ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สิริกุล วะสี
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- สิริกุล วสี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อรรัตน์ มงคลพร 13
2 กรุง สีตะธนี 8
3 ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ 7
4 สุนันทา จันทกูล 7
5 ชวนพิศ อรุณรังสิกุล 7
6 สมศิริ แสงโชติ 7
7 สุรนันต์ สุภัทรพันธุ์ 6
8 อุทัย วิชัย 3
9 เมธา รัตนากรพิทักษ์ 3
10 พิสสวรรณ เจียมสมบัติ 3
11 อัมพร ทองปลิว 2
12 นพพร คล้ายพงษ์พันธุ์ 2
13 อรสา ดิสถาพร 2
14 จุลภาค คุ้นวงศ์ 2
15 สุจินต์ ภัทรภูวดล 2
16 อรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์ 2
17 Sirikul Wasee 2
18 อุดม แก้วสุวรรณ์ 2
19 ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์ 2
20 ศิริรัตน์ จันท์จารุณี 2
21 ลาวัณย์ ไกรเดช 2
22 ทศพล สุเณรุ 2
23 กรุง สิตะธานี 2
24 จันทรวิภา ธนะโสภณ 2
25 สุมินทร์ สมุทคุปติ์ 2
26 เพื่อแก้ว หัสดิเสวี 2
27 สิริกร กาญจนสุนทร 1
28 สาโรช โศภีรักข์ 1
29 น้ำฝน ลำดับวงศ์ 1
30 จุฑาทิพย์ ภัทราวาท 1
31 อนงค์ภัทร สุทธางคกูล 1
32 ไพรินทร์ กะทิพรมราช 1
33 บดินทร์ รัศมีเทศ 1
34 วิจารณ์ วิชชุกิจ 1
35 อรนัดดา ชิณศรี 1
36 ธงชัย มาลา 1
37 พัชราพร ฤกษ์หร่าย 1
38 ปาริชาติ พรมโชติ 1
39 เรณุมาศ มาอุ่น 1
40 รศ. ดร. ประหยัด โภคฐิติยุกต์ 1
41 อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์ 1
42 วารุณี ธนะแพสย์ 1
43 ศุมาพร เกษมสำราญ 1
44 รัติยา พงศ์พิสุทธา 1
45 ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์ 1
46 น.ส. วรานันท์ วิญญรัตน์ 1
47 วราภา มหากาญจนกุล 1
48 เสกสรร ธาตุไพบูลย์ 1
49 นิภา ชื่นป้อม 1
50 บุญจิรา รัตนากรพิทักษ์ 1
51 จิตติพร เครือเนตร 1
52 เกตุจันทร์ จำปาไชยศรี 1
53 ดรอุทัย วิชัย 1
54 สกว. 1
55 จิราภา จอมไธสงค์ 1
56 พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล 1
57 สุรพงษ์ ดำรงกิตติกุล 1
58 สนธิชัย จันทร์เปรม 1
59 พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ 1
60 Peerasak Srinives 1
61 Sontichai Chanprame 1
62 Theerayut Toojinda 1
63 จารึก สิงหปรีชา 1
64 สมพร อิศวิลานนท์ 1
65 ปวีณา มนตรี 1
66 นายเทพพนม แสงเพลิง 1
67 ทศพล พรพรหม 1
68 สุวรรณา ประณีตวตกุล 1
69 ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์ 1
70 สนธิัชัย จันทร์เปรม 1
71 Pornpan Pooprompan 1
72 นิติ ชูเชิด 1
73 จิตต์พร เครือเนตร 1
74 สุวิมล สัจจวาณิชย์ 1
75 อัศนีย์ ก่อตระกูล 1
76 อลงกรณ์ อินทรักษา 1
77 วารุณี วารัญญานนท์ 1
78 ดร. จริยา วิสิทธิ์พานิช 1
79 มณฑา วงศ์มณีโรจน์ 1
80 เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์ 1
81 Jun Abe 1
82 ดร. อุทัย วิชัย 1
83 รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล 1
84 อนุชา วงศ์ปราณีกุล 1
85 ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 2
3 2556 2
4 2555 1
5 2554 5
6 2553 3
7 2552 1
8 2551 3
9 2550 2
10 2549 1
11 2545 7
12 2544 1
13 1086 1
14 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ศึกษาความต้านทานบีโกโมไวรัสในมะเขือเทศ พริก และ ถั่วเขียว
2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมพริกพื้นเมือง
ปี พ.ศ. 2557
3 การศึกษาตำแหน่งยีนต้านทานเชื้อไวรัส ChiVMV ในพริกประชากรดับเบิลแฮพลอยด์
