ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สิรพัฒน์ ประโทนเทพ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Sirapat Pratontep 22
2 เพลินพิศ พงษ์ประยูร 15
3 สุธีระ บุญญาพิทักษ์ 15
4 ศุภนุช รสจันทร์ 15
5 นิรัน เปี่ยมใย 15
6 วรรณา เลาวกุล 11
7 ประพัทธ์ พงษ์เกียรติกุล 11
8 ธนาวุธ โนราช 11
9 กมลวรรณ ธรรมเจริญ 6
10 วินัดดา วงศ์วิริยะพันธ์ 6
11 อานนท์ จินดาดวง 5
12 หทัยรัตน์ การีเวทย์ 4
13 จิติ หนูแก้ว 4
14 Teerakiat Kerdcharoen 3
15 ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ 3
16 Jiti Nukeaw 3
17 ดอน คล้ายทับทิม 3
18 พิมพ์วิภา ปิยกุละวัฒน์ 3
19 Don Klaitabtim 3
20 Thanyarat Sawatsuk 3
21 Phimwipha Piyakulawat 3
22 ชัยยุทธ แซ่กัง 3
23 Udom Asawapirom 3
24 อุดม อัศวาภิรมย์ 3
25 Chaiyuth Sae-kung 3
26 ธัญญารัตน สวัสดิ์สุข 3
27 Pattasuda Duangkaew 2
28 อภิรักษ์ ผันเขียว 2
29 พัฐสุดา ดวงแก้ว 2
30 Tanakorn Osotchan 2
31 วิน บรรจงปรุ 2
32 อลงกต ตรีทอง 2
33 Alongkot Treetong 2
34 Gamolwan Thumcharean 2
35 ศุภนิจ พรธีระภัทร 2
36 Waraporn Wongsukkab 2
37 อนุศิษย์ แก้วประจักร์ 2
38 Anusit Keawprajak 2
39 วันทนา เกิดนิยม 2
40 Wantana Koetniyom 2
41 Christian Chaumont 1
42 Martin Brinkmann 1
43 Jean-Claude Wittmann 1
44 Santi Vatanayon 1
45 เกษม ตันธนะศิริวงศ์ 1
46 สุรีย์พร อุทธิยา 1
47 Sureeporn Uttiya 1
48 ชาญเดช หรูอนันต์ 1
49 รุ่งทวี ปิยนันท์จรัสศรี 1
50 รุ่งโรจน์ เมาลานนท์ 1
51 Rungtawee Piyananjaratsri 1
52 นิธิ อัตถิ 1
53 อัมพร โพธิ์ใย 1
54 นริชพันธ์ เป็นผลดี 1
55 โอภาส ตรีทวีศักดิ์ 1
56 สันติ วัฒนายน 1
57 คมสัน บุณยวณิชย์ 1
58 Satit Puttipipatkhachorn 1
59 S. Porntheeraphat 1
60 N. Somwang 1
61 Apirak Pankiew 1
62 S. Sophitpan 1
63 Onanong Chamlek 1
64 Rungroj Maolanon 1
65 อรอนงค์ แช่มเล็ก 1
66 Charndet Hruanun 1
67 Amporn Poyai 1
68 Suranan Anantachaisilp 1
69 อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย 1
70 สาธิต พุทธิพิพัฒน์ขจร 1
71 สุรนันท์ อนันชัยศิลป์ 1
72 ศิวพร สมิธ (มีจู) 1
73 นิมิต สมหวัง 1
74 Win Bunjongpru 1
75 Siwaporn Meejoo Smith 1
76 Anon Chindadung 1
77 Pisit Singjai 1
78 เคสุเกะ ฟูคายา 1
79 สากล ระหงษ์ 1
80 Sakon Rahong 1
81 Annop Klumcheun 1
82 สุภาพ ชูพันธ์ 1
83 Annop Klamchuen 1
84 Apinan Soottitantawat 1
85 อภินันท์ สุทธิธารธวัช 1
86 Rawat Jaisutti 1
87 Wiriya Suwannet 1
88 Tippavan Hongkacharn 1
89 วิริยา สุวรรณเนตร 1
90 เรวัตร ใจสุทธิ 1
91 Keisuke Fukaya 1
92 พิศิษฐ์ สิงห์ใจ 1
93 Kanpitcha Jiramitmongkon 1
94 ผ่องศรี มังกรทอง 1
95 นิยม โฮ่งสิทธิ์ 1
96 Panita Lamsam 1
97 สรรเพชญ นิลผาย 1
98 อดิสร เตือนตรานนท์ 1
99 Kanjana Saeteaw 1
100 Supanit Pomtheeraphat 1
101 Gamolwan Tumcharem 1
102 ปณิตา ล่ำซำ 1
103 Niyom Hongsith 1
104 Pongsri Mangkorntong 1
105 กานต์พิชชา จิรมิตรมงคล 1
106 นิกร มังกรทอง 1
107 Supab Choopun 1
108 กัลยา อุดมวิทิต 1
109 Kalaya Udomvitid 1
110 Sanpet Nilphai 1
111 Patsuda Duangkaew 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2557 1
4 2555 2
5 2553 3
6 2552 4
7 2551 11
8 2550 3
9 543 22
