ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ยง ภู่วรวรรณ 10
2 สุรางค์ ไตรธีระประภาพ 6
3 ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์ 6
4 พงษ์พีระ สุวรรณกูล 6
5 ศิริวรรณ วนานุกูล 6
6 อลงกร อมรศิลป์ 6
7 พรรณทิพา ฉัตรชาตรี 6
8 ไพศาล เวชชพิพัฒน์ 6
9 วิโรจน์ พงษ์พันธุ์เลิศ 6
10 ปิยะศักดิ์ ชะอุ่มพฤกษ์ 6
11 สุชีรา ฉัตรเพริดพราย 6
12 จุฑาทิพย์ เขียวเจริญ 6
13 กมล สกุลวิระ 6
14 เผด็จ สิริยะเสถียร 6
15 ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ 6
16 ธีรพร ชินชัย 6
17 อภิรดี เทียมบุญเลิศ 6
18 รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช 6
19 สันนิภา สุรทัตต์ 6
20 ไพโรจน์ โชติวิทยธารากร 6
21 จินตนา จิรถาวร 6
22 อภิวัฒน์ มุทิรางกูร 6
23 นวพรรณ จารุรักษ์ 6
24 กอบกาญจน์ ทองประสม 6
25 อภิชัย คงพัฒนะโยธิน 6
26 ทศพร วิมลเก็จ 6
27 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 6
28 วนิดา นพพรพันธุ์ 6
29 พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์ 6
30 อิศรางค์ นุชประยูร 6
31 คณิศักดิ์ อรวีระกุล 6
32 ทายาท ดีสุดจิต 6
33 รุจิภัตต์ สำราญสำรวจกิจ 6
34 วรนุช ธนากิจ 5
35 วันเพ็ญ ชัยคำภา 4
36 สัญชัย พยุงภร 2
37 จริยา พูลภักดี 2
38 ชูเกียรติ เฉลิมพันธ์พิพัฒน์ 2
39 อารี ตนาวลี 2
40 ปิยนุช บำรุงพนิชถาวร 2
41 สุวิมล สรรพวัฒน์ 2
42 เบญจมาศ ดีไพศาลสกุล 1
43 สมเกียรติ มลิลา 1
44 รัฐ พิชญางกูร 1
45 สุวบุญ จิรชาญชัย 1
46 กอบธัม สถิรกุล 1
47 รังรอง ยกส้าน 1
48 วันวิสาข์ อุดมสินประเสริฐ 1
49 ธันยวัน สวนทวี 1
50 เบญจมาศ ดีไพศาสลสกุล 1
51 ฐากูร ฐิติเศรษฐ์ 1
52 เถลิงศักดิ์ กาญจนบุษย์ 1
53 สิริกุล กาญจนบุษย์ 1
54 สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา 1
55 สรัลนุช แก้วเกียรติยศ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 3
2 2553 6
3 2552 2
4 2551 7
5 2550 1
6 2549 1
7 543 15
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การศึกษาผลของวิตามินอีต่อระดับภาวะเครียดจากออกซิเดชันในเลือดและน้ำไขข้อของผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม
2 ความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีน X-prolyl aminopeptidase 1 ตำแหน่ง rs17095355 กับผู้ป่วยเด็กโรคท่อน้ำดีตีบตันในประเทศไทย
3 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีน adiponectin ที่ตำแหน่ง SNP45/SNP276 ในผู้ป่วยโรคท่อน้ำดีตีบตัน
ปี พ.ศ. 2553
4 การแยก เพาะเลี้ยง เพิ่มจำนวนเซลล์ต้นกำเนิดจากเนื้อเยื่อสายสะดือรกและเยื่อหุ้มกระดูก และการศึกษาการแสดงออกของยีนในการเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์กระดูกโดยสารชักนำจากเยื่อบุลำไส้เล็กหมู และเนื้อเยื่อกระดูก
5 การศึกษาความสัมพันธ์ของไซโตไคน์และความรุนแรงของโรคกระดูกสันหลังส่วนเอวเสื่อม
6 การพัฒนาวัสดุทดแทนกระดูกสำหรับการผ่าตัดกระดูก : รายงานการวิจัย
7 ความสัมพันธ์ระหว่างยีนเมทริกซ์เมตาโลโปรตีนเนส-3 กับการเกิดเอ็นไขว้หน้าข้อเข่าฉีกขาด
8 การพัฒนาวัสดุทดแทนกระดูกสำหรับการผ่าตัดกระดูก
9 การศึกษาความสัมพันธ์ของไซโตไคน์ และความรุนแรงของโรคกระดูกสันหลังส่วนเอวเสื่อม
ปี พ.ศ. 2552
10 การใช้ยาไทอะโซลิดินไดโอนเพื่อชะลอการเสื่อมของเยื่อบุผนังช่องท้องจากการรักษาทดแทนไตทางช่องท้องอย่างถาวร
11 การแยก เพาะเลี้ยง เพิ่มจำนวนเซลล์ต้นกำเนิดจากเนื้อเยื่อสายสะดือรก และเยื่อหุ้มกระดูกและการศึกษาการแสดงออกของยีน ในการเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์กระดูกโดยสารชักนำจากเยื่อบุลำไส้เล็กหมูและเนื้อเยื่อกระดูก
ปี พ.ศ. 2551
12 บทบาทของออสทิโอโปรเทเจริน รีเซปเตอร์เอคทิเวเตอร์ออฟนิวเคลียร์แฟคเตอร์แคปปาบีลิแกนด์และตัวบ่งชี้ทางชีวเคมีในโรคท่อน้ำดีอุดตันที่มีภาวะกระดูกพรุน
13 ความสัมพันธ์ของไซโตไคน์กับตัวชี้วัดทางคลินิกภายหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมและความหลากหลายทางพันธุกรรมของอินเตอร์ลิวคินหกในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม
14 ความสามารถในการกระตุ้นให้เกิดการสร้างกระดูกของลำไส้เล็กหมูชั้นสับมิวโคซาและเนื้อเยื่อกระดูกที่ผ่านการลดปริมาณเกลือแร่
15 การพัฒนาวัสดุทดแทนกระดูกสำหรับการผ่าตัดกระดูก
16 ความสามารถในการกระตุ้นให้เกิดการสร้างกระดูก ของลำไส้เล็กหมูชั้นสับมิวโคซา และเนื้อกระดูกที่ผ่านการลดปริมาณเกลือแร่
17 ความสัมพันธ์ของไซโตไคน์กับตัวชี้วัดทางคลินิก ภายหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม และความหลากหลายทางพันธุกรรม ของอินเตอร์ลิวคินหก ในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม
18 การพัฒนาวัสดุกากอาหารแช่แข็งจำพวกเปลือกกุ้ง เปลือกปู สำหรับเป็นวัสดุธรรมชาติที่ปลอดพิษเพื่อเติมแต่งคุณค่าและรักษาคุณภาพอาหาร
ปี พ.ศ. 2550
19 การพัฒนาวัสดุทดแทนกระดูกสำหรับการผ่าตัดกระดูก : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2549
20 การแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์ต้นกำเนิดจากสายสะดือรก