ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อัญชลี จิตรักนที 7
2 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 5
3 นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ 4
4 วินิต อัศวกิจวิรี 3
5 สุวิมล ฉกาจนโรดม 3
6 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 3
7 ศิริพา อุดมอักษร 3
8 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 3
9 รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ 3
10 เฉลิมชัย ชัยกิตติพร 2
11 Virasak Chongsuvivatwong 2
12 ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล 2
13 Siriwat Tiptaradol 2
14 Amorn Premgamone 2
15 โครงการศึกษาทางเลือกนโยบายต่อภาระโรค, กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 2
16 Chalermchai Chaikittiporn 2
17 วิชัย เอกพลากร 2
18 Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University 2
19 Weerayuth Chaipornsupaisan 2
20 Faculty of Medicine, Prince of Songkla University 2
21 Faculty of Nursing, Chiang Mai University 2
22 Office of the Food and Drug Administration 2
23 ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ 2
24 คณะพยาบาลศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
25 บดี ธนะมั่น 2
26 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 2
27 สำนักอธิการดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 2
28 Office of the President, Mahidol University 2
29 Setting Priorities Using Information on Cost-Effectiveness (SPICE) 2
30 Faculty of Medicine, Chulalongkorn University 2
31 วีรวรรณ แตงแก้ว 2
32 กัญญดา อนุวงศ์ 2
33 ณัชธญา นิลพานิชย์ 2
34 อินทิรา กาญจนพิบูลย์ 2
35 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะเภสัชศาสตร์ 2
36 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 2
37 พิสนธิ์ จงตระกูล 2
38 ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ 2
39 เขมวดี ขนาบแก้ว 2
40 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 2
41 สมหญิง พุ่มทอง 2
42 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 2
43 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
44 วราวุธ เสริมสินสิริ 2
45 อมร เปรมกมล 2
46 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 2
47 จิตรา เศรษฐอุดม 2
48 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะเภสัชศาสตร์ 2
49 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
50 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะเภสัชศาสตร์ 2
51 ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์ 2
52 ศุภรินทร์ จิรสุขประเสริฐ 1
53 Kitiyot Yotsombut 1
54 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
55 Niranut Subthawee 1
56 ทิพยวรรณ ธนไพศาล 1
57 ณีรนุช ทรัพย์ทวี 1
58 พรพิศ ศิลขวุธท์ 1
59 Varavoot Sermsinsiri 1
60 Wirat Tongrod 1
61 อนันต์ ทองทา 1
62 จงกล เลิศเธียรดำรง 1
63 Nithima Sumpradit 1
64 วิรัตน์ ทองรอด 1
65 กนกวรรณ พุ่มพุทรา 1
66 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 1
67 กฤติน บัณฑิตานุกูล 1
68 สมชาย เชื้อวัชรินทร์ 1
69 Krittin Bunditanukul 1
70 Faculty of Medicine, Khon Kaen University 1
71 วรสุดา ยูงทอง 1
72 อนันต์ชัย อัศวเมฆิน 1
73 วิไล บัณฑิตานุกุล 1
74 สุจิรา นิพัทธพิมพ์ใจ 1
75 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 1
76 คณะทำงานเพื่อศึกษาวิเคราะห์ ระบบยาของประเทศไทย 1
77 สุธาทิพย์ ธนภาคย์ 1
78 วัชรินี เกิดเยี่ยม 1
79 Faculty of Medicine, Khon Kaen University, Khon Kaen Province 1
80 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
81 ประภัสสร เสวตรนิสากร 1
82 Sombat Kaeochinda 1
83 ประพนธ์ อางตระกูล 1
84 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 1
85 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1
86 อารีรัตน์ ลุนผา 1
87 สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) 1
88 สมบัติ แก้วจินดา 1
89 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 1
90 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
91 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 1
92 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 1
93 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
94 วนิดา แก้วผนึกรังษี 1
95 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
96 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
97 นพคุณ ธรรมธัชอารี 1
98 เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข 1
99 นันทวัน หัตถมาศ 1
100 โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
101 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 1
102 เตือนใจ โก้สกุล 1
103 ชนินทร์ เจริญพงศ์ 1
104 สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์ 1
105 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 1
106 มานิตย์ อรุณากูร 1
107 limw0002@kku.ac.th 1
108 อาณดี นิติธรรมยง 1
109 จิรารัตน์ เทศาศิลป์ 1
110 สุบุญญา หุตังคบดี 1
111 ปิยนุช วิเศษชาติ 1
112 Suboonya Hutangkabodee 1
113 กิติยศ ยศสมบัติ 1
114 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
115 ฉวีวรรณ ศรีโกศล 1
116 ชาญชัย เอื้อชัยกุล 1
117 นิภา รุ่งโรจน์วศินกุล 1
118 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
119 เวณิกา เบ็ญจพงษ์ 1
120 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
121 นริศรา ม่วงศรีจันทร์ 1
122 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
123 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
124 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันโภชนาการ 1
125 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2552 1
3 2551 1
4 2550 4
5 2549 1
6 2545 1
7 543 17
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การวิจัยและพัฒนาระบบเพื่อการจัดทำบัญชีรายจ่ายยาแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2552
2 การศึกษาการขยายโครงการ Antibiotics Smart Use
ปี พ.ศ. 2551
3 โครงการวิจัยเรื่องระบบทดสอบควบคุมและกำกับดูแลอาหารดัดแปรพันธุกรรมออนไลน์ : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2550
4 โครงการวิจัยเรื่องพัฒนาระบบข้อมูลรหัส 2 มิติและการควบคุมเชิงบูรณาการในการกำกับดูแลคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร : โมเดลเริ่มต้นในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร : รายงานการวิจัย
5 การศึกษาวิจัยคุณภาพยาเม็ดและยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร
6 โรคเบาหวาน ภาวะก่อนเบาหวาน และการควบคุมจัดการผู้ป่วยเบาหวานคนไทย พ.ศ. 2547
7 การประเมินผลโครงการนำร่องการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล Antibiotics Smart Use ในจังหวัดสระบุรี
ปี พ.ศ. 2549
8 "การรับรู้เกี่ยวกับการบริโภคผงชูรสของประชากรกรุงเทพมหานครและอุบลราชธานี "
ปี พ.ศ. 2545
9 ผลกระทบจากหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยาใหม่ที่มีต่อการขึ้นทะเบียนตำรับยาสามัญในประเทศไทย