ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 8
2 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 6
3 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 6
4 ปรีดา แต้อารักษ์ 6
5 จเด็จ ธรรมธัชอารี 5
6 สุรจิต สุนทรธรรม 5
7 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 5
8 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 5
9 ไม่มีข้อมูล 4
10 ประทีป ธนกิจเจริญ 4
11 รำไพ แก้ววิเชียร 4
12 นิภาพรรณ สุขศิริ 4
13 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 4
14 วลัยพร พัชรนฤมล 4
15 ณภากุล โรจนสุภัค 3
16 วรรณี นิธิยานันท์ 3
17 ฉายศรี สุพรศิลป์ชัย 3
18 อำพล จินดาวัฒนะ 3
19 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 3
20 สมเกียรติ โพธิสัตย์ 3
21 กฤช ลี่ทองอิน 3
22 ชูชัย ศรชำนิ 3
23 ยงยุทธ พงษ์สุภาพ 3
24 นภาพร วาณิชย์กุล 3
25 ถาวร สกุลพาณิชย์ 3
26 ภูษิต ประคองสาย 3
27 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 3
28 Health Insurance System Research Office 3
29 บุญชัย กิจสนาโยธิน 3
30 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
31 โรงพยาบาลเพ็ญ 2
32 เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ 2
33 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 2
34 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2
35 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2
36 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 2
37 วิโรจน์ ณ ระนอง 2
38 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
39 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 2
40 เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์ 2
41 หทัยชนก สุมาลี 2
42 David Hughes 2
43 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 2
44 Swansea university 2
45 ศิริพร กัญชนะ 2
46 สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 2
47 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2
48 ชมรมแพทย์ชนบท 2
49 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2
50 ประดิษฐ์ วงษ์คณารัตนกูล 2
51 นุชรี ศรีวิโรจน์ 2
52 ศรชัย เตรียมวรกุล 2
53 สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 2
54 จิรบูรณ์ โตสงวน 2
55 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 2
56 Sutheerada Chimnoi 2
57 Wannapha Bamrungkhet 2
58 เพ็ญแข ลาภยิ่ง 2
59 Phenkhae Lapying 2
60 กิรณา แต้อารักษ์ 2
61 วรรณภา บำรุงเขต 2
62 สุธีรดา ฉิมน้อย 2
63 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2
64 วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ 2
65 สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 2
66 โศภณา หิรัญบูรณะ 2
67 จิตปราณี วาศวิท 2
68 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
69 วันรพี สมณช้างเผือก 2
70 วินัย ลีสมิทธิ์ 2
71 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 2
72 อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล 2
73 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 2
74 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
75 ครรชิต สุขนาค 2
76 สงครามชัย ลีทองดี 2
77 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 2
78 กระทรวงสาธารณสุข. สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ 2
79 กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรค 2
80 กระทรวงสาธารณสุข. สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ 2
81 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2
82 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1
83 สุวารี เตียงพิทักษ์ 1
84 รังสิมา ปรีชาชาติ 1
85 กัญจนา ดิษยาธิคม 1
86 ชาฮีดา วิริยาทร 1
87 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
88 อาณัติ วรรณศรี 1
89 Ramphai Kaewwichian 1
90 Niphapan Suksir 1
91 Thaworn Sakulpanit 1
92 Taweekiat Boonyapaisarncharoen 1
93 Weerasak putthasri 1
94 Kirana Tae-arruk 1
95 ทวีศรี กรีทอง 1
96 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 1
97 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1
98 พัชนี ธรรมวันนา 1
99 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ 1
100 สำนักงานประกันสังคม 1
101 สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 1
102 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 1
