ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อัญชลี จิตรักนที 7
2 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 5
3 นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ 4
4 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 3
5 ศิริพา อุดมอักษร 3
6 สุวิมล ฉกาจนโรดม 3
7 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 3
8 รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ 3
9 วินิต อัศวกิจวิรี 3
10 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะเภสัชศาสตร์ 2
11 วีรวรรณ แตงแก้ว 2
12 กัญญดา อนุวงศ์ 2
13 ณัชธญา นิลพานิชย์ 2
14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 2
15 อินทิรา กาญจนพิบูลย์ 2
16 ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ 2
17 พิสนธิ์ จงตระกูล 2
18 เขมวดี ขนาบแก้ว 2
19 สมหญิง พุ่มทอง 2
20 จิตรา เศรษฐอุดม 2
21 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
22 วราวุธ เสริมสินสิริ 2
23 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
24 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 2
25 Office of the Food and Drug Administration 2
26 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 2
27 ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์ 2
28 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะเภสัชศาสตร์ 2
29 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 2
30 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะเภสัชศาสตร์ 2
31 Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University 2
32 Weerayuth Chaipornsupaisan 2
33 Amorn Premgamone 2
34 เฉลิมชัย ชัยกิตติพร 2
35 วิชัย เอกพลากร 2
36 Chalermchai Chaikittiporn 2
37 อมร เปรมกมล 2
38 Faculty of Nursing, Chiang Mai University 2
39 ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ 2
40 Virasak Chongsuvivatwong 2
41 บดี ธนะมั่น 2
42 Faculty of Medicine, Chulalongkorn University 2
43 สำนักอธิการดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 2
44 Office of the President, Mahidol University 2
45 คณะพยาบาลศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
46 ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล 2
47 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 2
48 Siriwat Tiptaradol 2
49 Faculty of Medicine, Prince of Songkla University 2
50 Setting Priorities Using Information on Cost-Effectiveness (SPICE) 2
51 โครงการศึกษาทางเลือกนโยบายต่อภาระโรค, กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 2
52 Nithima Sumpradit 1
53 คณะทำงานเพื่อศึกษาวิเคราะห์ ระบบยาของประเทศไทย 1
54 Wirat Tongrod 1
55 สมชาย เชื้อวัชรินทร์ 1
56 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1
57 กนกวรรณ พุ่มพุทรา 1
58 วิรัตน์ ทองรอด 1
59 อนันต์ ทองทา 1
60 จิรารัตน์ เทศาศิลป์ 1
61 ชาญชัย เอื้อชัยกุล 1
62 กฤติน บัณฑิตานุกูล 1
63 นิภา รุ่งโรจน์วศินกุล 1
64 ปิยนุช วิเศษชาติ 1
65 สุบุญญา หุตังคบดี 1
66 ฉวีวรรณ ศรีโกศล 1
67 กิติยศ ยศสมบัติ 1
68 Suboonya Hutangkabodee 1
69 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
70 จงกล เลิศเธียรดำรง 1
71 Sombat Kaeochinda 1
72 ประพนธ์ อางตระกูล 1
73 สมบัติ แก้วจินดา 1
74 ประภัสสร เสวตรนิสากร 1
75 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 1
76 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
77 สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) 1
78 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1
79 Niranut Subthawee 1
80 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
81 Kitiyot Yotsombut 1
82 ทิพยวรรณ ธนไพศาล 1
83 Krittin Bunditanukul 1
84 ศุภรินทร์ จิรสุขประเสริฐ 1
85 Varavoot Sermsinsiri 1
86 ณีรนุช ทรัพย์ทวี 1
87 พรพิศ ศิลขวุธท์ 1
88 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 1
89 เตือนใจ โก้สกุล 1
90 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 1
91 สุธาทิพย์ ธนภาคย์ 1
92 วัชรินี เกิดเยี่ยม 1
93 โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
94 ชนินทร์ เจริญพงศ์ 1
95 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 1
96 มานิตย์ อรุณากูร 1
97 สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์ 1
98 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 1
99 สุจิรา นิพัทธพิมพ์ใจ 1
100 Faculty of Medicine, Khon Kaen University, Khon Kaen Province 1
101 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
102 อารีรัตน์ ลุนผา 1
103 Faculty of Medicine, Khon Kaen University 1
104 วิไล บัณฑิตานุกุล 1
105 วรสุดา ยูงทอง 1
106 อนันต์ชัย อัศวเมฆิน 1
107 นันทวัน หัตถมาศ 1
108 เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข 1
109 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
110 อาณดี นิติธรรมยง 1
111 limw0002@kku.ac.th 1
112 เวณิกา เบ็ญจพงษ์ 1
113 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
114 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
115 นริศรา ม่วงศรีจันทร์ 1
116 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
117 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
118 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 1
119 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 1
120 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 1
121 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
122 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
123 นพคุณ ธรรมธัชอารี 1
124 วนิดา แก้วผนึกรังษี 1
125 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันโภชนาการ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2552 1
3 2551 1
4 2550 4
5 2549 1
6 2545 1
7 543 17
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การวิจัยและพัฒนาระบบเพื่อการจัดทำบัญชีรายจ่ายยาแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2552
2 การศึกษาการขยายโครงการ Antibiotics Smart Use
ปี พ.ศ. 2551
3 โครงการวิจัยเรื่องระบบทดสอบควบคุมและกำกับดูแลอาหารดัดแปรพันธุกรรมออนไลน์ : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2550
4 โครงการวิจัยเรื่องพัฒนาระบบข้อมูลรหัส 2 มิติและการควบคุมเชิงบูรณาการในการกำกับดูแลคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร : โมเดลเริ่มต้นในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร : รายงานการวิจัย
5 การศึกษาวิจัยคุณภาพยาเม็ดและยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร
6 โรคเบาหวาน ภาวะก่อนเบาหวาน และการควบคุมจัดการผู้ป่วยเบาหวานคนไทย พ.ศ. 2547
7 การประเมินผลโครงการนำร่องการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล Antibiotics Smart Use ในจังหวัดสระบุรี
ปี พ.ศ. 2549
8 "การรับรู้เกี่ยวกับการบริโภคผงชูรสของประชากรกรุงเทพมหานครและอุบลราชธานี "
ปี พ.ศ. 2545
9 ผลกระทบจากหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยาใหม่ที่มีต่อการขึ้นทะเบียนตำรับยาสามัญในประเทศไทย