ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ณัฐวุฒิ ดุษฎี 6
2 น้ำเพ็ชร วินิจฉัยกุล 3
3 อรทัย มิ่งธิพล 3
4 วรพงศ์ ภู่พงศ์ 2
5 วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ 2
6 รัตนา ทรัพย์บำเรอ 2
7 พาวิน มะโนชัย 1
8 นพมณี โทปุญญานนท์ 1
9 ดร.เนติ เงินแพทย์ 1
10 สุธยา พิมพ์พิไล 1
11 เนติ เงินแพทย์ 1
12 กิตติ เมืองตุ้ม 1
13 เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี 1
14 สห ตุลพงศ์ 1
15 ประดุง สวนพุฒ 1
16 ยุทธนา สว่างอารมย์ 1
17 ชัยวิชิต เพชรศิลา 1
18 นพดล จรัสสัมฤทธิ์ 1
19 วีระพล ทองมา 1
20 ธีระพงษ์ สว่างปัญญางกูร 1
21 วิมลฉัตร สมนิยาม 1
22 ดรุณี มูลโรจน์ 1
23 ดรุณี นาคเสวี 1
24 สิริวัฒน์ บุญชัยศรี 1
25 อำนาจ รักษาพล 1
26 เสมอขวัญ ตันติกุล 1
27 พัชรี หล้าแหล่ง 1
28 สมฤทัย จิตภักดีบดินทร์ 1
29 อดิศักดิ์ บุญชูมณี 1
30 นพวรรณ บุญธรรม 1
31 ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ 1
32 อมรศักดิ์ สวัสดี 1
33 อิราวัฒน์ ชมระกา 1
34 อำนวย หอมขาว 1
35 ฑีฆา โยธาภักดี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 6
2 2557 2
3 2556 1
4 2555 4
5 2554 9
6 2553 11
7 2552 7
8 2551 2
9 2550 5
10 2549 1
11 2546 1
12 2545 2
13 2543 3
14 2542 1
15 2541 2
16 2540 3
17 2539 3
18 2536 1
19 2533 1
20 2528 2
21 2527 1
22 2522 1
23 2521 3
24 2519 1
25 2518 1
26 1086 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การประยุกต์ใช้สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากน้ำหมักพืชสมุนไพรกลุ่มพริก ในการรมควันข้าวเปลือกเพื่อยืดอายุหลังการเก็บเกี่ยว
2 การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
3 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงจากวัสดุที่เหลือใช้ในการผลิตปาล์มน้ำมันโดยใช้ไส้เดือนดิน
4 การต่อยอดผลงานวิจัยการบริหารจัดการลุ่มน้ำแม่ออนสู่แผนปฏิบัติการพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)อำเภอแม่ออนและอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
5 แบบจำลองการตัดสินในปลูกพืชของเกษตรกรในลุ่มน้ำแม่คำมี จังหวัดแพร่
6 ลักษณะโครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของลุ่มน้ำแม่คำมี
ปี พ.ศ. 2557
7 การจัดการวัสดุเหลือทิ้งจากพืชพลังงานอย่างครบวงจรเพื่อผลิตพลังงานด้วยเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่น
8 สมาร์ทวิลเลจ (SMART Village)
ปี พ.ศ. 2556
9 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์มะยงชิด
ปี พ.ศ. 2555
10 รูปแบบการพัฒนาคุณภาพทุเรียนหลงลับแลในระบบวนเกษตร จังหวัดอุตรดิตถ์
11 แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ชุมชนริมกว๊านพะเยาฝั่งตะวันตก
12 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบ้านวังหม้อ ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
13 การบริหารจัดการทรัพยากรประมงในกว๊านพะเยาเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์เชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2554
14 การศึกษาลักษณะเด่นทางเศรษฐกิจของไก่ดำไทยพันธุ์พื้นเมือง
15 การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรอาหารภาคเหนือ
16 รูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งในชุมชน
17 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนและทางเลือกของเกษตรกร(ปี2)
18 ระบบการผลิตต้นพันธุ์อ้อยปลอดโรคด้วยระบบไบโอรีแอคเตอร์จมชั่วคราวขนาดอุตสาหกรรม
19 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบข้าวเพื่อผู้ป่วยธาลัสซีเมีย
20 การคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์น้อยหน่าเพื่อการค้า
21 การพัฒนาอำเภอกัลยานิวัฒนาด้วยการบริหารจัดการทุนด้านต่างๆอย่างสมดุลตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
22 2-V Research Program : โครงการเพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าผลผลิตจากงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
ปี พ.ศ. 2553
23 รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยความร่วมมือขององค์กรท้องถิ่นและชุมชน
24 การเพิ่มความหลากหลายทางพันธุกรรมโดยเทคนิคการเหนี่ยวนำการเป็นสัดของโคขาวลำพูนและกระบือปลักร่วมกับการผสมเทียม
25 ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าโดยใช้แก๊สเชื้อเพลิงจาก RDF-5 : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
26 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนและทางเลือกของเกษตรกรที่มีต่อการเกษตรเชิงพหุภารกิจ ในเขตพื้นที่สูงทางภาคเหนือของประเทศไทย(ปีที่ 1)
27 เทคโนโลยีพลาสมาเพื่อการทำให้ปราศจากเชื้อสำหรับเครื่องมือทางการแพทย์ในประเทศไทย (ปีที่ 2)
28 การสำรวจ การอนุรักษ์ การขยายพันธุ์การผลิตนอกฤดู และการปรับปรุงพันธุ์มะม่วงอกร่อง
29 การประเมินความพึงพอใจของประชาชน และทางเลือกของเกษตรกรที่มีต่อการเกษตรเชิงพหุภารกิจในเขตพื้นที่สูงทางภาคเหนือ
30 การพัฒนาพันธุ์ไม้ดอกไม่ประดับจากพืชพื้นเมือง เพื่อการค้าและการส่งออก
31 การเพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์ร่องในสวนปาล์มน้ำมันเพื่อเลี้ยงปลาสลิดด้วยการเสริมกากใยปาล์มน้ำมัน
32 ศักยภาพในการปลูกมะเยาหินเพื่อควบคุมอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจรและการผลิตไปโอดีเซลด้วยเทคนิคไมโครเวฟ/อุตราโซนิค