4 การรวบรวมและคัดเลือกพันธุ์มะละกอและระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์
ปี พ.ศ. 2556
5 การศึกษาวิจัยด้านโลจิสติกส์ของกระบวนการผลิตผักตามห่วงโซ่คุณค่า เพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัย
6 โครงการศึกษาความเผ็ดของพริกเพื่อการค้า
ปี พ.ศ. 2555
7 การรวบรวมและคัดเลือกพันธุ์มะละกอและระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์
ปี พ.ศ. 2554
8 การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลในบริเวณ col-co2 ยีนที่ควบคุมลักษณะต้านทานโรคแอนแทรกโนสในพริก Capsicum chinense PBC 932
9 การศึกษาปริมาณสาร Capsaicinoid, Capsiate, Capsanthin, Beta-carotene, Fatty acid และ VOC ในพริกที่ปลูกในประเทศไทย เพื่อเป็นข้อมูลทางโภชนาการและการนำไปใช้ประโยชน์
10 พัฒนาระบบการปลูกพริกพิโรธ (พริกที่เผ็ดที่สุดในโลก)เชิงการค้าในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
11 ระบบพัฒนาการผลิตมะละกอเพื่ออุตสาหกรรม
12 การศึกษาปริมาณสาร Capsaiciniods,Capsiate,Capsanthin,Beta-Carotene,Fatty acid และ VOC ในพริกที่ปลูกในประเทศไทย เพื่อเป็นข้อมูลทางโภชนาการและการนำไปใช้ประโยชน์
ปี พ.ศ. 2553
13 การจัดการเชื้อพันธุกรรมพริก
14 การศึกษาพันธุกรรมความต้านทานโรคแอนแทรคโนสในประชากรพริกลูกผสม F6 และ F7 ของ Capsicum annuum พันธุ์บางช้าง และ C. chinense PBC932
15 เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกและการดำเนินงานศูนย์วิจัยพืชผักแห่งเอเซีย
ปี พ.ศ. 2552
16 เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกและการดำเนินงานศูนย์วิจัยพืชผักแห่งเอเซีย
ปี พ.ศ. 2551
17 การทดสอบการเกิดโรคของเชื้อ Colletotrichum ในพริกสายพันธุ์ต่างๆ
18 ระบบพัฒนาการผลิตมะละกอเพื่ออุตสาหกรรม
19 โครงการศึกษาจัดทำคู่มือมาตรฐานหน่อไม้ฝรั่งและการนำไปใช้
ปี พ.ศ. 2550
20 การจัดการเชื้อพันธุกรรมพริก
21 Mapping and QTL analysis of resistance to anthracnose in Capsicum
ปี พ.ศ. 2549
22 Molecular marker analysis of days to flowering in vegetable soybean (Glycine max (L.) Merrill)
ปี พ.ศ. 2545
23 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นมาตรฐานสากลภายใต้การสนับสนุนของสภาวิจัยแห่งชาติ
24 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นมาตรฐานสากลภายใต้การสนับสนุนของสภาวิจัยแห่งชาติ
25 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นมาตรฐานสากลภายใต้การสนับสนุนของสภาวิจัยแห่งชาติ
26 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นมาตรฐานสากลภายใต้การสนับสนุนของสภาวิจัยแห่งชาติ
27 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นมาตรฐานสากลภายใต้การสนับสนุนของสภาวิจัยแห่งชาติ
28 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นมาตรฐานสากลภายใต้การสนับสนุนของสภาวิจัยแห่งชาติ
29 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นมาตรฐานสากลภายใต้การสนับสนุนของสภาวิจัยแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2544
30 การประเมินค่าทางเศรษฐกิจของโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศออสเตรเลียภายใต้การสนับสนุนจาก ACIAR
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
31 แก้ไขชื่อโครงการ