ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 8
2 ปรีดา แต้อารักษ์ 6
3 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 6
4 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 6
5 จเด็จ ธรรมธัชอารี 5
6 สุรจิต สุนทรธรรม 5
7 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 5
8 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 5
9 วลัยพร พัชรนฤมล 4
10 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 4
11 ประทีป ธนกิจเจริญ 4
12 ไม่มีข้อมูล 4
13 รำไพ แก้ววิเชียร 4
14 นิภาพรรณ สุขศิริ 4
15 ชูชัย ศรชำนิ 3
16 กฤช ลี่ทองอิน 3
17 อำพล จินดาวัฒนะ 3
18 ถาวร สกุลพาณิชย์ 3
19 ภูษิต ประคองสาย 3
20 ฉายศรี สุพรศิลป์ชัย 3
21 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 3
22 ยงยุทธ พงษ์สุภาพ 3
23 Health Insurance System Research Office 3
24 ณภากุล โรจนสุภัค 3
25 บุญชัย กิจสนาโยธิน 3
26 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 3
27 วรรณี นิธิยานันท์ 3
28 นภาพร วาณิชย์กุล 3
29 สมเกียรติ โพธิสัตย์ 3
30 จิรบูรณ์ โตสงวน 2
31 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
32 ประดิษฐ์ วงษ์คณารัตนกูล 2
33 นุชรี ศรีวิโรจน์ 2
34 ศรชัย เตรียมวรกุล 2
35 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
36 โรงพยาบาลเพ็ญ 2
37 หทัยชนก สุมาลี 2
38 David Hughes 2
39 เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ 2
40 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 2
41 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2
42 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 2
43 สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 2
44 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2
45 โศภณา หิรัญบูรณะ 2
46 วันรพี สมณช้างเผือก 2
47 เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์ 2
48 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 2
49 สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 2
50 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2
51 ชมรมแพทย์ชนบท 2
52 Swansea university 2
53 ศิริพร กัญชนะ 2
54 สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 2
55 จิตปราณี วาศวิท 2
56 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 2
57 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
58 กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรค 2
59 กระทรวงสาธารณสุข. สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ 2
60 กระทรวงสาธารณสุข. สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ 2
61 กิรณา แต้อารักษ์ 2
62 Phenkhae Lapying 2
63 สุธีรดา ฉิมน้อย 2
64 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 2
65 วรรณภา บำรุงเขต 2
66 Wannapha Bamrungkhet 2
67 เพ็ญแข ลาภยิ่ง 2
68 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2
69 Sutheerada Chimnoi 2
70 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2
71 วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ 2
72 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 2
73 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 2
74 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2
75 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
76 วิโรจน์ ณ ระนอง 2
77 อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล 2
78 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 2
79 ครรชิต สุขนาค 2
80 วินัย ลีสมิทธิ์ 2
81 สงครามชัย ลีทองดี 2
82 สถาบันวิจัยและประเมินผลเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 1
83 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 1
84 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
85 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
86 เด่นหล้า ปาลเดชพงศ์ 1
87 Samrit Srithamrongsawats 1
88 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 1
89 โครงการ R2R คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
90 เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ 1
91 ปัทมา ศิริเวช 1
92 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
93 พิรัส ประดิษฐวณิช 1
94 พรพิมล ผดุงสงฆ์ 1
95 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
96 กันต์ เชิญรุ่งโรจน์ 1
