ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 82
2 ภูษิต ประคองสาย 42
3 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 36
4 วลัยพร พัชรนฤมล 30
5 จิตปราณี วาศวิท 26
6 กัญจนา ติษยาธิคม 24
7 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 23
8 ไม่มีข้อมูล 15
9 ทักษพล ธรรมรังสี 14
10 หทัยชนก สุมาลี 13
11 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 13
12 วิชช์ เกษมทรัพย์ 11
13 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 10
14 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 10
15 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 9
16 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 9
17 จิรบูรณ์ โตสงวน 9
18 สัญญา ศรีรัตนะ 7
19 International Health Policy Program 7
20 Phusit Prakongsai 7
21 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 6
22 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 6
23 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 6
24 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 6
25 สิรินทร์ยา พูลเกิด 6
26 สุวรรณา มูเก็ม 5
27 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 5
28 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 5
29 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 5
30 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 5
31 ถนอม สุภาพร 5
32 International Health Policy Program (IHPP-Thailand) 5
33 จงกล เลิศเธียรดำรง 5
34 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 5
35 นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ 5
36 รัชตะ ตั้งศิริพัฒน์ 4
37 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 4
38 กรมอนามัย 4
39 ปรีดา แต้อารักษ์ 4
40 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 4
41 จเด็จ ธรรมธัชอารี 4
42 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4
43 วงเดือน จินดาวัฒนะ 4
44 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4
45 วินัย ลีสมิทธิ์ 4
46 วิษณุ ธรรมลิขิตกุล 4
47 สุชัญญา อังกุลานนท์ 4
48 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 4
49 Walaiporn Patcharanarumol 4
50 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 4
51 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 4
52 ฉวีวรรณ เย็นจิตร 3
53 วัฒนีย์ เย็นจิตร 3
54 โรงพยาบาลสงฆ์ 3
55 สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย 3
56 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 3
57 เสาวลักษณ์ ฮุนนางกูร 3
58 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 3
59 สมหญิง สายธนู 3
60 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 3
61 อัญชลี จิตรักนที 3
62 พิศพรรณ วีระยิ่งยง 3
63 ปิยะอร แดงพยนต์ 3
64 อรณัชชา เซ็นโส 3
65 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 3
66 พรพิศ ศิลขวุธท์ 3
67 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 3
68 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 3
69 ภาณุมาศ ภูมาศ 3
70 สุวิมล ฉกาจนโรดม 3
71 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 2
72 อดุลย์ โมฮารา 2
73 ศนิอร เอี่ยวสกุล 2
74 ปิยะดา ประเสริฐสม 2
75 สมสงวน อัษญคุณ 2
76 จันทนา พัฒนเภสัช 2
77 วันทนีย์ กุลเพ็ง 2
78 ปฤษฐพร กิ่งแก้ว 2
79 ยุวดี ลีลัคนาวีระ 2
80 จันทนา อึ้งชูศักดิ์ 2
81 ตวงรัตน์ โพธะ 2
82 อำนวย แสงฉายเพียงเพ็ญ 2
83 พงศ์เทพ วงศ์วัชระไพบูลย์ 2
84 ปรัศนี ทิพยโสภติ 2
85 ยงเจือ เหล่าศิริถาวร 2
86 อริยะ บุญงามชัยรัตน์ 2
87 ชูจิตร นาชีวะ 2
88 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 2
89 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 2
90 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
91 อาทร ริ้วไพบูลย์ 2
92 สรรธวัช อัศวเรืองชัย 2
93 โรงพยาบาลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2
94 ถนอมวงษ์ วงษ์สถิตย์ 2
95 รวีวรรณ ศิริสมบูรณ์ 2
96 สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 2
97 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 2
98 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี 2
99 พรสิณี อมรวิเชษฐ์ 2
100 Thanom Supaporn 2
101 สุพรรณ ศรีธรรมมา 2
102 บวร งามศิริอุดม 2
103 ศิริพร กัญชนะ 2
104 ศิริวรรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 2
105 เพ็ญแข ลาภยิ่ง 2
106 องค์การแรงงานระหว่างประเทศ เจนีวา 2
