ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุคนธ์ พานิชพันธ์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 10
2 2554 9
3 2553 3
4 2552 9
5 2551 2
6 2550 3
7 2548 4
8 2547 1
9 2543 1
10 2539 1
11 543 95
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 Hydrothermal synthesis and characterisation of tin doped ZnO polyscale crystals with hexylamine additive
2 Photocatalytic degradation of municipal wastewater and brilliant blue dye using hydrothermally synthesized surface-modified silver-doped ZnO designer particles
3 Characterization of single phase Pt-doped Zn 2TiO 4 nanoparticles synthesized by flame spray pyrolysis
4 Characterization of Pt-doped WO 3 nanoparticles synthesized by flame spray pyrolysis
5 Pt/C doped TiO 2/SWNTs as catalyst for methanol oxidation
6 In situ electrochemical-transmission surface plasmon resonance spectroscopy for poly(pyrrole-3-carboxylic acid) thin-film-based biosensor applications
7 Manganosite-microwave exfoliated graphene oxide composites for asymmetric supercapacitor device applications
8 Improvement of the solar efficiency of polymer solar cells by using 1, 3, 5-trichlorobenzene as Co-solvent
9 Photocatalytic activity under visible light of Fe-doped CeO 2 nanoparticles synthesized by flame spray pyrolysis
10 โครงการปริญญาเอการญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 9 นางสาวชนิตภา กันทา
ปี พ.ศ. 2554
11 Photocatalytic destruction of methyl orange by titanium dioxide powder synthesized by an oxalate co-precipitation method
12 Electrochemically controlled surface plasmon resonance immunosensor for the detection of human immunoglobulin G on poly(3-aminobenzoic acid) ultrathin films
13 Defect-free poly(9,9-bis(2-ethylhexyl)fluorene-2,7-vinylene) for polymer light-emitting diode (PLED) devices
14 Characterization of Ba0.77Sr0.23TiO3 powder prepared from an oxalate co-precipitation and an impregnation method
15 Flame-made niobium doped zinc oxide nanoparticles in bulk heterojunction solar cells
16 Synthesis and electroluminescence properties of polyfluorene derivatives for light-emitting diodes
17 Single-wall carbon nanotube modified glassy carbon electrode for electroanalytical determination of dopamine
18 Selectivity towards H2 gas by flame-made Pt-loaded WO3 sensing films.
19 การสังเคราะห์วัสดุผสมนาโนโลหะแทรนซิชันออกไซด์ที่ทำหน้าที่เป็นตัวเว้นช่วงแสงในเซลล์แสงอาทิตย์โดยเฟลมสเปรย์ไพโรลิซิสและการประยุกต์ใช้งาน
ปี พ.ศ. 2553
20 Flame-Spray-Made Undoped Zinc Oxide Films for Gas Sensing Applications
21 การสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิงก์ออกไซด์ที่เจือด้วยแพลทินัมโดยเฟลมสเปรย์ไพโรลิซิสเพื่อใช้เป็นเซนเซอร์ของแก๊สมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
22 ผลของพลาตินัมต่อความไวของแก๊สของอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยวิธีเฟลมสเปรย์ไพโรลิซิส
ปี พ.ศ. 2552
23 Characterization of lead-free bismuth titanate (Bi4Ti 3O12) synthesized by a modified oxalate co-precipitation method
24 Titanium dioxide powder prepared by a sol-gel method
25 Single Walled Carbon Nanotube/Trititanate Nanotube Composite Fibres
26 H2 Sensing Response of Flame-spray-made Ru/SnO2 Thick Films Fabricated from Spin-coated Nanoparticles
27 Sensing Characteristics of Flame-spray-made Pt/ZnO Thick Films as H2 Gas Sensor
28 Characterization of Bismuth Vanadate Powder Synthesized by Hydrothermal Method
29 Hydrothermal Synthesis of Titanium Dioxide Micropowder
