ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุกัญญา จัตตุพรพงษ์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อุทัย คันโธ 22
2 วราพันธุ์ จินตณวิชญ์ 11
3 ภคอร (สรัสนันท์) อัครมธุรากุล (สุขพิมาย,สว่างคำ 9
4 สุชาติ สงวนพันธุ์ 8
5 สมโภชน์ ทับเจริญ 6
6 ปฏิมา อู๋สูงเนิน 6
7 วิไลลักษณ์ ชาวอุทัย 4
8 สุดประสงค์ สุวรรณเลิศ 3
9 ประภาส ช่างเหล็ก 3
10 เลอชาติ บุญเอก 3
11 นายไพฑูรย์ มูลจิตร 3
12 นางสาวเรญา ม้าทอง 3
13 ไชยยงค์ หาราช 2
14 ง่ายงาม ประจวบวัน 2
15 นางสาวพุทธพร พุ่มโรจน์ 2
16 เสกสม อาตมางกูร 1
17 อรทัย จินตสถาพร 1
18 นางสาวอัญญมณี ปานดียิ่ง 1
19 สปัน สระทองแขม 1
20 มนูญ ปลงรัมย์ 1
21 อรรถวุฒิ พลายบุญ 1
22 สุรพล เช้าฉ้อง 1
23 เวช เต๋จ๊ะ 1
24 นางสาวนงพงา นามแสน 1
25 สกล ฉายศรี 1
26 นางวิไลลักษณ์ ชาวอุทัย 1
27 เฉลียว ขุนพิทักษ์ 1
28 นายณัฐวุฒิ 1
29 ลักษณ์ เพียซ้าย 1
30 เกรียงศักดิ์ แก้วสมประสงค์ 1
31 จิรวัฒน์ พุ่มเพชร 1
32 วรเทพ ชมภูนิตย์ 1
33 รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล 1
34 ไพฑูรย์ มูลจิตร 1
35 ชัยวัฒน์ สันทนานุการ 1
36 สุพจน์ สัจจาพิทักษ์ 1
37 นายสายสัมพันธ์ ตันมณี 1
38 อรพินท์ จินตสถาพร 1
39 นางสาวสุรัตน์ พันยุโดด 1
40 นายสุพิทย์ ขุนเพชร 1
41 นายวีรชน พึ่งชัย 1
42 กมลเนตร ทรงลักษณ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 4
3 2554 3
4 2553 15
5 2552 7
6 2550 3
7 2549 1
8 2545 1
9 2544 2
10 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 (2555) ผลการเสริมพรีไบโอติกในอาหารลูกสุกรระยะหย่านม
ปี พ.ศ. 2555
2 (2555)โครงการศึกษาผลการใช้โปรไบโอติกที่คัดเลือกจากมูลสุกรต่อสมรรถภาพการผลิตของลูกสุกรหย่านม
3 Study on Utilization of Pig Farm Waste
4 การศึกษาผลการลดภาษีนำเข้า DDGS ต่ออุตสาหกรรมอาหารสัตว์และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
5 ศึกษาการใช้ผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองชนิดต่างๆ เป็นอาหารลูกสุกรหลังหย่านมต่อสมรรถภาพการผลิต ค่าการย่อยได้ของโภชนะ และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
ปี พ.ศ. 2554
6 การผลิตข้าวโพดฝักอ่อนด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์
7 การผลิตอาหารสัตว์และการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์
8 การพัฒนาการใช้ประโยชน์ของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์เป็นปุ๋ยอินทรีย์ประสิทธิภาพสูงสำหรับพืชเศรษฐกิจ
ปี พ.ศ. 2553
9 Testing of NS Lactabcillus in Pig Diet
10 การศึกษาการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยใช้น้สกัดมูลสุกร
11 การศึกษาผลการใช้ถั่วเหลืองไขมันเต็มและกากถั่วเหลืองกะเทาะเปลือกต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่ไข่และคุณภาพไข่ไก่
