ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สิทธิพร แอกทอง
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อทิตยา แก้วเสมา 7
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 3
3 วิไล ชินธเนศ 3
4 ปทิตตา โชติวราธรรม 2
5 Pornpimol Muanjai 1
6 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
7 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
8 ไววิทย์ พุทธารี 1
9 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
10 Walaisiri Muangsiri 1
11 เอกชัย อดุลยธรรม 1
12 Varunee Padmasankh 1
13 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
14 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
15 สิริพร สิวราวุฒิ 1
16 สมพร พรมดี 1
17 สุวิชา ทองสิมา 1
18 สายฝน ควรผดุง 1
19 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
20 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
21 Thada Jirajaras 1
22 วาสนา เสียงดัง 1
23 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
24 ประธาน ดาบเพชร 1
25 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
26 Thanathon Sesuk 1
27 Suchin Arunsawatwong 1
28 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
29 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
30 Pantharee Boonsatorn 1
31 กระมล ทองธรรมชาติ 1
32 ศุกันยา ห้วยผัด 1
33 สุวดี ยาป่าคาย 1
34 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
35 กมลชนก ยวดยง 1
36 วัลลภ แย้มเหมือน 1
37 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
38 อวย เกตุสิงห์ 1
39 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
40 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
41 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
42 Rajalida Lipikorn 1
43 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
44 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
45 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
46 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
47 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
48 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
49 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
50 Somying Tumwasorn 1
51 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
52 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
53 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
54 ศิริชัย ศิริกายะ 1
55 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
56 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
57 Srilert Chotpantarat 1
58 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
59 Boonchai Sangpetngam 1
60 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
61 Chalermpol Leevailoj 1
62 อุทัย บุญประเสริฐ 1
63 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
64 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
65 ปรเมศวร์ ดอกลำใย 1
66 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
67 ธนศิลป์ หวลมานพ 1
68 ธวัชชัย สันติสุข 1
69 สมชัย วัฒนการุณ 1
70 Sithiporn Agthong 1
71 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
72 จุฑามาศ ดอกแก้ว 1
73 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
74 คัคนางค์ มณีศรี 1
75 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
76 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
77 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
78 อมรรัตน์ โตทองหล่อ 1
79 รุ่งฟ้า ธัญธนนุกุล 1
80 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
81 สำเริง แย้มโสภี 1
82 Acom Sornsute 1
83 Ampa Luiengpirom 1
84 Sompol Sanguanrungsirikul 1
85 Naiyana Chaiyabutr 1
86 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
87 บรรจง คณะวรรณ 1
88 มยุรี ตันติสิระ 1
89 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
90 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
91 Kitpramuk Tantayaporn 1
92 Puttipongse Varavudhi 1
93 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
94 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
95 สุมา เมืองใย 1
96 วิมล เหมะจันทร 1
97 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
98 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
99 ละอองทิพย์ เหมะ 1
100 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
101 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
102 Vimolmas Lipipun 1
103 Wilai Anomasiri 1
104 Jaitip Paiboon 1
105 วัฒนชัย สมิทธากร 1
106 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
107 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
108 Vanida Chantarateptawan 1
109 กาญจนา แก้วเทพ 1
110 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
111 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
112 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
113 Supa Chantharasakul 1
114 Garnpimol C. Ritthidej 1
115 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
116 Sumphan Wongseripipatana 1
117 Panee Boonthavi 1
118 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
119 Kittisak Likhitwitayawuid 1
120 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
121 พรรณี กาญจนพลู 1
122 Kasidit Nootong 1
123 Anawatch Mitpratan 1
124 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
125 Chayaporn Supachartwong 1
126 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
127 Chonticha Srisawang 1
128 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
129 Jittima Chatchawansaisin 1
130 Waraporn Siriterm 1
131 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
132 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
133 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
134 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
135 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
136 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
137 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
138 Chariya Uiyyasathian 1
139 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
140 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
141 ๋Janes, Gavin W. 1
142 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
143 รุ่งราวี ทองกันยา 1
144 ชอุ่ม มลิลา 1
145 ประคอง ชอบเสียง 1
146 Chakkaphan Sutthirat 1
147 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
148 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
149 สุมิตรา พูลทอง 1
150 Yeshey Penjor 1
151 Phanphen Wattanaarsakit 1
152 วินัย งามแสง 1
153 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
154 นภสร โกวรรธนะกุล 1
155 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
156 กำจัด มงคลกุล 1
157 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
158 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2556 1
3 2555 1
4 2554 1
5 2553 4
6 2551 1
7 2550 1
8 2549 2
9 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การศึกษาลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ของเส้นประสาท Posterior antebrachial cutaneous ในร่างของผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา
2 การศึกษาลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ของเส้นประสาท Posterior antebrachial cutaneous ในร่างของผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา
ปี พ.ศ. 2556
3 การเปลี่ยนแปลงระดับการทำงานและบทบาทของ MAPK p38 ในภาวะการบาดเจ็บของเส้นประสาท
ปี พ.ศ. 2555
4 การพัฒนาวิธีการรักษาการบาดเจ็บของเส้นประสาทโดยการเปลี่ยนแปลงระดับการกระตุ้นของ MAPKs
ปี พ.ศ. 2554
5 ผลของวิตามินอีต่อการตายของเซลล์ประสาทในปมประสาทไขสันหลังและการงอกใหม่ของเส้นประสาทภายหลังการบาดเจ็บในหนูแรท
ปี พ.ศ. 2553
6 ผลของ curcumin ต่อภาวการณ์บาดเจ็บของเส้นประสาทในหนู
7 กายวิภาคศาสตร์ของเส้นประสาท saphenous ที่สัมพันธ์กับ medial femoral epicondyle, tibial tuberosity ตาตุ่มใน และหลอดเลือดดำ great saphenous
8 List assignment problems
9 การเปลี่ยนแปลงระดับการทำงานและบทบาทของ MAPK p38 ในภาวะการบาดเจ็บของเส้นประสาท
ปี พ.ศ. 2551
10 กายวิภาคของเส้นประสาท lateral femoral cutaneous ที่สัมพันธ์กับ inguinal ligament, anterior superior iliac spine, pubic tubercle และหลอดเลือดแดง femoral
ปี พ.ศ. 2550
11 การศึกษาบทบาทของ MAPK ERK ในการตายของเซลล์ประสาทและการงอกใหม่ของเส้นประสาทหลังการบาดเจ็บ
ปี พ.ศ. 2549
12 บทบาทของ p38 (MAPK) ในความผิดปกติทางโครงสร้างของเส้นประสาทในโรคเบาหวาน
13 การศึกษาผลการยับยั้งเอนไซม์ MAPK ERK ต่อภาวะการเสื่อมของเส้นประสาทส่วนปลายในโรคเบาหวาน : รายงานการวิจัย