ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 82
2 ภูษิต ประคองสาย 42
3 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 36
4 วลัยพร พัชรนฤมล 30
5 จิตปราณี วาศวิท 26
6 กัญจนา ติษยาธิคม 24
7 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 23
8 ไม่มีข้อมูล 15
9 ทักษพล ธรรมรังสี 14
10 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 13
11 หทัยชนก สุมาลี 13
12 วิชช์ เกษมทรัพย์ 11
13 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 10
14 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 10
15 จิรบูรณ์ โตสงวน 9
16 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 9
17 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 9
18 Phusit Prakongsai 7
19 International Health Policy Program 7
20 สัญญา ศรีรัตนะ 7
21 สิรินทร์ยา พูลเกิด 6
22 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 6
23 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 6
24 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 6
25 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 6
26 ถนอม สุภาพร 5
27 นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ 5
28 International Health Policy Program (IHPP-Thailand) 5
29 จงกล เลิศเธียรดำรง 5
30 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 5
31 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 5
32 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 5
33 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 5
34 สุวรรณา มูเก็ม 5
35 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 5
36 Walaiporn Patcharanarumol 4
37 วิษณุ ธรรมลิขิตกุล 4
38 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 4
39 สุชัญญา อังกุลานนท์ 4
40 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 4
41 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4
42 วินัย ลีสมิทธิ์ 4
43 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 4
44 รัชตะ ตั้งศิริพัฒน์ 4
45 วงเดือน จินดาวัฒนะ 4
46 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 4
47 กรมอนามัย 4
48 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 4
49 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4
50 ปรีดา แต้อารักษ์ 4
51 จเด็จ ธรรมธัชอารี 4
52 สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย 3
53 เสาวลักษณ์ ฮุนนางกูร 3
54 วัฒนีย์ เย็นจิตร 3
55 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 3
56 อรณัชชา เซ็นโส 3
57 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 3
58 ปิยะอร แดงพยนต์ 3
59 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 3
60 พิศพรรณ วีระยิ่งยง 3
61 พรพิศ ศิลขวุธท์ 3
62 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 3
63 โรงพยาบาลสงฆ์ 3
64 ฉวีวรรณ เย็นจิตร 3
65 ภาณุมาศ ภูมาศ 3
66 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 3
67 สมหญิง สายธนู 3
68 อัญชลี จิตรักนที 3
69 สุวิมล ฉกาจนโรดม 3
70 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 3
71 นิพรรณพร วรมงคล 2
72 สุทธิษา สมนา 2
73 กระทรวงสาธารณสุข. กรมอนามัย 2
74 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย 2
75 Swansea university 2
76 Visanu Thamlikitkul 2
77 Nithima Sumpradit 2
78 Thanom Supaporn 2
79 ธัญธิตา วิสัยจร 2
80 ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ 2
81 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) 2
82 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
83 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 2
84 นงลักษณ์ พะไกยะ 2
85 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
86 บุญชัย กิจสนาโยธิน 2
87 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 2
88 นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร 2
89 David Hughes 2
90 Saowalak Hunnangkul 2
91 นุชรี ศรีวิโรจน์ 2
92 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2
93 สงครามชัย ทองดี 2
94 ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา 2
95 ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ 2
96 อรรถยา ลิ้มวัฒนายิ่งยง 2
97 อรทัย วลีวงศ์ 2
98 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
99 มหาวิทยาลัยมหิดล. ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ 2
100 สงครามชัย ลีทองดี 2
