ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อัญชลี จิตรักนที 7
2 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 5
3 นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ 4
4 วินิต อัศวกิจวิรี 3
5 สุวิมล ฉกาจนโรดม 3
6 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 3
7 ศิริพา อุดมอักษร 3
8 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 3
9 รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ 3
10 เฉลิมชัย ชัยกิตติพร 2
11 Virasak Chongsuvivatwong 2
12 ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล 2
13 Siriwat Tiptaradol 2
14 Amorn Premgamone 2
15 โครงการศึกษาทางเลือกนโยบายต่อภาระโรค, กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 2
16 Chalermchai Chaikittiporn 2
17 วิชัย เอกพลากร 2
18 Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University 2
19 Weerayuth Chaipornsupaisan 2
20 Faculty of Medicine, Prince of Songkla University 2
21 Faculty of Nursing, Chiang Mai University 2
22 Office of the Food and Drug Administration 2
23 ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ 2
24 คณะพยาบาลศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
25 บดี ธนะมั่น 2
26 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 2
27 สำนักอธิการดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 2
28 Office of the President, Mahidol University 2
29 Setting Priorities Using Information on Cost-Effectiveness (SPICE) 2
30 Faculty of Medicine, Chulalongkorn University 2
31 วีรวรรณ แตงแก้ว 2
32 กัญญดา อนุวงศ์ 2
33 ณัชธญา นิลพานิชย์ 2
34 อินทิรา กาญจนพิบูลย์ 2
35 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะเภสัชศาสตร์ 2
36 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 2
37 พิสนธิ์ จงตระกูล 2
38 ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ 2
39 เขมวดี ขนาบแก้ว 2
40 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 2
41 สมหญิง พุ่มทอง 2
42 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 2
43 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
44 วราวุธ เสริมสินสิริ 2
45 อมร เปรมกมล 2
46 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 2
47 จิตรา เศรษฐอุดม 2
48 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะเภสัชศาสตร์ 2
49 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
50 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะเภสัชศาสตร์ 2
51 ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์ 2
52 Kitiyot Yotsombut 1
53 ทิพยวรรณ ธนไพศาล 1
54 ณีรนุช ทรัพย์ทวี 1
55 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
56 Krittin Bunditanukul 1
57 พรพิศ ศิลขวุธท์ 1
58 Varavoot Sermsinsiri 1
59 ศุภรินทร์ จิรสุขประเสริฐ 1
60 กนกวรรณ พุ่มพุทรา 1
61 Nithima Sumpradit 1
62 Niranut Subthawee 1
63 คณะทำงานเพื่อศึกษาวิเคราะห์ ระบบยาของประเทศไทย 1
64 อนันต์ ทองทา 1
65 วิรัตน์ ทองรอด 1
66 กฤติน บัณฑิตานุกูล 1
67 สมชาย เชื้อวัชรินทร์ 1
68 Wirat Tongrod 1
69 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 1
70 Faculty of Medicine, Khon Kaen University, Khon Kaen Province 1
71 อนันต์ชัย อัศวเมฆิน 1
72 วิไล บัณฑิตานุกุล 1
73 Faculty of Medicine, Khon Kaen University 1
74 วรสุดา ยูงทอง 1
75 สุจิรา นิพัทธพิมพ์ใจ 1
76 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1
77 วัชรินี เกิดเยี่ยม 1
78 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 1
79 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
80 อารีรัตน์ ลุนผา 1
81 Sombat Kaeochinda 1
82 ประพนธ์ อางตระกูล 1
83 สมบัติ แก้วจินดา 1
84 ประภัสสร เสวตรนิสากร 1
85 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 1
86 สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) 1
87 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1
88 จงกล เลิศเธียรดำรง 1
89 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 1
90 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 1
91 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 1
92 เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข 1
93 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
94 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
95 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
96 นพคุณ ธรรมธัชอารี 1
97 วนิดา แก้วผนึกรังษี 1
98 นันทวัน หัตถมาศ 1
99 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 1
100 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 1
101 เตือนใจ โก้สกุล 1
102 สุธาทิพย์ ธนภาคย์ 1
103 โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
104 ชนินทร์ เจริญพงศ์ 1
105 มานิตย์ อรุณากูร 1
106 สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์ 1
107 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
108 limw0002@kku.ac.th 1
109 สุบุญญา หุตังคบดี 1
110 ปิยนุช วิเศษชาติ 1
111 ชาญชัย เอื้อชัยกุล 1
112 จิรารัตน์ เทศาศิลป์ 1
113 Suboonya Hutangkabodee 1
114 ฉวีวรรณ ศรีโกศล 1
115 กิติยศ ยศสมบัติ 1
116 นิภา รุ่งโรจน์วศินกุล 1
117 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
118 เวณิกา เบ็ญจพงษ์ 1
119 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
120 อาณดี นิติธรรมยง 1
121 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
122 นริศรา ม่วงศรีจันทร์ 1
123 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันโภชนาการ 1
124 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
125 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2552 1
3 2551 1
4 2550 4
5 2549 1
6 2545 1
7 543 17
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การวิจัยและพัฒนาระบบเพื่อการจัดทำบัญชีรายจ่ายยาแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2552
2 การศึกษาการขยายโครงการ Antibiotics Smart Use
ปี พ.ศ. 2551
3 โครงการวิจัยเรื่องระบบทดสอบควบคุมและกำกับดูแลอาหารดัดแปรพันธุกรรมออนไลน์ : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2550
4 โครงการวิจัยเรื่องพัฒนาระบบข้อมูลรหัส 2 มิติและการควบคุมเชิงบูรณาการในการกำกับดูแลคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร : โมเดลเริ่มต้นในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร : รายงานการวิจัย
5 การศึกษาวิจัยคุณภาพยาเม็ดและยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร
6 โรคเบาหวาน ภาวะก่อนเบาหวาน และการควบคุมจัดการผู้ป่วยเบาหวานคนไทย พ.ศ. 2547
7 การประเมินผลโครงการนำร่องการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล Antibiotics Smart Use ในจังหวัดสระบุรี
ปี พ.ศ. 2549
8 "การรับรู้เกี่ยวกับการบริโภคผงชูรสของประชากรกรุงเทพมหานครและอุบลราชธานี "
ปี พ.ศ. 2545
9 ผลกระทบจากหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยาใหม่ที่มีต่อการขึ้นทะเบียนตำรับยาสามัญในประเทศไทย