ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เครือข่ายภาคเหนือ
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การเพาะเลี้ยงปลาเลียหินเพื่อการบริโภคและการอนุรักษ์
2 การศึกษาการผลิตก๊าซชีวภาพจากการหมักเศษวัชพืช/ของเหลือใช้จากการเกษตรร่วมกับของเสียจากสุกร
3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวพองปราศจากน้ำมันพืช
ปี พ.ศ. 2557
4 ต้นแบบการผลิตโปรตีนเลี้ยงสัตว์ในระบบเกษตรอินทรีย์จาก BSF ที่ได้จากขยะอินทรีย์และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
ปี พ.ศ. 2554
5 ผลของปุ๋ยชีวภาพกลูมาลีน-สารสัมพันธ์โปรตีนในดินจากเชื้อราไมโครไรซ่าต่อการปรับปรุงดินของระบบการปลูกพืชอินทรีย์
6 การคัดแยกจุลินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายสารกลุ่มออร์กาโนคลอรีนเพื่อใช้ฟื้นฟูดินและแหล่งน้ำทางการเกษตรที่มีการปนเปื้อนสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
7 การคัดแยกจุลินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายสารกลุ่มไกลโฟเสทและBipyridiliums เพื่อใช้ฟื้นฟูดินและแหล่งน้ำทางการเกษตรที่มีการปนเปื้อนสารกำจัดวัชพืช
8 การพัฒนาการจัดการดินและน้ำในระบบการปลูกข้าวเพื่อประหยัดน้ำ
9 ผลผลิตกุ้งฝอย (Macroobrachium lanchesteri de Man) ในบ่อซีเมนต์และกระชังที่มีและไม่มีวัสดุดินและวัสดุยึดเกาะหลบซ่อน
10 การพัฒนาระบบการกลั่นน้ำมันหอมระเหยโดยใช้แก๊สชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง
ปี พ.ศ. 2553
11 การผลิตไคติน-ไคโตซานจากศัตรูในนาข้าวเพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
12 การควบคุมโรคคะน้าที่มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรียด้วยสารสกัดจากพืช 4 ชนิดในระบบอินทรีย์
13 การพัฒนาเครื่องหั่นย่อยขนาดเล็กที่สามารถหั่นย่อยวัสดุเส้นใยยาว
14 ต้นแบบการกำจัดขยะอินทรีย์ภายใน 24 ชั่วโมง
15 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสูบน้ำเชิงกลชลประทานขนาดเล็ก
16 ต้นแบบการปลูกพืชอินทรีย์ในระบบเคลื่อนย้ายได้
17 การพัฒนารถไถเดินตามประหยัดพลังงานด้วยระบบโปรดิวเซอร์แก้สสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล
18 การลดการเผาฟางข้าวในนาโดยกระบานการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบกองแถวยามไม่พลิกกลับ
ปี พ.ศ. 2552
19 การทดสอบการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับการจัดการศัตรูพืชทางชีวภาพในการผลิตผักอินทรีย์
20 การควบคุมโรคเน่าเละด้วยสารสกัดจากพืชบางชนิดในการผลิตผักตระกูลกระหล่ำระบบอินทรีย์
21 การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ท้องถิ่นเพื่อกำจัดแอมโมเนียในฟาร์มไก่
22 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการผลิตถั่วเหลืองฝักสดอินทรีย์
23 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องเพาะงอกผสมและทดสอบอายุการเก็บรักษา
24 การศึกษาสารออกฤทธิ์จากจุลินทรีย์เอนโดไฟต์ในพืชสมุนไพรเพื่อใช้ทดแทนสารที่ใช้ในการควบคุมเชื้อแบคทีเรียโรคพืช
25 การศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้แบคเทอริโอซินในโคนมเพื่อลดปัญหาโรคเต้านมอักเสบ
ปี พ.ศ. 2549
26 ศึกษาผลการใช้บัวบกทอแทนยาปฏิชีวนะในอาหารเพื่อป้องกันโรคบิดในไก่เนื้อ
27 การถ่ายทอเทคโนโลยีฐานเรียนรู้การเกษตร เรื่อง "การผลิตกุ้งก้ามกรามเพื่อเพิ่มรายได้แก่เกษตรกรในภาคเหนือตอนบน"