107 สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 2
108 สุเมธ องค์วรรณดี 2
109 นราทิพย์ ชุติวงศ์ 2
110 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
111 วรนัดดา ศรีสุพรรณ 2
112 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2
113 อารยา ศรีไพโรจน์ 2
114 สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 2
115 กรมอนามัย. กองทันตสาธารณสุข 2
116 ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ 2
117 ประภาพรรณ เอี่ยมอนันต์ 2
118 สุวรรณี วังกานต์ 2
119 International Health Policy Program Thailand 2
120 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 2
121 สุลัดดา พงษ์อุทธา 2
122 อรทัย วลีวงศ์ 2
123 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
124 ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา 2
125 ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ 2
126 อรรถยา ลิ้มวัฒนายิ่งยง 2
127 ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน 2
128 ชนินทร์ สกุลอิสริยาภรณ์ 2
129 Saowalak Hunnangkul 2
130 Nithima Sumpradit 2
131 Visanu Thamlikitkul 2
132 ธัญธิตา วิสัยจร 2
133 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2
134 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2
135 จ.กำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
136 สงครามชัย ทองดี 2
137 สายศิริ ด่านวัฒนะ 2
138 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ 2
139 มหาวิทยาลัยมหิดล. ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ 2
140 เวียงรัฐ เนติโพธิ์ 2
141 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2
142 นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร 2
143 David Hughes 2
144 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) 2
145 Swansea university 2
146 กระทรวงสาธารณสุข. กรมอนามัย 2
147 ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ 2
148 ริศาธัญญ์ จรุงศักดิ์เศรษฐ์ 2
149 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย 2
150 นิพรรณพร วรมงคล 2
151 นุชรี ศรีวิโรจน์ 2
152 สุทธิษา สมนา 2
153 ครรชิต สุขนาค 2
154 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 2
155 นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ 2
156 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 2
157 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
158 สงครามชัย ลีทองดี 2
159 นงลักษณ์ พะไกยะ 2
160 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
161 บุญชัย กิจสนาโยธิน 2
162 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 2
163 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
164 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
165 จิราวรรณ บุญเพิ่ม 1
166 สงวน ลือเกียรติบัณฑิต 1
167 ไพทิพย์ เหลืองเรืองรอง 1
168 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
169 ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย 1
170 ณิชากร ศิริกนกวิไล 1
171 ชัยเวช ธนไพศาล 1
172 แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 1
173 วราภรณ์ ปวงกันทา 1
174 กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 1
175 แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลราชวิถี 1
176 ธำรง ตรรกวาทการ 1
177 ทวีสิน ตันประยูร 1
178 ทวี รัตนชูเอก 1
179 นงลักษณ์ โงวิวัฒน์ชัย 1
180 Thunthita Wisaijohn 1
181 Internaltional Health Policy Program (IHPP) 1
182 Parinda Seneerattanaprayul 1
183 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 1
184 ปริญดา เสนีย์รัตนประยูร 1
185 Siriwan Pitayarangsarit 1
186 กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลชลบุรี 1
187 Rapeepong Suphanchaimat 1
188 ชูเสกข์ ศรไพศาล 1
189 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 1
190 สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ 1
191 กัลยา อโณทยานนท์ 1
192 สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย 1
193 พนิต มโนการ 1
194 ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย 1
195 นวรัตน์ โอปนพันธ์ 1
196 สำนักนโยบายและแผนกระทรวงสาธารณสุข 1
197 พัฒนารี ล้วนรัตนากร 1
198 กัลยา ตีระวัฒนานนท์ 1
199 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 1
200 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
201 รุ่งทิวา หมื่นปา 1
202 สำนักวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 1
