ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 82
2 ภูษิต ประคองสาย 42
3 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 36
4 วลัยพร พัชรนฤมล 30
5 จิตปราณี วาศวิท 26
6 กัญจนา ติษยาธิคม 24
7 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 23
8 ไม่มีข้อมูล 15
9 ทักษพล ธรรมรังสี 14
10 หทัยชนก สุมาลี 13
11 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 13
12 วิชช์ เกษมทรัพย์ 11
13 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 10
14 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 10
15 จิรบูรณ์ โตสงวน 9
16 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 9
17 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 9
18 สัญญา ศรีรัตนะ 7
19 Phusit Prakongsai 7
20 International Health Policy Program 7
21 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 6
22 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 6
23 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 6
24 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 6
25 สิรินทร์ยา พูลเกิด 6
26 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 5
27 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 5
28 จงกล เลิศเธียรดำรง 5
29 สุวรรณา มูเก็ม 5
30 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 5
31 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 5
32 International Health Policy Program (IHPP-Thailand) 5
33 ถนอม สุภาพร 5
34 นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ 5
35 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 5
36 ปรีดา แต้อารักษ์ 4
37 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4
38 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 4
39 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 4
40 กรมอนามัย 4
41 วิษณุ ธรรมลิขิตกุล 4
42 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 4
43 จเด็จ ธรรมธัชอารี 4
44 วินัย ลีสมิทธิ์ 4
45 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 4
46 รัชตะ ตั้งศิริพัฒน์ 4
47 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4
48 Walaiporn Patcharanarumol 4
49 สุชัญญา อังกุลานนท์ 4
50 วงเดือน จินดาวัฒนะ 4
51 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 4
52 พรพิศ ศิลขวุธท์ 3
53 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 3
54 สุวิมล ฉกาจนโรดม 3
55 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 3
56 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 3
57 สมหญิง สายธนู 3
58 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 3
59 ภาณุมาศ ภูมาศ 3
60 อัญชลี จิตรักนที 3
61 วัฒนีย์ เย็นจิตร 3
62 ปิยะอร แดงพยนต์ 3
63 อรณัชชา เซ็นโส 3
64 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 3
65 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 3
66 เสาวลักษณ์ ฮุนนางกูร 3
67 พิศพรรณ วีระยิ่งยง 3
68 โรงพยาบาลสงฆ์ 3
69 ฉวีวรรณ เย็นจิตร 3
70 สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย 3
71 สุเมธ องค์วรรณดี 2
72 นราทิพย์ ชุติวงศ์ 2
73 กรมอนามัย. กองทันตสาธารณสุข 2
74 สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 2
75 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
76 วรนัดดา ศรีสุพรรณ 2
77 สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 2
78 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
79 โรงพยาบาลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2
80 องค์การแรงงานระหว่างประเทศ เจนีวา 2
81 ยุวดี ลีลัคนาวีระ 2
82 อดุลย์ โมฮารา 2
83 ศนิอร เอี่ยวสกุล 2
84 สมสงวน อัษญคุณ 2
85 สรรธวัช อัศวเรืองชัย 2
86 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 2
87 ปิยะดา ประเสริฐสม 2
88 จันทนา พัฒนเภสัช 2
89 ปฤษฐพร กิ่งแก้ว 2
90 อารยา ศรีไพโรจน์ 2
91 จันทนา อึ้งชูศักดิ์ 2
92 วันทนีย์ กุลเพ็ง 2
93 สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 2
94 อริยะ บุญงามชัยรัตน์ 2
95 อำนวย แสงฉายเพียงเพ็ญ 2
96 พงศ์เทพ วงศ์วัชระไพบูลย์ 2
97 ปรัศนี ทิพยโสภติ 2
98 ชูจิตร นาชีวะ 2
99 อาทร ริ้วไพบูลย์ 2
100 สุทธิษา สมนา 2
101 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 2
102 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 2
103 ตวงรัตน์ โพธะ 2
104 ยงเจือ เหล่าศิริถาวร 2
105 บวร งามศิริอุดม 2
106 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 2