101 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 2
102 นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ 2
103 ริศาธัญญ์ จรุงศักดิ์เศรษฐ์ 2
104 สุลัดดา พงษ์อุทธา 2
105 สุวรรณี วังกานต์ 2
106 สายศิริ ด่านวัฒนะ 2
107 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ 2
108 เวียงรัฐ เนติโพธิ์ 2
109 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2
110 จ.กำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
111 ชนินทร์ สกุลอิสริยาภรณ์ 2
112 International Health Policy Program Thailand 2
113 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 2
114 ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน 2
115 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2
116 ประภาพรรณ เอี่ยมอนันต์ 2
117 วรนัดดา ศรีสุพรรณ 2
118 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
119 โรงพยาบาลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2
120 องค์การแรงงานระหว่างประเทศ เจนีวา 2
121 สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 2
122 อารยา ศรีไพโรจน์ 2
123 ศิริวรรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 2
124 ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ 2
125 เพ็ญแข ลาภยิ่ง 2
126 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2
127 สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 2
128 สุเมธ องค์วรรณดี 2
129 จันทนา อึ้งชูศักดิ์ 2
130 ปิยะดา ประเสริฐสม 2
131 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 2
132 ครรชิต สุขนาค 2
133 ยุวดี ลีลัคนาวีระ 2
134 ปฤษฐพร กิ่งแก้ว 2
135 นราทิพย์ ชุติวงศ์ 2
136 กรมอนามัย. กองทันตสาธารณสุข 2
137 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
138 วันทนีย์ กุลเพ็ง 2
139 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 2
140 จันทนา พัฒนเภสัช 2
141 ตวงรัตน์ โพธะ 2
142 อาทร ริ้วไพบูลย์ 2
143 ชูจิตร นาชีวะ 2
144 อริยะ บุญงามชัยรัตน์ 2
145 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 2
146 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 2
147 อดุลย์ โมฮารา 2
148 สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 2
149 ศนิอร เอี่ยวสกุล 2
150 สมสงวน อัษญคุณ 2
151 อำนวย แสงฉายเพียงเพ็ญ 2
152 สรรธวัช อัศวเรืองชัย 2
153 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี 2
154 พงศ์เทพ วงศ์วัชระไพบูลย์ 2
155 รวีวรรณ ศิริสมบูรณ์ 2
156 ถนอมวงษ์ วงษ์สถิตย์ 2
157 ศิริพร กัญชนะ 2
158 พรสิณี อมรวิเชษฐ์ 2
159 บวร งามศิริอุดม 2
160 ยงเจือ เหล่าศิริถาวร 2
161 ปรัศนี ทิพยโสภติ 2
162 สุพรรณ ศรีธรรมมา 2
163 ทิพยวรรณ ธนไพศาล 1
164 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 1
165 กนกวรรณ พุ่มพุทรา 1
166 Krit Pongpirul 1
167 ศุภรินทร์ จิรสุขประเสริฐ 1
168 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข,โรงพยาบาลบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 1
169 อนันต์ ทองทา 1
170 สมชาย เชื้อวัชรินทร์ 1
171 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1
172 สุรศักดิ์ สุนทร 1
173 อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล 1
174 กนกวรรณ เส็งคำภา 1
175 Thailand Health Policy Program 1
176 Thaksaphon Thamrangsri 1
177 ประพนธ์ อางตระกูล 1
178 ประภัสสร เสวตรนิสากร 1
179 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
180 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียรกัญจนา ติษยาธิคม 1
181 Chitpranee Vasvid 1
182 ฐิติกร โตโพธิ์ไทย 1
183 ชมพูนุท ไทยจินดา 1
184 นพคุณ ธรรมธัชอารี 1
185 โครงการภาระโรคและปัจจัยเสี่ยงของประเทศไทย 1
186 วิทยาการสาธารณสุขสิรินธร 1
187 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
188 สำนักวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 1
189 Rapeepong Suphanchaimat 1
190 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 1
191 Thunthita Wisaijohn 1
192 Jiruth Sriratanaban 1
193 Parinda Seneerattanaprayul 1
194 Internaltional Health Policy Program (IHPP) 1
195 Siriwan Pitayarangsarit 1
196 ปริญดา เสนีย์รัตนประยูร 1
197 Weerasak putthasri 1
198 พัชนี ธรรมวันนา 1
199 สำนักงานประกันสังคม 1
200 กัญจนา ดิษยาธิคม 1
201 สุวารี เตียงพิทักษ์ 1
202 วุฒิพันธุ์ วงษ์มงคล 1
203 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 1
204 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ(HITAP) 1
205 ทวีศรี กรีทอง 1
