ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุคนธ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จีรยุทธ์ ไชยจารุวนิช 4
2 สุภาภรณ์ ครัดทัพ ฮาร์ทเวล 2
3 ศุภชัย ชัยสวัสดิ์ 2
4 พลยุทธ ศุขสมิติ 2
5 ชลิฎา นิภารักษ์ 2
6 ไพฑูรย์ ตันฆศิริ 2
7 สุนันทา วังกานต์ 2
8 พิษณุ เจียวคุณ 2
9 วรารัตน์ งามอริยะกุล 2
10 ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย 2
11 ศิริวรรณ องค์ไชย 2
12 สมชัย ลาภอนันต์นพคุณ 2
13 ปรัชญา คงทวีเลิศ 2
14 ปิยรัตน์ นิมมาณพิภักดิ์ 2
15 ดวงใจ นาคะปรีชา 2
16 เกตุ กรุดพันธ์ 2
17 อรวรรณ ชัยลภากุล 2
18 ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์ 1
19 สมพร จันทระ 1
20 อุไร เต็งเจริญกุล 1
21 จุไรรัตน์ อิ่นคำ 1
22 วสันต์ จอมภักดี 1
23 ธัญยธรณ์ วราพงศ์พิศาล 1
24 มิ่งขวัญ กันจินะ 1
25 อรณัฐ หวังดี 1
26 Jeerayut Chaijaruwanich 1
27 Prasit Palittapongarnpim 1
28 จีรยุทธ ไชยจารุวณิช 1
29 ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ 1
30 Saradee Warit 1
31 Jamlong Khamphachua 1
32 จำลอง คำผาเชื้อ 1
33 Sukon Prasitwattanaseree 1
34 ทิพวรรณ ประภามณฑล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2553 1
3 2552 1
4 2551 1
5 2549 1
6 2547 2
7 2538 1
8 2537 1
9 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ประสิทธิภาพของการตรวจเพศโดยใช้ลักษณะภายนอกของกระดูกเชิงกรานในกลุ่มของประชากรไทย
ปี พ.ศ. 2553
2 รูปแบบการเคลื่อนที่ของภาวะมลพิษทางอากาศในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน
ปี พ.ศ. 2552
3 การจัดกลุ่มแบบเบส์และการประยุกต์
ปี พ.ศ. 2551
4 การคัดกรองข้อมูลเสมือน เพื่อค้นหายาอย่างรวดเร็วด้วยวิธีการทางสถิติ
ปี พ.ศ. 2549
5 Application of Factor Analysis on Mycobacterium tuberculosis Transcriptional Responses for Drug Clustering, Drug Target and Pathway Detections
ปี พ.ศ. 2547
6 การทดสอบทางสถิติและขนาดตัวอย่างสำหรับนักศึกษาเพื่อเทียบเคียงความเหมือนกรณีทำการวางแผนการทดลองแบบแฟคทอเรียล 2x2
7 การทดสอบทางสถิติและขนาดตัวอย่างสำหรับนักศึกษาเพื่อเทียบเคียงความเหมือนกรณีทำการวางแผนการทดลองแบบแฟคทอเรีย
ปี พ.ศ. 2538
8 สถิติวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวในเขตภาคเหนือ ประเทศไทย / สุคนธ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี
ปี พ.ศ. 2537
9 สถิติวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวในเขตภาคเหนือ ประเทศไทย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
10 Sex Determination by Skull Morphology in a Thai Population
11 การวิเคราะห์ความสอดคล้องของผลการตรวจหาเชื้อวัณโรคด้วยกล้องจุลทรรศน์จากการเก็บเสมหะด้วยวิธี Spot และ Collection
12 การวิเคราะห์ต้นไม้จำแนกประเภทเพื่อสร้างตัวแบบพยากรณ์การเกิดฟันตกกระในเด็กอายุ 6-12 ปี
13 การศึกษาการรอดชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก ภายหลังรับการรักษาด้วยการฉายรังสี และการฉายรังสีหลังผ่าตัด
14 Mortality Rate Model due to Transportation Accidents in Thailand
15 Determination of PM10 and its ion composition emitted from biomass burning in the chamber for estimation of open burning emissions