ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 8
2 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 6
3 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 6
4 ปรีดา แต้อารักษ์ 6
5 จเด็จ ธรรมธัชอารี 5
6 สุรจิต สุนทรธรรม 5
7 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 5
8 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 5
9 รำไพ แก้ววิเชียร 4
10 ไม่มีข้อมูล 4
11 นิภาพรรณ สุขศิริ 4
12 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 4
13 วลัยพร พัชรนฤมล 4
14 ประทีป ธนกิจเจริญ 4
15 สมเกียรติ โพธิสัตย์ 3
16 นภาพร วาณิชย์กุล 3
17 วรรณี นิธิยานันท์ 3
18 กฤช ลี่ทองอิน 3
19 ชูชัย ศรชำนิ 3
20 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 3
21 ณภากุล โรจนสุภัค 3
22 ฉายศรี สุพรศิลป์ชัย 3
23 อำพล จินดาวัฒนะ 3
24 บุญชัย กิจสนาโยธิน 3
25 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 3
26 ยงยุทธ พงษ์สุภาพ 3
27 Health Insurance System Research Office 3
28 ถาวร สกุลพาณิชย์ 3
29 ภูษิต ประคองสาย 3
30 วิโรจน์ ณ ระนอง 2
31 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2
32 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 2
33 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2
34 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 2
35 สงครามชัย ลีทองดี 2
36 วินัย ลีสมิทธิ์ 2
37 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 2
38 เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์ 2
39 อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล 2
40 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
41 วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ 2
42 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 2
43 นุชรี ศรีวิโรจน์ 2
44 ประดิษฐ์ วงษ์คณารัตนกูล 2
45 ศรชัย เตรียมวรกุล 2
46 David Hughes 2
47 ครรชิต สุขนาค 2
48 จิรบูรณ์ โตสงวน 2
49 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
50 โรงพยาบาลเพ็ญ 2
51 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
52 เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ 2
53 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2
54 หทัยชนก สุมาลี 2
55 สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 2
56 สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 2
57 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2
58 โศภณา หิรัญบูรณะ 2
59 วันรพี สมณช้างเผือก 2
60 จิตปราณี วาศวิท 2
61 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 2
62 สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 2
63 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2
64 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 2
65 ชมรมแพทย์ชนบท 2
66 Swansea university 2
67 ศิริพร กัญชนะ 2
68 สุธีรดา ฉิมน้อย 2
69 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 2
70 กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรค 2
71 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 2
72 กระทรวงสาธารณสุข. สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ 2
73 วรรณภา บำรุงเขต 2
74 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2
75 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
76 กระทรวงสาธารณสุข. สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ 2
77 กิรณา แต้อารักษ์ 2
78 Sutheerada Chimnoi 2
79 Wannapha Bamrungkhet 2
80 เพ็ญแข ลาภยิ่ง 2
81 Phenkhae Lapying 2
82 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 1
83 พัชนี ธรรมวันนา 1
84 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1
85 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ 1
86 อาณัติ วรรณศรี 1
87 กัญจนา ดิษยาธิคม 1
88 Thaworn Sakulpanit 1
89 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1
90 สำนักงานประกันสังคม 1
91 กิตตินันท์ อนรรฆมณี 1
92 ทัสนีย์ จันทร์น้อย 1
93 เทียม อังสาชน 1
94 สุวารี เตียงพิทักษ์ 1
95 กฤติยา ศรีประเสริฐ 1
96 Kittinan Anakamanee 1
97 Taweekiat Boonyapaisarncharoen 1
98 Weerasak putthasri 1
99 ทวีเกียรติ บุญยไพศาลเจริญ 1
100 ทวีศรี กรีทอง 1
101 พิรัส ประดิษฐวณิช 1
102 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
103 ประเทือง เผ่าดิษฐ 1
