ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 5
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)
และรู้จักในชื่อของ
- สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 1
- สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 2
- สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 3
- สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 4
- สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 6
- สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 7
- สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 8
- สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 9
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ไม่มีข้อมูลบุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
ไม่มีข้อมูลบุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 รูปแบบการทุจริตขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ด้านการบริหารงานคลัง
2 รูปแบบการทุจริต กรณีการเพิ่มชื่อบุคคลในทะเบียนบ้าน ตามข้อ 97 ของระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535
3 รูปแบบการทุจริต กรณีการจัดซื้อจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4 การทุจริต กรณีการควบคุมงาน และการตรวจรับงานจัดซื้อจัดจ้างในพื้นที่รับผิดชอบของ ปปท. เขต 4
5 รูปแบบการทุจริต กรณีการออกเอกสารสิทธิในที่ดินโดยวิธีการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน กรณีที่มีเขตติดต่อกับแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือเขตอุทยานแห่งชาติ
6 รูปแบบการทุจริต กรณีสวมบัตรประจำตัวประชาชนคนไทย
7 รูปแบบการทุจริต กรณีการเบียดบังทรัพย์สินของทางราชการไปเป็นของตนเองโดยทุจริตของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
8 รูปแบบการทุจริต กรณีการจัดซื้อจัดจ้างในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)
9 รูปแบบการทุจริต กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