ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สิทธิพร แอกทอง
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อทิตยา แก้วเสมา 7
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 3
3 วิไล ชินธเนศ 3
4 ปทิตตา โชติวราธรรม 2
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
6 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
7 Somying Tumwasorn 1
8 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
9 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
11 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
12 อุทัย บุญประเสริฐ 1
13 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
14 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
15 Chalermpol Leevailoj 1
16 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
17 Srilert Chotpantarat 1
18 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
19 Boonchai Sangpetngam 1
20 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
21 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
22 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
23 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
24 อมรรัตน์ โตทองหล่อ 1
25 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
26 ธวัชชัย สันติสุข 1
27 ธนศิลป์ หวลมานพ 1
28 Sithiporn Agthong 1
29 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
30 สุวิชา ทองสิมา 1
31 วัลลภ แย้มเหมือน 1
32 สำเริง แย้มโสภี 1
33 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
34 ปรเมศวร์ ดอกลำใย 1
35 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
36 ศิริชัย ศิริกายะ 1
37 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
38 รุ่งฟ้า ธัญธนนุกุล 1
39 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
40 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
41 จุฑามาศ ดอกแก้ว 1
42 คัคนางค์ มณีศรี 1
43 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
44 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
45 Ampa Luiengpirom 1
46 Sompol Sanguanrungsirikul 1
47 บรรจง คณะวรรณ 1
48 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
49 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
50 มยุรี ตันติสิระ 1
51 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
52 Naiyana Chaiyabutr 1
53 Kitpramuk Tantayaporn 1
54 วิมล เหมะจันทร 1
55 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
56 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
57 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
58 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
59 Puttipongse Varavudhi 1
60 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
61 ละอองทิพย์ เหมะ 1
62 Vimolmas Lipipun 1
63 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
64 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
65 Wilai Anomasiri 1
66 Jaitip Paiboon 1
67 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
68 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
69 สมพร พรมดี 1
70 Vanida Chantarateptawan 1
71 กาญจนา แก้วเทพ 1
72 วัฒนชัย สมิทธากร 1
73 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
74 Sumphan Wongseripipatana 1
75 Supa Chantharasakul 1
76 Garnpimol C. Ritthidej 1
77 Panee Boonthavi 1
78 Kittisak Likhitwitayawuid 1
79 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
80 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
81 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
82 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
83 Jittima Chatchawansaisin 1
84 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
85 Chayaporn Supachartwong 1
86 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
87 Chonticha Srisawang 1
88 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
89 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
90 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
91 Kasidit Nootong 1
92 Anawatch Mitpratan 1
93 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
94 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
95 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
96 Chariya Uiyyasathian 1
97 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
98 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
99 Waraporn Siriterm 1
100 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
101 วินัย งามแสง 1
102 Phanphen Wattanaarsakit 1
103 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
104 ประคอง ชอบเสียง 1
105 ชอุ่ม มลิลา 1
106 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
107 Chakkaphan Sutthirat 1
108 สุมา เมืองใย 1
109 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
110 พรรณี กาญจนพลู 1
111 ๋Janes, Gavin W. 1
112 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
113 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
114 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
115 นภสร โกวรรธนะกุล 1
116 กำจัด มงคลกุล 1
117 Yeshey Penjor 1
118 รุ่งราวี ทองกันยา 1
119 สุมิตรา พูลทอง 1
120 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
121 Acom Sornsute 1
122 Varunee Padmasankh 1
123 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
124 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
125 เอกชัย อดุลยธรรม 1
126 Walaisiri Muangsiri 1
127 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
128 Rajalida Lipikorn 1
129 Thada Jirajaras 1
130 Pornpimol Muanjai 1
131 ไววิทย์ พุทธารี 1
132 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
133 วาสนา เสียงดัง 1
134 สายฝน ควรผดุง 1
135 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
136 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
137 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
138 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
139 ประธาน ดาบเพชร 1
140 กมลชนก ยวดยง 1
141 ศุกันยา ห้วยผัด 1
142 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
143 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
144 กระมล ทองธรรมชาติ 1
145 Pantharee Boonsatorn 1
146 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
147 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
148 สมชัย วัฒนการุณ 1
149 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
150 Thanathon Sesuk 1
151 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
152 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
153 อวย เกตุสิงห์ 1
154 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
155 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
156 Suchin Arunsawatwong 1
157 สุวดี ยาป่าคาย 1
158 สิริพร สิวราวุฒิ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2556 1
3 2555 1
4 2554 1
5 2553 4
6 2551 1
7 2550 1
8 2549 2
9 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การศึกษาลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ของเส้นประสาท Posterior antebrachial cutaneous ในร่างของผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา
2 การศึกษาลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ของเส้นประสาท Posterior antebrachial cutaneous ในร่างของผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา
ปี พ.ศ. 2556
3 การเปลี่ยนแปลงระดับการทำงานและบทบาทของ MAPK p38 ในภาวะการบาดเจ็บของเส้นประสาท
ปี พ.ศ. 2555
4 การพัฒนาวิธีการรักษาการบาดเจ็บของเส้นประสาทโดยการเปลี่ยนแปลงระดับการกระตุ้นของ MAPKs
ปี พ.ศ. 2554
5 ผลของวิตามินอีต่อการตายของเซลล์ประสาทในปมประสาทไขสันหลังและการงอกใหม่ของเส้นประสาทภายหลังการบาดเจ็บในหนูแรท
ปี พ.ศ. 2553
6 ผลของ curcumin ต่อภาวการณ์บาดเจ็บของเส้นประสาทในหนู
7 กายวิภาคศาสตร์ของเส้นประสาท saphenous ที่สัมพันธ์กับ medial femoral epicondyle, tibial tuberosity ตาตุ่มใน และหลอดเลือดดำ great saphenous
8 List assignment problems
9 การเปลี่ยนแปลงระดับการทำงานและบทบาทของ MAPK p38 ในภาวะการบาดเจ็บของเส้นประสาท
ปี พ.ศ. 2551
10 กายวิภาคของเส้นประสาท lateral femoral cutaneous ที่สัมพันธ์กับ inguinal ligament, anterior superior iliac spine, pubic tubercle และหลอดเลือดแดง femoral
ปี พ.ศ. 2550
11 การศึกษาบทบาทของ MAPK ERK ในการตายของเซลล์ประสาทและการงอกใหม่ของเส้นประสาทหลังการบาดเจ็บ
ปี พ.ศ. 2549
12 บทบาทของ p38 (MAPK) ในความผิดปกติทางโครงสร้างของเส้นประสาทในโรคเบาหวาน
13 การศึกษาผลการยับยั้งเอนไซม์ MAPK ERK ต่อภาวะการเสื่อมของเส้นประสาทส่วนปลายในโรคเบาหวาน : รายงานการวิจัย