ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สำเริง แย้มโสภี
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
2 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
3 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
4 Thanathon Sesuk 1
5 กระมล ทองธรรมชาติ 1
6 สมชัย วัฒนการุณ 1
7 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
8 Pantharee Boonsatorn 1
9 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
10 ศุกันยา ห้วยผัด 1
11 สุวดี ยาป่าคาย 1
12 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
13 กมลชนก ยวดยง 1
14 อวย เกตุสิงห์ 1
15 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
16 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
17 Suchin Arunsawatwong 1
18 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
19 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
20 Acom Sornsute 1
21 สิทธิพร แอกทอง 1
22 Anawatch Mitpratan 1
23 Kasidit Nootong 1
24 Chayaporn Supachartwong 1
25 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
26 Chonticha Srisawang 1
27 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
28 Jittima Chatchawansaisin 1
29 Waraporn Siriterm 1
30 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
31 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
32 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
33 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
34 Chariya Uiyyasathian 1
35 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
36 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
37 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
38 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
39 ประธาน ดาบเพชร 1
40 ธวัชชัย สันติสุข 1
41 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
42 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
43 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
44 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
45 สมพร พรมดี 1
46 สุวิชา ทองสิมา 1
47 วัลลภ แย้มเหมือน 1
48 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
49 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
50 วิไล ชินธเนศ 1
51 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
52 อุทัย บุญประเสริฐ 1
53 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
54 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
55 คัคนางค์ มณีศรี 1
56 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
57 สิริพร สิวราวุฒิ 1
58 สายฝน ควรผดุง 1
59 Varunee Padmasankh 1
60 Pornpimol Muanjai 1
61 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
62 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
63 Walaisiri Muangsiri 1
64 Thada Jirajaras 1
65 Rajalida Lipikorn 1
66 เอกชัย อดุลยธรรม 1
67 กอบกุล พฤกษะวัน 1
68 ไววิทย์ พุทธารี 1
69 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
70 วาสนา เสียงดัง 1
71 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
72 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
73 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
74 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
75 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
76 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
77 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
78 Jaitip Paiboon 1
79 วัฒนชัย สมิทธากร 1
80 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
81 Wilai Anomasiri 1
82 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
83 กาญจนา แก้วเทพ 1
84 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
85 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
86 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
87 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
88 Garnpimol C. Ritthidej 1
89 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
90 Vimolmas Lipipun 1
91 Supa Chantharasakul 1
92 Sumphan Wongseripipatana 1
93 Kittisak Likhitwitayawuid 1
94 Panee Boonthavi 1
95 Vanida Chantarateptawan 1
96 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
97 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
98 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
99 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
100 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
101 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
102 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
103 Somying Tumwasorn 1
104 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
105 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
106 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
107 Srilert Chotpantarat 1
108 ศิริชัย ศิริกายะ 1
109 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
110 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
111 Chalermpol Leevailoj 1
112 Boonchai Sangpetngam 1
113 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
114 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
115 มยุรี ตันติสิระ 1
116 ชอุ่ม มลิลา 1
117 ๋Janes, Gavin W. 1
118 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
119 ประคอง ชอบเสียง 1
120 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
121 พรรณี กาญจนพลู 1
122 Chakkaphan Sutthirat 1
123 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
124 รุ่งราวี ทองกันยา 1
125 สุมิตรา พูลทอง 1
126 นภสร โกวรรธนะกุล 1
127 Phanphen Wattanaarsakit 1
128 วินัย งามแสง 1
129 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
130 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
131 Yeshey Penjor 1
132 กำจัด มงคลกุล 1
133 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
134 สุมา เมืองใย 1
135 Ampa Luiengpirom 1
136 Sompol Sanguanrungsirikul 1
137 Naiyana Chaiyabutr 1
138 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
139 บรรจง คณะวรรณ 1
140 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
141 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
142 Kitpramuk Tantayaporn 1
143 Puttipongse Varavudhi 1
144 วิมล เหมะจันทร 1
145 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
146 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
147 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
148 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
149 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
150 ละอองทิพย์ เหมะ 1
151 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2539 3