33 การบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(2โครงการย่อย)
ปี พ.ศ. 2552
34 การผลิตเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์เชิงชีวภาพจากเส้นใยของไคโตซานระดับนาโนร่วมกับรงควัตถุจากธรรมชาติ
35 แนวทางการพัฒนาโครงข่ายการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ภายในจังหวัดชุมพร
36 ศักยภาพและกลยุทธ์การตลาดเชิงท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ของจังหวัดชุมพร
37 การศึกษาศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมในเขตภาคเหนือตอนบน : ระยะที่ 2
38 การพัฒนาออกแบบเครื่องเกี่ยวนวดข้าวคอรวงต้นแบบสำหรับพื้นที่เพาะปลูกในเขตภาคเหนือ
39 ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรการผลิตเกษตรและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชุมชนปกาเกอะญอ ลุ่มน้ำแม่แปะตอนบน อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
40 ผลิตถ่านอัดแท่งจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
ปี พ.ศ. 2551
41 การนำผลไม้เงาะมาใช้เป็นพลังงานทดแทน
42 ติดตามตรวจสอบ สาหร่ายพิษและคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำนิ่งในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
43 การประเมินความเป็นพิษของหญ้าหวานและการหาค่า NOAEL (No Observed Adverse Effect Level) ของ Steviol Glycosides
44 การตรวจเช็คสภาพ Weather Station ให้สามารถเก็บข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในงานวิจัย
45 รูปแบบการจัดการเครือข่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และองค์กรท้องถิ่น
46 การพัฒนากระบวนการรับรู้ผลกระทบทางสุขภาพจากมลพิษอนุภาคฝุ่นในอากาศโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน- กรณีศึกษาในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
47 โครงการจัดลำดับความสำคัญการวิจัยด้านคุณภาพอากาศในเขตภาคเหนือตอนบน
ปี พ.ศ. 2549
48 การศึกษาศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมในเขตภาคเหนือตอนบน
ปี พ.ศ. 2546
49 การวิจัยประเมินผลโครงการระบบสำรวจและพยากรณ์ทางสมุทรศาสตร์ และสภาพแวดล้อมทางทะเล
ปี พ.ศ. 2545
50 การแถลงข่าวพิธีเปิดโรงงานต้นแบบผลิตเอทานอลจากมันเส้น
51 สรุปข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2543
52 โครงการประเมินผลงานการวิจัยในภาพรวมของประเทศระหว่างปีงบประมาณ 2535 - 2539
53 รายงานการประชุมระดมสมอง เรื่อง จรรยาบรรณแะลการยกระดับมาตรฐานการใช้สัตว์ทดลอง
54 สรุปผลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่างนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2545 - 2549)
ปี พ.ศ. 2542
55 ประมาณการรายได้ประจำปี 2542 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2541
56 คู่มือประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร"นักวิจัยทางสังคมศาสตร์"รุ่นที่ 53
57 การฝึกอบรมหลักสูตร "การวางแผนกลยุทธ์" ระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน 2541
ปี พ.ศ. 2540
58 (ร่าง)แผนงานวิจัยของชาติตามนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2540 - 2544)
59 (ร่าง)แผนงานวิจัยของชาติตามนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2540 - 2544)
60 ประมวลผลการดำเนินงานฝึกอบรมนักวิจัยทางสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ปี พ.ศ. 2539
61 ทุนอุดหนุนการวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
62 คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิจัยทางสังคมศาสตร์
63 พระบารมีปกเกล้าฯ
ปี พ.ศ. 2536
64 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2536
ปี พ.ศ. 2533
65 การประเมินผลความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคณะกรรมการอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปี พ.ศ. 2528
66 รายงานการวิจัย การดำเนินการสับเปลี่ยนหมุนเวียนนักบริหารในระบบราชการไทย
67 สรุปผลการฝึกอบรมการประมวลผลและการประยุกต์ข้อมูลจากดาวเทียมสำรวจทรัพยากรด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 5
ปี พ.ศ. 2527
68 บทคัดย่อการสัมมนาครั้งที่ 3 การวิจัยคุณภาพน้ำและคุณภาพทรัพยากรมีชีวิตในน่านน้ำไทย
ปี พ.ศ. 2522
69 รายงานผลการประชุมสัมมนาระบบนิเวศน์วิทยาป่าชายเลน ครั้งที่ 3
ปี พ.ศ. 2521
70 รายงานการพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
71 รายงานสรุปผลการสัมมนา เรื่อง การวิจัยการพัฒนาชนบทในประเทศไทย
72 รายงานการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การวิจัยอาหาร
ปี พ.ศ. 2519
73 รายงานการประชุมปฏิบัติการระบบนิเวศน์วิทยาของทรัพยากรธรรมชาติชายเลน :
ปี พ.ศ. 2518
74 ข้อเสนอแนะการปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของบุคลากรในสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2518
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
75 สรุปสาระสำคัญนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติฉบับที่ 5 (พ.ศ.2540 - 2544)
76 รายงานการสำรวจบัญชีข้อมูลสมุทรศาสตร์
77 การปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
78 สิทธิบัตรในประเทศไทย
79 ผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