30 ชนิดพนังชั้นเดียวเพื่อใช้เป็นไดโอดเปล่งแสงสีขาว (คปก. รุ่นที่ 8 )
31 การสังเคราะห์และสมบัติของพอลิเมอร์สังยุค ที่มีหน่วยของแนฟทาลีน สำหรับพอลิเมอร์เปล่งแสงได้
ปี พ.ศ. 2551
32 Hydrothermal synthesis of zinc oxide (ZnO) microparticle
33 ผลของรูทีเนียมต่อกิจกรรมการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงของอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ ที่สังเคราะห์โดยวิธีซอล-เจลที่ดัดแปรงแล้ว
ปี พ.ศ. 2550
34 โครงการปริญญาเอการญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 8 นางสาวพิไลวรรณ เอี่ยมเสน
35 Characterization of bismuth titanate powders
36 Electrical conductivity of hexagonal Ba(Ti0.90Mn 0.10)O3 ceramics
ปี พ.ศ. 2548
37 การประดิษฐ์และสมบัติของแบเรียมติตาเนตเซรามิกส์ที่ดัดแปลงทางเคมีซึ่งได้จากการเตรียมจากผงแบเรียมติตาเนตที่ผลิตโดยเทคนิคเดิมและเทคนิคเคมี
38 พอลิเมอร์นำไฟฟ้าชนิดใหม่และวัสดุผสมท่อนาโนคาร์บอนเพื่อใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง
39 พอลิเมอร์นำไฟฟ้าชนิดใหม่และวัสดุผสมท่อนาโนคาร์บอน เพื่อใช้เป็นจอภาพชนิดแบน
40 พอลิเมอร์นำไฟฟ้าชนิดใหม่ และวัสดุผสมท่อนาโนคาร์บอนเพื่อใช้เป็นจอภาพชนิดแบน
ปี พ.ศ. 2547
41 Chemical synthesis of magnesium niobate powders
ปี พ.ศ. 2543
42 การประดิษฐ์และสมบัติของแบเรี่ยมติตาเนต เซรามิกส์ซึ่งได้จากการเตรียมจากผงแบเรี่ยมติตาเนตที่ผลิตโดยเทคนิคเคมี
ปี พ.ศ. 2539
43 การเตรียมผงแบเรียมติตาเนตที่มีความบริสุทธิ์สูงโดยวิธีซอล-เจล
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
44 Influence of glass basicity on redox interactions of iron-manganese-copper ion pairs in soda-lime-silica glass
45 Direct ascorbic acid detection with ferritin immobilized on single-walled carbon nanotubes
46 Characterisation of titanium dioxide-single walled carbon nanotubes composite fibres prepared by the wet spinning technique
47 Structural characterization and optical properties of light-emitting poly(9,9-didecylfluorenyl-2,7-vinylene) (PFV) generated via horner-emmons polycondensation
48 Electrochemical–Surface Plasmon Resonance Sensor for the Detection of Adrenaline on Poly(2–aminobenzylamine) Thin Films
49 Highly selective towards H2 sensing of hydrothermally synthesized Pt-loaded WO3 films
50 C2H5OH gas sensing based on poly(3-hexylthiophene)
51 Fabrication of Carboxylated Conducting Polymer/CNTs Composites
52 Preparation and characterization of BiVO4 powder by the sol-gel method
53 Electrochemically Fabricated Pyrrole Copolymer Thin Films and Their Electroactivity in Neutral Aqueous Solution
54 Enhancement of Sensor Response towards Ethanol and Acetone Sensing based on Metal (Au, Pt)-loaded Titanium Dioxide Nanoparticles
55 Synthesis of Copolymer Thieno[3,4-b]thiophene and Benzodithiophene for Application in Solar Cells
56 The Effect of Side-Chain Structure on Copolymer-Based Bulk Heterojunction Solar Cells
57 Ultra-sensitive H2 sensors based on flame-spray-made Pd-loaded SnO2 sensing films
58 Kinetics Study of Photocatalytic Activity of Flame-made Unloaded and Fe-loaded CeO2 Nanoparticles
59 Synthesis of Au-loaded Titanium Dioxide Nanoparticles by Modified Sol-gel/Impregnation Method and Its Application to Dye-Sensitized Solar Cells
60 Ultra-rapid VOCs sensors based on sparked-In2O3 sensing films
61 Synthesis and characterization of novel magnetically separable CoFe 2O4/CeO2 nanocomposite photocatalysts
62 Enhanced visible-light photocatalytic activity of g-C3N4/TiO2 films
63 Synthesis of Ethanediolthermally Spherical CuO Nanoparticles
