ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สิริกุล วะสี
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- สิริกุล วสี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อรรัตน์ มงคลพร 13
2 กรุง สีตะธนี 8
3 ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ 7
4 สุนันทา จันทกูล 7
5 ชวนพิศ อรุณรังสิกุล 7
6 สมศิริ แสงโชติ 7
7 สุรนันต์ สุภัทรพันธุ์ 6
8 อุทัย วิชัย 3
9 เมธา รัตนากรพิทักษ์ 3
10 พิสสวรรณ เจียมสมบัติ 3
11 ลาวัณย์ ไกรเดช 2
12 สุมินทร์ สมุทคุปติ์ 2
13 อรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์ 2
14 นพพร คล้ายพงษ์พันธุ์ 2
15 อัมพร ทองปลิว 2
16 จันทรวิภา ธนะโสภณ 2
17 อุดม แก้วสุวรรณ์ 2
18 เพื่อแก้ว หัสดิเสวี 2
19 Sirikul Wasee 2
20 อรสา ดิสถาพร 2
21 ทศพล สุเณรุ 2
22 สุจินต์ ภัทรภูวดล 2
23 จุลภาค คุ้นวงศ์ 2
24 ศิริรัตน์ จันท์จารุณี 2
25 กรุง สิตะธานี 2
26 ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์ 2
27 สนธิชัย จันทร์เปรม 1
28 จารึก สิงหปรีชา 1
29 สุรพงษ์ ดำรงกิตติกุล 1
30 พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ 1
31 สมพร อิศวิลานนท์ 1
32 Peerasak Srinives 1
33 นายเทพพนม แสงเพลิง 1
34 อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์ 1
35 Theerayut Toojinda 1
36 น.ส. วรานันท์ วิญญรัตน์ 1
37 ปวีณา มนตรี 1
38 สุวรรณา ประณีตวตกุล 1
39 ทศพล พรพรหม 1
40 ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์ 1
41 นิติ ชูเชิด 1
42 มณฑา วงศ์มณีโรจน์ 1
43 อนุชา วงศ์ปราณีกุล 1
44 ดร. จริยา วิสิทธิ์พานิช 1
45 จิตต์พร เครือเนตร 1
46 สุวิมล สัจจวาณิชย์ 1
47 ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์ 1
48 รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล 1
49 ดร. อุทัย วิชัย 1
50 Pornpan Pooprompan 1
51 สนธิัชัย จันทร์เปรม 1
52 Jun Abe 1
53 พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล 1
54 เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์ 1
55 Sontichai Chanprame 1
56 จุฑาทิพย์ ภัทราวาท 1
57 พัชราพร ฤกษ์หร่าย 1
58 บดินทร์ รัศมีเทศ 1
59 เรณุมาศ มาอุ่น 1
60 ปาริชาติ พรมโชติ 1
61 อนงค์ภัทร สุทธางคกูล 1
62 รศ. ดร. ประหยัด โภคฐิติยุกต์ 1
63 ธงชัย มาลา 1
64 วิจารณ์ วิชชุกิจ 1
65 วารุณี วารัญญานนท์ 1
66 อัศนีย์ ก่อตระกูล 1
67 อลงกรณ์ อินทรักษา 1
68 ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์ 1
69 วราภา มหากาญจนกุล 1
70 สาโรช โศภีรักข์ 1
71 สิริกร กาญจนสุนทร 1
72 สกว. 1
73 ดรอุทัย วิชัย 1
74 นิภา ชื่นป้อม 1
75 เสกสรร ธาตุไพบูลย์ 1
76 วารุณี ธนะแพสย์ 1
77 ศุมาพร เกษมสำราญ 1
78 เกตุจันทร์ จำปาไชยศรี 1
79 บุญจิรา รัตนากรพิทักษ์ 1
80 ไพรินทร์ กะทิพรมราช 1
81 น้ำฝน ลำดับวงศ์ 1
82 อรนัดดา ชิณศรี 1
83 จิราภา จอมไธสงค์ 1
84 จิตติพร เครือเนตร 1
85 รัติยา พงศ์พิสุทธา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 2
3 2556 2
4 2555 1
5 2554 5
6 2553 3
7 2552 1
8 2551 3
9 2550 2
10 2549 1
11 2545 7
12 2544 1
13 1086 1
14 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ศึกษาความต้านทานบีโกโมไวรัสในมะเขือเทศ พริก และ ถั่วเขียว
2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมพริกพื้นเมือง
ปี พ.ศ. 2557
