ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พัชนี ธรรมวันนา 7
2 บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ 7
3 สุธีรดา ฉิมน้อย 6
4 พัฒนาวิไล อินใหม 6
5 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 6
6 นพคุณ ธรรมธัชอารี 5
7 Health Insurance System Research Office 5
8 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 4
9 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 4
10 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 4
11 ถาวร สกุลพาณิชย์ 4
12 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 4
13 วรรณภา บำรุงเขต 4
14 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 3
15 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 3
16 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 3
17 สงครามชัย ลีทองดี 3
18 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 3
19 อาณัติ วรรณศรี 3
20 สำนักงานประกันสังคม 3
21 รัชนี สรรเสริญ 3
22 อังสุมาลี ผลภาค 3
23 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 3
24 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 2
25 ทัศนีย์ ญาณะ 2
26 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
27 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ 2
28 มุกดา สำนวนกลาง 2
29 Chulaporn Limwattananon 2
30 เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 2
31 พรพิศ ศิลขวุธท์ 2
32 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2
33 เพ็ญแข ลาภยิ่ง 2
34 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
35 Sutheerada Chimnoi 2
36 หนึ่งฤทัย สุกใส 2
37 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 2
38 ภัทระ แสนไชยสุริยา 2
39 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 2
40 Wannapha Bamrungkhet 2
41 ไม่มีข้อมูล 2
42 นธีรัตน์ ธรรม์โรจน์ 2
43 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 2
44 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 2
45 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 2
46 Sinchai Torwatanakitkul 1
47 Faculty of Public Health, Mahidol University 1
48 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข 1
49 วินัย ลีสมิทธิ์ 1
50 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 1
51 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
52 แพร จิตตินันทน์ 1
53 กรมอนามัย 1
54 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
55 แพรว เอี่ยมน้อย 1
56 ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ 1
57 จเร วิชาไทย 1
58 Siriphan Sasat 1
59 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
60 Kwanjai Amnatsatsue 1
61 International Health Policy Program, Thailand 1
62 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
63 สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย 1
64 Faculty of Nursing, Chulalongkorn University 1
65 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
66 โรงพยาบาลขอนแก่น. ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด 1
67 Patchanee Thamwanna 1
68 ประไพร อุตมา 1
69 จังหวัดจันทบุรี. โรงพยาบาลพระปกเกล้า 1
70 สรพงษ์ วิชกูล 1
71 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 1
72 Thananan Rattanachotphanit 1
73 Pornpit Silkavute 1
74 Onanong Waleekhachonloet 1
75 จิตติ โฆษิตชัยวัฒน์ 1
76 อุทุมพร วงษ์ศิลป์ 1
77 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
78 จังหวัดนนทบุรี. โรงพยาบาลบางใหญ่ 1
79 วิทยา ชาติบัญชาชัย 1
80 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 1
81 อนุชา เศรษฐเสถียร 1
82 โรงพยาบาลรามาธิบดี. คณะแพทยศาสตร์ 1
83 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
84 บุญชัย กิจสนาโยธิน 1
85 ธนภร ชัยจิต 1
86 เชิดชัย สุนทรภาส 1
87 อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 1
88 พิมประภา กิจวิธี 1
89 สิรินาฏ นิภาพร 1
90 กฤติยา ศรีประเสริฐ 1
91 ทัสนีย์ จันทร์น้อย 1
92 เทียม อังสาชน 1
93 สำนักวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 1
94 ธัญธิตา วิสัยจร 1
95 วิชช์ เกษมทรัพย์ 1
96 ยงยุทธ พงษ์สุภาพ 1
97 วิชัย เอกพลากร 1
98 นงลักษณ์ พะไกยะ 1
99 ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ 1
100 ชมพูนุท ไทยจินดา 1
101 ฐิติกร โตโพธิ์ไทย 1
102 สำนักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
103 พันทิพย์ ธรรมสโรช 1
104 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1
105 จิตปราณี วาศวิท 1
106 ทวีศรี กรีทอง 1
107 กัญจนา ดิษยาธิคม 1
108 สุวารี เตียงพิทักษ์ 1
109 ศิริพันธุ์ สาสัตย์ 1
110 ชาฮีดา วิริยาทร 1
111 รังสิมา ปรีชาชาติ 1
112 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1
113 วัฒน์ชัย จรูญวรรธนะ 1
114 ชาญวิทย์ ทระเทพ 1
115 ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ 1
116 กรมอนามัย. สำนักทันตสาธารณสุข 1
117 ผลิดา ภูธรใจ 1
118 ครรชิต สุขนาค 1
119 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์ 1
120 สุพินดา สาทรกิจ 1
121 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 1
3 2554 4
4 2552 1
5 543 56
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การรับรู้และประสบการณ์ของผู้ป่วยในการใช้บริการรักษาพยาบาลตามนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ทั่วถึงทุกคน”
ปี พ.ศ. 2555
2 ผลการประเมินหนึ่งทศวรรษระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2554
3 การศึกษาผลของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลต่อการเสริมพลังอำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรชุมชนในการจัดการปัญหาสุขภาพชุมชน
4 การวิจัยศึกษาต้นทุนบริการของโรงเรียนแพทย์ :เรื่องประสิทธิภาพทางเทคนิคและปัจจัยที่กำหนดประสิทธิภาพทางเทคนิคของโรงพยาบาลศูนย์ในประเทศไทย
5 รายงานสถานการณ์การคลังและประสิทธิภาพของสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขไตรมาส 4 [กรกฎาคม – กันยายน 2553]
6 สถานการณ์ระบบบริการสาธารณสุข ไตรมาส 3 [เมษายน – มิถุนายน 2553]
ปี พ.ศ. 2552
7 การศึกษาแนวทางการพัฒนาภารกิจกระทรวงสาธารณสุขสู่บทบาทผู้กำหนดนโยบายและกำกับทิศทางระบบการคลังสุขภาพของประเทศ