ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุกัญญา ทวีกิจ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ผลของการไถกลบตอซังร่วมกับการใช้น้ำหมักชีวภาพ (ซุปเปอร์ พด.2) ต่อผลผลิตและคุณภาพข้าวอินทรีย์ และปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในดินนา
2 ผลของการไถกลบตอซังร่วมกับการใช้น้ำหมักชีวภาพ (ซุปเปอร์พด.2) ต่ออัตราการย่อยสลายตอซังข้าว
ปี พ.ศ. 2557
3 ผลของการไถกลบตอซังร่วมกับการใช้น้ำหมักชีวภาพ (ซุปเปอร์ พด.2) ต่อผลผลิตและคุณภาพข้าวอินทรีย์ และปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในดินนา
4 ผลของการไถกลบตอซังร่วมกับการใช้น้ำหมักชีวภาพ (ซุปเปอร์พด.2) ต่ออัตราการย่อยสลายตอซังข้าว
5 การปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและผลผลิต มันสำปะหลังในสภาพดินทรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6 ประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ (Rhizobium) เพื่อเพิ่มมวลชีวภาพของ โสนอัฟริกันที่มีต่อการปลูกข้าวในพื้นที่ดินเค็ม
ปี พ.ศ. 2556
7 การจัดการที่เหมาะสมในการสับกลบใบอ้อยเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน และเพิ่มผลผลิตอ้อย ในกลุ่มชุดดินที่ 22