ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุกัญญา รัตนทับทิมทอง
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 โครงการจัดทำฐานข้อมูลคุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารสุกรในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2557
2 โครงการการใช้กลีเซอรอลเป็นแหล่งพลังงานในอาหารสัตว์กระเพาะเดี่ยว
ปี พ.ศ. 2556
3 การใช้กลีเซอรอลเป็นแหล่งพลังงานในอาหารสัตว์กระเพาะเดี่ยว
4 ผลการเสริม 1, 25 (OH)2 D3 ต่อลักษณะกระดูกม คุณภาพไข่ และสมรรถภาพการผลิตของไก่สาวและไก่ไข่
5 ผลการเสริม 1, 25 (OH)2 D3 ในอาหารที่มีสัดส่วนของแคลเซียมและฟอสฟอรัสที่แตกต่างกันต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่เนื้อ
ปี พ.ศ. 2555
6 ผลของระดับฟอลลิเคิลสติมูเลดิ้งฮอร์โมนต่ออัตราการตกไข่และจำนวนตัวอ่อนในโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน
7 คุณภาพและความปลอดภัยของไข่ไก่เพื่อการบริโภค : การสำรวจตั้งแต่ฟาร์มถึงแหล่งจำหน่าย
ปี พ.ศ. 2554
8 การเสริมเอ็นไซม์โปรติเอสร่วมกับโซเดียมไบคาร์บอเนตต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากของไก่เนื้อที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีวัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรมของไทย
9 ผลการเสริม CRINA POULTRY และ CRINA POULTRY PLUS ต่อสมรรถภาพการผลิตและลักษณะกายวิภาคทางเดินอาหารของไก่เนื้อที่เลี้ยงด้วยอาหารสูตรพื้นฐานข้าวโพด-กากถั่วเหลือง
10 ผลการเสริมเยื่อใยเข้มข้นต่อสมรรถภาพการผลิตและลักษณะทางกายวิภาคทางเดินอาหารของไก่ไข่
11 ผลการเสริมเอ็นไซม์โปรติเอสในอาหารไก่เนื้อต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซาก
12 ผลของการเสริม Ronozyme ProAct ต่อการสมรรถภาพการเจริญเติบโตของสุกรระยะหย่านม
13 ผลของการเสริมเอ็นไซม์ Cibenza DP100 ต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพของสุกรระยะเล็ก รุ่น-ขุน
14 ผลของการเสริมเอ็นไซม์ CTCZYME ต่อสมรรถภาพการผลิตของสุกรระยะเล็ก รุ่น-ขุน
15 ผลของช่วงแสงต่อสมรรถภาพการผลิต พฤติกรรม สุขภาพ และภาวะเครียดในไก่เนื้อ
16 ผลของอายุและการเสริมธาตุเหล็กหลังจากการเจาะเลือดปริมาณมากต่อสมรรถภาพการผลิตและค่าโลหิตวิทยาที่ระยะเวลาแตกต่างกันของแกะ
ปี พ.ศ. 2553
17 การศึกษาคุณภาพการเก็บรักษาไข่ไก่ที่เหมาะสม
18 ผลของการเสริมผักตบชวาแห้งในอาหารผสมสำเร็จต่อสมรรถภาพการผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของกระต่ายรุ่น-ขุน
19 ลักษณะทางโลหิตวิทยา ชีวเคมีในเลือด และลักษณะทางกายภาพของสุกรพันธุ์ ลาร์จไวท์และดูรอค
ปี พ.ศ. 2552
20 ศึกษาคุณภาพการเก็บรักษาไข่ไก่ที่เหมาะสม
ปี พ.ศ. 2540
21 การให้อาหารหยาบต่างชนิดกันเสริมด้วยอาหารข้นในแกะขุน