107 ศิริวรรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 2
108 ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ 2
109 เพ็ญแข ลาภยิ่ง 2
110 รวีวรรณ ศิริสมบูรณ์ 2
111 ถนอมวงษ์ วงษ์สถิตย์ 2
112 ศิริพร กัญชนะ 2
113 พรสิณี อมรวิเชษฐ์ 2
114 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี 2
115 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2
116 สุพรรณ ศรีธรรมมา 2
117 ชนินทร์ สกุลอิสริยาภรณ์ 2
118 จ.กำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
119 สงครามชัย ทองดี 2
120 สายศิริ ด่านวัฒนะ 2
121 ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน 2
122 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 2
123 สุลัดดา พงษ์อุทธา 2
124 ประภาพรรณ เอี่ยมอนันต์ 2
125 สุวรรณี วังกานต์ 2
126 International Health Policy Program Thailand 2
127 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ 2
128 เวียงรัฐ เนติโพธิ์ 2
129 ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ 2
130 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย 2
131 นิพรรณพร วรมงคล 2
132 กระทรวงสาธารณสุข. กรมอนามัย 2
133 ธัญธิตา วิสัยจร 2
134 Thanom Supaporn 2
135 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2
136 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2
137 Saowalak Hunnangkul 2
138 Nithima Sumpradit 2
139 อรทัย วลีวงศ์ 2
140 Visanu Thamlikitkul 2
141 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 2
142 บุญชัย กิจสนาโยธิน 2
143 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
144 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 2
145 นุชรี ศรีวิโรจน์ 2
146 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) 2
147 Swansea university 2
148 อรรถยา ลิ้มวัฒนายิ่งยง 2
149 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2
150 นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร 2
151 นงลักษณ์ พะไกยะ 2
152 David Hughes 2
153 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
154 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
155 ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ 2
156 ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา 2
157 ริศาธัญญ์ จรุงศักดิ์เศรษฐ์ 2
158 มหาวิทยาลัยมหิดล. ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ 2
159 นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ 2
160 ครรชิต สุขนาค 2
161 สงครามชัย ลีทองดี 2
162 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 2
163 โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ 1
164 วันดี กริชอนันต์ 1
165 กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลชลบุรี 1
166 แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 1
167 อินทิรา ยมาภัย 1
168 แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลราชวิถี 1
169 กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 1
170 ณัฐวุฒิ พิมพ์สวรรค์ 1
171 ลลิดา เขตต์กุฎี 1
172 นิตยา จันทร์เรืองมหาผล 1
173 ธำรง ตรรกวาทการ 1
174 เอื้องฟ้า คงเอี่ยมตระกูล 1
175 School of Public Health, Faculty of Health Sciences, La trobe University, Australia 1
176 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 1
177 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
178 คัคนางค์ ไชยศิริ 1
179 สุรศักดิ์ ไชยสงค์ 1
180 สุณี วงศ์คงคาเทพ 1
181 วรางคณา วรราช 1
182 ลลิตยา กองคำ 1
183 สุริยะ วงศ์คงคาเทพ 1
184 สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 1
185 Pornpit Silkavute 1
186 สำนักวิชาการสาธารณสุข 1
187 Areewan Cheawchanwattana 1
188 ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย 1
189 จิราวรรณ บุญเพิ่ม 1
190 นงลักษณ์ โงวิวัฒน์ชัย 1
191 ทวีสิน ตันประยูร 1
192 ทวี รัตนชูเอก 1
193 ไพทิพย์ เหลืองเรืองรอง 1
194 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
195 ณิชากร ศิริกนกวิไล 1
196 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
197 ชัยเวช ธนไพศาล 1
198 ชูเสกข์ ศรไพศาล 1
199 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 1
200 นวรัตน์ โอปนพันธ์ 1
201 สำนักนโยบายและแผนกระทรวงสาธารณสุข 1
202 Chulaporn Limwattananon 1
203 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
204 ฐิติมา สุนทรสัจ 1
205 ปรัศนี ทิพโสถิตย์ 1
206 ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย 1
207 พนิต มโนการ 1
208 วราภรณ์ ปวงกันทา 1
209 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
210 สงวน ลือเกียรติบัณฑิต 1
211 พัฒนารี ล้วนรัตนากร 1
212 สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย 1
213 สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ 1
214 กัลยา อโณทยานนท์ 1
215 วนิดา แก้วผนึกรังษี 1
216 โรงพยาบาลขอนแก่น 1
217 จารุวรรณ ธาดาเดช 1
218 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
219 โรงพยาบาลขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 1
220 จินดา ตั้งรวมทรัพย์ 1
221 อำนาจ ศรีรัตนบัลล์ 1
222 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน 1
223 สถาบันพระบรมราชชนก 1
224 โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ 1
225 กัลยา ตีระวัฒนานนท์ 1
226 บัญญัติ สิทธิธัญกิจ 1
227 โรงพยาบาลลำปาง 1
228 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 1
229 เจริญ ตรีศักดิ์ 1
230 รุ่งทิวา หมื่นปา 1
231 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 1
232 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
233 อภิชาติ รอดสม 1
234 Thinakorn Noree 1
235 Krit Pongpirul 1
236 อนันต์ ทองทา 1
237 กนกวรรณ พุ่มพุทรา 1
238 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข,โรงพยาบาลบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 1
239 อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล 1
240 Jiruth Sriratanaban 1
241 Weerasak putthasri 1
242 สมชาย เชื้อวัชรินทร์ 1
243 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 1
244 ประภัสสร เสวตรนิสากร 1
245 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1
246 Thaksaphon Thamrangsri 1
247 ประพนธ์ อางตระกูล 1
248 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
249 ทิพยวรรณ ธนไพศาล 1
250 ศุภรินทร์ จิรสุขประเสริฐ 1
251 Thunthita Wisaijohn 1
252 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 1
253 โครงการภาระโรคและปัจจัยเสี่ยงของประเทศไทย 1
254 นพคุณ ธรรมธัชอารี 1
255 Chitpranee Vasvid 1
256 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
257 วุฒิพันธุ์ วงษ์มงคล 1
258 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
259 อังคณา จรรยากุึลวงศ์ 1
260 ฐิติกร โตโพธิ์ไทย 1
261 ชมพูนุท ไทยจินดา 1
262 ปริญดา เสนีย์รัตนประยูร 1
263 Internaltional Health Policy Program (IHPP) 1
264 Parinda Seneerattanaprayul 1
265 Siriwan Pitayarangsarit 1
266 Rapeepong Suphanchaimat 1
267 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียรกัญจนา ติษยาธิคม 1
268 สำนักวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 1
269 Thailand Health Policy Program 1
270 สุรศักดิ์ สุนทร 1
271 ทวีศรี กรีทอง 1
272 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 1
273 พัชนี ธรรมวันนา 1
274 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ(HITAP) 1
275 เฉวตสรร นามวาท 1
276 Artitaya Tiampriwan 1
277 นคร เปรมศรี 1
278 สำนักงานประกันสังคม 1
279 กัญจนา ดิษยาธิคม 1
280 สุพัตรา บุญญานุภาพพงศ์ 1
281 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
282 ดวงกมล สจิรวัฒนากุล 1
283 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
284 ชาฮีดา วิริยาทร 1
285 สุวารี เตียงพิทักษ์ 1
286 รังสิมา ปรีชาชาติ 1
287 Onsri Hinthamai 1
288 Chitpranee Wasawit 1
289 สุชาติ สรณสถาพร 1
290 สุรเดช วลีอิทธิกุล 1
291 ชูฉัตร ประมูลผล 1
292 สุวาณี สุรเสียงสังข์ 1
293 จังหวัดสมุทรสงคราม. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 1
294 กนกวรรณ เส็งคำภา 1
295 วิทยาการสาธารณสุขสิรินธร 1
296 สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ 1
297 วิทยาลัยประชากรศาสตร์ 1
298 อรศรี ฮินท่าไม้ 1
299 อาทิตยา เทียมไพรวัลย์ 1
300 Chutima Akaleephan 1
301 The International Health Policy Program 1
302 กรมการประกันภัย 1
303 ฑิณกร โนรี 1
304 ทนงศักดิ์ หมื่นหนู 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 4
3 2554 4
4 2553 5
5 2552 1
6 2551 1
7 2549 8
8 2548 4
9 2547 4
10 2546 5
11 2545 7
12 2544 1
13 543 135
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การกระจายและการใช้ยาปฏิชีวนะของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลินิก และร้านยา
ปี พ.ศ. 2555
2 ปัญหาสุขภาวะเด็ก กฎหมาย/นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและการจัดลำดับความสำคัญปัญหาสุขภาวะเด็ก 0 - 5 ปี ในประเทศไทย
3 ความสัมพันธ์และความเสี่ยงสัมพัทธ์ของการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจจากการสูบบุหรี่ : การศึกษาทบทวนอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์เชิงอนุมาน
4 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
5 ผลกระทบด้านสุขภาพและเศรษฐศาสตร์จากการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทย : การศึกษาเบื้องต้น
ปี พ.ศ. 2554
6 การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย : ภาพรวมและประสบการณ์การใช้เครื่องแมมโมแกรม เครื่องฉายรังสีแบบเร่งอนุภาค และแบบฉายรังสีโคบอลต์-60 และเครื่องเพทซีที
7 ข้อจำกัดและโอกาสในการจัดการกับวิกฤติโรคเรื้อรังในประเทศไทยด้วยมาตรการระดับประชากรตามข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลก
8 การทบทวนมาตรการทางภาษีและราคาในอาหารและเครื่องดื่มอย่างมีระบบ
9 เหตุผลที่ควรถอดบุหรี่ออกจากการเจรจาการค้าเสรี
ปี พ.ศ. 2553
10 ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบสุขภาพ พ.ศ.2553
11 การกระจายอำนาจด้านสุขภาพในต่างประเทศ
12 การกระจายอำนาจด้านการส่งเสริมสุขภาพในประเทศเม็กซิโก สวีเดน และนิวซีแลนด์
13 ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด
14 ยุทธศาสตร์การจัดการภาวะน้ำหนักตัวเกินและโรคอ้วนกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11
ปี พ.ศ. 2552
15 นโยบายทันตสาธารณสุขไทย เกาะติดปัญหา ใช้วิชาการ สานสร้างความร่วมมือ
ปี พ.ศ. 2551
16 ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนไทย พ ศ 2543-2546: ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2549
17 ชุดวิจัยการเงินการคลังระบบสุขภาพไทย: ตอนที่ 4 พรบ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถในบริบทของการประกันสุขภาพถ้วนหน้า-ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูป
18 อุปสงค์ของบริการทดแทนไตภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
19 ทำไมคนไทยถึงขี้เมา
20 ความต้องการงบประมาณสำหรับการเข้าถึงบริการทดแทนไตอย่างถ้วนหน้าในประเทศไทย
21 ทางเลือกเชิงนโยบายสำหรับขยายการเข้าถึงบริการทดแทนไตภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า
22 ต้นทุนประสิทธิผลและต้นทุนอรรถประโยชน์ของการรักษาทดแทนไตในประเทศไทย
23 ทำอะไร อย่างไร ในการประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลกครั้งที่ 58
24 ชุดวิจัยการเงินการคลังระบบสุขภาพไทย: ตอนที่ 1 แนวทางการปฏิรูปการเงินการคลังหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2548
25 การเข้าถึงบริการทดแทนไตอย่างถ้วนหน้าในประเทศไทย : การวิเคราะห์เชิงนโยบาย
26 ความเป็นธรรมของการใช้บริการสุขภาพ
27 จากนโยบายสู่การปฏิบัติ : หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศไทย พ.ศ. 2544-2547
28 จากนโยบายสู่การปฏิบัติหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547
29 แพทย์ลาออก เขาเป็นใคร
30 ต้นทุนการตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยการถ่ายภาพรังสีเต้านม (แมมโมแกรม) ในประเทศไทย
31 การจัดลำดับปัญหาทางสุขภาพของประชากรไทยในปี 2542 โดยการใช้เครื่องชี้วัดภาระโรค
32 ปัจจัยในการตัดสินใจเชิงนโยบายและสิ่งท้าทายของนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2546
33 ความปลอดภัยของผู้ป่วย
34 การวิเคราะห์และกำหนดอัตราเหมาจ่ายในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสำหรับ ปีงบประมาณ 2547
35 ต้นทุน-ผลได้ ของการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย โดยเน้นการควบคุมในสุนัข
36 แบบแผนการคลอดบุตรของหญิงไทยในรอบ ๑๒ ปี (พ ศ ๒๕๓๓–๒๕๔๔)
37 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ปี พ.ศ. 2545
38 ตอบข้อสังเกตจุดอ่อนของที่มา ๑,๒๐๒ บาทต่อคนต่อปี ของนพ.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโนทัยและคณะ
39 ผลกระทบจากหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยาใหม่ที่มีต่อการขึ้นทะเบียนตำรับยาสามัญในประเทศไทย
40 มาทำความเข้าใจการประเมินทางเศรษฐศาสตร์กันดีกว่า ( ตอนที่1 )
41 การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก: บทเรียนจากพื้นที่เพื่อการปรับนโยบาย
42 มาทำความเข้าใจการประเมินทางเศรษฐศาสตร์กันดีกว่า ( ตอนที่2 )
43 การใช้ยาสามัญทดแทนยาต้นแบบในโรงพยาบาลรัฐและเอกชนในประเทศไทย
44 การประเมินผลการดำเนินงานในศูนย์สุขภาพชุมชนของจังหวัดสระบุรี
ปี พ.ศ. 2544
45 งบประมาณในการดำเนินนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า: 1,202 บาทต่อคนต่อปีมาจากไหน