ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สิรินาฏ นิภาพร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุธีรดา ฉิมน้อย 4
2 อรวรรณ ประสิทธิ์ศิริผล 3
3 วินัย ลีสมิทธิ์ 2
4 รวีวรรณ เผ่ากัณหา 2
5 พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 2
6 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 2
7 เกษม เวชสุทธานนท์ 2
8 พฤกษา บุกบุญ 2
9 ภัทระ แสนไชยสุริยา 2
10 ทัศนีย์ ญาณะ 2
11 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
12 วรรณภา บำรุงเขต 2
13 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 2
14 เยาวลักษณ์ แหวนวงษ์ 2
15 Sirinard Nipaporn 2
16 ยาใจ อภิบุญโยภาส 2
17 ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ 2
18 วราภรณ์ ปวงกันทา 2
19 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 2
20 Hathairat Kosiyaporn 1
21 ฐิติภรณ์ ตวงรัตนานนท์ 1
22 Yaowaluk Wanwong 1
23 พิกุลแก้ว ศรีนาม 1
24 ถาวร สกุลพาณิชย์ 1
25 Piyachat Somsong 1
26 Rapeepong Suphanchaimat 1
27 Weerasak putthasri 1
28 หทัยรัตน์ โกษียาภรณ์ 1
29 Sataporn Julchoo 1
30 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
31 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
32 Jiraluck Nontarak 1
33 อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม 1
34 ประภาพร นพรัตยาภรณ์ 1
35 Titiporn Tuangratananon 1
36 Waraporn Poungkantha 1
37 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 1
38 สตพร จุลชู 1
39 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
40 พัฒนาวิไล อินใหม 1
41 ไม่มีข้อมูล 1
42 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
43 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 1
44 มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
45 นครสวรรค์. ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนภาคเหนือ 1
46 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
47 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคใต้ 1
48 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
49 สำนักงานสนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
50 Sombat Muengtaweepongsa 1
51 สมบัติ มุ่งทวีพงษา 1
52 จิราลักษณ์ นนทารักษ์ 1
53 ณัฐธิดา สุขเรืองรอง 1
54 นพคุณ ธรรมธัชอารี 1
55 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน นครสวรรค์ 1
56 พัชนี ธรรมวันนา 1
57 ปิยะฉัตร สมทรง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2560 1
3 2555 1
4 543 7