ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พัชนี ธรรมวันนา 7
2 บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ 7
3 สุธีรดา ฉิมน้อย 6
4 พัฒนาวิไล อินใหม 6
5 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 6
6 นพคุณ ธรรมธัชอารี 5
7 Health Insurance System Research Office 5
8 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 4
9 วรรณภา บำรุงเขต 4
10 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 4
11 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 4
12 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 4
13 ถาวร สกุลพาณิชย์ 4
14 อังสุมาลี ผลภาค 3
15 รัชนี สรรเสริญ 3
16 อาณัติ วรรณศรี 3
17 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 3
18 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 3
19 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 3
20 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 3
21 สงครามชัย ลีทองดี 3
22 สำนักงานประกันสังคม 3
23 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 3
24 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 2
25 พรพิศ ศิลขวุธท์ 2
26 Chulaporn Limwattananon 2
27 หนึ่งฤทัย สุกใส 2
28 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2
29 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 2
30 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
31 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 2
32 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 2
33 Wannapha Bamrungkhet 2
34 Sutheerada Chimnoi 2
35 ภัทระ แสนไชยสุริยา 2
36 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 2
37 ไม่มีข้อมูล 2
38 เพ็ญแข ลาภยิ่ง 2
39 เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 2
40 นธีรัตน์ ธรรม์โรจน์ 2
41 ทัศนีย์ ญาณะ 2
42 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ 2
43 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
44 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 2
45 มุกดา สำนวนกลาง 2
46 โรงพยาบาลขอนแก่น. ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด 1
47 Patchanee Thamwanna 1
48 จังหวัดจันทบุรี. โรงพยาบาลพระปกเกล้า 1
49 Pornpit Silkavute 1
50 วิชัย เอกพลากร 1
51 ประไพร อุตมา 1
52 Thananan Rattanachotphanit 1
53 สรพงษ์ วิชกูล 1
54 วิทยา ชาติบัญชาชัย 1
55 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
56 อุทุมพร วงษ์ศิลป์ 1
57 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
58 จังหวัดนนทบุรี. โรงพยาบาลบางใหญ่ 1
59 ยงยุทธ พงษ์สุภาพ 1
60 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 1
61 จิตติ โฆษิตชัยวัฒน์ 1
62 อนุชา เศรษฐเสถียร 1
63 โรงพยาบาลรามาธิบดี. คณะแพทยศาสตร์ 1
64 Onanong Waleekhachonloet 1
65 ชมพูนุท ไทยจินดา 1
66 บุญชัย กิจสนาโยธิน 1
67 เทียม อังสาชน 1
68 สิรินาฏ นิภาพร 1
69 ทัสนีย์ จันทร์น้อย 1
70 กฤติยา ศรีประเสริฐ 1
71 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
72 พันทิพย์ ธรรมสโรช 1
73 สำนักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
74 พิมประภา กิจวิธี 1
75 ธนภร ชัยจิต 1
76 ฐิติกร โตโพธิ์ไทย 1
77 ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ 1
78 นงลักษณ์ พะไกยะ 1
79 ธัญธิตา วิสัยจร 1
80 สำนักวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 1
81 เชิดชัย สุนทรภาส 1
82 อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 1
83 วิชช์ เกษมทรัพย์ 1
84 ชาฮีดา วิริยาทร 1
85 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1
86 จิตปราณี วาศวิท 1
87 ทวีศรี กรีทอง 1
88 กัญจนา ดิษยาธิคม 1
89 สุวารี เตียงพิทักษ์ 1
90 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
91 ศิริพันธุ์ สาสัตย์ 1
92 รังสิมา ปรีชาชาติ 1
93 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1
94 วัฒน์ชัย จรูญวรรธนะ 1
95 ชาญวิทย์ ทระเทพ 1
96 ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ 1
97 กรมอนามัย. สำนักทันตสาธารณสุข 1
98 ผลิดา ภูธรใจ 1
99 ครรชิต สุขนาค 1
100 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์ 1
101 สุพินดา สาทรกิจ 1
102 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 1
103 Siriphan Sasat 1
104 Sinchai Torwatanakitkul 1
105 Faculty of Public Health, Mahidol University 1
106 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
107 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข 1
108 กรมอนามัย 1
109 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 1
110 แพร จิตตินันทน์ 1
111 วินัย ลีสมิทธิ์ 1
112 Faculty of Nursing, Chulalongkorn University 1
113 International Health Policy Program, Thailand 1
114 แพรว เอี่ยมน้อย 1
115 ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ 1
116 จเร วิชาไทย 1
117 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
118 Kwanjai Amnatsatsue 1
119 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
120 สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย 1
121 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 1
3 2554 4
4 2552 1
5 543 56
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การรับรู้และประสบการณ์ของผู้ป่วยในการใช้บริการรักษาพยาบาลตามนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ทั่วถึงทุกคน”
ปี พ.ศ. 2555
2 ผลการประเมินหนึ่งทศวรรษระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2554
3 การศึกษาผลของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลต่อการเสริมพลังอำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรชุมชนในการจัดการปัญหาสุขภาพชุมชน
4 การวิจัยศึกษาต้นทุนบริการของโรงเรียนแพทย์ :เรื่องประสิทธิภาพทางเทคนิคและปัจจัยที่กำหนดประสิทธิภาพทางเทคนิคของโรงพยาบาลศูนย์ในประเทศไทย
5 รายงานสถานการณ์การคลังและประสิทธิภาพของสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขไตรมาส 4 [กรกฎาคม – กันยายน 2553]
6 สถานการณ์ระบบบริการสาธารณสุข ไตรมาส 3 [เมษายน – มิถุนายน 2553]
ปี พ.ศ. 2552
7 การศึกษาแนวทางการพัฒนาภารกิจกระทรวงสาธารณสุขสู่บทบาทผู้กำหนดนโยบายและกำกับทิศทางระบบการคลังสุขภาพของประเทศ