103 ทวีเกียรติ บุญยไพศาลเจริญ 1
104 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต 1
105 กันต์ เชิญรุ่งโรจน์ 1
106 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 1
107 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 1
108 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 1
109 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
110 สถาบันวิจัยและประเมินผลเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 1
111 ปัทมา ศิริเวช 1
112 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
113 Sirinthorn’s College of Public Health, Khon Kaen Province 1
114 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิริธร, จังหวัดขอนแก่น 1
115 Office of Policy and Strategy, Ministry of Public Health 1
116 ปิยะนารถ จาติเกตุ 1
117 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 1
118 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
119 พิรัส ประดิษฐวณิช 1
120 ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ 1
121 Office of Health Assurrance 1
122 วิชัย เอกพลากร 1
123 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 1
124 ทิพิชา โปษยานนท์ 1
125 กระทรวงสาธารณสุข 1
126 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 1
127 ณรงศักดิ์ อังคะสุวพลา 1
128 Health Systems Research Institute 1
129 สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1
130 สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพ 1
131 การประชุมวิชการ "พลังปัญญา" สู่การพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า" (2547 : กรุงเทพมหานคร) 1
132 อรพรรณ ศรีสุขวัฒนา 1
133 แพร จิตตินันทน์ 1
134 เด่นหล้า ปาลเดชพงศ์ 1
135 เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ 1
136 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
137 โครงการ R2R คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
138 Samrit Srithamrongsawats 1
139 รพ.พระนครศรีอยุธยา 1
140 Ponpisut Jongudomsuk 1
141 พรพิมล ผดุงสงฆ์ 1
142 Natitonal Health Security Office 1
143 National Health System Reform Office 1
144 รัชนี สรรเสริญ 1
145 กรมการประกันภัย 1
146 อังสุมาลี ผลภาค 1
147 ประเทือง เผ่าดิษฐ 1
148 เทียม อังสาชน 1
149 กิตตินันท์ อนรรฆมณี 1
150 กฤติยา ศรีประเสริฐ 1
151 ทัสนีย์ จันทร์น้อย 1
152 วิทยาลัยประชากรศาสตร์ 1
153 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
154 สุชาติ สรณสถาพร 1
155 สุวาณี สุรเสียงสังข์ 1
156 Thai Health Promotion Foundation 1
157 กัญจนา ติษยาธิคม 1
158 พรรวินท์ ศรีเพ็งเพชร์ 1
159 สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ 1
160 ชูฉัตร ประมูลผล 1
161 สุรเดช วลีอิทธิกุล 1
162 Kittinan Anakamanee 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2557 1
3 2555 2
4 2553 3
5 2552 2
6 2551 2
7 2547 1
8 543 42
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร : เขตสุขภาพพื้นที่พิเศษ
ปี พ.ศ. 2557
2 การรับรู้และประสบการณ์ของผู้ป่วยในการใช้บริการรักษาพยาบาลตามนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ทั่วถึงทุกคน”
ปี พ.ศ. 2555
3 เอกสารสรุปประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สรุปบทเรียนและทิศทางในอนาคตการถ่ายโอนสถานีอนามัย
4 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
ปี พ.ศ. 2553
5 เครื่องมือประเมินระบบสนับสนุนการจัดการตนเองสำหรับโรคหลอดเลือดหัวใจ เบาหวาน และความดันโลหิตสูง
6 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ข่าวสารกับความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
7 บทสรุปเพื่อการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551
ปี พ.ศ. 2552
8 จริงหรือไม่? ระบบหลักประกันสุขภาพของไทยอาจล้มละลายจากปัญหาผู้สูงอายุในอนาคตบทวิเคราะห์และทางเลือกเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
9 ข้อเสนอเชิงนโยบาย ทิศทางบริการสุขภาพปฐมภูมิ
ปี พ.ศ. 2551
10 ก้าวที่ผ่านไปบนเส้นทางการกระจายอำนาจด้านสุขภาพ : ทบทวนการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระหว่างปี 2542-2550
11 การประเมินผลโครงการพัฒนาระบบบริการตติยภูมิชั้นสูง(Excellence Center) ด้านโรคหัวใจภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2547
12 การบริหารระบบ (System administration)