตสใน Chlamydomonas reinhardtiiสายพันธุ์ต้านพาราควอท
ปี พ.ศ. 2533
16 การวิจัยและพัฒนาจุลินทรีย์สำหรับผลิตปุ๋ยหมักในประเทศไทย : รายงานการวิจัย