ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สิรินทรเทพ เต้าประยูร
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จำนง สรพิพัฒน์ 8
2 ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล 6
3 อธิคม บางวิวัฒน์ 6
4 บัณฑิต ลิ้มมีโชคชัย 6
5 อรรณพ นพรัตน์ 6
6 สุธรรม ปทุมสวัสดิ์ 4
7 ชยันต์ ตันติวัสดาการ 4
8 มรกต ตันติเจริญ 4
9 กุลกานต์ สุนทรวาท 2
10 สมชาย จันทร์ชาวนา 2
11 ศุภชาติ จงไพบูลย์พัฒนะ 2
12 วันทนา สมเจริญวัฒนา 2
13 วินัย ประภากรเกียรติ 2
14 สุชาดา ไชยสวัสดิ์ 2
15 เกรียงไกร ปอแก้ว 2
16 สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง 2
17 ทวีศักดิ์ กออนันตกูล 2
18 นเรศ ดำรงชัย 2
19 วิพุธ พูลเจริญ 2
20 ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงศ์ 2
21 บัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร 2
22 มาลินี ลีโทชวลิต 2
23 วรินธร สงคศิริ 2
24 ภาวิณี ชัยประเสริฐ 2
25 สุวิทย์ เตีย 2
26 กล้าณรงค์ ศรีรอต 2
27 ชัยยุทธ ชินณะราศรี 2
28 อภิสิทธิ์ เอี่ยมหน่อ 2
29 ยศพงษ์ ลออนวล 2
30 ธวัชชัย อ่อนจันทร์ 2
31 ปกรณ์ โอภาประกาสิต 2
32 นิรมล สุธรรมกิจ 2
33 งามนิจ นนทโส 1
34 Prapai Turakij 1
35 วันทนา ตั้งเปรมศรี 1
36 Petchporn Chawakitchareon 1
37 อรพิน เกิดชูชื่น 1
38 วิเชียร วรพุทธพร 1
39 Sirintornthep Towprayoon 1
40 ไพทิพย์ ธีรเวชญาณ 1
41 ดวงรัตน์ อินทร 1
42 Paitip Thiravetyan 1
43 ประไพ ธุรกิจ 1
44 Duangrat Inthorn 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 1
3 2554 2
4 2551 2
5 2550 2
6 2549 3
7 2548 1
8 2547 3
9 2545 1
10 2535 1
11 2529 1
12 543 14
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การศึกษาและพัฒนาแบบจำลองสภาพภูมิอากาศระดับภูมิภาค RegCM 3 สำหรับประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2556
2 การพัฒนาตัวชี้วัดการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการลดปัญหาโลกร้อนภายใต้แนวคิดภูมิปัญญาตะวันออก
ปี พ.ศ. 2554
3 การเพิ่มประสิทธิภาพของการกักเก็บคาร์บอนในนาข้าว
4 พลวัตของคาร์บอนในป่าเขตร้อนชื้นและการผลของการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน
ปี พ.ศ. 2551
5 การศึกษาและพัฒนาแบบจำลองสภาพภูมิอากาศระดับภูมิภาค RegCM3 สำหรับประเทศไทย [51]
6 การจัดการเพาะปลูกและวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษทางอากาศ [51]
ปี พ.ศ. 2550
7 Greenhouse Gas (GHG) and Aerosol Emissions under Different Vegetation Land Use in the Mekong River Basin Sub - Region (49)
8 การประเมินวงจรชีวิตเชิงปริมาณของคาร์บอนและการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในโรงงานไม้อัดไทยโดยใช้พลังงานชีวมวลแทนพลังงานฟอสซิล
ปี พ.ศ. 2549
9 การพัฒนาการย่อยสลายขยะตลาดสดในสภาวะไร้อากาศ
10 การกำจัดสีในน้ำทิ้งจากโรงงานฟอกย้อมสิ่งทอโดยใช้วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร และของเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ
11 การศึกษาเบื้องต้นด้านสถานภาพและความพร้อมของประเทศเพื่อรองรับผลกระทบของสนธิสัญญาและมาตรการต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลดและแลกเปลี่ยนสิทธิการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อการค้าและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
12 การศึกษาปัจจัยและความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อการปลดปล่อยก๊าซมีเทนจากนาข้าว
ปี พ.ศ. 2547
13 การประยุกต์ใช้การประเมินความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อม
14 การศึกษาโมเดลทำนายการปล่อยมีเทน และไนตรัสออกไซด์จากนาข้าว
15 การศึกษาเบื้องต้นด้านสถานภาพและความพร้อมของประเทศ เพื่อรองรับผลกระทบของสนธิสัญญา และมาตรการต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลดและแลกเปลี่ยนสิทธิการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : ต่อการค้าและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2545
16 การศึกษาปัจจัยและความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อการปลดปล่อยก๊าซมีเทนจากนาข้าว
ปี พ.ศ. 2535
17 การผลิตกรดมะนาว โดยวิธี Submerged fermentation จากมันสำปะหลัง โดยใช้เชื้อรา
ปี พ.ศ. 2529
18 การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในการตรึงเซล Endomycopsis fibuligera เพื่อย่อยแป้งดิบ