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 โครงการศึกษาปัญหากลิ่นบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดด้วยอุปกรณ์ตรวจวัดกลิ่นแบบอัตโนมัติ
ปี พ.ศ. 2558
2 การพัฒนาประสิทธิภาพการสแกนภาพของเข็มกล้องจุลทรรศน์แรงอะตอมใช้แล้ว โดยท่อนาโนคาร์บอนสังเคราะห์จากโลหะคะตะลีสนิกเกิลที่เตรียมด้วยวิธีชุบด้วยไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2557
3 โครงการศึกษาปัญหากลิ่นและสารพิษจากแหล่งทิ้งขยะชุมชน
ปี พ.ศ. 2555
4 Effect of trichlorobenzene additive on the performance and morphology of polyfluorene and fullerene derivative bulk heterojunction solar cells
5 Heavy metal detection by electrochemical electronic tongue with poly(thiophene)-metal oxide nanoparticle composite electrodes
ปี พ.ศ. 2553
6 Performance Improvement of Zinc Oxide Photoanode-Based Dye-Sensitized Solar Cells by Multi-Walled Carbon Nanotube
7 Effect of Co-solvents on Structural and Morphological Properties of P3HT:PCBM Thin Films for Polymer Solar Cells
8 Chemical and structural investigation of lipid nanoparticles: drug–lipid interaction and molecular distribution
ปี พ.ศ. 2552
9 เซ็นเซอร์ฟิล์มบางนาโนจากโมเลกุลอินทรีย์
10 The optimization of TiN film deposited by DC magnetron sputtering provided for Al diffusion barrier
11 Structural, Optical and Photovoltaic Properties of ZnO-MWCNTs Electrodes
12 Fabrication of superhydrophilic nanostructured surface by thermal annealing of titanium thin films in air
ปี พ.ศ. 2551
13 รายงานฉบับสมบูรณ์ "โครงการวิจัยเพื่อศึกษาสถานภาพ แนวโน้ม และโอกาสของประเทศไทย ทางด้านอุตสาหกรรมพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์"
14 การสร้างลายวงจรสำหรับหัวอ่านฮาร์ดดิสก์โดยเทคนิคการใช้ฮาร์ดมาส์กให้บริษัท Western Digital จำกัด
15 Effect of Structural Transformation on the Gas-Sensing Properties of Phthalocyanine Thin Films
16 Spectroscopy Studies of Iron Phthalocyanine Thin Films
17 Feature Difference of Interaction Between Various Organic Solvent
18 Growth and Characterization of Zinc Oxynitride Thin Films by Reactive Gas-Timing RF Magnetron Sputtering
19 Dye-sensitized solar cells based on TiO2–MWCNTs composite electrodes: Performance improvement and their mechanisms
20 Electron microscopy and optical spectroscopy analyses of carbon nanotube composite electrodes for dye-sentisized solar cells
21 Growth and Characterization of Zinc Oxynitride Thin Films by Reactive Gas-Timing RF Magnetron Sputtering
22 Electrochemical Analysis of TiO2-Carbon Nanotube Electrodes for Dye-Sensitized Solar Cells.
23 ZnO nanostructures as semiconducting photoelectrodes in dye -sensitized solar cells
ปี พ.ศ. 2550
24 Oriented and Nanostructured Polycarbonate Substrates for the Orientation of Conjugated Molecular Materials and Gold Nanoparticles
25 Effect of gas-timing technique on structure and optical properties of sputtered zinc oxide films
26 Synthesis of Carbon Nanofibers by Chemical Vapor Deposition Using Polyoxometalates as Catalysts