104 ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ 1
105 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 1
106 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
107 ปัทมา ศิริเวช 1
108 สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 1
109 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต 1
110 กันต์ เชิญรุ่งโรจน์ 1
111 ปิยะนารถ จาติเกตุ 1
112 Sirinthorn’s College of Public Health, Khon Kaen Province 1
113 Ramphai Kaewwichian 1
114 ชาฮีดา วิริยาทร 1
115 Niphapan Suksir 1
116 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
117 Kirana Tae-arruk 1
118 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิริธร, จังหวัดขอนแก่น 1
119 Office of Policy and Strategy, Ministry of Public Health 1
120 Office of Health Assurrance 1
121 รังสิมา ปรีชาชาติ 1
122 Thai Health Promotion Foundation 1
123 รพ.พระนครศรีอยุธยา 1
124 Ponpisut Jongudomsuk 1
125 พรพิมล ผดุงสงฆ์ 1
126 Samrit Srithamrongsawats 1
127 แพร จิตตินันทน์ 1
128 อรพรรณ ศรีสุขวัฒนา 1
129 ทิพิชา โปษยานนท์ 1
130 กระทรวงสาธารณสุข 1
131 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 1
132 โครงการ R2R คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
133 เด่นหล้า ปาลเดชพงศ์ 1
134 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 1
135 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 1
136 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 1
137 สถาบันวิจัยและประเมินผลเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 1
138 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
139 เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ 1
140 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
141 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 1
142 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 1
143 ณรงศักดิ์ อังคะสุวพลา 1
144 ชูฉัตร ประมูลผล 1
145 วิชัย เอกพลากร 1
146 สุรเดช วลีอิทธิกุล 1
147 สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ 1
148 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
149 กรมการประกันภัย 1
150 อังสุมาลี ผลภาค 1
151 วิทยาลัยประชากรศาสตร์ 1
152 พรรวินท์ ศรีเพ็งเพชร์ 1
153 กัญจนา ติษยาธิคม 1
154 สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพ 1
155 การประชุมวิชการ "พลังปัญญา" สู่การพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า" (2547 : กรุงเทพมหานคร) 1
156 Health Systems Research Institute 1
157 สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1
158 Natitonal Health Security Office 1
159 สุชาติ สรณสถาพร 1
160 สุวาณี สุรเสียงสังข์ 1
161 National Health System Reform Office 1
162 รัชนี สรรเสริญ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2557 1
3 2555 2
4 2553 3
5 2552 2
6 2551 2
7 2547 1
8 543 42
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร : เขตสุขภาพพื้นที่พิเศษ
ปี พ.ศ. 2557
2 การรับรู้และประสบการณ์ของผู้ป่วยในการใช้บริการรักษาพยาบาลตามนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ทั่วถึงทุกคน”
ปี พ.ศ. 2555
3 เอกสารสรุปประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สรุปบทเรียนและทิศทางในอนาคตการถ่ายโอนสถานีอนามัย
4 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
ปี พ.ศ. 2553
5 เครื่องมือประเมินระบบสนับสนุนการจัดการตนเองสำหรับโรคหลอดเลือดหัวใจ เบาหวาน และความดันโลหิตสูง
6 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ข่าวสารกับความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
7 บทสรุปเพื่อการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551
ปี พ.ศ. 2552
8 จริงหรือไม่? ระบบหลักประกันสุขภาพของไทยอาจล้มละลายจากปัญหาผู้สูงอายุในอนาคตบทวิเคราะห์และทางเลือกเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
9 ข้อเสนอเชิงนโยบาย ทิศทางบริการสุขภาพปฐมภูมิ
ปี พ.ศ. 2551
10 ก้าวที่ผ่านไปบนเส้นทางการกระจายอำนาจด้านสุขภาพ : ทบทวนการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระหว่างปี 2542-2550
11 การประเมินผลโครงการพัฒนาระบบบริการตติยภูมิชั้นสูง(Excellence Center) ด้านโรคหัวใจภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2547
12 การบริหารระบบ (System administration)