ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สินธุ์ สโรบล
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- สินธุ์ สโรบล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ระยะที่ 2 : ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจในภาคเหนือตอนบน
2 เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ระยะที่ 2 : ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจในภาคเหนือตอนบน
ปี พ.ศ. 2554
3 เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ:การสำรวจองค์ความรู้และการจัดการโดยชุมชนในภาคเหนือตอนบน ระยะที่ 1
4 เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ:การสำรวจองค์ความรู้และการจัดการโดยชุมชนในภาคเหนือตอนบน ระยะที่ 1
ปี พ.ศ. 2553
5 โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะด้านกิจกรรมทางกาย (Physical Activities) ในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
6 การประยุกต์ใช้เครื่องมือการจัดการในการบริหารกิจการสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่
7 การประยุกต์ใช้เครื่องมือการจัดการในการบริหารกิจการสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่
8 โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะด้านกิจกรรมทางกาย (Physical Activities) ในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2552
9 โครงการวิจัยเชิงวิเคราะห์การเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นในการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2547
10 โครงการประสานงานชุดโครงการเศรษฐกิจชุมชนภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2545
11 การสำรวจสถานะความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของการพัฒนาความร่วมมือบริเวณสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง