ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สิริกุล วะสี
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- สิริกุล วสี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อรรัตน์ มงคลพร 13
2 กรุง สีตะธนี 8
3 ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ 7
4 สุนันทา จันทกูล 7
5 ชวนพิศ อรุณรังสิกุล 7
6 สมศิริ แสงโชติ 7
7 สุรนันต์ สุภัทรพันธุ์ 6
8 อุทัย วิชัย 3
9 เมธา รัตนากรพิทักษ์ 3
10 พิสสวรรณ เจียมสมบัติ 3
11 นพพร คล้ายพงษ์พันธุ์ 2
12 อุดม แก้วสุวรรณ์ 2
13 อัมพร ทองปลิว 2
14 Sirikul Wasee 2
15 จุลภาค คุ้นวงศ์ 2
16 ลาวัณย์ ไกรเดช 2
17 อรสา ดิสถาพร 2
18 อรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์ 2
19 ศิริรัตน์ จันท์จารุณี 2
20 สุจินต์ ภัทรภูวดล 2
21 สุมินทร์ สมุทคุปติ์ 2
22 กรุง สิตะธานี 2
23 ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์ 2
24 ทศพล สุเณรุ 2
25 เพื่อแก้ว หัสดิเสวี 2
26 จันทรวิภา ธนะโสภณ 2
27 เรณุมาศ มาอุ่น 1
28 พัชราพร ฤกษ์หร่าย 1
29 ปาริชาติ พรมโชติ 1
30 รศ. ดร. ประหยัด โภคฐิติยุกต์ 1
31 บดินทร์ รัศมีเทศ 1
32 อนงค์ภัทร สุทธางคกูล 1
33 อลงกรณ์ อินทรักษา 1
34 อัศนีย์ ก่อตระกูล 1
35 สาโรช โศภีรักข์ 1
36 วารุณี วารัญญานนท์ 1
37 ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์ 1
38 วิจารณ์ วิชชุกิจ 1
39 วราภา มหากาญจนกุล 1
40 ธงชัย มาลา 1
41 เสกสรร ธาตุไพบูลย์ 1
42 ดรอุทัย วิชัย 1
43 เกตุจันทร์ จำปาไชยศรี 1
44 สกว. 1
45 นิภา ชื่นป้อม 1
46 ศุมาพร เกษมสำราญ 1
47 สุวิมล สัจจวาณิชย์ 1
48 บุญจิรา รัตนากรพิทักษ์ 1
49 จิตติพร เครือเนตร 1
50 จุฑาทิพย์ ภัทราวาท 1
51 น้ำฝน ลำดับวงศ์ 1
52 ไพรินทร์ กะทิพรมราช 1
53 อรนัดดา ชิณศรี 1
54 จิราภา จอมไธสงค์ 1
55 สิริกร กาญจนสุนทร 1
56 Theerayut Toojinda 1
57 สุวรรณา ประณีตวตกุล 1
58 ทศพล พรพรหม 1
59 ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์ 1
60 สมพร อิศวิลานนท์ 1
61 สนธิชัย จันทร์เปรม 1
62 จารึก สิงหปรีชา 1
63 ปวีณา มนตรี 1
64 นายเทพพนม แสงเพลิง 1
65 รัติยา พงศ์พิสุทธา 1
66 วารุณี ธนะแพสย์ 1
67 ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์ 1
68 อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์ 1
69 น.ส. วรานันท์ วิญญรัตน์ 1
70 สุรพงษ์ ดำรงกิตติกุล 1
71 พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ 1
72 รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล 1
73 ดร. อุทัย วิชัย 1
74 อนุชา วงศ์ปราณีกุล 1
75 มณฑา วงศ์มณีโรจน์ 1
76 จิตต์พร เครือเนตร 1
77 ดร. จริยา วิสิทธิ์พานิช 1
78 เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์ 1
79 พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล 1
80 Sontichai Chanprame 1
81 Peerasak Srinives 1
82 สนธิัชัย จันทร์เปรม 1
83 Pornpan Pooprompan 1
84 Jun Abe 1
85 นิติ ชูเชิด 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 2
3 2556 2
4 2555 1
5 2554 5
6 2553 3
7 2552 1
8 2551 3
9 2550 2
10 2549 1
11 2545 7
12 2544 1
13 1086 1
14 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ศึกษาความต้านทานบีโกโมไวรัสในมะเขือเทศ พริก และ ถั่วเขียว
2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมพริกพื้นเมือง
ปี พ.ศ. 2557
