ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อัญชลี จิตรักนที 7
2 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 5
3 นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ 4
4 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 3
5 ศิริพา อุดมอักษร 3
6 สุวิมล ฉกาจนโรดม 3
7 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 3
8 รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ 3
9 วินิต อัศวกิจวิรี 3
10 สมหญิง พุ่มทอง 2
11 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 2
12 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะเภสัชศาสตร์ 2
13 วีรวรรณ แตงแก้ว 2
14 เขมวดี ขนาบแก้ว 2
15 กัญญดา อนุวงศ์ 2
16 Faculty of Nursing, Chiang Mai University 2
17 Office of the Food and Drug Administration 2
18 ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ 2
19 พิสนธิ์ จงตระกูล 2
20 ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์ 2
21 จิตรา เศรษฐอุดม 2
22 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 2
23 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
24 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะเภสัชศาสตร์ 2
25 คณะพยาบาลศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
26 อินทิรา กาญจนพิบูลย์ 2
27 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 2
28 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะเภสัชศาสตร์ 2
29 ณัชธญา นิลพานิชย์ 2
30 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 2
31 Chalermchai Chaikittiporn 2
32 วิชัย เอกพลากร 2
33 Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University 2
34 Weerayuth Chaipornsupaisan 2
35 บดี ธนะมั่น 2
36 ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ 2
37 วราวุธ เสริมสินสิริ 2
38 Faculty of Medicine, Prince of Songkla University 2
39 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
40 Amorn Premgamone 2
41 อมร เปรมกมล 2
42 Setting Priorities Using Information on Cost-Effectiveness (SPICE) 2
43 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 2
44 Faculty of Medicine, Chulalongkorn University 2
45 Office of the President, Mahidol University 2
46 เฉลิมชัย ชัยกิตติพร 2
47 โครงการศึกษาทางเลือกนโยบายต่อภาระโรค, กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 2
48 Virasak Chongsuvivatwong 2
49 สำนักอธิการดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 2
50 Siriwat Tiptaradol 2
51 ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล 2
52 Faculty of Medicine, Khon Kaen University 1
53 Faculty of Medicine, Khon Kaen University, Khon Kaen Province 1
54 สุจิรา นิพัทธพิมพ์ใจ 1
55 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 1
56 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
57 วรสุดา ยูงทอง 1
58 อนันต์ชัย อัศวเมฆิน 1
59 วิไล บัณฑิตานุกุล 1
60 ประภัสสร เสวตรนิสากร 1
61 สมบัติ แก้วจินดา 1
62 วัชรินี เกิดเยี่ยม 1
63 จงกล เลิศเธียรดำรง 1
64 ประพนธ์ อางตระกูล 1
65 Sombat Kaeochinda 1
66 สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) 1
67 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1
68 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 1
69 อารีรัตน์ ลุนผา 1
70 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 1
71 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
72 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 1
73 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 1
74 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
75 วนิดา แก้วผนึกรังษี 1
76 Niranut Subthawee 1
77 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
78 นพคุณ ธรรมธัชอารี 1
79 เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข 1
80 นันทวัน หัตถมาศ 1
81 โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
82 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 1
83 เตือนใจ โก้สกุล 1
84 ชนินทร์ เจริญพงศ์ 1
85 สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์ 1
86 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 1
87 มานิตย์ อรุณากูร 1
88 สุธาทิพย์ ธนภาคย์ 1
89 ชาญชัย เอื้อชัยกุล 1
90 ปิยนุช วิเศษชาติ 1
91 นิภา รุ่งโรจน์วศินกุล 1
92 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
93 สุบุญญา หุตังคบดี 1
94 จิรารัตน์ เทศาศิลป์ 1
95 ฉวีวรรณ ศรีโกศล 1
96 กิติยศ ยศสมบัติ 1
97 Suboonya Hutangkabodee 1
98 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันโภชนาการ 1
99 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
100 อาณดี นิติธรรมยง 1
101 limw0002@kku.ac.th 1
102 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
103 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
104 เวณิกา เบ็ญจพงษ์ 1
105 นริศรา ม่วงศรีจันทร์ 1
106 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
107 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
108 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1
109 Kitiyot Yotsombut 1
110 ทิพยวรรณ ธนไพศาล 1
111 Krittin Bunditanukul 1
112 ศุภรินทร์ จิรสุขประเสริฐ 1
113 Varavoot Sermsinsiri 1
114 ณีรนุช ทรัพย์ทวี 1
115 พรพิศ ศิลขวุธท์ 1
116 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 1
117 กฤติน บัณฑิตานุกูล 1
118 อนันต์ ทองทา 1
119 Nithima Sumpradit 1
120 คณะทำงานเพื่อศึกษาวิเคราะห์ ระบบยาของประเทศไทย 1
121 วิรัตน์ ทองรอด 1
122 กนกวรรณ พุ่มพุทรา 1
123 สมชาย เชื้อวัชรินทร์ 1
124 Wirat Tongrod 1
125 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2552 1
3 2551 1
4 2550 4
5 2549 1
6 2545 1
7 543 17
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การวิจัยและพัฒนาระบบเพื่อการจัดทำบัญชีรายจ่ายยาแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2552
2 การศึกษาการขยายโครงการ Antibiotics Smart Use
ปี พ.ศ. 2551
3 โครงการวิจัยเรื่องระบบทดสอบควบคุมและกำกับดูแลอาหารดัดแปรพันธุกรรมออนไลน์ : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2550
4 โครงการวิจัยเรื่องพัฒนาระบบข้อมูลรหัส 2 มิติและการควบคุมเชิงบูรณาการในการกำกับดูแลคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร : โมเดลเริ่มต้นในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร : รายงานการวิจัย
5 การศึกษาวิจัยคุณภาพยาเม็ดและยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร
6 โรคเบาหวาน ภาวะก่อนเบาหวาน และการควบคุมจัดการผู้ป่วยเบาหวานคนไทย พ.ศ. 2547
7 การประเมินผลโครงการนำร่องการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล Antibiotics Smart Use ในจังหวัดสระบุรี
ปี พ.ศ. 2549
8 "การรับรู้เกี่ยวกับการบริโภคผงชูรสของประชากรกรุงเทพมหานครและอุบลราชธานี "
ปี พ.ศ. 2545
9 ผลกระทบจากหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยาใหม่ที่มีต่อการขึ้นทะเบียนตำรับยาสามัญในประเทศไทย