ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สิทธิพร แอกทอง
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อทิตยา แก้วเสมา 7
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 3
3 วิไล ชินธเนศ 3
4 ปทิตตา โชติวราธรรม 2
5 Yeshey Penjor 1
6 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
7 สุมิตรา พูลทอง 1
8 กำจัด มงคลกุล 1
9 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
10 ชอุ่ม มลิลา 1
11 ๋Janes, Gavin W. 1
12 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
13 รุ่งราวี ทองกันยา 1
14 วินัย งามแสง 1
15 Chonticha Srisawang 1
16 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
17 Jittima Chatchawansaisin 1
18 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
19 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
20 Phanphen Wattanaarsakit 1
21 ประคอง ชอบเสียง 1
22 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
23 นภสร โกวรรธนะกุล 1
24 Chakkaphan Sutthirat 1
25 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
26 ละอองทิพย์ เหมะ 1
27 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
28 Puttipongse Varavudhi 1
29 Kitpramuk Tantayaporn 1
30 Ampa Luiengpirom 1
31 Sompol Sanguanrungsirikul 1
32 Naiyana Chaiyabutr 1
33 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
34 วิมล เหมะจันทร 1
35 พรรณี กาญจนพลู 1
36 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
37 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
38 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
39 สุมา เมืองใย 1
40 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
41 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
42 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
43 Kasidit Nootong 1
44 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
45 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
46 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
47 สุวดี ยาป่าคาย 1
48 Suchin Arunsawatwong 1
49 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
50 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
51 Thanathon Sesuk 1
52 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
53 อวย เกตุสิงห์ 1
54 Walaisiri Muangsiri 1
55 เอกชัย อดุลยธรรม 1
56 Varunee Padmasankh 1
57 Thada Jirajaras 1
58 Rajalida Lipikorn 1
59 กมลชนก ยวดยง 1
60 ประธาน ดาบเพชร 1
61 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
62 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
63 ศุกันยา ห้วยผัด 1
64 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
65 Chariya Uiyyasathian 1
66 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
67 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
68 Waraporn Siriterm 1
69 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
70 Anawatch Mitpratan 1
71 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
72 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
73 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
74 สมชัย วัฒนการุณ 1
75 Pantharee Boonsatorn 1
76 กระมล ทองธรรมชาติ 1
77 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
78 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
79 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
80 Acom Sornsute 1
81 Chayaporn Supachartwong 1
82 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
83 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
84 จุฑามาศ ดอกแก้ว 1
85 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
86 ปรเมศวร์ ดอกลำใย 1
87 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
88 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
89 ธวัชชัย สันติสุข 1
90 ธนศิลป์ หวลมานพ 1
91 รุ่งฟ้า ธัญธนนุกุล 1
92 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
93 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
94 อุทัย บุญประเสริฐ 1
95 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
96 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
97 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
98 อมรรัตน์ โตทองหล่อ 1
99 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
100 คัคนางค์ มณีศรี 1
101 Sithiporn Agthong 1
102 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
103 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
104 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
105 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
106 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
107 ไววิทย์ พุทธารี 1
108 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
109 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
110 Pornpimol Muanjai 1
111 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
112 วาสนา เสียงดัง 1
113 สุวิชา ทองสิมา 1
114 วัลลภ แย้มเหมือน 1
115 สำเริง แย้มโสภี 1
116 สมพร พรมดี 1
117 สิริพร สิวราวุฒิ 1
118 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
119 สายฝน ควรผดุง 1
120 Somying Tumwasorn 1
121 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
122 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
123 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
124 Kittisak Likhitwitayawuid 1
125 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
126 วัฒนชัย สมิทธากร 1
127 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
128 Wilai Anomasiri 1
129 Jaitip Paiboon 1
130 Panee Boonthavi 1
131 Sumphan Wongseripipatana 1
132 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
133 มยุรี ตันติสิระ 1
134 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
135 Vimolmas Lipipun 1
136 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
137 Supa Chantharasakul 1
138 Garnpimol C. Ritthidej 1
139 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
140 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
141 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
142 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
143 Boonchai Sangpetngam 1
144 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
145 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
146 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
147 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
148 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
149 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
150 Chalermpol Leevailoj 1
151 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
152 Vanida Chantarateptawan 1
153 กาญจนา แก้วเทพ 1
154 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
155 ศิริชัย ศิริกายะ 1
156 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
157 Srilert Chotpantarat 1
158 บรรจง คณะวรรณ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2556 1
3 2555 1
4 2554 1
5 2553 4
6 2551 1
7 2550 1
8 2549 2
9 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การศึกษาลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ของเส้นประสาท Posterior antebrachial cutaneous ในร่างของผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา
2 การศึกษาลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ของเส้นประสาท Posterior antebrachial cutaneous ในร่างของผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา
ปี พ.ศ. 2556
3 การเปลี่ยนแปลงระดับการทำงานและบทบาทของ MAPK p38 ในภาวะการบาดเจ็บของเส้นประสาท
ปี พ.ศ. 2555
4 การพัฒนาวิธีการรักษาการบาดเจ็บของเส้นประสาทโดยการเปลี่ยนแปลงระดับการกระตุ้นของ MAPKs
ปี พ.ศ. 2554
5 ผลของวิตามินอีต่อการตายของเซลล์ประสาทในปมประสาทไขสันหลังและการงอกใหม่ของเส้นประสาทภายหลังการบาดเจ็บในหนูแรท
ปี พ.ศ. 2553
6 ผลของ curcumin ต่อภาวการณ์บาดเจ็บของเส้นประสาทในหนู
7 กายวิภาคศาสตร์ของเส้นประสาท saphenous ที่สัมพันธ์กับ medial femoral epicondyle, tibial tuberosity ตาตุ่มใน และหลอดเลือดดำ great saphenous
8 List assignment problems
9 การเปลี่ยนแปลงระดับการทำงานและบทบาทของ MAPK p38 ในภาวะการบาดเจ็บของเส้นประสาท
ปี พ.ศ. 2551
10 กายวิภาคของเส้นประสาท lateral femoral cutaneous ที่สัมพันธ์กับ inguinal ligament, anterior superior iliac spine, pubic tubercle และหลอดเลือดแดง femoral
ปี พ.ศ. 2550
11 การศึกษาบทบาทของ MAPK ERK ในการตายของเซลล์ประสาทและการงอกใหม่ของเส้นประสาทหลังการบาดเจ็บ
ปี พ.ศ. 2549
12 บทบาทของ p38 (MAPK) ในความผิดปกติทางโครงสร้างของเส้นประสาทในโรคเบาหวาน
13 การศึกษาผลการยับยั้งเอนไซม์ MAPK ERK ต่อภาวะการเสื่อมของเส้นประสาทส่วนปลายในโรคเบาหวาน : รายงานการวิจัย