203 โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ 1
204 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
205 โรงพยาบาลขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 1
206 เจริญ ตรีศักดิ์ 1
207 บัญญัติ สิทธิธัญกิจ 1
208 ฐิติมา สุนทรสัจ 1
209 ปรัศนี ทิพโสถิตย์ 1
210 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
211 วนิดา แก้วผนึกรังษี 1
212 โรงพยาบาลขอนแก่น 1
213 โรงพยาบาลลำปาง 1
214 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 1
215 จารุวรรณ ธาดาเดช 1
216 จินดา ตั้งรวมทรัพย์ 1
217 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
218 คัคนางค์ ไชยศิริ 1
219 ลลิดา เขตต์กุฎี 1
220 สุรศักดิ์ ไชยสงค์ 1
221 อินทิรา ยมาภัย 1
222 วันดี กริชอนันต์ 1
223 โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ 1
224 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 1
225 School of Public Health, Faculty of Health Sciences, La trobe University, Australia 1
226 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน 1
227 สถาบันพระบรมราชชนก 1
228 อำนาจ ศรีรัตนบัลล์ 1
229 อภิชาติ รอดสม 1
230 สำนักวิชาการสาธารณสุข 1
231 นิตยา จันทร์เรืองมหาผล 1
232 เอื้องฟ้า คงเอี่ยมตระกูล 1
233 ณัฐวุฒิ พิมพ์สวรรค์ 1
234 ชาฮีดา วิริยาทร 1
235 สุชาติ สรณสถาพร 1
236 สุรเดช วลีอิทธิกุล 1
237 ชูฉัตร ประมูลผล 1
238 สุวาณี สุรเสียงสังข์ 1
239 จังหวัดสมุทรสงคราม. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 1
240 กนกวรรณ เส็งคำภา 1
241 วิทยาการสาธารณสุขสิรินธร 1
242 สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ 1
243 วิทยาลัยประชากรศาสตร์ 1
244 Chutima Akaleephan 1
245 อรศรี ฮินท่าไม้ 1
246 อาทิตยา เทียมไพรวัลย์ 1
247 The International Health Policy Program 1
248 Thinakorn Noree 1
249 กรมการประกันภัย 1
250 ฑิณกร โนรี 1
251 สุรศักดิ์ สุนทร 1
252 Thailand Health Policy Program 1
253 Krit Pongpirul 1
254 อนันต์ ทองทา 1
255 กนกวรรณ พุ่มพุทรา 1
256 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข,โรงพยาบาลบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 1
257 อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล 1
258 Jiruth Sriratanaban 1
259 Weerasak putthasri 1
260 สมชาย เชื้อวัชรินทร์ 1
261 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 1
262 ประภัสสร เสวตรนิสากร 1
263 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1
264 Thaksaphon Thamrangsri 1
265 ประพนธ์ อางตระกูล 1
266 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
267 ทิพยวรรณ ธนไพศาล 1
268 ศุภรินทร์ จิรสุขประเสริฐ 1
269 Chitpranee Wasawit 1
270 Onsri Hinthamai 1
271 ลลิตยา กองคำ 1
272 สุริยะ วงศ์คงคาเทพ 1
273 สุณี วงศ์คงคาเทพ 1
274 วรางคณา วรราช 1
275 สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 1
276 Areewan Cheawchanwattana 1
277 Pornpit Silkavute 1
278 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
279 อังคณา จรรยากุึลวงศ์ 1
280 Chitpranee Vasvid 1
281 ฐิติกร โตโพธิ์ไทย 1
282 ชมพูนุท ไทยจินดา 1
283 นพคุณ ธรรมธัชอารี 1
284 โครงการภาระโรคและปัจจัยเสี่ยงของประเทศไทย 1
285 วุฒิพันธุ์ วงษ์มงคล 1
286 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
287 Chulaporn Limwattananon 1
288 ทนงศักดิ์ หมื่นหนู 1
289 ทวีศรี กรีทอง 1
290 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 1
291 พัชนี ธรรมวันนา 1
292 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ(HITAP) 1
293 เฉวตสรร นามวาท 1
294 Artitaya Tiampriwan 1
295 นคร เปรมศรี 1
296 สำนักงานประกันสังคม 1
297 กัญจนา ดิษยาธิคม 1
298 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
299 ดวงกมล สจิรวัฒนากุล 1
300 สุพัตรา บุญญานุภาพพงศ์ 1
301 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
302 สุวารี เตียงพิทักษ์ 1
303 รังสิมา ปรีชาชาติ 1
304 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียรกัญจนา ติษยาธิคม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 4
3 2554 4
4 2553 5
5 2552 1
6 2551 1
7 2549 8
8 2548 4
9 2547 4
10 2546 5
11 2545 7
12 2544 1
13 543 135
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การกระจายและการใช้ยาปฏิชีวนะของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลินิก และร้านยา
ปี พ.ศ. 2555
