ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 8
2 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 6
3 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 6
4 ปรีดา แต้อารักษ์ 6
5 จเด็จ ธรรมธัชอารี 5
6 สุรจิต สุนทรธรรม 5
7 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 5
8 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 5
9 ไม่มีข้อมูล 4
10 ประทีป ธนกิจเจริญ 4
11 รำไพ แก้ววิเชียร 4
12 นิภาพรรณ สุขศิริ 4
13 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 4
14 วลัยพร พัชรนฤมล 4
15 ณภากุล โรจนสุภัค 3
16 วรรณี นิธิยานันท์ 3
17 ฉายศรี สุพรศิลป์ชัย 3
18 อำพล จินดาวัฒนะ 3
19 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 3
20 สมเกียรติ โพธิสัตย์ 3
21 กฤช ลี่ทองอิน 3
22 ชูชัย ศรชำนิ 3
23 ยงยุทธ พงษ์สุภาพ 3
24 นภาพร วาณิชย์กุล 3
25 ถาวร สกุลพาณิชย์ 3
26 ภูษิต ประคองสาย 3
27 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 3
28 Health Insurance System Research Office 3
29 บุญชัย กิจสนาโยธิน 3
30 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 2
31 เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ 2
32 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2
33 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
34 จิรบูรณ์ โตสงวน 2
35 เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์ 2
36 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 2
37 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2
38 ประดิษฐ์ วงษ์คณารัตนกูล 2
39 หทัยชนก สุมาลี 2
40 โรงพยาบาลเพ็ญ 2
41 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
42 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2
43 สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 2
44 ศิริพร กัญชนะ 2
45 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 2
46 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2
47 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 2
48 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 2
49 Swansea university 2
50 ศรชัย เตรียมวรกุล 2
51 David Hughes 2
52 สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 2
53 ชมรมแพทย์ชนบท 2
54 นุชรี ศรีวิโรจน์ 2
55 สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 2
56 Phenkhae Lapying 2
57 เพ็ญแข ลาภยิ่ง 2
58 กิรณา แต้อารักษ์ 2
59 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
60 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 2
61 Sutheerada Chimnoi 2
62 Wannapha Bamrungkhet 2
63 โศภณา หิรัญบูรณะ 2
64 วิโรจน์ ณ ระนอง 2
65 วันรพี สมณช้างเผือก 2
66 จิตปราณี วาศวิท 2
67 วรรณภา บำรุงเขต 2
68 กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรค 2
69 สุธีรดา ฉิมน้อย 2
70 อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล 2
71 สงครามชัย ลีทองดี 2
72 วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ 2
73 กระทรวงสาธารณสุข. สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ 2
74 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2
75 วินัย ลีสมิทธิ์ 2
76 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
77 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 2
78 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2
79 กระทรวงสาธารณสุข. สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ 2
80 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 2
81 ครรชิต สุขนาค 2
82 Niphapan Suksir 1
83 Ramphai Kaewwichian 1
84 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
85 ชาฮีดา วิริยาทร 1
86 Office of Health Assurrance 1
87 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิริธร, จังหวัดขอนแก่น 1
88 รังสิมา ปรีชาชาติ 1
89 Office of Policy and Strategy, Ministry of Public Health 1
90 Kirana Tae-arruk 1
91 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1
92 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ 1
93 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 1
94 Sirinthorn’s College of Public Health, Khon Kaen Province 1
95 พัชนี ธรรมวันนา 1
96 สำนักงานประกันสังคม 1
97 กัญจนา ดิษยาธิคม 1
98 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1
