ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุกัญญา สุจาคำ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กมลวรรณ มั่งคั่ง 8
2 เพิ่มศักดิ์ พันธ์แตง 7
3 ศรีไพร สกุลพันธ์ 7
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 3
5 องค์การบริหารส่วน ตำบลนาขุม อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ 1
6 องค์การบริหารส่วน ตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 1
7 องค์การบริหารส่วน ตำบลแม่สำ อำเภศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 1
8 องค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 1
9 องค์การบริหาร ส่วนตำบลถ้ำฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 1
10 องค์การบริหาร ส่วนตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 1
11 องค์การบริหาร ส่วนตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 9
3 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 กลยุทธ์การตลาดเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกะลานำโชค ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา
ปี พ.ศ. 2556
2 โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการการสนับสนุนน้ำอุปโภค บริโภค องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
3 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารงานการบริหารส่วนตำบลนาขุม อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
4 โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการลดขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารงานการบริหารส่วนตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
5 โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชนในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ องค์การบริหารงานการบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
6 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชนในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน องค์การบริหารงานการบริหารส่วนตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
7 การสำรวจความพึงพอใจการพัฒนาด้านสุนทรียภาพในมิติศิลปะและวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2554
8 โครงการลดขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารงานการบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
9 โครงการปรับปรุงกระบวนการช่วยเหลือสาธารณภัยและงานบริการร้องเรียน ร้องทุกข์ เพื่อตอบสนองความต้องการประชาชนองค์การบริหารงานการบริหารส่วนตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
10 กลยุทธการตลาดเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกล่มกะลานำโชค ต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
11 พฤติกรรมการบริโภคข้าวอินทรีย์ของประชาชนในจังหวัดอุตรดิตถ์