ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กุลเชษฐ์ เพียรทอง 5
2 จักรพงษ์ คำสีเขียว 4
3 รัฐพร จันทร์เดช 2
4 วราภรณ์ แสงทอง 2
5 เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร 2
6 อภินันท์ สุวรรณรักษ์ 2
7 มงคล ปุษยตานนท์ 2
8 ณัฐวุฒิ ดุษฎี 2
9 พาวิน มะโนชัย 2
10 อรพินธุ์ สฤษดิ์นำ 1
11 ศิราภรณ์ ชื่นบาล 1
12 วินัย วิริยะอลงกรณ์ 1
13 วิรันธชา เครือฟู 1
14 ฉัตรวรัญ องคสิงห์ 1
15 จินดามณี แสงกาญจนวนิช 1
16 สายรุ้ง เมืองพิล 1
17 บัญชา ทองมี 1
18 ประภากร ธาราฉาย 1
19 อรุณี คงดี 1
20 ต่อพงศ์ กรีธาชาติ 1
21 สุเทพ ศรีโธ 1
22 วิจิตรา แดงปรก 1
23 National Science and Technology Development Agency 1
24 ประวิตร พุทธานนท์ 1
25 Chawarun Ongsing 1
26 ทินกร แก้วอินทร์ 1
27 อนุชา แยงไธสง 1
28 สายันต์ แสงสุวรรณ 1
29 ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ 1
30 ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์ 1
31 วาริน อินทนา 1
32 ปริญญา จินดาประเสริฐ 1
33 วัฒนพงศ์ เกิดทองมี 1
34 วินิช พรมอารักษ์ 1
35 กมลวรรณ ธรรมเจริญ 1
36 ถนอมศักดิ์ ชิราวุฒิ 1
37 ชำนาญ อภิชาติบรรลือ 1
38 จินตนา นภาพร 1
39 ตะวันฉาย โพธิ์หอม 1
40 ชัยยุทธ แซ่กัง 1
41 ทวีศักดิ์ สุดยอดสุข 1
42 วัฒนา พันธุ์พืช 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 4
2 2556 6
3 2555 3
4 2554 4
5 2553 8
6 2552 6
7 2551 4
8 2550 5
9 2548 1
10 2547 2
11 2546 1
12 2545 1
13 2544 1
14 2543 2
15 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การยืนยันความถูกต้องข้อมูลลงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกลำไย
2 โครงการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการผลิตลำไยนอกฤดูของเกษตรกรในเขตภาคเหนือตอนบน
3 การพัฒนาสูตรการคำนวณผลผลิตลำไยในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
4 ศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการพัฒนาในรอบปี ผลผลิต และคุณภาพของผลลำไยพันธือีดอในถาคเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2556
5 ความมั่นคงด้านอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำแก่ชาวเขาและการอนุรักษ์ปลาไทยพื้นเมืองระยะที่สองในอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
6 การศึกษาการผลิตก๊าซชีวภาพจากการหมักเศษวัชพืช/ของเหลือจากการเกษตรร่วมกับของเสียจากสุกร .
7 ผลของอานุภาคนาโนซิงก์ออกไซด์ที่เจือด้วยทองต่อภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ขนิดพอลิเมอร์
8 การศึกษาการผลิตก๊าซชีวภาพจากการหมักเศษวัชพืช/ของเหลือจากการเกษตรร่วมกับของเสียจากสุกร
9 การทดสอบประสิทธิภาพจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายสารกลุ่มไกลโฟเสทเพื่อใช้ฟื้นฟูดินในนาข้าว
10 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำข้าวกล้องงอกพาสเจอไรซ์
ปี พ.ศ. 2555
11 โครงการออกแบบและจัดทำแปลงตัวอย่างเพื่อสาธิตการใช้ปุ๋ยของ หจก. นาหลวงการเกษตร
12 พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่อง สำอางจากผลิตภัณฑ์ที่ได้จากน้ำผึ้ง
13 พัฒนาเครื่องจักรในระบบการผลิตผลิตภัณฑ์จากข้าวกล้องงอกอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2554
14 การคัดเลือกและใช้ประโยชน์จากเชื้อราธรรมชาติในท้องถิ่นภาคเหนือของประเทศไทยเพื่อการบำบัดและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทางน้ำอย่างยั่งยืน
