ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สิริชัย ส่งเสริมพงษ์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- Sirischai Songsermpong
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อรอนงค์ นัยวิกุล 6
2 สงวนศรี เจริญเหรียญ 5
3 ปริศนา สุวรรณาภรณ์ 4
4 อนุกูล วัฒนสุข 3
5 พัชรี ตั้งตระกูล 3
6 ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต 2
7 วิษฐิดา จันทราพรชัย 1
8 วัฑรุฬห์ ศิริโภคากิจ 1
9 กมลวรรณ แจ้งชัด 1
10 นันทวัน เทอดไทย 1
11 พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี 1
12 วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์ 1
13 Tuan Quoc Le 1
14 วราชัย โพธิ์ปริสุทธิ์ 1
15 สายพิณ ทานัชฌาสัย 1
16 นายวิชชวัทธิ์ จิราณิชวัฒน์ 1
17 สุรีรัตน์ ศักดิ์พรหม 1
18 อนุวัตร แจ้งชัด 1
19 วารุณี วารัญญานนท์ 1
20 นส อัจฉราพร พงษ์พิชัยอุดม 1
21 ประสงค์ กนกเสวี 1
22 ชนกพร เกษรา 1
23 วิภา สุโรจนะเมธากุล 1
24 พวงแก้ว เตชะภัทร 1
25 วลัยรัตน์ จันทรปานนท์ 1
26 จินตนา อุปดิสสกุล 1
27 ธัศวินทร์ ยิ้มละมัย 1
28 หทัยรัตน์ ริมคีรี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2558 2
3 2557 2
4 2555 1
5 2554 6
6 2553 4
7 2552 6
8 2551 1
9 2550 5
10 2544 1
11 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การดัดแปลงโครงสร้างของบะหมี่โภชนาการสูงคืนรูปเร็วโดยใช้ไมโครเวฟแบบต่อเนื่อง
ปี พ.ศ. 2558
2 การปรับปรุงกระบวนการผลิตข้าวสำเร็จรูปพร้อมรับประทานบรรจุในภาชนะปิดสนิท
3 Effects of microwave heating conditions on physico-Chemical properties of rice comparing with conventionally aged rice
ปี พ.ศ. 2557
4 จลนพลศาสตร์การลดลงของสารพิษตกค้างในการล้างผักด้วยเครื่องล้างด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงขนาดนำร่อง
5 การเพิ่มประสิทธิภาพการแช่อิ่มอบแห้งผลไม้ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงและไมโครเวฟในการผลิตเชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2555
6 การพัฒนาเครื่องล้างผักและผลไม้ด้วยอัลตราโซนิกส์สำหรับอุตสาหกรรมเกษตร
ปี พ.ศ. 2554
7 กระบวนการถนอมอาหารดักแด้ไหมอีรี่
8 การผลิตแคบหมูปรุงรส
9 การล้างผักด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงในระดับนำร่อง
10 การให้ความร้อนแก่อาหารสำเร็จรูปแช่แข็งด้วยเครื่องไมโครเวฟ
11 เครื่องเพาะข้าวกล้องเริ่มงอกในระดับนำร่อง
12 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมและแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อทำนายการเคลื่อนที่ของน้ำและน้ำมันระหว่างการทอดชิ้นมันฝรั่งแช่เยือกแข็งด้วยไมโครเวฟ
ปี พ.ศ. 2553
13 กรรมวิธีการผลิตเส้นหมี่สดจากแป้งข้าวกล้องเริ่มงอก
14 การยึดอายุการเก็บรักษารำข้าวโดยใช้ความร้อนจากเครื่องไมโครเวฟแบบต่อเนื่องเพื่อยับยั้งเอนไซม์ไลเปสและเอนไซม์ไลพอกซิจิเนส
15 ผลของการหมักต่อปริมาณสารกาบาและคุณภาพของขนมจีนสดและแห้ง
16 สมบัติทางฟิสิกส์ เคมี และวิศวกรรมของข้าวไทย
ปี พ.ศ. 2552
17 กระบวนการผลิตข้าวกล้องเริ่มงอกพร้อมรับประทานบรรจุกระป๋อง
18 การพัฒนากระบวนการผลิตก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กและเส้นใหญ่แบบใหม่
19 การพัฒนาความปลอดภัยในการบริโภคเส้นก๋วยเตี๋ยว
20 การล้างผักตระกูลกะหล่ำด้วยเครื่องอัลตราโซนิคส์
21 วิจัยกระบวนการผลิตน้ำอ้อยขุ่นเข้มข้นแช่แข็ง และน้ำอ้อยใสยูเอชที่เพื่อการส่งออก
22 แนวทางการลดปริมาณน้ำมันในบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปชนิดทอด
ปี พ.ศ. 2551
23 สมบัติทางฟิสิกส์เคมีกและวิศวกรรมของข้าวไทย และผลิตภัณฑ์จากข้าว
ปี พ.ศ. 2550
24 กรรมวิธีการผลิตเส้นขนมจีนกึ่งสำเร็จรูปคืนรูปเร็วแบบใหม่
25 การล้างผักและผลไม้ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
26 การศึกษาวิจัยแปรรูปมังคุด
27 การหาสาเหตุการเกิดกลิ่นหืนในข้าวสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน
28 โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพสมุนไพร (ต่อยอดปีที่ 2)
ปี พ.ศ. 2544
29 โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูปเพื่อการส่งออก