97 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 1
98 สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 1
99 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต 1
100 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 1
101 Natitonal Health Security Office 1
102 National Health System Reform Office 1
103 ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ 1
104 สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1
105 สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพ 1
106 Thai Health Promotion Foundation 1
107 สุวาณี สุรเสียงสังข์ 1
108 พรรวินท์ ศรีเพ็งเพชร์ 1
109 กัญจนา ติษยาธิคม 1
110 สุชาติ สรณสถาพร 1
111 การประชุมวิชการ "พลังปัญญา" สู่การพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า" (2547 : กรุงเทพมหานคร) 1
112 Health Systems Research Institute 1
113 อรพรรณ ศรีสุขวัฒนา 1
114 แพร จิตตินันทน์ 1
115 รพ.พระนครศรีอยุธยา 1
116 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 1
117 กระทรวงสาธารณสุข 1
118 ณรงศักดิ์ อังคะสุวพลา 1
119 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 1
120 ทิพิชา โปษยานนท์ 1
121 Ponpisut Jongudomsuk 1
122 กัญจนา ดิษยาธิคม 1
123 กิตตินันท์ อนรรฆมณี 1
124 กฤติยา ศรีประเสริฐ 1
125 ทัสนีย์ จันทร์น้อย 1
126 เทียม อังสาชน 1
127 Kittinan Anakamanee 1
128 ทวีเกียรติ บุญยไพศาลเจริญ 1
129 ทวีศรี กรีทอง 1
130 Taweekiat Boonyapaisarncharoen 1
131 Weerasak putthasri 1
132 ประเทือง เผ่าดิษฐ 1
133 รัชนี สรรเสริญ 1
134 ชูฉัตร ประมูลผล 1
135 วิชัย เอกพลากร 1
136 สุรเดช วลีอิทธิกุล 1
137 สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ 1
138 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
139 กรมการประกันภัย 1
140 อังสุมาลี ผลภาค 1
141 วิทยาลัยประชากรศาสตร์ 1
142 Thaworn Sakulpanit 1
143 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 1
144 Kirana Tae-arruk 1
145 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
146 Ramphai Kaewwichian 1
147 Office of Health Assurrance 1
148 Office of Policy and Strategy, Ministry of Public Health 1
149 ปิยะนารถ จาติเกตุ 1
150 Sirinthorn’s College of Public Health, Khon Kaen Province 1
151 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิริธร, จังหวัดขอนแก่น 1
152 ชาฮีดา วิริยาทร 1
153 Niphapan Suksir 1
154 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1
155 พัชนี ธรรมวันนา 1
156 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ 1
157 สำนักงานประกันสังคม 1
158 อาณัติ วรรณศรี 1
159 รังสิมา ปรีชาชาติ 1
160 สุวารี เตียงพิทักษ์ 1
161 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1
162 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2557 1
3 2555 2
4 2553 3
5 2552 2
6 2551 2
7 2547 1
8 543 42
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร : เขตสุขภาพพื้นที่พิเศษ
ปี พ.ศ. 2557
2 การรับรู้และประสบการณ์ของผู้ป่วยในการใช้บริการรักษาพยาบาลตามนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ทั่วถึงทุกคน”
ปี พ.ศ. 2555
3 เอกสารสรุปประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สรุปบทเรียนและทิศทางในอนาคตการถ่ายโอนสถานีอนามัย
4 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
ปี พ.ศ. 2553
5 เครื่องมือประเมินระบบสนับสนุนการจัดการตนเองสำหรับโรคหลอดเลือดหัวใจ เบาหวาน และความดันโลหิตสูง
6 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ข่าวสารกับความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
7 บทสรุปเพื่อการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551
ปี พ.ศ. 2552
8 จริงหรือไม่? ระบบหลักประกันสุขภาพของไทยอาจล้มละลายจากปัญหาผู้สูงอายุในอนาคตบทวิเคราะห์และทางเลือกเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
9 ข้อเสนอเชิงนโยบาย ทิศทางบริการสุขภาพปฐมภูมิ
ปี พ.ศ. 2551
10 ก้าวที่ผ่านไปบนเส้นทางการกระจายอำนาจด้านสุขภาพ : ทบทวนการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระหว่างปี 2542-2550
11 การประเมินผลโครงการพัฒนาระบบบริการตติยภูมิชั้นสูง(Excellence Center) ด้านโรคหัวใจภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2547
12 การบริหารระบบ (System administration)