2 ปัญหาสุขภาวะเด็ก กฎหมาย/นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและการจัดลำดับความสำคัญปัญหาสุขภาวะเด็ก 0 - 5 ปี ในประเทศไทย
3 ความสัมพันธ์และความเสี่ยงสัมพัทธ์ของการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจจากการสูบบุหรี่ : การศึกษาทบทวนอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์เชิงอนุมาน
4 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
5 ผลกระทบด้านสุขภาพและเศรษฐศาสตร์จากการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทย : การศึกษาเบื้องต้น
ปี พ.ศ. 2554
6 การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย : ภาพรวมและประสบการณ์การใช้เครื่องแมมโมแกรม เครื่องฉายรังสีแบบเร่งอนุภาค และแบบฉายรังสีโคบอลต์-60 และเครื่องเพทซีที
7 ข้อจำกัดและโอกาสในการจัดการกับวิกฤติโรคเรื้อรังในประเทศไทยด้วยมาตรการระดับประชากรตามข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลก
8 การทบทวนมาตรการทางภาษีและราคาในอาหารและเครื่องดื่มอย่างมีระบบ
9 เหตุผลที่ควรถอดบุหรี่ออกจากการเจรจาการค้าเสรี
ปี พ.ศ. 2553
10 ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบสุขภาพ พ.ศ.2553
11 การกระจายอำนาจด้านสุขภาพในต่างประเทศ
12 การกระจายอำนาจด้านการส่งเสริมสุขภาพในประเทศเม็กซิโก สวีเดน และนิวซีแลนด์
13 ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด
14 ยุทธศาสตร์การจัดการภาวะน้ำหนักตัวเกินและโรคอ้วนกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11
ปี พ.ศ. 2552
15 นโยบายทันตสาธารณสุขไทย เกาะติดปัญหา ใช้วิชาการ สานสร้างความร่วมมือ
ปี พ.ศ. 2551
16 ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนไทย พ ศ 2543-2546: ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2549
17 ชุดวิจัยการเงินการคลังระบบสุขภาพไทย: ตอนที่ 4 พรบ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถในบริบทของการประกันสุขภาพถ้วนหน้า-ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูป
18 อุปสงค์ของบริการทดแทนไตภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
19 ทำไมคนไทยถึงขี้เมา
20 ความต้องการงบประมาณสำหรับการเข้าถึงบริการทดแทนไตอย่างถ้วนหน้าในประเทศไทย
21 ทางเลือกเชิงนโยบายสำหรับขยายการเข้าถึงบริการทดแทนไตภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า
22 ต้นทุนประสิทธิผลและต้นทุนอรรถประโยชน์ของการรักษาทดแทนไตในประเทศไทย
23 ทำอะไร อย่างไร ในการประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลกครั้งที่ 58
24 ชุดวิจัยการเงินการคลังระบบสุขภาพไทย: ตอนที่ 1 แนวทางการปฏิรูปการเงินการคลังหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2548
25 การเข้าถึงบริการทดแทนไตอย่างถ้วนหน้าในประเทศไทย : การวิเคราะห์เชิงนโยบาย
26 ความเป็นธรรมของการใช้บริการสุขภาพ
27 จากนโยบายสู่การปฏิบัติ : หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศไทย พ.ศ. 2544-2547
28 จากนโยบายสู่การปฏิบัติหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547
29 แพทย์ลาออก เขาเป็นใคร
30 ต้นทุนการตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยการถ่ายภาพรังสีเต้านม (แมมโมแกรม) ในประเทศไทย
31 การจัดลำดับปัญหาทางสุขภาพของประชากรไทยในปี 2542 โดยการใช้เครื่องชี้วัดภาระโรค
32 ปัจจัยในการตัดสินใจเชิงนโยบายและสิ่งท้าทายของนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2546
33 ความปลอดภัยของผู้ป่วย
34 การวิเคราะห์และกำหนดอัตราเหมาจ่ายในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสำหรับ ปีงบประมาณ 2547
35 ต้นทุน-ผลได้ ของการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย โดยเน้นการควบคุมในสุนัข
36 แบบแผนการคลอดบุตรของหญิงไทยในรอบ ๑๒ ปี (พ ศ ๒๕๓๓–๒๕๔๔)
37 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ปี พ.ศ. 2545
38 ตอบข้อสังเกตจุดอ่อนของที่มา ๑,๒๐๒ บาทต่อคนต่อปี ของนพ.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโนทัยและคณะ
39 ผลกระทบจากหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยาใหม่ที่มีต่อการขึ้นทะเบียนตำรับยาสามัญในประเทศไทย
40 มาทำความเข้าใจการประเมินทางเศรษฐศาสตร์กันดีกว่า ( ตอนที่1 )
41 การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก: บทเรียนจากพื้นที่เพื่อการปรับนโยบาย
42 มาทำความเข้าใจการประเมินทางเศรษฐศาสตร์กันดีกว่า ( ตอนที่2 )
43 การใช้ยาสามัญทดแทนยาต้นแบบในโรงพยาบาลรัฐและเอกชนในประเทศไทย
44 การประเมินผลการดำเนินงานในศูนย์สุขภาพชุมชนของจังหวัดสระบุรี
ปี พ.ศ. 2544
45 งบประมาณในการดำเนินนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า: 1,202 บาทต่อคนต่อปีมาจากไหน