15 การพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงต้นแบบโดยใช้สารสีย้อมไวแสงชนิดใหม่
16 การคัดเลือกสายพันธุ์แท้ข้าวโพดหวานเพื่อสร้างประชากรต้านทานโรคใบไหม้แผลใหญ่
17 แนวทางการสร้างศักยภาพเพื่อรองรับกฎหมายด้านเทคโนโลยี
ปี พ.ศ. 2553
18 การโคลนและศึกษาคุณสมบัติจำเพาะของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์แอนโทไซยานินจากดอกปทุมมา
19 ความมั่นคงด้านอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำแก่ชาวเขาและการอนุรักษ์ปลาไทยพื้นเมือง
20 การพัฒนาต้นแบบเครื่องอุ่นเครื่องดื่มที่ใช้ไฟจากคอมพิวเตอร์ Phase 2
21 โครงการพัฒนาระบบ E-commerce ของเครื่องอุ่นเครื่องดื่ม และ หวดนึ่งข้าวเหนียวที่ใช้กันหม้อหุงข้าว
22 การพัฒนาชุดอุปกรณ์เปลี่ยนเครื่องยนต์ดีเซลให้สามารถใช้ก๊าชเป็นเชื้อเพลิงร่วมสำหรับเครื่องปั่นไฟ
23 การทดสอบสมมรรถนะเครื่องต้นแบบหม้อไอน้ำชีวมวล อัตรการผลิตไอน้ำ 500 กก./ ชม เพื่อเป็นข้อมูลเชิงพาณิชย์
24 การเพิ่มสมรรถนะเครื่องหีบปาล์มแบบสกรูเดี่ยวด้วยระบบสมองกลฝังตัว
25 การศึกษาพันธุ์ขั้นต้น และการทดสอบผลผลิตเบื้องต้นของข้าวเหนียวสายพันธุ์ กข 6 ไม่ไวต่อช่วงแสง
ปี พ.ศ. 2552
26 การพัฒนาแบบจำลองในการวิเคราะห์พฤติกรรมการย้ายสาขาวิชาการของนักศึกษาโดยการทำเหมืองข้อมูล
27 การศึกษาการแสดงออกของยีนในวิถีสังเคราะห์แอนโทไซยานินและองค์ประกอบทางเคมีในดอกปทุมมา(Curcuma alismatifolia Gagnap.)
28 โครงการจัดทำระบบตรวจสอบคุณภาพสินค้า
29 การพัฒนาต้นแบบเครื่องอุ่นเครื่องดื่มที่ใช้ไฟจากคอมพิวเตอร์ Phase 1
30 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบเครื่องอบแห้งลำไยพลังงานชีวมวล
31 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบหม้อไอน้ำชีวมวล อัตราการผลิตไอน้ำ 500 ก.ก./ ชม.
ปี พ.ศ. 2551
32 การยืดอายุการเก็บรักษาหมูยอโดยใช้เกลือของกรดอินทรีย์
33 การพัฒนาระบบการประเมินความชื้นลำไยแห้งด้วยคลื่นไมโครเวฟ
34 การพัฒนาโปรแกรมเบื้องต้นในระบบเตือนภัยและควบคุมจากโทรศัพท์มือถือ
35 ปรับปรุงประสิทธิภาพหม้อไอน้ำไทยประดิษฐ์โดยใช้เตาขี้เลื่อยเป็นแหล่งความร้อน
ปี พ.ศ. 2550
36 การพัฒนาวัสดุจีโอโพลีเมอร์จากเถ้าแกลบ
37 ศึกษาการใช้บัวบกทดแทนยาปฏิชีวนะในอาหารเพื่อป้องกันโรคบิดในไก่เนื้อ
38 การเพาะเลี้ยงกุ้งฝอยเชิงพาณิชย์
39 การทดสอบเพื่อรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อไอน้ำ
40 การปรับปรุงคุณภาพชุดอุปกรณ์เปลี่ยนเครื่องยนต์ดีเซลให้สามารถใช้ก๊าชเป็นเชื้อเพลิงทดแทนได้ 100 %
ปี พ.ศ. 2548
41 การสร้างกระชังธนาคารปูม้าจากการเคลือบยางคลอโรพรีนบนเหล็ก
ปี พ.ศ. 2547
42 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาสาหร่ายสไปรูลิน่าระดับพื้นบ้านเพื่อเป็นอาหารปลา
43 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวเหนียวพันธุ์ กข.6 ให้ไม่ไวแสง โดยวิธี molecular marker-assisted backerossing เพื่อปลูกในฤดูนาปรัง
ปี พ.ศ. 2546
44 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาสาหร่ายสไปรูลิน่าระดับพื้นบ้านเพื่อเป็นอาหารปลา (ปี 2546)
ปี พ.ศ. 2545
45 บทปริทัศน์บทความเรื่อง วิธีการวิจัยเทคโนโลยีการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์
ปี พ.ศ. 2544
46 การศึกษาปัจจัยพื้นฐานที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อลางสาด
ปี พ.ศ. 2543
47 การผลิต Biosurfactant จากเชื้อ Actinomycetes
48 การพัฒนาอลิเมอร์ดูดซับน้ำ และตรวจสอบลักษณะเฉพาะเพื่อใช้วัสดุเพาะเลี้ยงพืช