ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พฤกษา บุกบุญ 8
2 ทัศนีย์ ญาณะ 6
3 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 6
4 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 5
5 ไม่มีข้อมูล 5
6 เกษม เวชสุทธานนท์ 3
7 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 3
8 ผการัตน์ ฤทธิ์ศรีบุญ 2
9 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 2
10 ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ 2
11 วัชริน สินธวานนท์ 2
12 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
13 สำนักงานสนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
14 สิรินาฏ นิภาพร 1
15 วินัย ลีสมิทธิ์ 1
16 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 1
17 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน นครสวรรค์ 1
18 รวีวรรณ เผ่ากัณหา 1
19 กฤษณา คำมูล 1
20 กันยา บุญธรรม 1
21 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 1
22 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
23 สตางค์ ศุภผล 1
24 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
25 สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 1
26 อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม 1
27 ลัดดา ดำริการเลิศ 1
28 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
29 รัชดา พิพัฒน์ศาสตร์ 1
30 ภัทระ แสนไชยสุริยา 1
31 โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 1
32 นครสวรรค์. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน 1
33 พิษณุโลก. โรงพยาบาลพุทธชินราช 1
34 พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2552 1
3 543 14