64 Electrochemical Surface Plasmon Resonance Immunosensor based Pyrrole- Pyrrole Derivative Copolymer for Label-Free Detection of Human G
65 Semiconductor metal oxides as hydrogen gas sensors
66 Ultra-sensitive H2S sensors based on hydrothermal/impregnation-made Ru-functionalized WO3 nanorods
67 Development of niobium-loaded tungsten oxide film for application in sufur dioxide gas sensor with dried longan industry
68 Effect of Sn Doping in ZnO Nanostructures by Flame Spray Pyrolysis on Gas Sensing
69 The effect of Mn on FSP-made ZnO nanoparticles for H2S gas detection
70 Synthesis and characterization of niobium-loaded tungsten oxide nanoscructures by the hydrothermal synthesis for gas sensing applications
71 Study the adsorption and photocatalytic decolourisation of methyl orange and methylene blue dye with CeO2 and Fe-loaded CeO2 Films under Visible Light Irradiation
72 Flammable H2 sensor, based on FSP-made Nb2O5/SnO2 sensing films
73 Photocatalytic Degradation of Methylene Blue by Innovative BiVO4/TiO2 Composite Films under Visible Light Irradiation
74 Modified Sol-gel/Impregnation Synthesis of Titanium Dioxide Nanoparticles and Ag-loaded Titanium Dioxide Nanoparticles for Dye-Sensitized Solar Cells Application
75 Kinetics Study of Photocatalytic Activity of Core-Shell Structured Magnetic Fe3O4/SiO2/CeO2 and their Application as Photocatalyst
76 Improvement of the Solar Efficiency of polymer solar cells by using 1,3,5- trichlorobenzene as co-solvent
77 H2 Sensor Based on Au/TiO2 Nanoparticles Synthesized by Flame Spray Pyrolysis
78 Tin Oxide Semiconductor Gas Sensor for Acetone Vapour
79 Synthesis and Characterizations of Polymers for Use in Solar Cells
80 Investigation of Photocatalytic Activities of Flame-made CeO2 and Fe-loaded CeO2 Nanoparticles
81 Au-loaded TiO2 Synthesized by the Modified Sol-gel method and their Use in Dye-sensitized Solar Cells
82 Fabrication of Thin Film from Conducting Polymer/Single Wall Carbon Nanotube Composites for the Detection of Uric acid
83 Highly selective H2 sensors based on flame-made Pt-loaded WO3
84 Synthesis of magnetic Fe3O4/SiO2/CeO2 core-shell composite
85 Effect of ZnO film thickness on optical properties prepared by a sparking method
86 Sensing of ethanol vapors by sparked-In2O3 sensing films
87 Ultra-rapid detection of H2S based on flame-spray-made In/SnO2 composited with graphene sensor
88 Enhanced sensing performance of ethanol vapor sensor based on flame-spray-made In/SnO2 nanoparticles decorated graphene sensing films
89 Manganese oxide and grapheme oxide composite electrodes for supercapacitors
90 Synthesis and characterization of a magnetically separable CoFe2O4/TiO2 nanocomposite with high photocatalytic activity
91 Microwave-assisted synthesis and characterization of bismuth vanadate (BiVO4) powder
92 Titanium dioxide (TiO2) nanopowder prepared by the low temperature solvothermal method
93 The photocatalytic degradation of phenol and chlorophenol onto bismuth vanadate powder prepared by the solvothermal
94 Preparation and characterization of BiVO4 powder by the sol-gel method, Poster Presentation
95 Characterization and photocatalytic activity of BiVO4 synthesized by the hydrothermal method
96 Enhanced photocatalytic activity of BiVO4/Bi2WO6 composites for the photodegradation of methylene blue on visible light illumination
97 Pt-loaded WO3 thick films synthesized by the hydrothermal method for ethanol sensing
