ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พัชนี ธรรมวันนา 7
2 บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ 7
3 สุธีรดา ฉิมน้อย 6
4 พัฒนาวิไล อินใหม 6
5 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 6
6 นพคุณ ธรรมธัชอารี 5
7 Health Insurance System Research Office 5
8 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 4
9 วรรณภา บำรุงเขต 4
10 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 4
11 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 4
12 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 4
13 ถาวร สกุลพาณิชย์ 4
14 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 3
15 อังสุมาลี ผลภาค 3
16 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 3
17 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 3
18 รัชนี สรรเสริญ 3
19 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 3
20 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 3
21 สำนักงานประกันสังคม 3
22 อาณัติ วรรณศรี 3
23 สงครามชัย ลีทองดี 3
24 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
25 เพ็ญแข ลาภยิ่ง 2
26 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ 2
27 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2
28 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 2
29 หนึ่งฤทัย สุกใส 2
30 ทัศนีย์ ญาณะ 2
31 Wannapha Bamrungkhet 2
32 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 2
33 Chulaporn Limwattananon 2
34 พรพิศ ศิลขวุธท์ 2
35 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 2
36 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 2
37 Sutheerada Chimnoi 2
38 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
39 ไม่มีข้อมูล 2
40 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 2
41 ภัทระ แสนไชยสุริยา 2
42 มุกดา สำนวนกลาง 2
43 นธีรัตน์ ธรรม์โรจน์ 2
44 เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 2
45 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 2
46 โรงพยาบาลรามาธิบดี. คณะแพทยศาสตร์ 1
47 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 1
48 อนุชา เศรษฐเสถียร 1
49 Onanong Waleekhachonloet 1
50 Patchanee Thamwanna 1
51 วิทยา ชาติบัญชาชัย 1
52 ประไพร อุตมา 1
53 จิตติ โฆษิตชัยวัฒน์ 1
54 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
55 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 1
56 แพร จิตตินันทน์ 1
57 วินัย ลีสมิทธิ์ 1
58 กรมอนามัย 1
59 โรงพยาบาลขอนแก่น. ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด 1
60 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
61 อุทุมพร วงษ์ศิลป์ 1
62 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
63 จังหวัดนนทบุรี. โรงพยาบาลบางใหญ่ 1
64 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
65 วิชัย เอกพลากร 1
66 อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 1
67 สำนักวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 1
68 ธัญธิตา วิสัยจร 1
69 เชิดชัย สุนทรภาส 1
70 ธนภร ชัยจิต 1
71 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข 1
72 สิรินาฏ นิภาพร 1
73 พิมประภา กิจวิธี 1
74 ชมพูนุท ไทยจินดา 1
75 ฐิติกร โตโพธิ์ไทย 1
76 Thananan Rattanachotphanit 1
77 Pornpit Silkavute 1
78 สรพงษ์ วิชกูล 1
79 ยงยุทธ พงษ์สุภาพ 1
80 วิชช์ เกษมทรัพย์ 1
81 ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ 1
82 นงลักษณ์ พะไกยะ 1
83 จังหวัดจันทบุรี. โรงพยาบาลพระปกเกล้า 1
84 ทวีศรี กรีทอง 1
85 สุพินดา สาทรกิจ 1
86 ครรชิต สุขนาค 1
87 ผลิดา ภูธรใจ 1
88 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์ 1
89 วัฒน์ชัย จรูญวรรธนะ 1
90 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1
91 จิตปราณี วาศวิท 1
92 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1
93 ชาญวิทย์ ทระเทพ 1
94 ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ 1
95 ทัสนีย์ จันทร์น้อย 1
96 บุญชัย กิจสนาโยธิน 1
97 เทียม อังสาชน 1
98 กฤติยา ศรีประเสริฐ 1
99 สำนักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
100 กรมอนามัย. สำนักทันตสาธารณสุข 1
101 พันทิพย์ ธรรมสโรช 1
102 กัญจนา ดิษยาธิคม 1
103 สุวารี เตียงพิทักษ์ 1
104 สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย 1
105 Kwanjai Amnatsatsue 1
106 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
107 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
108 International Health Policy Program, Thailand 1
109 Faculty of Public Health, Mahidol University 1
110 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
111 Faculty of Nursing, Chulalongkorn University 1
112 แพรว เอี่ยมน้อย 1
113 ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ 1
114 ศิริพันธุ์ สาสัตย์ 1
115 ชาฮีดา วิริยาทร 1
116 รังสิมา ปรีชาชาติ 1
117 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
118 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 1
119 จเร วิชาไทย 1
120 Siriphan Sasat 1
121 Sinchai Torwatanakitkul 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 1
3 2554 4
4 2552 1
5 543 56
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การรับรู้และประสบการณ์ของผู้ป่วยในการใช้บริการรักษาพยาบาลตามนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ทั่วถึงทุกคน”
ปี พ.ศ. 2555
2 ผลการประเมินหนึ่งทศวรรษระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2554
3 การศึกษาผลของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลต่อการเสริมพลังอำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรชุมชนในการจัดการปัญหาสุขภาพชุมชน
4 การวิจัยศึกษาต้นทุนบริการของโรงเรียนแพทย์ :เรื่องประสิทธิภาพทางเทคนิคและปัจจัยที่กำหนดประสิทธิภาพทางเทคนิคของโรงพยาบาลศูนย์ในประเทศไทย
5 รายงานสถานการณ์การคลังและประสิทธิภาพของสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขไตรมาส 4 [กรกฎาคม – กันยายน 2553]
6 สถานการณ์ระบบบริการสาธารณสุข ไตรมาส 3 [เมษายน – มิถุนายน 2553]
ปี พ.ศ. 2552
7 การศึกษาแนวทางการพัฒนาภารกิจกระทรวงสาธารณสุขสู่บทบาทผู้กำหนดนโยบายและกำกับทิศทางระบบการคลังสุขภาพของประเทศ