206 รังสิมา ปรีชาชาติ 1
207 ชาฮีดา วิริยาทร 1
208 ทนงศักดิ์ หมื่นหนู 1
209 Chulaporn Limwattananon 1
210 Areewan Cheawchanwattana 1
211 ดวงกมล สจิรวัฒนากุล 1
212 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
213 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
214 สุพัตรา บุญญานุภาพพงศ์ 1
215 เฉวตสรร นามวาท 1
216 นคร เปรมศรี 1
217 สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ 1
218 วิทยาลัยประชากรศาสตร์ 1
219 กรมการประกันภัย 1
220 ชูฉัตร ประมูลผล 1
221 สุรเดช วลีอิทธิกุล 1
222 สุวาณี สุรเสียงสังข์ 1
223 สุชาติ สรณสถาพร 1
224 ฑิณกร โนรี 1
225 Thinakorn Noree 1
226 Chitpranee Wasawit 1
227 Onsri Hinthamai 1
228 Artitaya Tiampriwan 1
229 อาทิตยา เทียมไพรวัลย์ 1
230 อรศรี ฮินท่าไม้ 1
231 The International Health Policy Program 1
232 Chutima Akaleephan 1
233 จังหวัดสมุทรสงคราม. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 1
234 ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย 1
235 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 1
236 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
237 รุ่งทิวา หมื่นปา 1
238 กัลยา ตีระวัฒนานนท์ 1
239 โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ 1
240 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
241 โรงพยาบาลขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 1
242 เจริญ ตรีศักดิ์ 1
243 บัญญัติ สิทธิธัญกิจ 1
244 ฐิติมา สุนทรสัจ 1
245 ปรัศนี ทิพโสถิตย์ 1
246 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
247 วนิดา แก้วผนึกรังษี 1
248 โรงพยาบาลขอนแก่น 1
249 โรงพยาบาลลำปาง 1
250 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 1
251 จารุวรรณ ธาดาเดช 1
252 จินดา ตั้งรวมทรัพย์ 1
253 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
254 คัคนางค์ ไชยศิริ 1
255 ลลิดา เขตต์กุฎี 1
256 สุรศักดิ์ ไชยสงค์ 1
257 อินทิรา ยมาภัย 1
258 วันดี กริชอนันต์ 1
259 โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ 1
260 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 1
261 School of Public Health, Faculty of Health Sciences, La trobe University, Australia 1
262 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน 1
263 สถาบันพระบรมราชชนก 1
264 อำนาจ ศรีรัตนบัลล์ 1
265 อภิชาติ รอดสม 1
266 สำนักวิชาการสาธารณสุข 1
267 นิตยา จันทร์เรืองมหาผล 1
268 เอื้องฟ้า คงเอี่ยมตระกูล 1
269 ชูเสกข์ ศรไพศาล 1
270 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 1
271 แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลราชวิถี 1
272 แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 1
273 กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 1
274 ธำรง ตรรกวาทการ 1
275 ชัยเวช ธนไพศาล 1
276 ทวีสิน ตันประยูร 1
277 ทวี รัตนชูเอก 1
278 กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลชลบุรี 1
279 ณัฐวุฒิ พิมพ์สวรรค์ 1
280 สุริยะ วงศ์คงคาเทพ 1
281 สุณี วงศ์คงคาเทพ 1
282 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
283 ลลิตยา กองคำ 1
284 วรางคณา วรราช 1
285 Pornpit Silkavute 1
286 สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 1
287 นงลักษณ์ โงวิวัฒน์ชัย 1
288 ไพทิพย์ เหลืองเรืองรอง 1
289 สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ 1
290 กัลยา อโณทยานนท์ 1
291 สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย 1
292 พนิต มโนการ 1
293 ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย 1
294 นวรัตน์ โอปนพันธ์ 1
295 สำนักนโยบายและแผนกระทรวงสาธารณสุข 1
296 พัฒนารี ล้วนรัตนากร 1
297 วราภรณ์ ปวงกันทา 1
298 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
299 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
300 ณิชากร ศิริกนกวิไล 1
301 จิราวรรณ บุญเพิ่ม 1
302 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
303 สงวน ลือเกียรติบัณฑิต 1
304 อังคณา จรรยากุึลวงศ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 4
3 2554 4
4 2553 5
5 2552 1
6 2551 1
7 2549 8
8 2548 4
9 2547 4
10 2546 5
11 2545 7
12 2544 1
13 543 135
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การกระจายและการใช้ยาปฏิชีวนะของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลินิก และร้านยา
ปี พ.ศ. 2555