3 การศึกษาตำแหน่งยีนต้านทานเชื้อไวรัส ChiVMV ในพริกประชากรดับเบิลแฮพลอยด์
4 การรวบรวมและคัดเลือกพันธุ์มะละกอและระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์
ปี พ.ศ. 2556
5 การศึกษาวิจัยด้านโลจิสติกส์ของกระบวนการผลิตผักตามห่วงโซ่คุณค่า เพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัย
6 โครงการศึกษาความเผ็ดของพริกเพื่อการค้า
ปี พ.ศ. 2555
7 การรวบรวมและคัดเลือกพันธุ์มะละกอและระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์
ปี พ.ศ. 2554
8 การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลในบริเวณ col-co2 ยีนที่ควบคุมลักษณะต้านทานโรคแอนแทรกโนสในพริก Capsicum chinense PBC 932
9 การศึกษาปริมาณสาร Capsaicinoid, Capsiate, Capsanthin, Beta-carotene, Fatty acid และ VOC ในพริกที่ปลูกในประเทศไทย เพื่อเป็นข้อมูลทางโภชนาการและการนำไปใช้ประโยชน์
10 พัฒนาระบบการปลูกพริกพิโรธ (พริกที่เผ็ดที่สุดในโลก)เชิงการค้าในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
11 ระบบพัฒนาการผลิตมะละกอเพื่ออุตสาหกรรม
12 การศึกษาปริมาณสาร Capsaiciniods,Capsiate,Capsanthin,Beta-Carotene,Fatty acid และ VOC ในพริกที่ปลูกในประเทศไทย เพื่อเป็นข้อมูลทางโภชนาการและการนำไปใช้ประโยชน์
ปี พ.ศ. 2553
13 การจัดการเชื้อพันธุกรรมพริก
14 การศึกษาพันธุกรรมความต้านทานโรคแอนแทรคโนสในประชากรพริกลูกผสม F6 และ F7 ของ Capsicum annuum พันธุ์บางช้าง และ C. chinense PBC932
15 เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกและการดำเนินงานศูนย์วิจัยพืชผักแห่งเอเซีย
ปี พ.ศ. 2552
16 เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกและการดำเนินงานศูนย์วิจัยพืชผักแห่งเอเซีย
ปี พ.ศ. 2551
17 การทดสอบการเกิดโรคของเชื้อ Colletotrichum ในพริกสายพันธุ์ต่างๆ
18 ระบบพัฒนาการผลิตมะละกอเพื่ออุตสาหกรรม
19 โครงการศึกษาจัดทำคู่มือมาตรฐานหน่อไม้ฝรั่งและการนำไปใช้
ปี พ.ศ. 2550
20 การจัดการเชื้อพันธุกรรมพริก
21 Mapping and QTL analysis of resistance to anthracnose in Capsicum
ปี พ.ศ. 2549
22 Molecular marker analysis of days to flowering in vegetable soybean (Glycine max (L.) Merrill)
ปี พ.ศ. 2545
23 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นมาตรฐานสากลภายใต้การสนับสนุนของสภาวิจัยแห่งชาติ
24 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นมาตรฐานสากลภายใต้การสนับสนุนของสภาวิจัยแห่งชาติ
25 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นมาตรฐานสากลภายใต้การสนับสนุนของสภาวิจัยแห่งชาติ
26 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นมาตรฐานสากลภายใต้การสนับสนุนของสภาวิจัยแห่งชาติ
27 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นมาตรฐานสากลภายใต้การสนับสนุนของสภาวิจัยแห่งชาติ
28 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นมาตรฐานสากลภายใต้การสนับสนุนของสภาวิจัยแห่งชาติ
29 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นมาตรฐานสากลภายใต้การสนับสนุนของสภาวิจัยแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2544
30 การประเมินค่าทางเศรษฐกิจของโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศออสเตรเลียภายใต้การสนับสนุนจาก ACIAR
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
31 แก้ไขชื่อโครงการ