ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุกัญญา โลจนาภิวัฒน์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- สุกัญญา โลจนภิวกัฒน์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อุดม พานทอง 5
2 อุษณีย์ เพชรรัชตะชาติ 5
3 อาภรณ์ เชื้อประไพศิลป์ 5
4 สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง 5
5 อาภรณ์ทิพย์ บัวเพ็ชร์ 4
6 วรรณี จันทร์สว่าง 4
7 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 4
8 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะพยาบาลศาสตร์ 3
9 พัชรียา ไชยลังกา 3
10 ประนอม หนูเพชร 2
11 ทิพมาส ชิณวงศ์ 2
12 ขวัญตา บาลทิพย์ 2
13 อภิรัตน์ อิ้มพัฒน์ 2
14 ไม่มีข้อมูล 1
15 - 1
16 วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย 1
17 ตรีชฎา แสงชัยศรี 1
18 โรงพยาบาลเทพา 1
19 อรสา กนกวงศ์ 1
20 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะเภสัชศาสตร์ 1
21 นเรศ ซ่วนยุก 1
22 อมรรัตน์XXX ลิ่มเฮง 1
23 จิรพรรณ พีรวุฒิ 1
24 จารุวรรณ กฤตย์ประชา 1
25 พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 1
26 ภัทรพร กิจเรณู 1
27 สุภาคย์ อินทองคง 1
28 ประภาส สุวรรณรัตน์ 1
29 สายัณห์ สดุดี 1
30 พนิดานันท์ สุวรรณรัตน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 2
2 2552 1
3 2551 1
4 2548 3
5 543 20
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 ความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อเสริมสมรรถนะการทำงานชุมชนของนักศึกษา โครงการสร้างพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 การพัฒนาตำบลสุขภาวะ: กรณีจัดทำแผนพัฒนาองค์กรชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้
ปี พ.ศ. 2552
3 นวัตกรรม : สร้างสรรค์สร้างเสริมสุขภาพชุมชน
ปี พ.ศ. 2551
4 การสร้างเสริมพลังการพัฒนาศักยภาพสู่สุขภาวะผู้สูงอายุ ตำบลทุ่งลาน ศูนย์สุขภาพชุมชนทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2548
5 เครือข่ายการพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่ภาคใต้ ระยะที่ 2
6 กระบวนการพัฒนาองค์กรชุมชนเพื่อการสร้างสุขภาพ : กรณีศึกษา กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ จังหวัดสงขลา
7 กระบวนการพัฒนาองค์กรชุมชนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ : กรณีศึกษา กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ จังหวัดสงขลา