ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สิริวรรณ หนูเซ่ง
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- สิริวรรณ หนูเช่ง
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 ผลของวิธีการจัดการที่แตกต่างกันต่อผลผลิตของสาหร่ายพวงองุ่น(Caulerpa lentillifera J. Agardh, 1837) ที่เลี้ยงแบบแขวนในบ่อคอนกรีต
ปี พ.ศ. 2559
2 ผลของแหล่งไขมันที่เสริมในอาหารสำเร็จรูปต่อคุณภาพ แม่พันธุ์ปูทะเลไข่นอกกระดอง, Scylla paramamosain (Estampador, 1949)
ปี พ.ศ. 2554
3 การเลี้ยงปูทะเล[Scylla paramamosain Estampador, 1949] ด้วยอาหารสำเร็จรูป
4 การอนุบาลปูทะเล [Scylla paramamosain Estampador, 1949] วัยอ่อนระยะซูเอี้ยถึงระยะลูกปูคราบแรกด้วยอาหารต่างชนิดกัน
5 การฟักไข่ปูทะเล Scylla paramamosain [Estampador, 1949] จากจับปิ้งที่หักออกจากแม่ปูไข่นอกกระดอง
ปี พ.ศ. 2553
6 การเลี้ยงปูแสม [Episesarma mederi H. Milne Edward, 1854] โดยใส่ต้นโกงกางใบเล็ก [Rhizophora apiculata] เป็นที่กำบัง
ปี พ.ศ. 2549
7 การอนุบาลลูกปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch) อายุ 25 วัน ถึง 45 วัน โดยระบบน้ำหมุนเวียนในบ่อคอนกรีต
8 การอนุบาลปูทะเลวัยอ่อน, Scylla paramamosian estempador, 1949 ระยะเมกาโลปาถึงระยะยังเครบ โดยใส่ที่หลบซ่อนต่างชนิดกัน
9 ระดับความเค็มของน้ำที่เหมาะสมต่ออัตราการรอดตายและพัฒนาการของปูทะเลวัยอ่อน, Scylla paramamosian estampador, 1949
10 การอนุบาลลูกปูทะเล Scylla paramamosian estampador, 1949 ระยะเมกาโลปา ด้วยอาหาร 3 ชนิด
11 การเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อด้วยระดับความเข้มของแสงต่างกัน
ปี พ.ศ. 2548
12 การเลี้ยงสาหร่ายทะเล, Gracilaria edulis (Gmelin) Silva ในอ่าวประจวบคีรีขันธ์