2 ปัญหาสุขภาวะเด็ก กฎหมาย/นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและการจัดลำดับความสำคัญปัญหาสุขภาวะเด็ก 0 - 5 ปี ในประเทศไทย
3 ความสัมพันธ์และความเสี่ยงสัมพัทธ์ของการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจจากการสูบบุหรี่ : การศึกษาทบทวนอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์เชิงอนุมาน
4 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
5 ผลกระทบด้านสุขภาพและเศรษฐศาสตร์จากการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทย : การศึกษาเบื้องต้น
ปี พ.ศ. 2554
6 การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย : ภาพรวมและประสบการณ์การใช้เครื่องแมมโมแกรม เครื่องฉายรังสีแบบเร่งอนุภาค และแบบฉายรังสีโคบอลต์-60 และเครื่องเพทซีที
7 ข้อจำกัดและโอกาสในการจัดการกับวิกฤติโรคเรื้อรังในประเทศไทยด้วยมาตรการระดับประชากรตามข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลก
8 การทบทวนมาตรการทางภาษีและราคาในอาหารและเครื่องดื่มอย่างมีระบบ
9 เหตุผลที่ควรถอดบุหรี่ออกจากการเจรจาการค้าเสรี
ปี พ.ศ. 2553
10 ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบสุขภาพ พ.ศ.2553
11 การกระจายอำนาจด้านสุขภาพในต่างประเทศ
12 การกระจายอำนาจด้านการส่งเสริมสุขภาพในประเทศเม็กซิโก สวีเดน และนิวซีแลนด์
13 ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด
14 ยุทธศาสตร์การจัดการภาวะน้ำหนักตัวเกินและโรคอ้วนกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11
ปี พ.ศ. 2552
15 นโยบายทันตสาธารณสุขไทย เกาะติดปัญหา ใช้วิชาการ สานสร้างความร่วมมือ
ปี พ.ศ. 2551
16 ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนไทย พ ศ 2543-2546: ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2549
17 ชุดวิจัยการเงินการคลังระบบสุขภาพไทย: ตอนที่ 4 พรบ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถในบริบทของการประกันสุขภาพถ้วนหน้า-ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูป
18 อุปสงค์ของบริการทดแทนไตภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
19 ทำไมคนไทยถึงขี้เมา
20 ความต้องการงบประมาณสำหรับการเข้าถึงบริการทดแทนไตอย่างถ้วนหน้าในประเทศไทย
21 ทางเลือกเชิงนโยบายสำหรับขยายการเข้าถึงบริการทดแทนไตภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า
22 ต้นทุนประสิทธิผลและต้นทุนอรรถประโยชน์ของการรักษาทดแทนไตในประเทศไทย
23 ทำอะไร อย่างไร ในการประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลกครั้งที่ 58
24 ชุดวิจัยการเงินการคลังระบบสุขภาพไทย: ตอนที่ 1 แนวทางการปฏิรูปการเงินการคลังหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2548
25 การเข้าถึงบริการทดแทนไตอย่างถ้วนหน้าในประเทศไทย : การวิเคราะห์เชิงนโยบาย
26 ความเป็นธรรมของการใช้บริการสุขภาพ
27 จากนโยบายสู่การปฏิบัติ : หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศไทย พ.ศ. 2544-2547
28 จากนโยบายสู่การปฏิบัติหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547
29 แพทย์ลาออก เขาเป็นใคร
30 ต้นทุนการตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยการถ่ายภาพรังสีเต้านม (แมมโมแกรม) ในประเทศไทย
31 การจัดลำดับปัญหาทางสุขภาพของประชากรไทยในปี 2542 โดยการใช้เครื่องชี้วัดภาระโรค
32 ปัจจัยในการตัดสินใจเชิงนโยบายและสิ่งท้าทายของนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2546
33 ความปลอดภัยของผู้ป่วย
34 การวิเคราะห์และกำหนดอัตราเหมาจ่ายในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสำหรับ ปีงบประมาณ 2547
35 ต้นทุน-ผลได้ ของการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย โดยเน้นการควบคุมในสุนัข
36 แบบแผนการคลอดบุตรของหญิงไทยในรอบ ๑๒ ปี (พ ศ ๒๕๓๓–๒๕๔๔)
37 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ปี พ.ศ. 2545
38 ตอบข้อสังเกตจุดอ่อนของที่มา ๑,๒๐๒ บาทต่อคนต่อปี ของนพ.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโนทัยและคณะ
39 ผลกระทบจากหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยาใหม่ที่มีต่อการขึ้นทะเบียนตำรับยาสามัญในประเทศไทย
40 มาทำความเข้าใจการประเมินทางเศรษฐศาสตร์กันดีกว่า ( ตอนที่1 )
41 การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก: บทเรียนจากพื้นที่เพื่อการปรับนโยบาย
42 มาทำความเข้าใจการประเมินทางเศรษฐศาสตร์กันดีกว่า ( ตอนที่2 )
43 การใช้ยาสามัญทดแทนยาต้นแบบในโรงพยาบาลรัฐและเอกชนในประเทศไทย
44 การประเมินผลการดำเนินงานในศูนย์สุขภาพชุมชนของจังหวัดสระบุรี
ปี พ.ศ. 2544
45 งบประมาณในการดำเนินนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า: 1,202 บาทต่อคนต่อปีมาจากไหน