98 NO2 Gas sensing of flame-made Pt-loaded WO3 thick films
99 Characterization of Pt-loaded WO3 nanoparticles synthesized by the hydrothermal method
100 The response of NO2 sensor based on sparked SnO2 sensing films
101 High aspect ratio and uniformity of SnO2 nanowires and nanoflowers synthesized by a high current heating
102 Flame-made Pt-loaded TiO2 thin films and their application as H2 gas sensors
103 Controlling Surface Plasmon Optical Transmission with an Electrochemical Switch Using Conducting Polymer Thin Films
104 The Monitoring of H2S and SO2 Noxious Gases from Industrial Environment with Sensors Based on Flame-spray-made SnO2 Nanoparticles
105 Flame-made Tungsten Trioxide Loaded Zinc Oxide Nanoparticles in Hybrid Photovoltaic Application
106 Manganese oxide - microwave exfoliated graphene oxide composites for asymmetric supercapacitor device applications
107 Cerium Dioxide Thin Films Using Spin Coating
108 Enhanced photocurrent properties of dye/Au-loaded TiO2 film by grating-coupled surface plasmon excitation
109 Photocatalytic mineralization of organic acids over visible-light-driven Au/BiVO4 photocatalyst
110 Influence of calcination temperature on anatase to rutile phase transformation in TiO2 nanoparticles synthesized by the modified sol–gel method
111 Photocatalytic mineralization of carboxylic acids over Fe-loaded ZnS nanoparticles
112 BiVO4/CeO2 nanocomposites with high visible-light induced photocatalytic activity
113 Highly Efficient Visible-Light-Induced Photocatalytic Activity of Fe-doped TiO2 Nanoparticles
114 In Situ Electrochemical-Transmission Surface Plasmon Resonance Spectroscopy for Poly(pyrrole-3-carboxylic acid) Thin Film-Based Biosensor Applications
115 Functional conducting polymers in the application of SPR-biosensors, Journal of Nanotechnology
116 Synthesis and Characterization of the Novel BiVO4/CeO2 Nanocomposites
117 A facile synthesis of nanocrystalline anatase TiO2 from TiOSO4 aqueous solution
118 Photocatalytic Degradation of Phenol Using Nb-loaded ZnO Nanoparticles
119 Hydrothermal synthesis of lead zirconate titanate (PZT) and lead lanthanum zirconate titanate (PLZT) nanopowders
120 Phase transformation of iron niobate powders and ceramics synthesized by oxalate route
121 Phase content, tetragonality, and crystallite size of nanoscaled barium titanate synthesized by the catecholate process: Effect of calcination temperature
122 Chemical synthesis of bismuth titanate microparticles
123 Characterization of hydrothermally synthesized PLZT for pyroelectric applications
124 Synthesis and properties of lead iron niobate (PFN) ( Review )
125 Low temperature hydrothermal synthesis of bismuth sodium titanate nanopowders
126 Bioactive glucosinolates and antioxidant properties of broccoli seeds cultivated in Thailand
127 Structure and band-gap design of a new series of light-emitting poly(cyanofluorene-alt-o/m/p-phenylenevinylene)-based copolymers for light-emitting diodes
128 Facile Horner-Emmons synthesis of defect-free poly(9,9-dialkylfluorenyl-2, 7-vinylene)
129 Photocatalytic oxidation of methanol using titanium dioxide/single-walled carbon nanotube composite
130 Electro-copolymerization of layer-by-layer deposited polythiophene and polycarbazole precursor ultrathin films
131 Quantitative analysis of adsorbate concentrations by diffuse reflectance FT-IR