ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สืบชาติ อันทะไชย
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- สืบชาจิ อันทะไชย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ไม่มีข้อมูลบุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
ไม่มีข้อมูลบุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 2
3 2553 1
4 2551 1
5 2550 1
6 2547 1
7 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การวิจัยและการพัฒนาขีดความสามารถของเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานของวิสาหกิจ กรณีศึกษาประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ปี พ.ศ. 2555
2 การพัฒนาประสิทธิผลของภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
3 การพัฒนาจัดการตลาดท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์แบบบูรณาการเพื่อความยั่งยืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
4 การพัฒนาระบบของการจัดการซัพพลายเชน และโลจิสติคส์ภายในวิสาหกิจชุมชนเขตอีสาน
ปี พ.ศ. 2551
5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอลายขิด เพื่อการส่งออกกรณีศึกษาหมู่บ้าน ศรีชมชื่น อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
ปี พ.ศ. 2550
6 ชุดโครงการวิจัยการพัฒนาระบบการจัดการเครือข่ายการตลาดวิสาหกิจชุมชนเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคคลในท้องถิ่นอย่างเป็นระบบและยั่งยืนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ( โครงการพัฒนาระบบการจัดการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของคนในท้องถิ่นอย
ปี พ.ศ. 2547
7 การวิจัยและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปด้วยน้ำพริก กรณีศึกษา การสานกระติบด้วยคล้า ต.ทรายทอง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู