ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สิทธิพร แอกทอง
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อทิตยา แก้วเสมา 7
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 3
3 วิไล ชินธเนศ 3
4 ปทิตตา โชติวราธรรม 2
5 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
6 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
7 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
8 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
9 อวย เกตุสิงห์ 1
10 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
11 Thanathon Sesuk 1
12 Suchin Arunsawatwong 1
13 สุวดี ยาป่าคาย 1
14 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
15 เอกชัย อดุลยธรรม 1
16 Varunee Padmasankh 1
17 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
18 Walaisiri Muangsiri 1
19 Thada Jirajaras 1
20 ประธาน ดาบเพชร 1
21 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
22 Rajalida Lipikorn 1
23 กมลชนก ยวดยง 1
24 กระมล ทองธรรมชาติ 1
25 Chariya Uiyyasathian 1
26 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
27 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
28 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
29 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
30 Anawatch Mitpratan 1
31 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
32 Waraporn Siriterm 1
33 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
34 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
35 Pantharee Boonsatorn 1
36 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
37 ศุกันยา ห้วยผัด 1
38 สมชัย วัฒนการุณ 1
39 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
40 Acom Sornsute 1
41 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
42 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
43 ไววิทย์ พุทธารี 1
44 รุ่งฟ้า ธัญธนนุกุล 1
45 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
46 อมรรัตน์ โตทองหล่อ 1
47 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
48 จุฑามาศ ดอกแก้ว 1
49 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
50 ปรเมศวร์ ดอกลำใย 1
51 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
52 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
53 คัคนางค์ มณีศรี 1
54 Somying Tumwasorn 1
55 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
56 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
57 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
58 อุทัย บุญประเสริฐ 1
59 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
61 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
62 ธนศิลป์ หวลมานพ 1
63 ธวัชชัย สันติสุข 1
64 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
65 วาสนา เสียงดัง 1
66 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
67 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
68 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
69 Kasidit Nootong 1
70 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
71 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
72 สายฝน ควรผดุง 1
73 สิริพร สิวราวุฒิ 1
74 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
75 Sithiporn Agthong 1
76 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
77 สำเริง แย้มโสภี 1
78 วัลลภ แย้มเหมือน 1
79 สมพร พรมดี 1
80 สุวิชา ทองสิมา 1
81 Pornpimol Muanjai 1
82 Jittima Chatchawansaisin 1
83 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
84 Kittisak Likhitwitayawuid 1
85 Panee Boonthavi 1
86 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
87 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
88 Wilai Anomasiri 1
89 Jaitip Paiboon 1
90 วัฒนชัย สมิทธากร 1
91 Sumphan Wongseripipatana 1
92 Supa Chantharasakul 1
93 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
94 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
95 บรรจง คณะวรรณ 1
96 มยุรี ตันติสิระ 1
97 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
98 Garnpimol C. Ritthidej 1
99 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
100 Vimolmas Lipipun 1
101 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
102 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
103 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
104 Boonchai Sangpetngam 1
105 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
106 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
107 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
108 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
109 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
110 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
111 Chalermpol Leevailoj 1
112 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
113 Vanida Chantarateptawan 1
114 กาญจนา แก้วเทพ 1
115 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
116 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
117 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
118 Srilert Chotpantarat 1
119 ศิริชัย ศิริกายะ 1
120 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
121 Ampa Luiengpirom 1
122 กำจัด มงคลกุล 1
123 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
124 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
125 Yeshey Penjor 1
126 สุมิตรา พูลทอง 1
127 ๋Janes, Gavin W. 1
128 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
129 รุ่งราวี ทองกันยา 1
130 นภสร โกวรรธนะกุล 1
131 Phanphen Wattanaarsakit 1
132 Chonticha Srisawang 1
133 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
134 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
135 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
136 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
137 วินัย งามแสง 1
138 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
139 ชอุ่ม มลิลา 1
140 ประคอง ชอบเสียง 1
141 ละอองทิพย์ เหมะ 1
142 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
143 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
144 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
145 Puttipongse Varavudhi 1
146 Sompol Sanguanrungsirikul 1
147 Naiyana Chaiyabutr 1
148 Kitpramuk Tantayaporn 1
149 วิมล เหมะจันทร 1
150 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
151 Chakkaphan Sutthirat 1
152 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
153 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
154 พรรณี กาญจนพลู 1
155 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
156 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
157 สุมา เมืองใย 1
158 Chayaporn Supachartwong 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2556 1
3 2555 1
4 2554 1
5 2553 4
6 2551 1
7 2550 1
8 2549 2
9 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การศึกษาลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ของเส้นประสาท Posterior antebrachial cutaneous ในร่างของผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา
2 การศึกษาลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ของเส้นประสาท Posterior antebrachial cutaneous ในร่างของผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา
ปี พ.ศ. 2556
3 การเปลี่ยนแปลงระดับการทำงานและบทบาทของ MAPK p38 ในภาวะการบาดเจ็บของเส้นประสาท
ปี พ.ศ. 2555
4 การพัฒนาวิธีการรักษาการบาดเจ็บของเส้นประสาทโดยการเปลี่ยนแปลงระดับการกระตุ้นของ MAPKs
ปี พ.ศ. 2554
5 ผลของวิตามินอีต่อการตายของเซลล์ประสาทในปมประสาทไขสันหลังและการงอกใหม่ของเส้นประสาทภายหลังการบาดเจ็บในหนูแรท
ปี พ.ศ. 2553
6 ผลของ curcumin ต่อภาวการณ์บาดเจ็บของเส้นประสาทในหนู
7 กายวิภาคศาสตร์ของเส้นประสาท saphenous ที่สัมพันธ์กับ medial femoral epicondyle, tibial tuberosity ตาตุ่มใน และหลอดเลือดดำ great saphenous
8 List assignment problems
9 การเปลี่ยนแปลงระดับการทำงานและบทบาทของ MAPK p38 ในภาวะการบาดเจ็บของเส้นประสาท
ปี พ.ศ. 2551
10 กายวิภาคของเส้นประสาท lateral femoral cutaneous ที่สัมพันธ์กับ inguinal ligament, anterior superior iliac spine, pubic tubercle และหลอดเลือดแดง femoral
ปี พ.ศ. 2550
11 การศึกษาบทบาทของ MAPK ERK ในการตายของเซลล์ประสาทและการงอกใหม่ของเส้นประสาทหลังการบาดเจ็บ
ปี พ.ศ. 2549
12 บทบาทของ p38 (MAPK) ในความผิดปกติทางโครงสร้างของเส้นประสาทในโรคเบาหวาน
13 การศึกษาผลการยับยั้งเอนไซม์ MAPK ERK ต่อภาวะการเสื่อมของเส้นประสาทส่วนปลายในโรคเบาหวาน : รายงานการวิจัย