99 อาณัติ วรรณศรี 1
100 สุวารี เตียงพิทักษ์ 1
101 สถาบันวิจัยและประเมินผลเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 1
102 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
103 Thaworn Sakulpanit 1
104 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 1
105 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 1
106 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 1
107 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
108 โครงการ R2R คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
109 เด่นหล้า ปาลเดชพงศ์ 1
110 เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ 1
111 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 1
112 สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 1
113 พิรัส ประดิษฐวณิช 1
114 ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ 1
115 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 1
116 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
117 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
118 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต 1
119 กันต์ เชิญรุ่งโรจน์ 1
120 ปัทมา ศิริเวช 1
121 ปิยะนารถ จาติเกตุ 1
122 วิทยาลัยประชากรศาสตร์ 1
123 สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพ 1
124 การประชุมวิชการ "พลังปัญญา" สู่การพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า" (2547 : กรุงเทพมหานคร) 1
125 Health Systems Research Institute 1
126 ณรงศักดิ์ อังคะสุวพลา 1
127 สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1
128 Natitonal Health Security Office 1
129 สุวาณี สุรเสียงสังข์ 1
130 Thai Health Promotion Foundation 1
131 National Health System Reform Office 1
132 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 1
133 ทิพิชา โปษยานนท์ 1
134 Ponpisut Jongudomsuk 1
135 พรพิมล ผดุงสงฆ์ 1
136 Samrit Srithamrongsawats 1
137 รพ.พระนครศรีอยุธยา 1
138 แพร จิตตินันทน์ 1
139 กระทรวงสาธารณสุข 1
140 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 1
141 อรพรรณ ศรีสุขวัฒนา 1
142 สุชาติ สรณสถาพร 1
143 กัญจนา ติษยาธิคม 1
144 กฤติยา ศรีประเสริฐ 1
145 ทัสนีย์ จันทร์น้อย 1
146 เทียม อังสาชน 1
147 กิตตินันท์ อนรรฆมณี 1
148 Kittinan Anakamanee 1
149 Taweekiat Boonyapaisarncharoen 1
150 Weerasak putthasri 1
151 ทวีเกียรติ บุญยไพศาลเจริญ 1
152 ประเทือง เผ่าดิษฐ 1
153 รัชนี สรรเสริญ 1
154 วิชัย เอกพลากร 1
155 สุรเดช วลีอิทธิกุล 1
156 พรรวินท์ ศรีเพ็งเพชร์ 1
157 ชูฉัตร ประมูลผล 1
158 สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ 1
159 กรมการประกันภัย 1
160 อังสุมาลี ผลภาค 1
161 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
162 ทวีศรี กรีทอง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2557 1
3 2555 2
4 2553 3
5 2552 2
6 2551 2
7 2547 1
8 543 42
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร : เขตสุขภาพพื้นที่พิเศษ
ปี พ.ศ. 2557
2 การรับรู้และประสบการณ์ของผู้ป่วยในการใช้บริการรักษาพยาบาลตามนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ทั่วถึงทุกคน”
ปี พ.ศ. 2555
3 เอกสารสรุปประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สรุปบทเรียนและทิศทางในอนาคตการถ่ายโอนสถานีอนามัย
4 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
ปี พ.ศ. 2553
5 เครื่องมือประเมินระบบสนับสนุนการจัดการตนเองสำหรับโรคหลอดเลือดหัวใจ เบาหวาน และความดันโลหิตสูง
6 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ข่าวสารกับความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
7 บทสรุปเพื่อการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551
ปี พ.ศ. 2552
8 จริงหรือไม่? ระบบหลักประกันสุขภาพของไทยอาจล้มละลายจากปัญหาผู้สูงอายุในอนาคตบทวิเคราะห์และทางเลือกเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
9 ข้อเสนอเชิงนโยบาย ทิศทางบริการสุขภาพปฐมภูมิ
ปี พ.ศ. 2551
10 ก้าวที่ผ่านไปบนเส้นทางการกระจายอำนาจด้านสุขภาพ : ทบทวนการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระหว่างปี 2542-2550
11 การประเมินผลโครงการพัฒนาระบบบริการตติยภูมิชั้นสูง(Excellence Center) ด้านโรคหัวใจภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2547
12 การบริหารระบบ (System administration)