12 การศึกษาผลของการใช้ใบเตยหอมต่อสมรรถภาพการผลิตและสุขภาพของไก่ไข่
13 การศึกษาหาค่าพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ของน้ำมันแหล่งต่าง ๆ ในอาหารไก่เนื้อ
14 การเปรียบเทียบผลของอาหารสำเร็จรูปกับอาหารสดต่อสมรรถภาพการผลิตไข่และอัตราการเพาะฟักของแม่พันธุ์กุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vanamei)
15 ผลของการใช้มันสำปะหลังและใบมันสำปะหลังเป็นอาหารต่อคุณภาพไข่และสมรรถภาพการผลิตในไก่ไข่
16 โครงการการศึกษาการใช้กากเอทธานอล (DDGS)ในอาหารไก่ไข่
17 โครงการติดตามและประเมินผลมาตรการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง ปี 2551/2552
18 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีของเสียจากฟาร์มโคและสุกรระดับชุมชน (คลีกนิก)
19 โครงการทดสอบอาหารไก่ไข่และอาหารนกกระทา
20 โครงการพัฒนากระบวนการแปรรูปเมล็ดสบู่ดำ เพื่อการใช้กากเมล็ดสบู่ดำเป็นอาหารสัตว์
21 โครงการศึกษาปริมาณ E.coli, Lacid bacteria และ Salmonella ในน้ำสกัดมูลสุกร
22 โครงการแปรรูปเมล็ดสบู่ดำเพื่อเป็นอาหารสัตว์- ศึกษาการแปรรูปเมล็ดสบู่ดำเพื่อเป็นอาหารสัตว์- ศึกษาผลของการใช้กากสบู่ดำเนื้อในเป็นอาหารสัตว์
23 โตรงการศึกษาการใช้ของเสียจากฟาร์มสุกรและเพิ่มผลผลิตพืช
ปี พ.ศ. 2552
24 Effects of PRIMO 25 Supplementation in Growing
25 การศึกษาความต้องการโภชนะของปลาดุกลูกผสม
26 ผลของอาหารอัดเม็ดต่อคุณภาพไข่ในไก่ไข่
27 วิจัยและพัฒนาสูตรอาหารและคุณภาพอาหารไก่ไข่ เพื่อปรับปรุงสมรรถภาพการผลิต คุณภาพไข่ และลดต้นทุนอาหาร
28 ศึกษาการใช้มูลสัตว์เป็นปุ๋ยร่วมกับการปรับเปลี่ยนฤดูปลูกเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง
29 โครงการวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์เป็นปุ๋ยอินทรีย์ประสิทธิภาพสูงสำหรับพืชเศรษกิจ 1.1การใช้ประโยชน์จากมูลสัตว์ปีก
30 การศึกษากระบวนการผลิตบายพาสโปรตีนที่เหมาะสม
ปี พ.ศ. 2550
31 โครงการวิจัยและถ่ายทอดงานวิจัยสู่ประชาชน : โครงการบรรเทาทุกผู้ประสบปัญหาอุทกภัยในปี2549
32 โครงการวิจัยและถ่ายทอดงานวิจัยสู่ประชาชน : โครงการบรรเทาทุกผู้ประสบปัญหาอุทกภัยในปี2549 โครงการวิจัยย่อยที่ 3 โครงการฟื้นฟูและเพิ่มผลผลิตพืชเศรษฐกิจของเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วมในเขตจังหวัดภาคกลาง
33 โครงการวิจัยและถ่ายทอดงานวิจัยสู่ประชาชน : โครงการบรรเทาทุกผู้ประสบปัญหาอุทกภัยในปี2549 โครงการวิจัยย่อยที่1 โครงการผลิตอาหารสัตว์โดยใช้มันเส้นสะอาดและอาหารหมักสำหรับโคและกระบือในเขตพื้นที่น้ำท่วม
ปี พ.ศ. 2549
34 โครงการศึกษาวิจัยการใช้มันสำปะหลังเป็นอาหารสัตว์
ปี พ.ศ. 2545
35 เครื่องมือทำความสะอาดแบบแห้งและขูดผิวมันสำปะหลังบางส่วน
ปี พ.ศ. 2544
36 การส่งเสริมการใช้มันสำปะหลังเป็นอาหารสัตว์
37 เครื่องทำความสะอาดแบบแห้ง และขูดผิวหัวมันสำปะหลังบางส่วน