ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สิริสุดา เตชะวิเศษ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาแบบประเมินทักษะการใช้เหตุผลทางคลินิกในการพยาบาลผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2557
2 การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของบัณฑิตพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสังกัด สถาบันพระบรมราชชนก
3 การสร้างความเข้มแข็งของชุนชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกัน และควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2552
4 ความรู้ การรับรู้ และ พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้ปวดข้อยุงลาย (Chikungunya fever) ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
5 ศึกษาภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา