ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การจัดการความรู้วิถีชีวิตชุมชนและการเสริมเสริมภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งแก่ท้องถิ่นในการแก้ปัญหายาเสพติดและปัญหาความยากจน กรณีศึกษา อบต.ขุนฝาง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2554
2 รูปแบบการจัดการด้านการตลาดเพื่อยกระดับคุณภาพเชิงพาณิชของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2552
3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์สู่ตลาดเชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2551
4 รูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายการตลาดวิสาหกิจชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพการแข่งขันเชิงพาณิชย์ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2548
5 รูปแบบเครือข่ายการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนผ้าทอในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2546
6 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการโปรแกรมบริหารธูรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
7 การพัฒนากระบวนการส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้านศิลปหัตถกรรมของศูนย์การเรียนรู้ชุมชน จังหวัดอุตรดิตถ์
8 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการเทียบโอนรายวิชา หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตบัณฑิต(เทคโนโลยีอุตสาหการ)คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
9 การปรับปรุงคุณสมบัติการดินขาวด้วยซีเมนต์-เถ้าลอยเพื่อใช้เป็นวัสดุชั้นทาง