3 การศึกษาตำแหน่งยีนต้านทานเชื้อไวรัส ChiVMV ในพริกประชากรดับเบิลแฮพลอยด์
4 การรวบรวมและคัดเลือกพันธุ์มะละกอและระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์
ปี พ.ศ. 2556
5 การศึกษาวิจัยด้านโลจิสติกส์ของกระบวนการผลิตผักตามห่วงโซ่คุณค่า เพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัย
6 โครงการศึกษาความเผ็ดของพริกเพื่อการค้า
ปี พ.ศ. 2555
7 การรวบรวมและคัดเลือกพันธุ์มะละกอและระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์
ปี พ.ศ. 2554
8 การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลในบริเวณ col-co2 ยีนที่ควบคุมลักษณะต้านทานโรคแอนแทรกโนสในพริก Capsicum chinense PBC 932
9 การศึกษาปริมาณสาร Capsaicinoid, Capsiate, Capsanthin, Beta-carotene, Fatty acid และ VOC ในพริกที่ปลูกในประเทศไทย เพื่อเป็นข้อมูลทางโภชนาการและการนำไปใช้ประโยชน์
10 พัฒนาระบบการปลูกพริกพิโรธ (พริกที่เผ็ดที่สุดในโลก)เชิงการค้าในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
11 ระบบพัฒนาการผลิตมะละกอเพื่ออุตสาหกรรม
12 การศึกษาปริมาณสาร Capsaiciniods,Capsiate,Capsanthin,Beta-Carotene,Fatty acid และ VOC ในพริกที่ปลูกในประเทศไทย เพื่อเป็นข้อมูลทางโภชนาการและการนำไปใช้ประโยชน์
ปี พ.ศ. 2553
13 การจัดการเชื้อพันธุกรรมพริก
14 การศึกษาพันธุกรรมความต้านทานโรคแอนแทรคโนสในประชากรพริกลูกผสม F6 และ F7 ของ Capsicum annuum พันธุ์บางช้าง และ C. chinense PBC932
15 เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกและการดำเนินงานศูนย์วิจัยพืชผักแห่งเอเซีย
ปี พ.ศ. 2552
16 เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกและการดำเนินงานศูนย์วิจัยพืชผักแห่งเอเซีย
ปี พ.ศ. 2551
17 การทดสอบการเกิดโรคของเชื้อ Colletotrichum ในพริกสายพันธุ์ต่างๆ
18 ระบบพัฒนาการผลิตมะละกอเพื่ออุตสาหกรรม
19 โครงการศึกษาจัดทำคู่มือมาตรฐานหน่อไม้ฝรั่งและการนำไปใช้
ปี พ.ศ. 2550
20 การจัดการเชื้อพันธุกรรมพริก
21 Mapping and QTL analysis of resistance to anthracnose in Capsicum
ปี พ.ศ. 2549
22 Molecular marker analysis of days to flowering in vegetable soybean (Glycine max (L.) Merrill)
ปี พ.ศ. 2545
23 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นมาตรฐานสากลภายใต้การสนับสนุนของสภาวิจัยแห่งชาติ
24 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นมาตรฐานสากลภายใต้การสนับสนุนของสภาวิจัยแห่งชาติ
25 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นมาตรฐานสากลภายใต้การสนับสนุนของสภาวิจัยแห่งชาติ
26 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นมาตรฐานสากลภายใต้การสนับสนุนของสภาวิจัยแห่งชาติ
27 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นมาตรฐานสากลภายใต้การสนับสนุนของสภาวิจัยแห่งชาติ
28 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นมาตรฐานสากลภายใต้การสนับสนุนของสภาวิจัยแห่งชาติ
29 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นมาตรฐานสากลภายใต้การสนับสนุนของสภาวิจัยแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2544
30 การประเมินค่าทางเศรษฐกิจของโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศออสเตรเลียภายใต้การสนับสนุนจาก ACIAR
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
31 แก้ไขชื่อโครงการ